• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1147/QĐ-UBND và 1159/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Quyết định 2507/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2507/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1147/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1159/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nh và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tnh về việc phê duyệt bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung sau:

1. Điều chnh Khon 2, Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh như sau:

“2. Ban Kiểm soát có không quá ba (03) thành viên kiêm nhiệm (không chuyên trách), gồm Trưởng ban và không quá hai (02) thành viên được cử từ Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế” .

2. Điều chỉnh Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

"2. Ban kiểm soát: Có không quá 03 thành viên kiêm nhiệm (không chuyên trách), gồm:

a) Trưởng ban: 01 người;

b) Thành viên: không quá 02 người".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các S: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng Quản lý và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: TC, TH;
- Lưu: VT, KNNV
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2507/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2507/QĐ-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328401