• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Tải về Quyết định 251/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG; LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Giám định tư pháp xây dng, Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng qun nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 129/TTr-BQLKCN ngày 20 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành cnh sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết tại Trung tâm Hành chính công theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, TTHCC, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Huy

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, BSUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG; LĨNH VỰC VIC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

Trình tự thực hiện, thời gian giải quyết

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công - Số 01, đường Điu Ong, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đk Nông, ĐT: 02613 838 838

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trong khu công nghiệp

1. Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng (theo Mu số 02, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016)

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng. Chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công.

Trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch.

Sau khi kiểm tra, ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 9,5 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kim định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

Bước 3: Trả kết quả:

Ban Quản lý các khu công nghiệp chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra.

+ Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày

+ Ban Quản lý các khu công nghiệp: Không quá 9,5 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.

Không

- Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 

II

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

1. Thành phần hồ sơ:

Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH .

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công.

Trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 9,5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, thông báo chấp thuận.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc không chấp thuận.

Bước 3: Trả kết quả:

UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Trung tâm hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

+ Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày.

+ Ban Quản lý các khu công nghiệp: 9,5 ngày.

+ UBND tỉnh: 05 ngày.

Không

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

2

Thu hồi giấy phép lao động

1. Thành phần hồ sơ:

+ Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài;

+ Văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

2. Số lượng hồ : 01 bộ

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực thì người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Trung tâm Hành chính công kèm theo văn bản nêu rõ lý do tng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

Đối với trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp ra quyết định thu hồi và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại Trung tâm Hành chính công.

Trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 4,5 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép lao động kèm theo văn bản của người sử dụng lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động bị thu hồi của người sử dụng lao động.

Bước 3: Trả kết quả:

Ban Quản lý các khu công nghiệp trả kết quả cho Trung Tâm Hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc.

+ Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày.

+ Ban Quản lý các khu công nghiệp: 4,5 ngày

Không

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

Tng s 03 thủ tục hành chính bổ sung.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 251/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 26/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 251/QĐ-UBND

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408913