• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2438/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 2438/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 40/TTr-SKHCN ngày 21/10/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như điu 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 157/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2016.

- Tạo cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan quán triệt và chuẩn bị sẵn sàng để triển khai tốt việc ứng phó sự cố, hạn chế thấp nhất hậu quả, tác hại của sự cố bức xạ và hạt nhân.

2. Yêu cầu:

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung trọng tâm:

a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan:

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 157/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2016 trong hoạt động của các ngành, địa phương, đơn vị;

- Kiện toàn tổ chức, hoạt động của lực lượng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; tổ chức đào tạo, tập huấn cho từng cán bộ;

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật cũng như công tác đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ và hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

- Phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố theo kịch bản đã được phê duyệt.

b) Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân theo Kế hoạch.

c) Chỉ đạo công tác phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan thanh, kiểm tra việc chấp hành Luật Năng lượng nguyên tử theo quy định, triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Nội dung cụ thể:

Stt

Nội dung

Chủ trì

Phối hp

Thi gian

Cơ quan phê duyệt

Ghi chú

1. Xây dựng hệ thống văn bản ứng phó sự cố:

1.1

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng.

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2016

Ban Chỉ huy

 

1.2

Quy chế phối hợp tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố.

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2017

UBND tỉnh

 

1.3

Cơ chế chuyển giao quyền chỉ huy ứng phó giữa các tổ chức cá nhân tham gia ứng phó sự cố.

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2017

UBND tỉnh

 

1.4

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý các cấp, các lực lượng ứng phó và cơ sở trong việc tiến hành các biện pháp can thiệp.

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2017

UBND tỉnh

 

1.5

Quyết định ban hành chế độ, chính sách đi với lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm và lực lượng tham gia ứng phó sự cbức xạ và hạt nhân.

Sở Tài chính

Sở KH&CN và các sở, ngành liên quan

2016-2017

UBND tỉnh

 

2. Công tác kiện toàn tổ chức lực lượng ứng phó sự cố:

2.1

Kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Sở KH&CN

Ban Chỉ huy

Thường xuyên

UBND tỉnh

 

2.2

Kiện toàn tổ chức và bổ sung lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của các sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Sở KH&CN

Ban Chỉ huy

Thường xuyên

 

 

3. Công tác thông tin, tuyên truyền:

3.1

Tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn bức xạ và hạt nhân, công tác đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ và các hoạt động liên quan đến ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở KH&CN và các sở, ngành liên quan

Hàng năm

 

 

3.2

Xây dựng và in ấn các tờ rơi và sổ tay tuyên truyền về an toàn bức xạ.

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

 

4. Công tác kiểm kê nguồn phóng xạ:

4.1

Kiểm kê các nguồn phóng xạ và bức xạ được sử dụng và lưu giữ trên địa bàn tỉnh (theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ) báo cáo Ban Chỉ huy.

Sở KH&CN

Các cơ sở bức xạ

Hàng năm

 

 

5. Công tác đào tạo, tập huấn:

5.1

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ và hạt nhân.

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

 

5.2

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn sử dụng trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm nguồn phóng xạ; Kiểm soát nhiễm bẩn, tẩy xạ; các mối nguy hiểm và biện pháp bảo vệ người tham gia ứng phó sự cố khi có sự cố bức xạ xảy ra.

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

Hàng năm

 

 

5.3

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về công tác chuẩn bị ứng phó sự cố; các giai đoạn trong ứng phó sự cố và vai trò của người đánh giá tình trạng bức xạ và người chỉ huy tại hiện trường trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Sở KH&CN

Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

Hàng năm

 

 

6. Công tác diễn tập:

6.1

Thực tập kết nối thông tin liên lạc giữa các tổ chức ứng phó.

Ban chỉ huy ƯPSC BXHN

Các sở, ngành, đơn vị liên quan

2017, 2019

UBND tỉnh

 

6.2

Tổ chức diễn tập kịch bản ứng phó sự cố theo Kế hoạch.

Ban chỉ huy ƯPSC BXHN

Các sở, ngành, đơn vị liên quan

2017, 2019

UBND tỉnh

6.3

Thực tập phối hợp chính quyền các huyện, thành phố.

Ban chỉ huy ƯPSC BXHN

Các sở, ngành, đơn vị liên quan

2018, 2020

UBND tỉnh

 

6.4

Diễn tập chuyên đề của các tổ chức ứng phó (cứu hỏa, y tế, đánh giá phóng xạ, công an, quân đội,...)

Ban chỉ huy ƯPSC BXHN

Các sở, ngành, và các đơn vị liên quan

2018, 2020

UBND tỉnh

 

7. Đầu tư mua sắm trang thiết bị:

7.1

Rà soát, thống kê các trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố hiện có trên địa bàn tỉnh.

Sở KH&CN

Viện NCHN Đà Lạt, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, SY tế

2016

 

 

7.2

Mua sắm các trang thiết bị và nguyên vật liệu ban đu theo kế hoạch năm 2016.

Sở KH&CN

Sở Tài chính, Ban Chỉ huy

2016

 

 

7.3

Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng và các nguyên vật liệu phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân theo kế hoạch.

Sở Tài chính

Sở KH&CN, Ban Chỉ huy

2017

UBND tỉnh

 

7.4

Rà soát lại các trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố, từng bước đầu tư, hiện đại hóa theo kế hoạch.

Sở KH&CN, Sở Tài chính

Ban chỉ huy ƯPSC BX&HN

2018-2020

UBND tỉnh

 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra:

8.1

Tổ chức thanh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân.

Ban chỉ huy ƯPSC BXHN

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hàng năm

 

 

9. Tổ chức Hội nghị:

9.1

Hội nghị các thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng (và các cuộc họp đột xuất khi có yêu cầu của Trưởng ban Chỉ huy).

Ban chỉ huy ƯPSC BXHN

Các sở, ngành, đơn vị liên quan

2 lần/ năm

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2438/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2438/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329252