• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2431/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 2431/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2431/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1963/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 29 tháng 6 năm 2020 về việc đề nghị ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ngoại vụ, Du lịch, Giao thông vận tải; Thủ trưởng các ngành hội, đoàn thể: Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tòa án nhân dân thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hôi Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- CT UBND TP (b/c);
-
UBMTTQVN thành phố;
- Báo Đà
Nẵng, Báo Công an ĐN, Đài PTTH ĐN;
- Các tổ chức xã hội;
- Lưu: VT, VHXH, SLĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp của các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố trong thực hiện công tác trẻ em.

Điều 2. Mục đích phối hợp

Tăng cường trách nhiệm giữa các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong phối hợp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác trẻ em.

Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về trẻ em, kịp thời giải quyết các vấn đề về trẻ em, bảo đảm quyền trẻ em trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm tính chủ động tích cực, thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp; đảm bảo xử lý kịp thời yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin và đề xuất, kiến nghị trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

3. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi thông tin, lấy ý kiến, báo cáo về các vấn đề liên quan đến trẻ em thông qua văn bản và các phương tiện thông tin liên lạc.

2. Tổ chức cuộc họp, hội nghị để bàn bạc, thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác trẻ em có liên quan đến nhiều ngành, địa phương.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS&GDTE)

4. Thông báo hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan liên quan để xử lý các vi phạm về BVCS&GDTE.

5. Khảo sát, điều tra các nội dung về BVCS&GDTE.

6. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan khác về những vấn đề ln quan đến công tác trẻ em thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyên han của đơn vị mình.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng và triển khai thực hiện các quyết định, chương trình, kế hoạch về công tác trẻ em theo ngành, lĩnh vực được phân công. Đồng thời chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm quản lý, thực hiện tốt công tác trẻ em do đơn vị, địa phương quản lý.

2. Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BVCS&GDTE.

3. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác trẻ em.

4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Luật trẻ em và các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác trẻ em. Thực hiện các giải pháp về bảo vệ trẻ em; phát hiện, thông tin, điều tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quyền trẻ em.

5. Thực hiện thống kê, tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện Luật trẻ em và các quyết định, chương trình, kế hoạch của UBND thành phố liên quan đến công tác trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

6. Kết nối hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong gia đình nghèo trẻ em trong gia đình có các vấn đề xã hội;…; vận động nguồn lực xã hội thực hiện công tác trẻ em; xây dựng và triển khai có hiệu quả các mô hình về BVCS&GDTE.

7. Các hoạt động phối hợp khác theo yêu cầu thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được ngân sách thành phố bố trí hàng năm từ nguồn sự nghiệp đảm bảo xã hội cho sở, ngành, địa phương theo phân cấp; nguồn kinh phí lồng ghép của các chương trình, kế hoạch, đề án khác có liên quan; nguồn viện trợ, huy động, đóng góp của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ EM

Điều 7. Nhiệm vụ chung

1. Nghiên cứu xây dựng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chương trình, kế hoạch về công tác trẻ em dài hạn, 05 năm và hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân. Xây dựng và triển khai hiệu quả các mô hình BVCS&GDTE.

3. Lồng ghép các hoạt động BVCS&GDTE trong chương trình công tác của đơn vị. Triển khai, phát triển các hoạt động cung cấp dịch vụ xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Chỉ đạo, phổ biến các cơ quan, tổ chức cơ sở giáo dục nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại, bạo lực, lạm dụng trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại trong phạm vi quản lý của đơn vị trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan thường trực công tác trẻ em (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH)) hoặc Công an thành phố hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc để kịp thời phối hợp, giải quyết nhằm bảo vệ trẻ em và gia đình.

4. Phân công bộ phận chuyên môn và cử công chức làm đầu mối để trao đổi, tham mưu, tham gia các hoạt động phối hợp về công tác trẻ em và tạo điều kiện cho công chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Thiết lập hệ thống thông tin dữ liệu và kết quả thực hiện công tác trẻ em thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và báo cáo cho Sở LĐ-TB&XH theo đơn vị và báo cáo cho Sở LĐ-TB&XH theo định kỳ (06 tháng, một năm) hoặc đột xuất để tổng hợp chung vào hệ thống dữ liệu trẻ em của thành phố.

6. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát đánh giá và định kỳ hàng năm hoặc đột xuất gửi báo cáo việc thực hiện quyền trẻ em và thực hiện hoạt động phối hợp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình về Sở LĐ-TB&XH để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

7. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quanUBND các quận, huyện lập dự toán chi ngân sách hàng năm, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Huy động nguồn lực xã hội thực hiện công tác trẻ em.

Điều 8. Nhiệm vụ cụ thể

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em; điều phối thực hiện quyền trẻ em; đề xuất việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố, ngành, địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội đoàn thể, địa phương và các đơn vị liên quan giúp UBND thành phố chuẩn bị báo cáo HĐND thành phố hàng năm hoặc đột xuất về kết quả thực hiện quyền trẻ em;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em ở các cấp, các ngành;

-Chỉ đạo Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; thực hiện tiếp nhận, can thiệp hỗ trợ, kết nối, chuyển tuyến để đáp ứng nhu cầu bảo vệ của trẻ em và gia đình;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, thanh tra theo định kỳ việc thực hiện công tác trẻ em tại các đơn vị, địa phương. Tham mưu, đề xuất UBND thành phố khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác trẻ em;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể, địa phương kiến nghị đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật chính sách về BYCS&GDTE và thực hiện quyền trẻ em phù hợp;

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương cập nhật, quản lý đầy đủ dữ liệu;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố và các cơ quan thẩm quyền về thực hiện công tác trẻ em theo quy định; về kết quả thực hiện Quy chế các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em vào chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình, kế hoạch dự án về trẻ em theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế và vận động nguồn viện trợ nước ngoài phục vụ công tác BVCS&GDTE.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở dự toán đề nghị của các sở, ngành, địa phương, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương thành phố và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố phê chuẩn và phân bổ kinh phí để BVCS&GDTE và các công tác khác liên quan đến trẻ em trên địa bàn thành phố.

4. Sở Y tế

- Bảo đảm trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và công bằng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi; chăm sóc và tư vấn sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em; tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; tư vấn hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi;

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị tai nạn thương tích và các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học bảo đảm việc chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em;

- Chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức kỹ năng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh và phòng bệnh cho phụ nữ mang thai và trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 36 tháng tuổi;

- Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch liên quan đến trẻ em do ngành quản lý; thực hiện các mục tiêu về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trong việc chăm sóc, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; cung cấp kết quả giám định cho cơ quan chức năng theo quy định để điều tra, xử lý các trường hợp xâm hại, bạo lực đối với trẻ em; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ hoặc chuyển tuyến phù hợp cho trẻ;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về phòng, chống tai nạn, thương tích và bạo lực, xâm hại trẻ em; xây dựng cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Bảo đảm việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác; xây dựng chương trình, nội dung giáo dục phù hợp với từng độ tuổi trẻ em và bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của trẻ em; bảo đảm trẻ em được hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập và tạo điều kiện học ở trình độ cao hơn;

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức về quyền và bổn phận của trẻ em; phòng ngừa xâm hại, bạo lực trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trong trường học, cơ sở giáo dục;

- Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và áp dụng biện pháp trợ giúp giáo dục phù hợp cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số; giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật;

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác y tế trường học bảo đảm việc chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác, giáo dục và phát triển toàn diện trẻ em trong hệ thống giáo dục; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác;

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan xây dựng chính sách giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, tài năng cho trẻ em; vận động gia đình, xã hội phát hiện, hỗ trợ, bồi dưỡng trẻ có năng khiếu, tài năng;

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan giáo dục, hướng dẫn trẻ em bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thông tin, hướng dẫn cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong nhà trẻ;

- Quản lý và hướng dẫn sử dụng thiết bị, đồ chơi sử dụng trong nhà trường cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phát hiện, thông tin, báo cáo và kết nối hỗ trợ kịp thời các trường hợp vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực trong trường học cho cơ quan thường trực công tác trẻ em (Sở LĐ-TB&XH) hoặc Công an thành phố hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc để kịp thời phối hợp, giải quyết nhằm bảo vệ trẻ em;

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các nhóm, lớp trẻ độc lập tư thục trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại các khu công nghiệp; tăng cường tập huấn về kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục này;

- Hướng dẫn thực hiện và bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động xã hội phù hợp; bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề học sinh quan tâm và xem xét, giải quyết và phản hồi các ý kiến nguyện vọng của học sinh. Phát huy hiệu quả các mô hình tư vấn, tham vấn trong trường học nhằm giúp trẻ giải quyết những vướng mắc về lứa tuổi, giới tính, nguy cơ bỏ học, vi phạm nội quy và các vấn đề khác của trẻ em.

6. Sở Văn hóa và Thể thao

- Bảo đảm trẻ em được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) hướng dẫn việc phát triển thiết chế văn hóa, thể thao dành riêng cho trẻ em hoặc trẻ em tham gia sử dụng, hưởng thụ;

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan và Đoàn TNCSHCM quản lý, hướng dẫn xây dựng chương trình, tiết mục, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật; phối hợp tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao dành cho trẻ em và về trẻ em; .

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn gia đình thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em trong gia đình; giáo dục trẻ em gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống của gia đình; tạo điều kiện cho trẻ em được sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình;

- Chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn việc bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong gia đình;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hướng dẫn các thành viên gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phổ cập bơi phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lội, hướng dẫn viên cứu đuối; tăng cường công tác quản lý bể bơi và hoạt động dạy bơi cho trẻ em.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trẻ em được tiếp cận thông tin trên các kênh thông tin, truyền thông; được bảo vệ hình ảnh, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân về thư tín, viễn thông và các hình thức trao đổi, lưu giữ thông tin cá nhân;

- Tuyên truyền, hướng dẫn việc hỗ trợ trẻ em tìm kiếm, thu nhận và phổ biến thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trên các kênh thông tin, truyền thông theo quy định của pháp luật, phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu năng lực của trẻ em;

- Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy chuẩn báo chí, xuất bản, viễn thông, Internet, phát thanh, truyền hình và các hình thức cung cấp, quảng bá tng tin khác dành riêng cho trẻ em, có trẻ em tham gia, liên quan đến trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử và các phương tiện thông tin khác;

- Phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan, thực hiện các sản phẩm truyền thông, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em và trẻ em được tham gia; thực hiện thông tin, truyền thông cho gia đình, xã hội về kiến thức, kỹ năng bảo đảm thực hiện quyềnbổn phận của trẻ em;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo đài, hệ thống truyền thông cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BVCS&GDTE, phê phán, lên án các hành vi vi phạm quyền trẻ em. Truyền thông, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, phổ biến kỹ năng cho cha mẹ người chăm sóc, trẻ em, giáo viên, trẻ em và cơ quan, tổ chức có liên quan về lợi ích, tiêu cực của môi trường mạng đối với trẻ em; phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm), thông tin trên Internet liên quan đến trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, lưu hành các ấn phẩm, sản phẩm thông tin dành cho trẻ em có nội dung đồi trụy, kích động, bạo lực;

- Thực hiện việc thẩm định, cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BVCS&GDTE do các đơn vị đề nghị cấp phép theo quy định.

8. Sở Tư pháp

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc đăng ký khai sinh, xác định cha, mẹ cho trẻ em; thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam cho trẻ em;

- Thực hiện quản lý công tác nuôi con nuôi trong nước; giải quyết các việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố;

- Theo dõi, thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến trẻ em trên địa bàn thành phố;

- Quản lý, hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật, chính sách liên quan đến công tác trẻ em cho cán bộ và nhân dân.

9. Đề nghị Công an thành phố

- Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và cơ quan bảo vệ pháp luật hướng dẫn và tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em và tội phạm liên quan đến trẻ em;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, yêu cầu và biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính đối với trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em là người bị hại và người làm chứng; bồi dưỡng kiến thức về quyền trẻ em cho Điều tra viên, cán bộ điều tra tiến hành tố tụng các vụ án có liên quan đến trẻ em;

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em. Tăng cường công tác hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm việc với trẻ em cho cán bộ các cấp. Trong quá trình thực hiện cần áp dụng kỹ năng điều tra và xử lý thân thiện với trẻ em;

- Khi tiếp nhận, điều tra, xử lý các vụ việc xâm hại, bạo lực, lạm dụng trẻ em cần thông báo, cung cấp thông tin kịp thời cho Sở LĐ-TB&XH và các cơ quan liên quan để phối hợp tư vấn, tham vấn, can thiệp hỗ trợ cho các trường hợp trẻ em bị xâm hại cần áp dụng các biện pháp can thiệp hỗ trợ theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với ban, ngành, hội, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; phòng ngừa, ngăn chặn, quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ trẻ em hư, vi phạm pháp luật, chậm tiến tại cộng đồng, dân cư

- Thường xuyên trao đổi với các ban, ngành, hội, đoàn thể về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến trẻ em và các khuyến nghị để các ban, ngành, hội, đoàn thể chủ động có các giải pháp phù hợp trong công tác bảo vệ và phòng ngừa xã hội đối với các hành vi xâm hại trẻ em;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố

- Tòa án nhân dân thành phố áp dụng nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, yêu cầu và biện pháp tư pháp cho trẻ em để tiến hành xét xử hành vi vi phạm quyền trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật, ra quyết định tư pháp đối với trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em;

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố áp dụng nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, yêu cầu và biện pháp tư pháp cho trẻ em để thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em;

- Đào tạo, bồi dưỡng cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và Kiểm sát viên tiến hành tố tụng các vụ án có liên quan đến trẻ em về quyền của trẻ em, về tâm lý học, khoa học giáo dục liên quan đến trẻ em;

- Áp dụng quy trình điều tra, xét xử thân thiện với trẻ em vi phạm pháp luật theo quy định. Tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em, bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật. Phát huy hiệu quả Tòa án gia đình và người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

11. Sở Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động du lịch phù hợp với trẻ em;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các điểm, hoạt động tham quan, du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhằm phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em, ngăn ngừa sử dụng lao động trẻ em trong các hoạt động du lịch.

12. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cho trẻ em; đồng thời, thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

13. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BVCS&GDTE.

14. Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng khác

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về hoạt động BVCS&GDTE, nhất là phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích trẻ em; dành tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng phát thanh, truyền hình phù hợp cho trẻ em; nêu gương điển hình trong BVCS&GDTE, phê phán, lên án các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên

- Tăng cường giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng, thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật, phân bổ nguồn lực đáp ứng quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật;

- Tiếp tục vận động toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân hỗ trợ, tham gia thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dịch vụ đáp ứng quyền của trẻ em, phòng ngừa hành vi vi phạm quyền của trẻ em.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trên, đề nghị Đoàn TNCSHCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có trách nhiệm:

a) Đoàn TNCSHCM

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn việc phát triển thiết chế văn hóa, thể thao dành riêng cho trẻ em hoặc trẻ em tham gia sử dụng, hưởng thụ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai có hiệu quả việc đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em; thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết;

- Đề xuất với UBND thành phố các điều kiện bảo đảm thực hiện trách nhiệm đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em;

- Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND quận, huyện hướng dẫn bảo đảm sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em;

- Chủ trì thực hiện mô hình Hội đồng trẻ em thành phố;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về BVCS&GDTE; kỹ năng tự bảo vệ; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Trang bị cho thanh niên kỹ năng điều hành và tổ chức hoạt động cho thiếu nhi;

- Vận động các cơ sở Đoàn và cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động xây dựng công trình, khu vui chơi,... cho trẻ em.

b) Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

- Phối hợp với Đoàn TNCSHCM thực hiện giám sát việc bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em;

- Chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền đến các bà mẹ, chị em gái kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục và trách nhiệm thông tin, tố giác hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

16. Đề nghị Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, các tổ chức xã hội

- Vận động thành viên của tổ chức và xã hội hỗ trợ, tham gia xây dựng, thực hiện thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dịch vụ đáp ứng quyền của trẻ em, phòng ngừa hành vi vi phạm quyền của trẻ em;

- Thực hiện chính sách, pháp luật, đáp ứng quyền của trẻ em theo tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức được pháp luật quy định; tiếp nhận, thu thập thông tin từ thành viên và xã hội để phản ánh, kiến nghị, tư vấn cho cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân về việc thực hiện chính sách, pháp luật;

- Tổ chức việc cung cấp dịch vụ đáp ứng quyền của trẻ em theo sự ủy quyền, hỗ trợ của UBND thành phố, các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước;

- Vận động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số;

- Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên, có trách nhiệm tổ chức việc kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em; tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em; phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan nhà nước có liên quan về các vấn đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật về trẻ em.

17. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; lồng ghép thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác trẻ em trẻ em với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình khác có liên quan của địa phương;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyền trẻ em; bố trí và vận động nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật; tổ chức, quản lý hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo thẩm quyền;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đề xuất UBND thành phố xem xét bố trí quỹ đất; đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; bảo đảm điều kiện, thời gian, thời điểm thích hợp để trẻ em được tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Có trách nhiệm quản lý và tạo điều kiện để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em;

- Chỉ đạo UBND xã, phường giao nhiệm vụ cụ thể về thực hiện quyền của trẻ em, bố trí ổn định người làm công tác bảo vệ trẻ em trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý; chỉ đạo thành lập và hoạt động của Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã để tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực. Xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; đảm bảo 100% trẻ em cần được áp dụng các biện pháp can thiệp, hỗ trợ;

- Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn dân cư; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề về quyền trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành trong việc thực hiện công tác trẻ em; chú trọng công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, đảm bảo các tiêu chí được đánh giá cụ thể, chính xác; triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn quản ;

- Chỉ đạo thông tin, báo cáo kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, tử vong trẻ em, nhất là trẻ em bị do đuối nước tai nạn giao thông về Sở LĐ-TB&XH. Thường xuyên rà soát, thống kê và quản lý trẻ em, nhất là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhóm trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; nhóm trẻ em các địa phương khác đi lang thang, không có nơi cư trú ổn định để có phương án hỗ trợ, can thiệp phù hợp;

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BVCS&GDTE trẻ em; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND quận, huyện thực hiện Quy chế này. Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện Quy chế và các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

2. Các Sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND quận, huyện và các tổ chức có liên quan chủ động triển khai thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung; các sở, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các quận, huyện phản ánh về Sở LĐ-TB&XH để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2431/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 10/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2431/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467750