• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 2511/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 2511/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2511/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 01/2015/CV-ĐLHQ ngày 11/08/2015 của Công ty TNHH Giao nhận quốc tế Trường Thành ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty TNHH Giao nhận quốc tế Trường Thành

Mã số thuế: 0105937262.

Địa chỉ: số 16 ngõ 41 đường Khương Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105937262 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/07/2012.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty TNHH Giao nhận quốc tế Trường Thành có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Giao nhận quốc tế Trường Thành, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT,GSQL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2511/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 27/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/08/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2511/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công nhận:

Công ty TNHH Giao nhận quốc tế Trường Thành

Mã số thuế: 0105937262.

Địa chỉ: số 16 ngõ 41 đường Khương Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105937262 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/07/2012.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty TNHH Giao nhận quốc tế Trường Thành có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Từ khóa: Quyết định 2511/QĐ-TCHQ

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
288321