• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 2498/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2498/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 48/TTr-STC ngày 15/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

- Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có mức giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các sở, ban, ngành tỉnh (chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm);

- Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các huyện, thành phố (chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm);

- Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (chi tiết theo Phụ lục số 03 đính kèm);

- Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (chi tiết theo Phụ lục số 04 đính kèm);

- Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (chi tiết theo Phụ lục số 05 đính kèm);

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Số lượng và giá mua mới các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các danh mục được ban hành tại Điều 1 Quyết định này là tối đa (trong đó giá mua đã bao gồm các loại thuế, phí phải nộp theo quy định), trừ những trường hợp đặc biệt được quy định cụ thể.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương, trên cơ sở dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí khác được phép sử dụng của cơ quan, đơn vị và địa phương; căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này; các Quy định khác về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước và Quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền để thực hiện việc trang bị, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này để thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm.

4. Sở Tài chính tiếp tục tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh
- VPUB: PCVP, các P.Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KT bngoc731.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/1 ĐƠN VỊ TÀI SẢN CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

Mức giá tối đa/01 đơn vị tài sản (Triệu đồng)

Ghi chú

I

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

 

Máy bơm nước bằng nhiên liệu phục vụ PCCC

Máy

1

150

 

 

Thiết bị định tuyến phục vụ Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Thiết bị

1

200

 

 

Thiết bị máy chủ: IBM server 3650 M2; Máy chủ; IBM Server 3650 M3

Thiết bị

4

353

 

 

Thiết bị lưu điện cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Thiết bị

1

150

 

 

Máy phát điện dự phòng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (Máy phát điện hữu toàn)

Máy

1

160

 

 

Thiết bị điều hòa cho Trung tâm THDL tỉnh (Đang dùng LG 28000 BTU)

Thiết bị

2

100

 

 

Thiết bị máy ảnh trang bị cho phóng viên tác nghiệp: Máy ảnh canon EOS 1100D; Máy ảnh Canon EOS 60D + Len EF; Máy ảnh Canon EOS 60D;

Thiết bị

6

180

 

 

Máy quay phim.

Cái

1

90

 

II

Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

 

 

1

Thiết bị trung tâm dữ liệu Tỉnh ủy

 

 

 

 

1.1

Hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ

 

 

 

 

 

Máy chủ HP DL 380 G9

Cái

10

275

 

 

Máy chủ HP DL 380 G9 (Mail, web, eOffice...)

Cái

2

385

 

 

HP San Switch

Cái

2

215

 

 

Hp MSA 2042 SAN Storage

Cái

2

425

 

 

Nas WD My Cloud PR 4100

Cái

1

54

 

1.2

Thiết bị mạng

 

 

 

 

 

Firewall Ciso ASA 5525 - XASA 5525 - X With Fire POWER Services: Thiết bị mạng Firewall Ciso ASA 5520; Thiết bị mạng IPS Cisco IPS 4240

Thiết bị

2

282

 

 

Firewall FortiNet 300D

Thiết bị

2

310

 

 

Fori Mail Server FML400E

Thiết bị

1

413

 

 

Cisco Switch WS - C3750 - 48T - S

Thiết bị

2

215

 

 

Router CisCo ISR4331 - AX/K9(Router Cisco 2900 series)

Thiết bị

1

215

 

 

Switch CISCO 2960

Thiết bị

7

47

 

1.3

UPS, điều hòa

 

 

 

 

 

UPS SANTAK True Online 3C20KS:UBS Santak 10KVA; UPS santak online C3KR.

Cái

2

250

 

 

Bộ chuyển mạch Rack ATS, 2U 230V, 32A

Bộ

1

32

 

 

Hệ thống máy lạnh Daikin FVQ140CVEB: Điều hòa Tosiba 2 HP; Điều hòa Đaikin 1,5HP

Hệ Thống

1

217

 

1.4

Hệ thống phòng giám sát mạng

 

 

 

 

 

Máy tính để bàn

Cái

3

23

 

 

Máy tính xách tay

Cái

1

19

 

 

Hệ thống camera giám sát Panasonic

Cái

1

48

 

 

Hệ thống quản trị môi trường APC

Hệ Thống

1

273

 

 

KVM switch Aten CL 1016

Cái

1

44

 

 

KVM over IP Switch CS1716i

Cái

1

31

 

 

Máy tính HP (quản trị huyện)

Cái

1

18

 

1.5

Các thiết bị khác

Bộ

2

51

 

 

Máy quét tốc độ cao Kodak i2420 (văn thư): Máy quét Kodak il220 (văn thư); Máy quét Kodak i2400 (văn thư)

Cái

2

35

 

1.6

Phòng thu báo điện tử

 

 

 

 

 

Máy quay Video

Cái

2

200

 

 

Hệ thống thu âm, biên tập âm thanh

Bộ

1

100

 

 

Máy vi tính để bàn cấu hình lớn

Cái

2

60

 

III

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

 

Thiết bị định vị GPS Garmin atrex Lgend HCx

Thiết bị

1

10,2

 

 

Màn chiếu Apollo Tri pod 100

Máy

1

4,1

 

 

Máy quay DCR - SR 82E

Máy

1

13,3

 

 

Máy ảnh KTS Cannon PowerShot G10

Máy

1

11,8

 

 

Máy quay Sony Handycam DCR

Máy

1

8

 

 

Máy ảnh KTS NIKON D5000

Máy

1

27

 

 

Màn chiếu + Màn chiếu Atoma

Máy

1

22

 

 

Máy ghi âm Sony ICD-TX650

Máy

1

7

 

 

Máy đo cường độ điện trường

Máy

1

16

 

 

Máy đo tín hiệu truyền hình

Máy

1

19

 

 

Máy chụp ảnh

Máy

1

90

 

 

Máy số hóa tài liệu

Máy

1

30

 

 

Máy đo điện trở đất

Máy

1

70

 

 

Máy quay phim chuyên nghiệp

máy

2

400

 

 

Máy ghi âm chuyên nghiệp

Cái

2

15

 

 

Bộ máy yinhs dựng phim

Bộ

2

40

 

 

Máy ảnh phục vụ tác nghiệp báo chí

Cái

2

160

 

 

Bộ lưu điện APC 10KVA

Chiếc

2

74

 

 

Tủ điện MDB

Cái

1

92

 

 

Tủ điện UDB

Cái

1

18

 

 

Máy lạnh tủ đứng 2 cục 1 chiều lạnh 5.0Hp - 45.000Btu hiệu YUIKI

Bộ

1

60

 

 

Camera Ip 3S camera N3031 - C

Cái

3

11

 

IV

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

Máy móc, thiết bị phục vụ sự cố bức xạ và hạt nhân :

 

 

 

 

 

Liều kế cá nhân điện tử

Thiết bị

10

18,5

 

 

Máy đo bức xạ gamma xách tay

Máy

3

125

 

 

Máy đo liều gamma dải cao, có đầu đo nối dài

Máy

1

320

 

 

Máy đo bức xạ nowtron xách tay

Máy

1

230

 

 

Máy nhận diện nguồn phóng xạ và đo liều

Máy

1

440

 

 

Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ anpha, beta gama

Thiết bị

1

260

 

 

Liều kế cá nhân TLD

Thiết bị

5

3

 

 

Quần áo, ủng, mặt nạ bảo hộ

Bộ

10

0,95

 

 

Áo chì

Áo

4

7

 

 

Tay gắp nguồn phóng xạ

Cái

2

7

 

 

Bình chì

Chiếc

2

20

 

 

Chì túi, chì hạt

Kg

50

0,25

 

 

Biển cảnh báo, dây căng, bạt, trụ sắt

Bộ

1

30

20 biển

 

Găng tay cao su

Cái

50

0,08

 

 

Bộ đàm

Bộ

10

3

 

 

Loa cầm tay

Cái

4

1,8

 

 

La bàn

Cái

5

0,55

 

 

Điện thoại di động liên lạc qua vệ tinh

Thiết bị

2

17

 

 

Bản đồ số và thiết bị theo dõi hành trình có định vị GPS

Thiết bị

1

5,8

 

 

Mặt nạ phòng độc

Chiếc

5

0,49

 

 

Thiết bị laser xác định khoảng cách

Thiết bị

2

2,5

 

1

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

 

 

 

Chuẩn đo lường (2 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít)

Cái

4

15

 

 

Chuẩn đo lường 50 lít

Cái

1

50

 

 

Cân bàn điện tử

Cái

1

25

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

1

15

 

2

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ

 

 

 

 

 

Máy camera kỹ thuật số + phụ kiện

Chiếc

1

98

 

 

Máy camera giám sát tại trại thực nghiệm

Chiếc

1

32

 

 

Máy dựng phim

Chiếc

1

100

 

 

Nồi hấp 100L

Cái

1

50

 

 

Tủ trưng bày và giới thiệu sản phẩm KH - CN

Cái

1

15

 

 

Tủ cấy vi sinh

Cái

1

30

 

 

Buồng sinh trưởng

Chiếc

1

400

 

 

Cân điện tử 2 số lẻ

Chiếc

1

45

 

 

Cân phân tích 4 số lẻ

Chiếc

1

70

 

 

Hệ thống lọc nước và khử Ion

Hệ thống

1

260

 

 

Máy camera giám sát tại trại thực nghiệm

Chiếc

1

32

 

 

Máy camera kỹ thuật số + phụ kiện

Chiếc

1

98

 

 

Máy cất nước 2 lần

Cái

1

120

 

 

Máy đào

Cái

1

250

 

 

Máy dựng phim

Bộ

1

100

 

 

Xe nâng tay trên 500K

Chiếc

1

20

 

 

Nồi hấp tiệt trùng 100l

Cái

1

250

 

 

Nồi hấp tiệt trùng 50l

Cái

1

140

 

 

Tủ ấm

Cái

1

125

 

 

Tủ cấy vi sinh 2 chỗ ngồi

Cái

2

150

 

 

Tủ mát 2 cánh bảo quản sản phẩm tại phòng trưng bày

Cái

1

22

 

 

Tủ mát bảo quản hóa chất 500l

Cái

1

95

 

 

Tủ sấy

Cái

 

90

 

 

Tủ trưng bày và giới thiệu sản phẩm KH - CN

Cái

1

15

 

 

Máy ươm cây giống chân không tự động

Hệ thống

1

100

 

3

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

 

 

 

 

 

Máy quang phổ tử ngoại khả biến: thiết bị kèm theo: máy tính + máy in

Bộ

1

270

 

 

Máy đo độ phân cực (Pole) tự động hiện số

Cái

1

320

 

 

Máy đo độ tự động Brix tự động hiện số

Cái

1

160

 

 

Thiết bị đo BOD

Cái

1

90

 

 

Tủ cấy vi sinh

Cái

1

115

 

 

Hệ thống máy chưng cất tự động - Bộ chuẩn độ tự động

Hệ thống

1

380

 

 

Máy chiết lipit

Cái

1

165

 

 

Máy li tâm

Cái

1

35

 

 

Máy nghiền mẫu

Cái

1

25

 

 

Máy trộn mẫu

Cái

1

15

 

 

Cân phân tích điện tử

Cái

1

50

 

 

Tủ hút khí độc

Cái

3

115

 

 

Máy cất nước hai lần

Cái

1

70

 

 

Máy cô quay chân không

Cái

1

170

 

 

Thiết bị pha mẫu bằng vi sóng

Thiết bị

1

390

 

 

Bộ chiết pha rắn (SPE)

Bộ

1

80

 

 

Bệ rửa siêu âm

Cái

1

60

 

 

Micro pipette

Cái

1

15

 

 

Thiết bị kiểm định huyết áp kế

Thiết bị

1

120

 

 

Bàn kiểm định công tơ điện 1 pha

Cái

1

290

 

 

Thiết bị kiểm định Taximet - thiết bị kèm theo 1 máy tính xách tay + phần mềm chuyên ngành

Thiết bị

1

270

 

 

Thiết bị kiểm định, hiệu chỉnh phương tiện đo áp suất điện tử

Cái

1

200

 

 

Áp suất Piston chuẩn

Cái

1

340

 

 

Bộ quả cân chuẩn F1 (1mg - 500mg)

Bộ

1

20

 

 

Bộ quả cân chuẩn F2 (1mg - 1000mg)

Bộ

2

35

 

 

Cân điện tử kiểm quả đến 64kg

Cái

1

360

 

 

Khúc xạ kế ABBE

Cái

1

25

 

 

Kính hiển vi

Cái

1

20

 

 

Bếp cách thủy

Cái

1

25

 

 

Bếp gia nhiệt COD

Cái

1

20

 

 

Lò nung

Cái

1

40

 

 

Quang kế ngọn lửa

Cái

1

130

 

 

Cân phân tích điện tử

Cái

1

30

 

 

Máy cất đạm KENDAL

Cái

1

80

 

 

Máy xác định chất lượng nước

Cái

1

85

 

 

máy phân tích BOD - Tủ nuôi cây

Cái

1

85

 

 

Máy lắc và phụ kiện

Cái

1

35

 

 

Máy kéo nén

Cái

1

60

 

 

Máy đo oxi hòa tan

Cái

1

25

 

 

máy cất nước 2 lần

Cái

1

60

 

 

máy đo PH

Cái

1

30

 

 

máy ép mía cây

Cái

1

20

 

 

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

1

70

 

 

Dây, chén, nắp, bạch kim

Bộ

1

65

 

 

Tủ sấy

Cái

2

27

 

 

Tủ ấm

Cái

3

45

 

 

Tủ lạnh

Cái

2

20

 

 

Hộp quả cấn F1, F2 (1g - 500g)

Hộp

3

10

 

 

Hộp quả cấn F2 (5mg - 100mg)

Hộp

5

10

 

 

Bộ quả cân chuẩn F2

Bộ

1

25

 

 

Bộ quả cân chuẩn M1

Bộ

2

15

 

 

Quả cân chuẩn M1 (10kg - 20kg)

Quả

 

210

 

 

Cân kỹ thuật điện tử 8100g

Cái

1

40

 

 

Cân phân tích điện tử 210g

Cái

1

60

 

 

Chuẩn dung tích hạng 2 (2l - 200l)

Cái

7

50

 

 

Bộ kiểm tra bộ phân tích khí

Bộ

1

10

 

 

Bộ điều khiển và chỉ thị

Bộ

1

25

 

 

Bộ gá đồng hồ nước

Bộ

1

110

 

 

nước)

Cái

3

50

 

 

Bể nguồn

Cái

2

15

 

 

Hệ thống ống công nghệ bằng thép

Bộ

1

20

 

 

Đồng hồ áp suất chuẩn

Cái

21

1,5

 

 

Bàn tạo áp

Cái

2

110

 

 

Thiết bị chuẩn áp suất

Thiết bị

1

60

 

 

hệ thống kiểm định chân không kế

Bộ

1

25

 

 

Huyết áp pittong chuẩn

Cái

1

10

 

 

Nhiệt kế thủy ngân 0 - 300 độ

Bộ

1

25

 

 

Bình điều nhiệt 35 - 280 độ

Cái

1

40

 

 

Lò ngang 200 - 1000 độ

Cái

1

50

 

 

Điều khiển nhiệt tự động

Cái

1

30

 

 

Cặp nhiệt 200 - 1000 độ

Cái

1

25

 

 

Hệ thống kiểm định công tơ 1 pha

Cái

1

35

 

 

Hệ thống kiểm định công tơ 1 pha lưu động

Cái

2

30

 

 

Hệ thống kiểm định công tơ 1 pha lưu động điện tử

Cái

1

65

 

 

Công tơ chuẩn 1 pha cơ (kèm theo bàn kiểm)

Cái

3

10

 

 

Công tơ chuẩn 1 pha điện tử VN

Cái

2

15

 

 

Đầu lọc lade

Cái

8

10

 

 

Máy thử cao áp

Cái

1

20

 

 

Máy đo điện tử tiếp đất

Cái

1

10

 

 

Thiết bị kiểm định máy đo điện tim

Cái

1

100

 

 

Thiết bị kiểm định máy đo điện não

Cái

1

65

 

 

Thiết bị bể trụ ngang

Cái

1

30

 

 

Thiết bị bể trụ đứng

Cái

1

105

 

 

Máy hút ẩm

Cái

5

25

 

 

Bàn mặt đá đen trụ INOX để thiết bị

Cái

19

3

 

 

Bàn mặt kính cường lực trụ INOX để thiết bị

Cái

10

5

 

 

Tủ khung trụ nhôm kính cường lực để dụng cụ VS

Cái

1

10

 

 

Tủ INOX cửa kính cường lực để hóa chất

Cái

1

15

 

 

Bàn dùng để phân tích hóa - lý

Cái

1

40

 

 

Giá treo dụng cụ kiểm nghiệm

Cái

2

15

 

 

Tủ để dụng cụ kiểm nghiệm

Cái

1

15

 

 

Máy định vị cầm tay

Cái

1

15

 

 

Máy sinh khí Hydro

Cái

1

255

 

 

Nồi hấp tiệt trùng dạng đứng 50l

Cái

1

130

 

 

Máy ly tâm đa năng

Cái

2

130

 

 

Máy đo PH để bàn

Cái

1

50

 

 

Hệ thống lọc vi sinh

Hệ thống

1

85

 

 

Máy đo nhiệt độ chính xác cầm tay

Cái

1

80

 

 

Bộ bình chuẩn INOX hạng II, loại 2l, 10l, ống đong thủy tinh loại 100ml, 500ml

Bộ

1

50

 

 

Thiết bị cô mẫu sử dụng dòng khí Nito

Thiết bị

1

130

 

 

Máy đo khí độc đa chỉ tiêu cầm tay

Cái

1

210

 

 

Tủ lạnh âm độ

Cái

1

280

 

 

Máy lấy mẫu khí/bụi

Cái

1

80

 

 

Thiết bị đo độ ồn

Thiết bị

1

40

 

 

Máy đo chức năng

Cái

1

30

 

 

Máy đo độ rung

Cái

1

50

 

 

Lò nung điện tử

Cái

1

75

 

 

bàn kiểm công tơ 1 pha

Cái

2

90

 

 

Bếp cách thủy

Cái

1

30

 

 

Thiết bị phản ứng nhiệt

Thiết bị

1

30

 

 

Bàn tạo áp suất chuẩn thủy lực - ứng dụng thêm chức năng kiểm đồng hồ Oxygen + Bộ đầu nối chuyển đổi cỡ gien khác nhau

Cái

1

148

 

 

Bàn tạo áp suất chuẩn chân không + Bộ đầu nối chuyển đổi cỡ gien

Cái

1

45

 

 

Đầu đo áp suất từ (-1 đến 0) bar

Cái

1

50

 

 

Bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế điện tử

Bộ

1

100

 

 

Bộ đầu nối mặt bích

Cái

1

80

 

 

Mẫu chuẩn để kiểm tra liều máy CT

Cái

1

150

 

 

Buồn ION 10cc

Cái

1

65

 

 

Thiết bị đo liều phóng xạ

Thiết bị

1

65

 

 

Bàn kiểm tự động kỹ thuật số công tơ 1 pha 24 vị trí

Hệ thống

1

390

 

 

Áp kế mẫu điện từ hiện số

Hệ thống

1

100

 

 

Bàn thí nghiệm trung tâm

Bộ

1

75

 

 

Tủ đựng hóa chất

Cái

5

25

 

 

Giá treo dụng cụ bằng INOX không gỉ

Bộ

12

1

 

 

Kệ để mẫu 4 tầng

Bộ

2

9

 

 

Kệ để kho hóa chất

Bộ

3

10

 

 

Bàn thử nghiệm sát tường chịu lực và chịu nhiệt ăn mòn

Bộ

8

25

 

 

Bàn thử nghiệm sát tường (không có bồn rửa)

Bộ

4

22

 

 

Bàn thử nghiệm sát tường (bàn đơn)

Bộ

1

18

 

 

Bàn thử nghiệm sát tường (có bồn rửa)

Bộ

5

12

 

 

Bàn cân - đặt 02 cân

Bộ

1

16

 

 

Bàn thí nghiệm trung tâm không có bồn rửa

Bộ

1

58

 

V

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

Thiết bị đo cường độ ánh sáng

Bộ

1

10

 

 

Thiết bị đo cường độ âm thanh, thiết bị đo độ ồn

Bộ

1

10

 

 

Thiết bị đo độ PH, tiêu chuẩn nước bể bơi

Bộ

1

8

 

 

Thiết bị đo nhanh nước thải

Bộ

1

5

 

 

Thiết bị đo độ bụi không khí, chất lượng không khí

Bộ

1

8

 

 

Máy Sever IBM x 3650 80 W

Máy

1

100

 

2

Thư viện tổng hợp tỉnh

 

 

 

 

 

Thiết bị đầu dọc mã vạch (Honeywell Xenon 1902)

Bộ

6

138

 

 

Thiết bị đóng sách (Santak)

Bộ

1

60

 

 

Thiết bị in mã vạch

Bộ

2

90

 

 

Thiết bị ghi và khử từ cho sách đĩa, đĩa CD, DVD

Bộ

4

400

 

 

Thiết bị cổng từ

Bộ

2

600

 

3

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

 

 

 

 

 

Thảm tập võ

Bộ

4

95

 

 

Quạt hơi nước

Cái

10

10

 

 

Máy quay kỹ thuật số

Cái

2

20

 

 

Máy chiếu

Cái

1

25

 

 

Bảng điểm cầu lông

Cái

6

1,5

 

 

Bộ dụng cụ đa năng

Bộ

1

80

 

 

Cột bóng rổ phổ thông

Cột

1

51,2

 

 

Sàn thi đấu quyền anh

Sân

1

31,5

 

 

Thiết bị giàn tập tạ sắt đa năng

Bộ

2

240

 

 

Thiết bị gàn đấm bao đa năng các môn võ

Bộ

2

400

 

 

Máy chạy băng chuyền môn điền kinh

Máy

3

180

 

 

Thiết bị đạp tập thể lực

Bộ

3

30

 

 

Thiết bị khu kỹ thuật bóng đá 11 người

Bộ

1

40

 

 

Khung thành bóng đá 7 người

Khung

1

28

 

 

Khung thành bóng đá mi ni

Khung

1

10

 

 

Khung thành bóng đá Fusan

Khung

1

21

 

 

Thiết bị hàng rào tập đá phạt

Bộ

1

26

 

 

Bộ trụ bóng rổ,

Bộ

1

280

 

 

Bộ trụ cầu lông

Bộ

6

45

 

 

Ghế trọng tài cầu lông

Cái

6

2,9

 

 

Bục phát thưởng

Cái

3

8

 

 

Trụ tennis

Cái

4

5,1

 

 

Ghế trọng tài tennis

Cái

4

4

 

 

Bảng điểm tennis

Cái

4

5,8

 

 

Trụ bóng chuyền

Bộ

2

6,8

 

 

Nệm nhảy cao

Cái

2

2,1

 

 

Bàn bóng bàn

Cái

4

12

 

 

Cân điện tử

Cái

2

50

 

4

Trung tâm Văn hóa

 

 

 

 

 

Đàn OrganPSR-S950

Bộ

1

34,8

 

 

Đàn OrganPSR-E433//y

Bộ

8

60,4

 

 

Đàn ghitar C40//02

Bộ

10

24,5

 

 

Đèn led 54 bóng 3 W

Cái

4

14

 

 

Bộ lọc âm thanh chuyên dụng Equalizer

Bộ

1

6,00

 

 

Loa phóng thanh Toa 50W, 16

Cái

2

3,7

 

 

Công suất WOOD II

Công suất

2

24,2

 

 

Loa Full Bass 4 tấc + Jack Canon tín hiệu + dây tín hiệu + ổ

Bộ

1

14,5

 

 

Micro không dây shure (sóng UHF)

Cái

1

3,6

 

 

Loa Full 4 Bass 4 tấc

Bộ

1

13,4

 

 

Mixer điều khiển đèn Par Led 36

Bộ

1

1,6

 

 

Micro không dây BYMA

Cái

1

9,6

 

 

Đèn Par Led 36 bóng 3w HUTO

Đèn

4

10,00

 

 

Mixer PV 14 (10 mono, 2steoreo)

Bộ

1

9,7

 

 

Equalizer dbx

Bộ

1

3,6

 

 

Thiết bị âm thanh, ánh sáng cho Đội Truyền thông lưu động:

 

 

 

 

 

Micxer âm thanh hiệu Behringer, mode SX 2442FX, 24 input 4Bus studio/live Micxer với Xeny mic. Anh - china

Bộ

1

25,00

 

 

Driverach PA + (bộ tích hợp âm thanh Equalizer, comperson, crosscver, usa

Bộ

1

10,00

 

 

Công suất (đầu đẩy) hiệu Behringer model: INUKE NU6000, 6000W power Amplifier Clac D (nguồn rung) anh - china

Công suất

1

20,00

 

 

Micro không dây hiệu Sennheiser, model evolution wielessG3 Đức - china

Cái

1

20,00

 

 

Loa treo Aray 3T (1 thùng, 02 loa bass và 1 loa trép kèn) hiệu P.AUDIO. Model SN II - 12MB, mic và bass, công suất 1,700W, Thailand

Bộ

1

30,00

 

 

Loa fun đôi 4t hiệu BEYMA (1 thùng, 2 loa bass và 1 loa trép kèn) model 1580FE, công suất 1,400W, China

Bộ

1

30,00

 

 

Loa thùng SUB đôi hiệu ADMAK col 125, từ 330, công suất 2400w, china

Bộ

1

30,00

 

 

Loa thùng SUB đôi hiệu ADMAK col 125, từ 330, công suất 1200w

Bộ

1

15,00

 

 

Đèn LED 54 bóng hiệu AODY, china

Cái

12

60,00

 

 

Đèn kỹ xảo BEM 250, china

Cái

4

20,00

 

 

Đàn organ

Bộ

1

70,00

 

5

Trường Năng khiếu Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

Thiết bị Hàng rào đá phạt sắt, kẽm nóng

Thiết bị

1

26

 

 

Khung cầu môn bóng đá 5 người

Khung

2

20

 

 

Khung cầu môn bóng đá 11 người

Khung

2

20

 

 

Bộ trụ Bóng chuyền

Bộ

2

20

 

 

Bộ trụ bóng rổ

Bộ

2

120

 

 

Hình nộm tập đấm đá

Bộ

4

80

 

 

Thiết bị Bao sook

Thiết bị

4

30

 

 

Thiết bị Bàn đấm

Thiết bị

10

50

 

 

Dàn tập thể lực đa năng

Bộ

1

80

 

 

Máy bắn bóng (môn bóng bàn)

Máy

1

25

 

 

Máy bắn cầu

Máy

1

70

 

 

Máy tập cơ đùi

Máy

1

15

 

 

Thiết bị Giáp điện tử (TAEKWONDO)

Thiết bị

2

80

 

 

Cục wife phát điện tử

Cục

1

60

 

6

Tạp chí Cẩm Thành

 

 

 

 

 

Máy quay phim Sony PXW-X160

Máy

02

400

 

7

Đoàn Ca múa nhạc Dân Tộc

 

 

 

 

7.1

Hệ thống ánh sáng:

 

 

 

 

 

Đèn Par led 3w X 54 bóng

Cái

16

70

 

 

Ổn áp Lioa 10k DRI-9000

Bộ

1

16,8

 

 

Đèn par 64 c/s 1000W

Cái

16

19,1

 

 

Đèn Troble light c/s 1500W

Cái

2

9,4

 

 

Đèn laser

Cái

3

15,9

 

 

Mixer cho đèn Par

Bộ

1

9,3

 

 

Công suất cho đèn Par 12 kênh

Công suất

1

16

 

 

Đèn Beam hiệu Weinas

Cái

4

51,7

 

 

Mixer digtal Avoline Peara

Cái

1

100

 

 

Đèn Beam 200

Cái

20

20

 

 

Đèn Par led ánh sáng trắng

Cái

50

10

 

 

Đèn Par led ánh sáng màu

Cái

50

10

 

 

Thiết bị Trụ và khung treo đèn chữ U

Thiết bị

6

15

 

 

Đèn Polo

Cái

2

20

 

7.2

Hệ thống âm thanh:

 

 

 

 

 

Micro không dây cầm tay W-1KU HT

Cái

6

55,7

 

 

Micro không dây cầm tay EW 100G3 (đầu I)

Cái

1

20,6

 

 

Equalizer : GEQ 231

Bộ

1

5,7

 

 

Echo: Midiver 4

Bộ

1

8,2

 

 

Loa monitor MP215

Bộ

2

17,3

 

 

Ampli H7000

Bộ

1

11,8

 

 

Driver Rach

Bộ

1

18,7

 

 

Micro không dây Senheiser

Cái

10

250

 

 

Mixer điều khiển DMX

Cái

1

3,1

 

 

Micro không dây W1KU

Cái

1

11,2

 

 

Tủ máy 12U

Cái

1

4,5

 

 

Mixer Digital Midas 32 line

Cái

1

300

 

 

Loa full active RCF

Bộ

20

30

 

 

Loa sup đôi active RCF

Bộ

8

50

 

 

Loa monitor active RCF

Bộ

10

10

 

 

Thiết bị tiếp âm trống

Thiết bị

1

20

 

 

Micro dùng tiếp âm nhạc cụ dân tộc

Cái

10

10

 

 

Loa trang bị các phòng chuyên môn luyện tập

Bộ

8

10

 

7.3

Hệ thống nhạc cụ:

 

 

 

 

 

Đàn organ Fantom - G6

Bộ

1

70

 

 

Bộ chỉnh âm GB7

Bộ

1

5

 

 

Bộ trống sân khấu chuyên nghiệp SONOR

Bộ

1

80

 

 

Trống điện JBD 20

Cái

1

30

 

 

Mâm phá tiếng guitar bass ME-5DB

Mâm

1

10

 

 

Đàn Roland

Bộ

1

70

 

 

Guitar Solo

Bộ

1

20

 

 

Đàn tam thập lục

Bộ

1

20

 

 

Hộp tiếng ghitar GT100

Hộp

1

20

 

 

Đàn organ Fantom XA

Bộ

1

40

 

 

Guitar Bass 5 dây

Bộ

1

30

 

 

Đàn piano

Cái

2

240

 

8

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

 

 

 

 

 

Bộ máy lồng tiếng dân tộc

Bộ

01

260

 

 

Bộ máy chiếu phim kỹ thuật số

Bộ

01

300

 

 

Máy chiếu đội CB lưu động huyện Sơn Hà

Cái

01

60

 

 

Máy chiếu đội CB lưu động huyện Minh Long

Cái

01

60

 

 

Máy chiếu đội CB lưu động huyện Ba Tơ

Cái

01

60

 

 

Máy chiếu đội CB lưu động huyện Lý Sơn

Cái

01

60

 

 

Máy chiếu đội CB lưu động huyện Tây Trà

Cái

01

60

 

 

Máy chiếu đội CB lưu động huyện Trà Bồng

Cái

01

60

 

 

Máy chiếu đội CB lưu động huyện Sơn Tây

Cái

01

60

 

 

Máy đo GPS 1 tần Hi-taget

Cái

3

218,5

 

 

Máy thủy bình

Cái

1

24,15

 

VI

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

Máy chủ (Server)

Máy

2

167,21

 

 

Máy dựng phim

Cái

2

389

 

 

Đầu thu phát sonny

Bộ

2

166

 

2

Chi cục Thủy Sản

 

 

 

 

 

Phục vụ công tác tuyên truyền:

 

 

 

 

 

Máy ảnh Canon 2900

Cái

1

5

 

 

Phục vụ công tác đăng kiểm tàu cá:

 

 

 

 

 

Máy định vị GPS

Cái

2

20

 

 

Máy thông tin liên lạc sóng HF

Cái

2

30

 

 

Đồng hồ đo độ nghiêng tàu

Cái

2

14

 

 

Đồng hồ đo tốc độ gió

Cái

2

10

 

 

Định vị vệ tinh

Bộ

1

7

 

 

Đồng hồ số

Cái

1

7

 

 

Đồng hồ đo vòng tua

Cái

2

14

 

 

Đồng hồ đo áp suất (3 loại)

Cái

6

30

 

 

Thiết bị bàn nguội

Thiết bị

1

20

 

3

Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản

 

 

 

 

 

Máy ly tâm

Cái

1

22

 

 

Máy đo nồng độ oxy

Cái

1

7,2

 

 

Máy quang phổ kế

Cái

1

72,5

 

4

Chi cục Kiểm lâm

 

 

 

 

4.1

Hạt Kiểm lâm Bình Sơn

 

 

 

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

140,5

 

 

Máy thổi gió chuyên dùng chữa cháy

Cái

1

57,5

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5

 

4.2

Hạt Kiểm lâm Sơn Tịnh

 

 

 

 

 

Máy bơm chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

140,5

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5

 

43

Hạt Kiểm lâm Tư Nghĩa

 

 

 

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

57

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

15

2,3

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

140,5

 

4.4

Hạt Kiểm lâm Nghĩa Hành

 

 

 

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

15

2,3

 

4.5

Hạt Kiểm lâm Mộ Đức

 

 

 

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Máy

1

140,5

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

15

2,3

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

57

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5

 

4.6

Hạt Kiểm lâm Đức Phổ

 

 

 

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

140,477

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

15

2,3

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

57

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5

 

4.7

Hạt Kiểm lâm Ba Tơ

 

 

 

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

140,5

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

57

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5

 

4.8

Hạt Kiểm lâm Minh Long

 

 

 

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

15

2,3

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

140,5

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

57

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5

 

4.9

Hạt Kiểm lâm Sơn Hà

 

 

 

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

140,5

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

57

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

15

2,3

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5

 

4.10

Hạt Kiểm lâm Sơn Tây

 

 

 

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

5,7

 

 

Máy dập lửa chuyên dùng chữa cháy rừng

Cái

15

2,3

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

140,5

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5

 

4.11

Hạt Kiểm lâm Trà Bồng

 

 

 

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

140,5

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

57

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

15

2,3

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5

 

4.12

Hạt Kiểm lâm Tây Trà

 

 

 

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

140,5

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

1

57

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

15

2,3

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5

 

5

Trung tâm Nước sạch và VSMT NT

 

 

 

 

 

Máy móc đo lường thí nghiệm và kỹ thuật:

 

 

 

 

 

Máy kinh vỹ FET 500

Cái

1

18

 

 

Máy quang phổ xách tay

Cái

1

57,8

 

 

Thiết bị tích hợp đo độ PH

Thiết bị

1

23

 

 

Thiết bị chuẩn độ hiện số cầm tay

Thiết bị

1

3

 

 

Máy đo PH cầm tay Model: EC-PH

Cái

1

9,4

 

 

Đồng hồ nước tổng Malaisia T-FLOW DN100

Cái

2

34,7

 

 

Máy thủy bình tự động NIKON loại 1

Cái

1

18

 

 

Máy thủy bình Lazer EK-468GJ

Cái

1

13

 

 

Máy GPSMAP 64S

Cái

1

20

 

 

Máy đo Clo dư cầm tay trạm cấp nước

Cái

8

160

 

 

Máy quang phổ

Cái

1

250

 

 

Máy đo độ đục cầm tay

Cái

1

35

 

 

Máy đo đa chỉ tiêu pH, DO,..

Cái

1

35

 

 

Máy dò tìm nguồn nước ngầm Phaduma 189-2016

Cái

1

140

 

 

Thiết bị nghe phát hiện rò rỉ kỹ thuật

Thiết bị

1

165

 

 

Máy bơm định lượng

Cái

2

16

 

 

Đồng hồ đo lưu lượng D50

Cái

3

30

 

6

Trung tâm Khuyến Nông

 

 

 

 

 

Máy phun thuốc động cơ

Cái

1

6,5

 

 

Máy khám thai, đo độ dày mở lưng

Cái

2

45,5

 

 

Cân điện tử VMC

Cái

2

36,2

 

 

Cân phân tích

Cái

1

2,5

 

 

Cân kỹ thuật

Cái

1

5,8

 

 

Kính hiển vi 3 mắt

Cái

1

51,2

 

 

Ống nhòm xa

Ống

1

1,8

 

 

Địa bàn cầm tay

Cái

1

0,3

 

 

Thước đo chiều cao

Cây

1

1

 

 

Máy phát điện 10 KW

Cái

1

45,4

 

7

BQL Khu Bảo tồn Biển Lý Sơn

 

 

 

 

 

Thiết bị lặn

Thiết bị

2

40

 

 

Máy nén khí

Cái

1

180

 

 

Camera kính nước

Cái

1

20

 

 

Ống nhòm

Ống

3

0,50

 

 

Bộ đàm cầm tay

Bộ

4

2,00

 

 

Định vị cầm tay

Bộ

1

5,00

 

 

Hệ thống phao tiêu

Bộ

2

60,00

 

 

Phao tiêu

Bọ

24

50,00

 

 

Phao nhựa nối các phao tiêu

Bộ

300

10,00

 

8

BQL rừng PHĐN Thach nham

 

 

 

 

 

Máy định vị GPS

Chiếc

6

20,00

 

 

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

14,00

 

 

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

10,00

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

14,5

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5,00

 

 

Bàn đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

17,6

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

141,00

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

20

2,3

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

57,00

 

 

Quần áo, ủng, mặt nạ bảo hộ chữa cháy (nguyên bộ)

Bộ

15

1,5

 

 

Bộ loa, máy tuyên truyền

Bộ

1

10,00

 

9

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Trà

 

 

 

 

 

Máy định vị GPS

Chiếc

6

20,00

 

 

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

14,00

 

 

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

10,00

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

14,5

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5,00

 

 

Bàn đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

17,6

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

141,00

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

20

2,3

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

57,00

 

 

Quần áo, ủng, mặt nạ bảo hộ chữa cháy (nguyên bộ)

Bộ

15

1,5

 

 

Bộ loa, máy tuyên truyền

Bộ

1

10,00

 

10

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Tây

 

 

 

 

 

Máy định vị GPS

Chiếc

6

20,00

 

 

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

14,00

 

 

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

10,00

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

14,5

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5,00

 

 

Bàn đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

17,6

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

141,00

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

20

2,3

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

57,00

 

 

Quần áo, ủng, mặt nạ bảo hộ chữa cháy (nguyên bộ)

Bộ

15

1,5

 

 

Bộ loa, máy tuyên truyền

Bộ

1

10,00

 

11

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long

 

 

 

 

 

Máy định vị GPS

Chiếc

6

20,00

 

 

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

14,00

 

 

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

10,00

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

14,5

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5,00

 

 

Bàn đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

17,6

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

141,00

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

20

2,3

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

57,00

 

 

Quần áo, ủng, mặt nạ bảo hộ chữa cháy (nguyên bộ)

Bộ

15

1,5

 

 

Bộ loa, máy tuyên truyền

Bộ

1

10,00

 

12

Ban quản lý rừng phòng hộ Khu đông huyện Ba tơ

 

 

 

 

 

Máy định vị GPS

Chiếc

6

20,00

 

 

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

14,00

 

 

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

10,00

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

14,5

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5,00

 

 

Bàn đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

17,6

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

141,00

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

20

2,3

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

57,00

 

 

Quần áo, ủng, mặt nạ bảo hộ chữa cháy (nguyên bộ)

Bộ

15

1,5

 

 

Bộ loa, máy tuyên truyền

Bộ

1

10,00

 

13

Ban quản lý rừng phòng hộ khu Tây huyện Ba tơ

 

 

 

 

 

Máy định vị GPS

Chiếc

6

20,00

 

 

Loa pin cầm tay chữa cháy

Cái

2

14,00

 

 

Máy ảnh KTS

Chiếc

2

10,00

 

 

Ống nhòm quan sát cháy rừng

Cái

4

14,5

 

 

Tủ sắt chuyên dụng đựng vũ khí

Cái

1

5,00

 

 

Bàn đồ chỉ đạo công tác PCCCR

Cái

3

17,6

 

 

Máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng

Cái

1

141,00

 

 

Bàn dập lửa chuyên dụng chữa cháy rừng

Bộ

20

2,3

 

 

Máy thổi gió chuyên dụng chữa cháy

Cái

2

57,00

 

 

Quần áo, ủng, mặt nạ bảo hộ chữa cháy (nguyên bộ)

Bộ

15

1,5

 

 

Bộ loa, máy tuyên truyền

Bộ

1

10,00

 

VII

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

 

 

Cân ô tô xách tay

Cái

5

310,00

 

 

Máy bộ đàm và thiết bị chuyển tiếp sóng

Cái

5

10,00

 

 

Máy đo nồng độ cồn

Cái

5

50,00

 

 

Thiết bị công nghệ thông tin có tích hợp Wifi, 3G, GPS

Thiết bị

5

Không đề xuất

 

 

Máy in cầm tay

Cái

5

7,00

 

 

Máy siêu âm công trình

Cái

1

50,00

 

 

Máy đo tốc độ chạy tàu

Cái

1

50,00

 

 

Máy đo độ sâu luồng, tuyến

Cái

1

20,00

 

 

Công cụ hỗ trợ (Roi điện, dù cui điện, súng bắn điện thoại, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê từ trường, laze, lưới, súng phóng dây mồi

Công cụ

15

10,00

 

VIII

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

1

Chi cục Biển và hải đảo

 

 

 

 

 

Máy tính Toughbook CF-53 đi biển

Cái

1

95

 

 

Thiết bị định vị vệ tinh

Thiết bị

1

70

 

 

Máy con Server IBM

Cái

1

100

 

2

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (kể cả 14 chi nhánh)

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc điện tử

Cái

15

140

 

 

Máy định vị GPS

Cái

15

15

 

 

Thiết bị phòng cháy chữa cháy: Phòng cháy chữa cháy (Bình nổ): Phòng cháy chữa cháy (Hệ thống)

Bộ

60

115

 

 

Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh(Phần mềm diệt vi rút KASPERSKY dùng để bảo mật cho hệ thống máy chủ bạn, Đăng ký chữ ký điện tử, Nâng cấp hệ thống lưu trữ của máy chủ từ 1000Gb đến 6000GB ổ cứng, Nâng cấp Ram cho 4 máy chủ từ 08Gb đến 64Gb thanh ram; Nâng cấp và gia hạn đường truyền dữ liệu); Chi nhánh các huyện, thành phố: Nâng cấp và gia hạn đường truyền, Đăng ký chữ ký số, Kết nối đường truyền dữ liệu mới cho các chi nhánh: Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Mộ Đức

Bộ

158

299,68

 

 

Phường, xã, thị trấn: Nâng cấp và gia hạn đường truyền số liệu cấp xã hiện có đối với 68 xã đường truyền

Bộ

184

7,92

 

3

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

Máy chủ Database Server

Cái

2

183

 

 

Máy chủ Backup Server

Cái

2

150

 

 

Máy trạm đồ họa

Cái

9

135

 

 

Bộ lưu điện Online 3 KVA

Cái

1

30

 

 

Bộ lưu điện Offline 500 VA

Bộ

9

1,2

 

 

Máy vẽ màu Ao HP800

Cái

1

180

 

 

Ổ đọc ghi DVD ngoài LG

Cái

1

6

 

 

Ổn áp Lioa 30 KW

Cái

1

24

 

 

Máy hút ẩm 9 lít

Cái

3

15