• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2405/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG năm 2013 về danh sách thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia

Tải về Quyết định 2405/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2405/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia;

Trên cơ sở Công văn đề cử thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia của Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử - Cơ quan thường trực của Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Chánh Văn phòng Bộ và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nguyễn Quân

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2405/QĐ-HĐPTUDNLNTQG ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia)

1. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường trực.

3. Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch.

4. Ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên.

5. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

6. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

7. Ông Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

8. Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên.

9. Ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Thường trực.

10. Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

11. Ông Lê Doãn Phác, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Thư ký.

12. Ông Trần Đức Thiệp, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên.

13. Ông Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế, Ủy viên.

14. Ông Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

15. Ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên.

16. Ông Hoàng Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, Ủy viên.

17. Ông Lê Bá Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Xạ hiếm, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

18. Ông Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

19. Ông Lương Bá Viên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2405/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia   Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 05/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/08/2013   Số công báo: Từ số 487 đến số 488
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2405/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205909