• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thương mại


Văn bản pháp luật về Chương trình xúc tiến thương mại

 

Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020

Tải về Quyết định 2430/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2430/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang tại Tờ trình số 413/TTr-SCT ngày 30 tháng 09 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 (Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang chỉ được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại các địa điểm có tên trong Danh mục này và phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Sở Công Thương An Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành: Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cục XTTM – Bộ Công Thương;
- Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN, KTTH;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh An Giang)

Số TT

Tên hội chợ, triển lãm thương mại

Thời gian tổ chức (dự kiến)

Địa điểm tổ chức

Quy mô (gian hàng)

Tính chất hội chợ

Sự kiện lễ hội của địa phương

1

Hội chợ Thương mại Tân Châu – An Giang

Ngày 03/01/2019 – ngày 09/01/2020

Sân vận động thị xã Tân Châu

150

Tổng hợp

 

2

Hội chợ kết hợp Lễ hội Mắm Nam bộ lần thứ I 2020

Ngày 13/2/2020-ngày 16/02/2020

Khu Vườn Tượng lớn, phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc

170

Tổng hợp

 

3

Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020

Ngày 05/3/2020-ngày 10/3/2020

Thành phố Long Xuyên

350

Tổng hợp

 

4

Hội chợ thương mại

Tháng 03/2020

Dinh Đức Quản Cơ Trần Văn Thành, Huyện Châu Thành

100

Tổng hợp

Lễ hội truyền thống lần thứ 146 năm ngày mất Đức Quản Cơ Trần Văn Thành

5

Hội chợ Thương mại Quốc tế An Phú – An Giang năm 2020

Ngày 31/3/2020 – ngày 05/4/2020

Bến xe Long Bình, thị trấn An Phú, Huyện An Phú

200

Tổng hợp

 

6

Hội chợ thương mại

Ngày 31/03/2020-ngày 03/4/2020

Khu du lịch Hồ ông Thoại, Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn

100

Tổng hợp

Lễ Kỳ Yên Đình Thoại Ngọc Hầu

7

Hội chợ thương mại

Tháng 4/2020

Trung tâm văn hóa huyện Phú Tân

150

Tổng hợp

 

8

Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên – An Giang năm 2020

Ngày 12/5/2020 – ngày 17/5/2020

Khu công nghiệp Xuân Tô, Huyện Tịnh Biên

350

Tổng hợp

 

9

Hội chợ thương mại

Tháng 8/2019 – tháng 9/2020

Sân vận động huyện Chợ Mới

100

Tổng hợp

Lễ Quốc Khánh 2/9

10

Hội chợ Thương mại

Tháng 11/2020

Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc

100

Tổng hợp

 

11

Hội chợ thương mại

Trong năm 2020

Chợ cụm dân cư Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành

100

Tổng hợp

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2430/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 08/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2430/QĐ-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426076