• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 2496/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 2496/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2496/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bảo Lộc (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 28/3/2016) như sau:

Sthứ t

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Hiện trạng đất đang sử dụng

Ghi chú

I

Bổ sung kế hoạch giao đất, cho thuê đất:

1

Hội trường thôn Thanh Hương 1

X.Lộc Thanh

0,04

Đất phi nông nghiệp

Thửa 548, tờ bn đồ số F137-I-C

2

Hội trường thôn Thanh Hương 2

X.Lộc Thanh

0,02

Đất phi nông nghiệp

Thuộc một phn thửa 45, tờ bản đồ số F137-III-A

3

Viện kim sát nhân dân thành phố Bảo Lc

Phường 2

0,4

Đất phi nông nghiệp

Thuộc một phần tờ bn đồ số 13

4

Mở rộng hẻm 112 Phan Đình Phùng

Phường 2

0,14

Đất phi nông nghiệp

Thuộc một phn thửa 234, 235, 1146, tờ bản đồ số F135-I

5

Kho bạc nhà nước Bảo Lộc

Phường 1

0,27

Đất phi nông nghiệp

Thuộc một phn lô M, khu QH mrộng

6

Trường mầm non Lộc Phát

Phường Lc Phát

0,62

Đất sản xuất nông nghiệp

Thửa 27, tờ bản đ s F136-II-B

7

Hội trường tổ dân phố 21

Phường 2

0,02

Đất sản xuất nông nghiệp

Thửa 615, tờ bn đồ số F136-I

8

Trường đại học Tôn Đức Thắng

P.Lộc Tiến và X.Lộc Châu

7,51

Đất sản xuất nông nghiệp

Thuộc một phn tờ bản đsố 12 xã Lộc Châu; tờ số 28, phường Lộc Tiến

9

Hội trường tổ dân phố 22

Phường Lc Sơn

0,06

Đất sản xuất nông nghiệp

Thửa 272, tờ bn đồ số 14

10

Câu lạc bộ dưỡng sinh thành phố Bo Lc

X. Đại Lào

0,05

Đất sản xuất nông nghiệp

Thuộc một phần thửa 202, tờ bản đồ số 32

11

Đường giao thông xã Đam B'ri

X. Đam B'ri

0,02

Đất sản xuất nông nghiệp

 

12

Hội trường tổ dân phố 16

Phường 2

0,01

Đất phi nông nghiệp

Thửa 321, tờ bản đ s E111-III

13

Hội trường tổ dân phố 2

Phường 1

0,02

Đất phi nông nghiệp

Thửa 1004, tờ bản đ s E111-IV

14

Giáo xứ Nam Phương

P. B’Lao

0,26

Đất sản xuất nông nghiệp

Thửa 751, 752, 753, 754, tờ bản đồ số 8

15

Đường vào bãi xử lý rác và nghĩa trang Bảo Lộc

X. Đại Lào

1,35

Đất sản xuất nông nghiệp

 

16

Công ty điện lực Lâm Đng (trạm biến áp 110Kv Bảo Lộc 2 và đường dây đấu nối)

Xã Đại Lào

0,70

Đất phi nông nghiệp

 

17

Dự án thủy điện Đam B'ri 1

X. Đam B'ri

22,90

Đất sản xuất nông nghiệp

 

18

Trường THPT Lý Thường Kiệt (Công ty TNHH Uyên Duyên Anh Huy)

Phường Lộc Phát

2,40

Đất sản xuất nông nghiệp

Thửa 30, 31, 39, 40, 41, tờ bản đồ E112-III

19

Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở Phương Nam

Phường 1

0,85

Đất phi nông nghiệp

Thửa 6, tờ bản đồ số 20

II

Bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất:

1

Trụ sở Viện kim sát nhân dân thành phố Bảo Lộc

Phường 2

0,06

Đấu giá quyền sử dụng đất

2

Khu quy hoạch P14 (P14A - 12 lô; P14C - 37 lô)

Phường Lc Phát

0,91

Đấu giá quyền sử dụng đất ở

3

Đất thương mại dịch vụ thuộc khu dân cư, tái định cư số 3

Phường B’Lao

1,06

Đấu giá quyền sử dụng đất

4

Thửa 22, tờ bản đồ số 12

Phường 1

0,18

Đấu giá quyền sử dụng đất chuyên dùng

5

Nhà đt s 40 Lê Thị Phai (tha 407, tờ bản đồ số 8)

Phường 1

0,014

Đấu giá quyền sử dụng đất ở

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTT
U, TTHĐND thành phố Bảo Lộc;
- Lãnh đạo VPUBND t
nh;
- Phòng TN&MT thành phố Bảo Lộc;

- Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2496/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2496/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331916