• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 2400/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh danh mục các điểm đỗ xe và bổ sung hệ thống biển cấm xe ô tô trên trục đường nội thành thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 2400/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2400/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC ĐIỂM ĐỖ XE VÀ BỔ SUNG HỆ THỐNG BIỂN CẤM XE Ô TÔ TRÊN CÁC TRỤC ĐƯỜNG NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ xây dựng về Hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1993/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị của Sở xây dựng tại văn bản số 452/SXD-PTĐT ngày 23 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục các điểm dừng, đỗ xe và bổ sung hệ thống biển cấm xe ô tô trên các trục đường nội thành thành phố Hà Giang (theo phụ biểu số 01, 02 kèm theo quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. UBND thành phố Hà Giang có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các điểm đỗ xe, các hệ thống biển cấm ô tô trên các trục đường nội thành thành phố Hà Giang theo đúng danh mục được phê duyệt.

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước phân bổ cho sự nghiệp giao thông cấp huyện, thành phố hàng năm.

2. Chỉ đạo các lực lượng chức năng có trách nhiệm chủ động, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các phương tiện tham gia giao thông trong việc chấp hành nghiêm các quy định về điểm đỗ xe và biển cấm xe ô tô theo danh mục được phê duyệt, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Vnptio
ffice;
- Lưu VT, CV (GT, XD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

BẢNG SỐ 01

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ DỪNG, ĐỖ XE TRÊN ĐƯỜNG
(Ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

c vị trí đã quy hoạch điểm đỗ xe trên lòng đường vỉa hè

Chiều dài (m)

Nội dung điều chỉnh

Lý do cần điều chỉnh

Xóa bỏ vạch sơn (m2)

Biển cấm dừng xe và đỗ xe P.131a (biển)

Biển báo nơi đỗ xe I.408 (biển)

Chỉnh sửa và sơn lại

Sơn lại

Tháo bỏ

I

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ QUA NỘI THÀNH

 

Quốc lộ 2

 

 

115,6

35

 

20

1

Đường Nguyễn Trãi (tBộ chỉ huy Quân sự tỉnh đến Cầu Mè)

 

 

 

 

 

 

1.1

Đoạn từ Bộ chhuy quân sự tỉnh đến nhà Bảo tàng tnh (bên trái)

65,2

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ theo kiến nghị của đơn vị quản lý đường bộ

 

 

 

 

1.2

Đoạn từ từ Trung tâm hành chính công đến Bưu điện tnh (bên phải)

97,8

 

 

 

 

1.3

Đoạn từ ngã 3 giao với đường 20/8 đến ngã 3 giao với đường Đội Cấn (bên phải - giáp tường kè UBND Tỉnh)

48,9

 

 

 

 

1.4

Đoạn từ Kho Bạc nhà nước + Cục thuế Tỉnh + Ngân hàng Đầu tư & Phát triển đến Sở Giao thông vận tải (bên trái)

97,8

 

 

 

 

1.5

Khu vực trước trụ sở Công ty CP Thủy điện sông Miện 5 (bên phải)

32,6

 

 

 

-

1.6

Đoạn từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Tỉnh đến Công ty CP Dược - Thiết bị Y tế (bên trái)

65,2

 

 

 

 

1.7

Đoạn từ Số nhà 279B đến số nhà 383B (bên phải)

32,6

 

 

 

 

1.8

Đoạn từ Sở Y tế + Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình đến Hội Đông y (bên trái)

65,2

 

 

 

 

1.9

Đoạn từ Bưu điện Cầu Trắng đến Cty CP tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang (bên phải)

81,5

 

 

 

 

1.10

Khu vực Trung tâm giới thiệu việc làm + Nhà hàng Hoàng Đại gia + Chi nhánh Viettel + Cục Hải quan Tnh (bên trái)

244,5

 

 

 

 

1.11

Đoạn từ ngã ba giao với đường Nguyễn Du đến Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang (bên trái)

81,5

 

 

 

 

1.12

Khu vực giáp Khách sạn Sao Mai (bên phải)

48,9

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ theo kiến nghị của đơn vị quản lý đường bộ

 

 

 

 

1.13

Đoạn từ s nhà 100 đến Nhà nghỉ Ngọc Anh (bên trái)

326

 

 

 

 

1.14

Đoạn từ Khách sạn Hương Lan đến Trạm Đăng kiểm (bên phải)

195,6

 

 

 

 

2

Đường 20/8

 

 

46

3

 

3

2.1

Đoạn từ Số nhà 127 đến số nhà 139 (2 bên)

163

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ theo kiến nghị của đơn vị quản lý đường bộ

46

3

 

3

3

Quốc lộ 4c - đường Nguyễn Văn Linh (từ nhà hàng Sơn Thúy đến Chum vàng Chum bạc)

 

 

172

15

 

15

3.1

Đoạn từ nhà hàng Sơn Thủy đến hết nhà hàng cơm Việt nam (2 bên)

652

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ theo kiến nghị của đơn vị quản lý đường bộ

 

 

 

 

3.2

Đoạn từ Trường PTCS Quang Trung đến đầu Phố Đinh Tiên Hoàng (2 bên)

1.065

 

 

 

 

3.3

Đoạn từ UBND phường Quang Trung đến ngã 3 vào trường Trung cấp Nghề (bên phải)

355

 

 

 

 

3.4

Đoạn từ ngã 3 giao đường 3/2 đến Chum vàng Chum bạc

710

 

 

 

 

4.

Quốc lộ 34 - đường Lý Thường Kiệt

 

 

401

28

 

25

4.1

Đoạn từ ngã tư giao đường Sơn Hà đến đầu cầu Độc lập

355

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ theo kiến nghị của đơn vị quản lý đường bộ

100

 

 

 

4.2

Đoạn từ ngã 3 cầu treo Tùng tạo đến Trung tâm Đào tạo điều khiển phương tiện giao thông

1.065

301

 

 

 

II

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

Đường Trần Hưng Đạo (từ ngã ba giao đường Lý tự trọng đến ngã ba giao đường 20/8)

 

 

105,4

18

0

17

3.1

Ngã 3 giao phố Hà Tuyên đến ngã 3 giao đường Trần Quốc Toản (khu vực Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh)

32,6

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ do gần đèn đỏ

9

3

 

3

3.2

Ngã ba đường Trần Quốc Toản - nhà nghỉ Đức Lan (bên trái)

16,3

Xóa bỏ để tránh ùn tắc giao thông (khu vực tập trung nhiu khách sạn, gần đèn đỏ và có nhiều học sinh)

5

1

 

1

3.3

Đoạn từ quán Trung Nguyên đến Công ty Điện lực Hà Giang (bên phải)

32,6

9

2

 

2

3.4

Khu vực giáp Công ty Lương thực (bên trái)

32,6

9

2

 

3

3.5

Đoạn từ Sở Kế hoạch - Đầu tư đến Sở Nông nghiệp và PTNT (bên phải)

65,2

18

5

 

5

3.6

Đoạn từ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đến Sở Tài nguyên và Môi trường (bên trái)

65,2

18

4

 

2

3.7

Khu vực giáp Chi cục Kiểm lâm Tỉnh

33,6

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ để giành phần đường đi bộ cho học sinh khu vực trường tiểu học

37,4

1

 

1

2

Đường Trần Phú (Từ sở Công an tỉnh đến sân C10)

 

 

446,3

8

3

6

2.1

Đoạn từ ngã 5 Công an tỉnh đền ngã ba Trung tâm giáo dục thường xuyên

32,6

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đđể đảm bảo ATGT khu vực trường học

32,6

 

 

2

2.2

Đoạn từ ngã 3 giao đường Nguyễn Văn Cừ đến cổng UBND phường Minh Khai (phía phải)

65,2

65,2

2

 

2

2.3

Đoạn từ trường THPT Chuyên (cũ) đến trường THPT Lê Hng Phong (bên trái)

81,5

23

3

 

2

2.4

Khu vực từ Bảo hiểm xã hội tnh + Tòa án thành phố đến Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề (bên phải)

244,5

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ do gần ngã 4 gây mất ATGT

244,5

2

 

2

2.5

Khu vực giáp trường THCS Yên Biên (bên phải)

65,2

Xóa bvạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ để đảm bảo ATGT khu vực trường học

17

1

 

2

2.6

Đoạn từ công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước đến Tòa án nhân dân tỉnh

65,2

18

2

 

2

2.7

Khu vực giáp Chi cục thuế + Công An Thành phố + Bảo hiểm Xã hội thành phố

114,1

Xóa bỏ vạch sơn, sơn sửa và điều chỉnh vtrí biển báo

32

3

3

 

2.8

Khu vực giáp sân vn động C10

50

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ để đảm bảo ATGT

14

2

 

2

3

Đường Nguyễn Thái Học (từ Nhà văn hóa Tỉnh đến cầu Yên Biên II)

 

 

263,6

33

11

25

3.1

Khu vực chợ Trung tâm thành phố

32,6

Xóa bỏ vạch sơn, sơn sửa và điều chỉnh vị trí biển báo

9

1

2

 

3.2

Đoạn từ Thế giới sách đến ngã tư Bưu điện Yên Biên

32,6

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ vạch đỗ xe

13,6

2

 

3

3.3

Đoạn từ Truyền hình thành phố đến Trung tâm Văn hóa thành phố

97,8

28

2

 

3

3.4

Khu vực giáp Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh

48,9

Xóa bỏ vạch sơn, sơn sửa và điều chỉnh vị trí biển báo

14

2

3

 

3.5

Khu vực Ban chỉ huy Quân sự thành phố + Nhà thiếu nhi Tỉnh, Khu vực khách sạn Ngọc Lan

81,5

Xóa bỏ vạch đỗ xe

23

5

 

5

3.6

Khu vực Nhà thiếu nhi Tỉnh

16,3

Xóa bỏ vạch sơn, sơn sửa và điều chỉnh vtrí biển báo

5

2

 

2

3.7

Đoạn từ trường Chính trị Tỉnh đến Phòng khám đa khoa Đức Minh (bên trái)

195,6

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ

55

6

 

5

3.8

Đoạn từ quán cà phê 99 đến Văn phòng máy tính Trần Vũ (bên phải)

244,5

70

8

 

7

3.9

Đoạn từ nhà Tang lễ- Bệnh viện đa khoa tỉnh đến ngã ba giao đường Minh Khai (bên trái)

163

Xóa bvạch sơn, sơn sửa và điều chnh vị trí biển báo

46

5

6

 

4

Đường Minh Khai (tư cầu Yên Biên II đến ngã 5 Công an Tỉnh)

 

 

51

7

0

7

4.1

Khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh

81,5

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ

23

4

 

4

4.2

Khu vực Trung tâm Y tế dự phòng + Bệnh viện Mắt

48,9

14

2

 

2

4.3

Khu vực Khách sạn Việt Trung

48,9

14

1

 

1

5

Đường 19/5

 

 

210

20

25

 

5.1

Đoạn từ ngã 3 giao đường Nguyễn Trãi đến ngã 3 giao với đường Hà Sơn (2 bên)

710

Xóa bỏ vạch sơn, sơn sửa và điều chỉnh vị trí biển báo

210

 

 

 

6

Đường 3/2

 

 

200,6

15

18

 

6.1

Đoạn từ cầu 3/2 đến ngã 3 giao đường Nguyễn Văn Linh (2 bên)

710

Xóa bỏ vạch sơn, sơn sửa và điều chỉnh vị trí biển báo

200,6

15

18

 

III

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI THÀNH

 

 

 

 

 

 

1

Đường Hoàng Hoa Thám

 

 

17

2

1

 

1.1

Đoạn từ ngã 3 giao với đường Lâm Đồng đến ngã 3 giao với đường Trần Phú (phía giáp các phòng ban + Hội trường thành phố)

65,2

Xóa bỏ vạch sơn, sơn sửa và điều chỉnh vị trí biển báo, lắp thêm biển để cấm đỗ xe tải

17

2

1

 

2

Đường Nguyễn Trung Trực

97,8

 

27

2

 

3

2.1

Đoạn từ ngã 3 giao với đường Trần Hưng Đạo đến UBND Phường Trần Phú (phía giáp nhà hàng Hạnh Phúc)

48,9

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ để đảm bảo ATGT khu vực trường học

 

 

 

 

2.2

Đoạn từ ngã 3 giao với phố Trường Chinh đến ngã ba giao với đường Nguyễn Viết Xuân (phía giáp Công ty CP Xây dựng số 1)

48,9

 

 

 

 

3

Đường Lâm Đồng

114,1

 

32

3

3

 

3.1

Đoạn từ ngã 3 giao với đường Trần Hưng Đạo đến ngã 3 giao với đường Hoàng Hoa Thám (phía giáp Truyền Hình Tỉnh + VKS Tỉnh)

65,2

Xóa bỏ vạch sơn, sơn sửa và điều chỉnh vị trí biển báo, lắp thêm biển để cấm đỗ xe tải

 

 

 

 

3.2

Đoạn từ ngã 3 giao với đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba giao đường bê tông giáp Ngân hàng Công Thương

48,9

 

 

 

 

4

Phố Kim Đồng

 

 

28

2

0

1

4.1

Đoạn từ ngã ba giao đường Trần Phú đến cổng trường THCS Minh Khai (bên phải)

97,8

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ để đảm bảo ATGT khu vực trường học

28

2

 

1

5

Đường Bạch Đng

 

 

32

3

0

3

5.1

Ngã 3 giao với đường Trần Quốc Ton đến ngã 3 giao với đường Nguyễn Trãi (phía giáp Khách sạn Yên Biên)

48,9

Xóa bỏ vạch đỗ xe, tháo biển báo đỗ để đảm bảo ATGT khu vực trường học

14

1

 

1

5.2

Ngã 3 giao với đường Trần Quốc Toản đến ngã 3 giao với đường Bà Triệu (phía giáp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

65,2

Xóa bỏ do đường hẹp, vướng nhiều cổng cơ quan ra vào

18

2

 

2

6

Đường ngang cạnh hội trường HĐND Tỉnh

 

 

18

2

2

 

6.1

Ngã 3 giao với đường 20/8 đến ngã 3 giao với đường Đội Cấn (phía giáp Hội trường HĐND tỉnh)

65,2

Xóa bỏ vạch sơn, sơn sửa và điều chỉnh vị trí biển báo, lắp thêm biển để cấm đỗ xe tải

 

 

 

 

7

Đường Bà Triệu

130,4

 

57

3

0

3

7.1

Ngã 3 giao với đường Bạch Đng đến ngã 3 giao với đường Yết Kiêu (phía giáp Chi cục Thống kê)

65,2

Xóa bỏ vạch sơn, sơn sửa và điều chỉnh vị trí biển báo, lắp thêm biển để cấm đỗ xe tải

37

 

 

 

7.2

Ngã 3 giao với đường Trần Hưng Đạo đến ngã 3 giao với đường Nguyễn Huệ (phía giáp Ngân hàng Chính sách Xã hội)

32,6

Xóa bỏ do đường hẹp

10

2

 

1

7.3

Ngã 3 giao với đường Trần Hưng Đạo đến ngã 3 giao với đường Yết Kiêu (phía giáp Chi cục Quản lý thị trường)

32,6

Xóa bỏ do đường hẹp

10

1

 

2

8

Đường Yết Kiêu

 

 

23

3

 

3

8.1

Ngã 3 giao với đường Trần Hưng Đạo đến ngã 3 giao với đường Lê Quý Đôn (1 bên đường)

81,5

Xóa bỏ do đường hẹp, vướng nhiều cổng cơ quan ra vào

23

3

 

3

9

Đường Nguyễn Huệ

 

 

14

1

 

1

9.1

Ngã 3 giao với Phố Hà Tuyên đến ngã 3 Tỉnh ủy (phía Tỉnh ủy)

65,2

Xóa bỏ do đường hẹp gần cơ quan Tỉnh ủy

14

1

 

1

10

Phố Hà Tuyên

 

 

10

1

 

1

10.1

Ngã 3 giao với đường Nguyễn Huệ đến ngã 3 giao với đường Trần Hưng Đạo (phía giáp Công ty CP In Hà Giang)

48,9

Xóa bỏ do đường hẹp gần cơ quan Tỉnh ủy

10

1

 

1

11

Đường Đội Cấn

 

 

8,5

1

 

1

11.1

Ngã 3 giao với đường Lê Quý Đôn đến ngã 3 Sở Nội Vụ (phía giáp trụ sở UBND phường Nguyễn Trãi)

48,9

Xóa bỏ vạch sơn, sơn sửa và điều chỉnh vị trí biển báo, lắp thêm biển để cấm đỗ xe tải

8,5

1

 

1

12

PhHồ Xuân Hương

 

 

14

1

 

2

12.1

Ngã 3 giao với đường Trần Hưng Đạo đến ngã 3 giao, với đường Nguyễn Huệ (phía giáp Điện lực Tỉnh)

48,9

Xóa bỏ do đường hẹp gần ngã tư đèn đỏ

14

1

 

2

 

TỔNG CỘNG

 

 

2.292

206

63

136

Ghi chú: Tất cả các điểm đỗ xe hiện có được xóa bỏ toàn bộ vạch sơn, các điểm giữ lại chỉ lắp biển báo cho phép đỗ xe theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT ngày 08/4/2016 về Biển báo hiệu đường bộ.

 

BẢNG SỐ 02

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG LẮP ĐẶT BỔ SUNG BIỂN CẤM XE Ô TÔ CÁC LOẠI
(Kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên đường

Điểm đầu (lý trình đường giao và địa danh)

Điểm cuối

Chiều dài (km)

Chiều rộng Mặt (m)

Đổ sung biển cấm đxe tải trong các trục đường xương cá nội thành (biển)

Bổ sung bin cm xe tải có trọng lượng xe và hàng >8 T đi vào đoạn đường đặt biển (biển)

Bổ sung biển cấm đxe (biển)

Biển cấm đ xe (P.131a)

Biển phụ S.501 (phạm vi tác dụng biển theo chiều dài đường)

Biển phụ S.505a (loại xe cấm)

Biển P.106b

Biển phụ S.501 (phạm vi tác dụng biển theo chiều dài đường)

Biển cấm đỗ xe (P.131a)

Biển phụ S.501 (phạm vi tác dụng biển theo chiều dài đường)

ĐƯỜNG TRẦN PHÚ

28,0

 

32,00

32,00

32,00

-

-

14,00

14,00

 

Đường An Cư

Giao với đường Nguyễn Thái Học

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,4

7,8

4

4

4

 

 

 

 

 

Đường Lý Tự Trọng

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố

Giao với đường Lý Thường Kiệt

1,1

7,8

4

4

4

 

 

 

 

 

Đường Hoàng Hoa Thám

Giao với đường Nguyễn Thái Học

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,5

7

4

4

4

 

 

 

 

 

Đường Chu Văn An

Giao với đường Hoàng Hoa Thám

Giao với đường An Cư

0,1

4,4

 

 

 

 

 

2

2

 

Đường Lâm Đồng

Giao với phố An Cư

Giao với phNguyễn Viết Xuân

0,5

7,7

4

4

4

 

 

 

 

 

Đường Phùng Hưng

Giao với đường Nguyễn Thái Học

Đầu cầu Suối Tiên

1,2

7,8

4

4

4

 

 

 

 

 

Đường Nguyễn Viết Xuân

Giao với đường Nguyễn Thái Học

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,4

6,8

4

4

4

 

 

 

 

 

Đường Trường Chinh

Giao với đường Lâm Đồng

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,4

5,6

 

 

 

 

 

4

4

 

Đường Nguyễn Trung Trực

Giao với đường Trần Hưng Đạo

Giao với phố Nguyễn Viết Xuân

0,3

8,6

4

4

4

 

 

 

 

 

Đường Tôn Đức Thắng

Giao với phNguyễn Viết Xuân

Chân núi khu vực tổ 14, phường Trần Phú

0,4

5,5

 

 

 

 

 

4

4

 

Đường Lý Công Uẩn

Giao với phố Tôn Đức Thắng

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,1

5

 

 

 

 

 

2

2

 

Đường Nguyễn Thanh Phong

Giao với phố Tôn Đức Thắng

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,1

5,5

 

 

 

 

 

2

2

 

Đường Nguyễn Văn Cừ

Giao với phố Nguyễn Thái Học

Cầu Châu cũ

0,1

7

4

4

4

 

 

 

 

ĐƯỜNG MINH KHAI

32,0

 

30,00

30,00

30,00

6,00

6,00

34,00

34,00

 

Đường Lý Tự Trọng

Giao với đường Minh Khai

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

1,3

7,5

4

4

4

 

 

 

 

 

Đường Lê Hồng Phong

Giao với đường Nguyễn Thái Học

Nhà ông Khanh

0,4

8,5

4

4

4

 

 

 

 

 

Đường Minh Khai 2

Giao với đường Trần Phú

Trường mầm non Hoa Lan

1,1

9

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Minh Khai 3

Trường MN Hoa Lan

Xã Phú Linh

1,5

3,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Phố Kim Đồng

Giao với đường Trần Phú

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,1

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Phố Hoàng Văn Thụ

Giao với đường Trần Phú

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,1

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Lê Văn Tám

Giao với đường Trần Phú

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,3

8

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Bế Văn Đàn

Giao với đường Trần Phú

Giao với đường Lý TTrọng

0,3

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Võ Thị Sáu

Giao với đường Trần Phú

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,3

5,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Phố Phan Chu Trình

Giao với đường Minh Khai

Công an tỉnh

0,1

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Phan Huy Trú

Giao với đường Minh Khai

Giao với ph Phan Chu Trinh

0,4

4,5

 

 

 

4

4

 

 

 

Đường An Phú

Giao với phố Phan Chu Trình

Giao với đường Minh Khai

0,2

2,5

 

 

 

2

2

 

 

 

Đường Nguyn Văn Trỗi

Giao với phố Hải Thượng Lãn Ông

Giao với đường Minh Khai

0,4

5

 

 

 

 

 

4

 4

 

Phố Phan Đình Phùng

Giao với đường Lý Tự Trọng

Nhà ông Hương

0,2

4

 

 

 

 

 

2

2

 

Phố Hải Thượng Lãn Ông

Giao với đường Nguyễn Thái Học

Giao với đường Trấn Phú

0,3

7

 

 

 

 

 

2

2

 

Đường Cầu Phát

Giao với đường Minh Khai

Nghĩa Trang Cầu Phát

0,5

4

 

 

 

 

 

2

2

 

Phố Nguyễn Lương Bằng

Giao với đường Trn Phú

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,1

6,5

 

 

 

 

 

2

2

 

Phố Hoàng Diệu

Giao với Phố Kim Đồng

Giao với Phố Nguyễn Lương Bằng

0,1

6

 

 

 

 

 

2

2

 

Đường Tô Vĩnh Diện

Giao với đường Trần Phú

Giao với đường Lý Tự Trọng

0,3

7

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Nguyễn Văn C

Cầu Châu

Giao với đường Trần Phú

0,3

8

2

2

2

 

 

 

 

 

Phố Phạm Hồng Thái

Giao với phố Phan Đình Phùng

Nhà ông Hà

0,1

5,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Lý Nhân Tông

Giao với đường Minh Khai

Giao với phố Hải Thượng Lãn Ông

0,2

5,5

 

 

 

 

 

2

2

 

Ph Phan Đăng Lưu

Giao với đường Nguyễn Thái Học

Giao với đường Nguyễn Văn Cừ

0,1

5

 

 

 

 

 

2

2

 

Đường Phạm Ngọc Thạch

Giao với đường Võ Thị Sáu

Giao với đường Minh Khai

0,3

4,5

 

 

 

 

 

2

2

 

PhNguyễn Chí Thanh

Giao với đường Lý Tự Trọng (Tổ 6)

Giao với đường Lý Tự Trọng (Tổ 4)

0,5

5,5

 

 

 

 

 

2

2

 

Phố Trần Đăng Ninh

Giao với đường Lý Tự Trọng

Giao với đường Võ Th Sáu

0,4

3

 

 

 

 

 

2

2

 

Phố Nguyễn Duy Trinh

Giao với đường Nguyễn Văn Trỗi

Giao với đường Lý Nhân Tông

0,2

5,5

 

 

 

 

 

2

2

 

Phố Lê Đức Thọ

Giao với đường Nguyễn Văn Trỗi

Giao với đường Lý Nhân Tông

0,2

6

 

 

 

 

 

2

2

 

PhĐình Chinh

Giao với đường Võ Thị Sáu

Giao với phPhạm Ngọc Thạch

0,1

6

 

 

 

 

 

2

2

 

Đường Cù Chính Lan

Giao với đường Minh Khai

Giao với đường Trần Phú

0,3

4

 

 

 

 

 

4

4

ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI

24,0

 

34,00

34,00

34,00

2,00

2,00

8,00

8,00

 

Đường Bạch Đằng

Giao với đường Nguyễn Trãi (Ngã 3 nhà khách Yên Biên)

Cổng Đền Mu

0,4

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Lê Quý Đôn

Giao với đường Nguyễn Trãi (Ngã 3 Sở xây dựng)

Giao với đường Trần Hưng Đạo (Ngã tư Thanh Tra Tỉnh)

0,8

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Hà Tuyên

Giao với đường Trần Hưng Đạo (Ngã 3 công ty CP TM du lịch)

Giao với đường Nguyễn Trãi (Cổng Tỉnh ủy)

0,3

5

 

 

 

 

 

2

2

 

Đường Nguyễn Huệ

Giao với phố Hà Tuyên (Ngã 3 Công ty CP In)

Giao với phố Hồ Xuân Hương (ngã 3 Điện lực)

0,3

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Đội Cấn

Giao với đường Nguyễn Trãi (Ngã 3 UBND Tnh)

Giao với đường Yết Kiêu

0,4

7,5

6

6

6

 

 

 

 

 

Đường Lộc Viễn Tài

Giao với đường 20/8 (Ngã 3 BCH Biên Phòng Tnh)

Giao với đường Nguyễn Văn Linh (ngã 3 Phong Quang)

0,3

15

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Võ Văn Kiệt

Giao với đường Trần Hưng Đạo (Ngã 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Cạnh trường THCS Lê Lợi

0,6

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Bà Triệu

Giao với đường 20/8 (Ngã 3 Trường MN Hoa Sen)

Giao với đường Nguyễn Huệ (Ngã 3 báo Hà Giang)

0,3

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Ngô Quyền

Giao với đường 20/8

Chợ Bảo Việt

0,4

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Trần Quốc Toản

Giao với đường 20/8 (Ngã 3 UBND Tỉnh)

Giao với đường Trần Hưng Đạo (Ngã 3 Sở Thương mại du lịch cũ)

0,2

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Trần Hưng Đạo

Cầu Yên Biên I

Giao với đường 20-8

0,4

10,5

 

 

 

2

2

 

 

 

Đường Hồ Xuân Hương

Giao với đường Trần Hưng Đạo (Ngã 3 Chi nhánh điện Thành phố)

Chân núi Đồn Cao.

0,6

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Lê Hoàn

Giao với đường 20/8 (Ngã 3 dốc Mã Tim)

Giao với đường 20/8 (ngã 3 cây xăng Hà Yên)

0,9

5,5

 

 

 

 

 

2

2

 

Đường Hai Bà Trưng

Giao với đường Nguyễn Trãi (ngã 3 cầu Trắng)

Giao với đường 19/5

0,8

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Hồng Quân

Giao với đường Nguyễn Trãi (Ngã 3 Bưu điện cầu Trắng)

Giao với đường Nguyễn Trãi (Ngã 3 công ty cổ phần TVTK xây dựng)

0,6

3,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Lê Thánh Tông

Giao với đường Nguyễn Trãi

Trạm phát sóng truyền hình núi Cấm

0,5

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Nguyễn Du

Giao với đường Nguyễn Trãi (Ngã 3 Trường CĐSP)

Giao với đường Nguyễn Trãi (Ngã 3 Cầu Trắng)

1,1

7,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Mai Hắc Đế

Giao với đường Nguyễn Trãi (Canh CTy TNHH Bảo Sơn)

Giao với đường Nguyễn Trãi (Cổng trường Tiểu học Nguyễn Trãi)

0,7

3,5

 

 

 

 

 

2

2

 

Đường Cao Bá Quát

Giao với đường Lê Quý Đôn (Cạnh Sở Khoa học và Công nghệ)

Giao với đường Đội Cấn

0,4

3,5

2

2

2

 

 

 

 

 

Đường Phạm Ngũ Lão

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Đường Hà Sơn (Bồng Lai)

0,5

3,5

 

 

 

 

 

2

2

ĐƯỜNG QUANG TRUNG

11,0

 

2,00

2,00

2,00

-

-

2,00

2,00

 

Đường Phạm Hng Cao

Đối diện UBND phường Quang Trung

Cầu treo Tùng Tạo

0,2

3,5

 

 

 

 

 

2

2

 

Đường Sùng Dúng Lù

Giao với đường Nguyễn Văn Linh

Giáp nhà ông Toàn

0,6

4

2

2

2

 

 

 

 

ĐƯỜNG NGỌC HÀ

4,0

 

4,00

4,00

4,00

-

-

4,00

4,00

 

Đường Sơn Hà

Giao đường Lý Thường Kiệt

Cầu Nậm Thấu

0,4

7,0

4

4

4

 

 

 

 

 

Đường La Văn Cầu

Giao với đường Lý Thường Kiệt

Giao với đường Quyết Thng

0,5

6,1

 

 

 

 

 

2

2

 

Phố Phạm Hồng Cao

Giao đường Lý Thường Kiệt

Cầu treo Tùng Tạo

0,1

0,3

 

 

 

 

 

2

2

TỔNG CỘNG

 

 

102

102

102

8

8

62

62

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2400/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 11/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2400/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332732