• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Tải về Quyết định 2539/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2539/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội, quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài của Hội;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1152/TTr-SNV ngày 12 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Điều 2. Giao Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định đối với những nhiệm vụ do Nhà nước giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP
: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, DL.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019
(Ban hành theo Quyết định số: 2539/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. MỤC TIÊU

1. Tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ, trí thức khoa học và công nghệ, chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 thiết thực và hiệu quả.

2. Cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; đẩy mạnh triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống.

3. Cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội; thông tin về chủ trương, kế hoạch, chương trình hoạt động và thực tiễn của Liên hiệp hội và các hội thành viên, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật đến người dân.

4. Củng cố và duy trì phát triển tổ chức Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ do Nhà nước giao được cấp kinh phí từ nguồn ngân sách

a) Diễn đàn kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

Tổ chức diễn đàn kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các nội dung sau:

- Tọa đàm Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5;

- Tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III năm 2019: tổ chức tôn vinh cho khoảng 15 trí thức tiêu biểu của tỉnh.

- Diễn đàn thúc đẩy trí thức trẻ nghiên cứu sáng tạo khoa học và khởi nghiệp.

b) Hoạt động tư vấn phản biện về khoa học công nghệ:

- Tổ chức các hội thảo khoa học: Sáng tạo khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0; Giới thiệu và chuyển giao giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ hữu ích phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện một số đề án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Hoạt động sáng tạo:

- Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2019 và tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

- Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế và tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

d) Hoạt động củng cố phát triển tổ chức:

Tổ chức hội thảo nâng cao vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ của trí thức khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Nhiệm vụ do Hội tự trang trải kinh phí thực hiện

a) Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức:

- Xuất bản Bản tin khoa học kỹ thuật.

- Duy trì, cập nhật thông tin Trang Thông tin điện tử tổng hợp.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho người dân tại các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Phổ biến các kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật vào cuộc sống trên Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh.

b) Hoạt động củng cố phát triển tổ chức: Họp Ban Thường vụ; Hội nghị Ban Chấp hành; Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động năm 2019; Hội nghị giao ban các Tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện, gửi về Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2539/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 30/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2539/QĐ-UBND

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401028