• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


 

Quyết định 2533/QĐ-BGTVT năm 2018 đính chính Thông tư 38/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 2533/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2533/-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 38/2018/TT-BGTVT NGÀY 11/6/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BGTVT NGÀY 19/12/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật s 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 38/2018/TT-BGTVT ngày 11/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải như sau:

Bng mức 5 Mức hao phí vật liệu, thời gian bảo trì báo hiệu hàng hảicủa Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành luồng hàng hi được ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BGTVT ngày 11/6/2018, nay sửa thành như sau:

Bảng mc 5: Mức hao phí vật liệu, thời gian bảo trì báo hiệu hàng hi

STT

Nội dung công việc

Hao phí vật liệu

Hao phí thời gian

(giờ)

Vật liệu

Đơn vị

Số lượng

1

Thành phần công việc chung

 

chuyến

 

0,5

2

Bảo trì phần thân phao

Giẻ lau

kg

0,6

0,15

Chất tẩy rửa

lít

0,1

3

Bảo trì phần thân đăng tiêu

 

 

 

 

3.1

Có chiều cao H ≤ 6,5m

Giẻ lau

kg

0,5

0,15

Chất tẩy rửa

lít

0,05

3.2

Có chiều cao 6,5m < H ≤ 18m

Giẻ lau

kg

0,5

0,25

Chất tẩy rửa

lít

0,05

3.3

Có chiều cao 18m < H  ≤ 36m

Giẻ lau

kg

0,5

0,35

Chất tẩy ra

lít

0,05

4

Bảo trì phần thiết bị báo hiệu lp đặt trên phao; đăng tiêu

 

 

 

 

4.1

Thiết bị đèn không tích hợp

 

 

 

 

4.1.1

Đường kính thấu kính từ: 100mm < D ≤ 250mm (HD 155, VMS LED 132, VMSS. ML 200, RL 200...)

Gi lau

kg

0,2

0,18

Nước ra kính

ml

15

Keo silicon

hộp

0,05

Dầu RP7

ml

15

Giấy nhám mịn

tờ

0,5

Dung dịch điện phân

lít

0,2

Vật liệu khác

%

3

4.1.2

Đường kính thấu kính từ: 250mm < D ≤ 450mm (ML 300, MB 300, HD 300, VMSS ML 400, WM 350,...)

Giẻ lau

kg

0,2

0,35

Nước rửa kính

ml

15

Keo silicon

hộp

0,06

Dầu RP7

ml

15

Giấy nhám mịn

tờ

0,5

Dung dịch điện phân

lít

0,2

Vật liệu khác

%

3

4.2

Thiết bị đèn tích hợp

 

 

 

 

4.2.1

Đường kính thấu kính từ: 100mm < D ≤ 250mm (NMA LED 132, ML 133, MS-L133 GSM, VMS 155, Led Camanad, AECS-NM3 Led Lanter...)

Giẻ lau

kg

0,1

0,02

Nước rửa kính

ml

5

Keo silicon

Hộp

0,03

Vật liệu khác

%

3

5

Thời gian công nhân di chuyển trên luồng

 

chuyến

 

Xác định theo quãng đường di chuyn và vận tốc trung bình của phương tiện thủy.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Thứ trư
ng Bộ GTVT;
- Cục K
iểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, C
ng TTĐT Chính phủ;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (Quân)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2533/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 23/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/12/2018   Số công báo: Từ số 1107 đến số 1108
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2533/QĐ-BGTVT

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401041