• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 258/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 258/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cLuật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

Xét đnghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 144/TTr-SGDĐT ngày 15/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Các ông/bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT.ND tnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- BTCTU, VPTU;
- S
Nội vụ (05 bn);
- LĐVP, các phòng, ban, trung tâm;
- Lưu: VT
, PVX (Nga QĐ05.26.01.21).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tuyết Minh

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số
258/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của y ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, các chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và theo chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Tạo sự chuyn biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở và phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố.

Phát huy tính tích cực của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 của các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở sẽ làm cơ sở, căn cứ để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng hoặc không thực hiện việc khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị theo quy định.

II. YÊU CẦU

Kế hoạch công tác năm 2021 của SGD&ĐT được xây dựng dựa trên những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo theo Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và theo Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

Nội dung kế hoạch công tác năm 2021 cần xác định được nhiệm vụ trọng tâm của toàn cơ quan cũng như của các phòng thuộc Sở theo từng quý, tháng, xác định rõ trách nhiệm thực hiện của các phòng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

III. CHƯƠNG TRÌNH CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021

1. Công việc chung:

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công việc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan cấp trên có thm quyền; trong đó chú trọng trin khai thực hiện các Nghị quyết liên quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã được HĐND tỉnh thông qua trong năm 2020.

2. Công việc cụ th:

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thi gian hoàn thành

1

- Xây dựng chương trình làm việc năm 2021.

- Đăng ký chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng dự thảo nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2021.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, theo dõi công tác chuyên môn các bậc học, ngành học tại các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục.

- Chỉ đạo nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 theo kế hoạch thời gian năm học; theo dõi, duy trì sĩ số học sinh sau kỳ nghỉ Tết.

- Thực hiện công tác đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các đơn vị đăng ký.

- Tham gia, tchức, theo dõi các lp bồi dưng CBQL-GV thực hiện chương trình GDPT 2018 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện

Các Phòng thuộc Sở

Quý I

1.1

- Xây dựng Kế hoạch công tác của Sở GD&ĐT năm 2021.

- Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động năm 2021 của cơ quan Sở GD&ĐT; giao dự toán kinh phí năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc; duyệt danh sách và quỹ biên chế tiền lương đợt 01 năm 2021.

- Phát động thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2021

- Thông báo kết quả đánh giá công chức năm 2021.

Văn phòng Sở

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 01

- Đăng ký chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

- Xây dng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyn, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác pháp chế, cải cách thủ tục hành chính của ngành GD&ĐT.

Phòng Thanh tra và KĐCL

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 01

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đ án phát triển hệ thống trường mầm non ở các khu công nghiệp.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác chuyên môn bậc Mầm non và Tiểu học cho các Phòng GD&ĐT.

Phòng GDTH-MN

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 01

- Tổ chức bồi dưng đại trà cho CBQL, giáo viên cấp Tiểu học modun 1 của Chương trình GDPT 2018

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 01

- Rà soát hồ sơ XMC-PCGD và kết quả kim tra cuối năm 2020, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận chuẩn quốc gia XMC, PCGD năm 2020 cho các huyện, thị, xã, thành ph.

Phòng GDTH-MN

Phòng GDTrH, Văn phòng Sở

Tháng 01

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2021-2022, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Phòng GDTrH

Phòng GDTH-MN

Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố

Tháng 01

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chuyên môn bậc Trung học (thực hiện chương trình năm học, thi thử tốt nghiệp...); tổ chức các cuộc thi cho học sinh THPT cấp trường, cấp tỉnh.

Phòng GDTrH

 

Tháng 01

- Tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh các trường THPT năm học 2020-2021.

Phòng GDTrH

Các Phòng thuộc Sở;

Các đơn vị trực thuộc

Tháng 01

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lp 6 và lớp 10, gồm: Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý (02 lần), hoàn thiện tài liệu sau góp ý.

Phòng GDTrH

 

Tháng 01

- Thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT huyện Bù Đăng.

- Thực hiện công tác đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các đơn vị đăng ký.

Phòng Thanh tra và KĐCL

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 01

1.2

- Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Đán phát triển hệ thống trưng mầm non tại các khu công nghiệp.

- Hưng dẫn các trường tự đánh giá công tác “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 02

- Kiểm tra công tác quản lí chuyên môn tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh.

Phòng GDTH-MN

Phòng GDTrH

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 02

- Hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 và công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp Tết.

Văn phòng

 

Tháng 02

- Theo dõi, quản lí các lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đang học tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Phòng GDTrH

 

Tháng 02

- Thanh tra hành chính đi với trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Đồng Phú, và THPT Nguyễn Khuyến

Phòng Thanh tra và KĐCL

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 3

- Thực hiện công tác đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các đơn vị đăng ký

Phòng Thanh tra và KĐCL

Phòng GDTHMN, Phòng GDTrH

Tháng 02

1.3

- Hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tchức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2020-2021; thi thử tốt nghiệp THPT (lần 1) và các hội thi dành cho giáo viên, học sinh.

- Giao chỉ tiêu tuyn sinh và hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

- Tchức Đoàn giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn quốc và Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường THPT cấp toàn quốc.

- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn tại các trường trực thuộc và các phòng GD&ĐT.

Phòng GDTrH

 

Tháng 3

- Tổ chức bồi dưng đại trà cho CBQL, giáo viên cấp Tiểu học modun 2 của Chương trình GDPT 2018.

- Kim tra các phong trào, chuyên đề và công tác chuyên môn tại các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học

- Tổ chức Hội thi "Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP HCM giỏi bậc tiểu học" cấp huyện, thị xã, thành phố.

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 3

- Tổng hợp nhu cầu, số lượng cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký đào tạo sau đại học.

- Báo cáo quý I/2021.

Văn phòng

 

Tháng 3

- Thực hiện công tác đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các đơn vị đăng ký.

Phòng Thanh tra và KĐCL

Phòng GDTHMN, Phòng GDTrH

Tháng 3

2

- Xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo và các quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình kỳ họp 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND tỉnh;

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị hoàn thành chương trình học kỳ II, năm học 2020-2021 theo kế hoạch; chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh vào lp 10 năm học 2021-2022 và thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Tiếp tục công tác chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất, sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 cho Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo yêu cầu.

- Thực hiện công tác đánh giá ngoài, kim định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các đơn vị đăng ký.

Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện

- Các cơ quan liên quan;

- Các Phòng thuộc Sở GD&ĐT;

- Các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở

Quý II

2.1

- Tchức bồi dưng đại trà cho CBQL, giáo viên cấp Tiểu học modun 3; tham gia lp bồi dưng CBQL cốt cán, giáo viên cốt cán cấp Tiểu học modun 4 của Chương trình GDPT 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị; Kim tra chuyên môn bậc Mầm non và bậc Tiểu học tại một số phòng GD&ĐT, Kim tra công tác quản lí chuyên môn tại các cơ sở giáo dục TH, MN.

- Tchức Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi tiểu học” cấp tỉnh.

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 4

- Xây dựng phương án tổ chức Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn tổ chức Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

- Thành lập Hội đồng, tổ chức góp ý và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 và lp 10.

- Thành lập Đoàn vận động viên, học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đng cấp khu vực.

Phòng GDTrH

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 4

- Thanh tra công tác thu - chi, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí dạy thêm, học thêm tại trường THPT Đồng Xoài, THPT Bù Đăng và THPT Thanh Hòa.

Phòng Thanh tra và KĐCL

Phòng GDTrH, Văn phòng Sở

Tháng 4

- Tổ chức Hội thi cho học sinh với chủ đề “Khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật”

- Thực hiện công tác đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chun quốc gia cho các đơn vị đăng ký

Phòng Thanh tra và KĐCL

 

Tháng 4

- Xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.

Văn phòng, Phòng GDMN

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 4

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Văn phòng

Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 4

- Tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua tại các Cụm thi đua và các phòng thuộc S.

- Hướng dẫn đánh giá viên chức các đơn vị trực thuộc, đánh giá chuẩn giáo viên năm học 2020-2021, hồ thi đua năm học 2020-2021.

Văn phòng

Các Phòng thuộc Sở; Các đơn vị trực thuộc

Tháng 4

2.2

- Hướng dẫn công tác chuyên môn, công tác kiểm tra, đánh giá cuối năm học, tổng kết đánh giá năm học 2020-2021 của bậc học Mầm non và Tiểu học.

- Hướng dẫn công tác bồi dưng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, tiu học trong dịp hè; hướng dẫn huy động và bồi dưng, xét lên lớp cho học sinh chưa hoàn thành lớp học.

- Hướng dẫn tchức, huy động trẻ ra lớp và mở các lớp chuẩn bị, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh chưa qua mẫu giáo 5 tuổi trước khi vào lớp 1, năm học 2020 - 2021.

- Tổ chức bồi dưỡng đại trà modun 4 của Chương trình GDPT 2018 cho CBQL, giáo viên cấp Tiu học; tham gia bồi dưng lớp CBQL cốt cán, giáo viên cốt cán cấp Tiểu học modun 5 của Chương trình GDPT 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Tng hợp, rà soát, công nhận đối với nhng thư viện trường tiu học đạt Chuẩn, Tiên tiến, Xuất sắc theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT .

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 5

- Hướng dẫn công tác chuyên môn, công tác kim tra, đánh giá cuối năm học, tng kết đánh giá năm học 2020-2021 của bậc Trung học;

- Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS; hướng dẫn dạy thêm, học thêm và sinh hoạt hè 2020-2021; hướng dẫn bồi dưỡng CBQL, GV hè 2020-2021.

- Kim tra công tác quản lí chuyên môn tại một số trường trung học; Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kì thi tuyển sinh lp 10 năm học 2021-2022.

- Hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lần 4 và tổ chức họp Hội đồng thm định để đánh giá, thông qua.

Phòng GDTrH

 

Tháng 5

- Thanh tra các trung tâm tin học-ngoại ngữ trên địa bàn TP. Đồng Xoài và TX Phước Long; thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thuộc TX Bình Long.

- Thực hiện công tác đánh giá ngoài, kim định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các đơn vị đăng ký.

Phòng Thanh tra và KĐCL

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 5

- Xây dựng Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

- Tổng kết các cụm thi đua; chấm đim các tiêu chí thi đua năm học 2020-2021 gửi Bộ GD&ĐT.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Văn phòng

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 5

2.3

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiu học trước ngày 15/6/2021; Hướng dẫn tổ chức bàn giao chất lượng từ lớp dưới lên lớp trên, từ mầm non lên tiểu học và tiểu học lên THCS; Kim tra việc giữ trẻ trong hè tại các cơ sở GDMN.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gửi Vụ GDTH, Vụ GDMN.

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 6

- Tham gia các lp bồi dưng cán bộ quản lý, giáo viên theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Phòng GDTH-MN và phòng GDTrH

 

Tháng 6

- Tchức bồi dưng đại trà cho CBQL, giáo viên cấp Tiu học modun 5 của Chương trình GDPT 2018. Tham gia bồi dưng lớp CBQL cốt cán, giáo viên cốt cán cp Tiểu học modun 6 của Chương trình GDPT 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Tng hợp kết quả đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiu học; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưng thường xuyên năm học 2021 - 2022.

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 6

- Tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS (hoàn thành trước ngày 15/6/2021); tổ chức thi tuyển sinh vào lp 10 năm học 2021-2022; Kiểm tra công tác chuẩn bị và tchức Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (thời gian chính thức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT).

- Tổ chức hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lp 6 và lp 10 (lần 5), hoàn thành hồ sơ tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ GD&ĐT phê duyệt.

- Kiểm tra thư viện trường học cấp THCS, THPT.

Phòng GDTrH

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 6

- Thanh tra Kỳ thi tuyn sinh vào lớp 10, Kỳ thi tốt nghiệp THPT;

- Tự kim tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực GD&ĐT do địa phương ban hành;

- Thực hiện công tác đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chun quốc gia cho các đơn vị đăng ký.

Phòng Thanh tra và KĐCL

 

Tháng 6

- Tổng hợp báo cáo tổng kết năm học 2020-2021, báo cáo kết quả thc hiện nhiệm vụ 6 tháng đu năm 2021, báo cáo cải cách hành chính.

- Thẩm định hồ sơ thi đua, đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và khen cao.

Văn phòng

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 6

3

- Hoàn thành công tác chấm thi kỳ thi tuyn sinh vào lớp 10, phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển lp 10 công lập; chấm thi và công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Tổ chức các lớp bồi dưng cho cán bộ, giáo viên trong dịp hè.

- Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhim vụ năm học 2021-2022.

- Chỉ đạo công tác huy động học sinh và kim tra, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2021-2022; hướng dẫn khai giảng năm học 2021-2022.

Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện

 

Quý III

3.1

- Thực hiện kế hoạch bồi dưng thường xuyên năm học 2020-2021; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, đáp ứng chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiu số cấp tiu học, mầm non.

- Theo dõi việc tchức, huy động trẻ ra lp và mở các lp chuẩn bị, tăng cường tiếng Vit cho học sinh dân tộc thiu số và học sinh chưa qua mẫu giáo 5 tuổi trước khi vào lớp 1, năm học 2021 - 2022.

- Tchức bồi dưỡng đại trà cho CBQL, giáo viên cấp Tiểu học modun 6 của Chương trình GDPT 2018; tham gia bồi dưng lp CBQL cốt cán, giáo viên cốt cán cấp Tiu học modun 7 của Chương trình GDPT 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 7

- In ấn, cấp phát tài liệu giáo dục địa phương lp 6 và lp 10 cho các trường THCS, THPT.

- Phối hợp với các Nhà xuất bản có SGK được chọn đtập huấn hướng dẫn sử dụng sách cho GV.

- Tham dự Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông cấp toàn quốc, Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh THPT cấp toàn quốc;

- Thực hiện kế hoạch bồi dưng thường xuyên năm học 2020-2021; tham gia các lớp tập huấn, hội thảo chuyên môn do Bộ GD&DT tổ chức.

- Quyết định công nhận thư vin trường học cấp THCS, THPT đạt danh hiệu xuất sắc, tiên tiến và đạt chuẩn năm học 2020-2021 và hướng dẫn Chương trình công tác thư viện trường học cp THCS, THPT năm học 2021-2022.

Phòng GDTrH

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 7

- Tchức tập huấn, bồi dưng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ quản lý của các cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, Bí thư Đoàn và Tng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh Bình Phước, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn GDCD.

- Đánh giá, kiểm định và công nhận trường đạt kim định chất lượng, đạt chuẩn quốc gia theo đăng ký của các đơn vị.

Phòng Thanh tra và KĐCL

 

Tháng 7

- Xây dựng kế hoạch thực hiện “Ngày toàn dân đưa trđến trường” năm học 2021-2022.

- Duyệt danh sách biên chế và quỹ tiền lương đợt 02 năm 2021. Kiểm tra công tác tchức cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc.

- Tchức các lớp bồi dưng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

- Tng kết hoạt động các Cụm thi đua ngành Giáo dục.

Văn phòng

Phòng GDTH-MN, Phòng GDTrH

Tháng 7

3.2

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưng thường xuyên năm học 2020-2021; mở các lớp tập huấn, bồi dưng chuyên môn năm học 2021-2022; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học, ngành học.

Phòng GDTH-MNPhòng GDTrH

 

Tháng 8

- Hướng dẫn công tác huy động trẻ mầm non, học sinh ra lớp.

- Theo dõi việc thực hiện chuẩn bị, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh chưa qua mẫu giáo 5 tuổi trước khi vào lớp 1.

- Hướng dẫn các đơn vị điều tra bổ sung cập nhật số liệu XMC, PCGD.

- Tchức bồi dưỡng đại trà cho CBQL, giáo viên cấp Tiểu học modun 7 của Chương trình GDPT 2018; tham gia bồi dưng lớp CBQL cốt cán, giáo viên cốt cán cấp Tiu học modun 8 của Chương trình GDPT 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 8

 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên Thanh tra giáo dục.

- Đánh giá, kiểm định và công nhận trường đạt kiểm định chất lượng, đạt chuẩn quốc gia theo đăng ký của các đơn vị.

Phòng Thanh tra và KĐCL

 

Tháng 8

 

- Tổng kết cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2020-2021; kiểm tra tình hình chun bị cho năm học mới, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, về cơ sở vật chất, huy động học sinh ra lớp, các hoạt động khác.

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động đầu năm học, tựu trường, khai giảng năm học 2021-2022.

Văn phòng

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 8

4

- Hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp của các cấp học, ngành học.

Phòng GDTH- MN, phòng GDTrH

 

Tháng 9

 

- Tổ chức bồi dưỡng đi trà cho CBQL, giáo viên cấp Tiểu học modun 7 của Chương trình GDPT 2018. Tham gia bồi dưng lớp CBQL cốt cán, giáo viên cốt cán cấp Tiểu học modun 8 của Chương trình GDPT 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 9

 

- Tiếp tục thực hiện Đề án Ngoại ngữ 2025; tổ chức khảo sát tiếng Anh đầu vào lớp 6 và lớp 10; tổ chức khảo sát năng lực đầu vào để xếp lớp và khai giảng các lớp bồi dưng IELTS cho GV bộ môn tiếng Anh; chun bị các điều kiện cn thiết cho các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho GV dạy song ngữ;

- Tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm 2021, thi vòng loại HSG Quốc Gia năm 2021.

Phòng GDTrH

 

Tháng 9

 

- Tổ chức kim tra theo dõi thi hành pháp luật của một số đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT theo kế hoạch.

- Thanh tra việc thực hiện công tác thu - chi đầu năm học 2021-2022 tại phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục thuộc huyện Chơn Thành

Phòng Thanh tra và KĐCL

 

Tháng 9

 

- Tng hp báo cáo nhanh đu năm học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT;

- Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua năm học 2021-2022; hướng dẫn tổ chức ký kết giao ước thi đua năm học 2021-2022 tại các cụm thi đua.

Văn phòng

 

Tháng 9

4

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các chỉ tiêu năm học 2021-2022 theo hướng dẫn, chỉ đạo ca Bộ GD&ĐT, UBND tnh.

- Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021 theo Nghị quyết HĐND tỉnh và văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh.

Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện

Các Phòng thuộc Sở

Quý IV

4.1

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn các cấp học, ngành học trên địa bàn tỉnh

Phòng GDTH- MN, phòng GDTrH

 

Tháng 10

- Hướng dẫn Phòng GD&ĐT chỉ đạo tổ chức kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 1 và lớp 5;

- Tchức bồi dưng đại trà cho CBQL, giáo viên cấp Tiu học modun 9 của Chương trình GDPT 2018.

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 10

- Tổ chức thi lập đội tuyn dự Kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia; thi nghề phổ thông cho học sinh THPT

Phòng GDTrH

 

Tháng 10

- Thanh tra đối với Phòng GD&ĐT huyện Hớn Quản

Phòng Thanh tra và KĐCL

 

Tháng 10

- Kim tra công c tchức cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc

- Tchức Hội nghị ký kết giao ước thi đua các khối trực thuộc Sở GD&ĐT.

Văn phòng

 

Tháng 10

4.2

- Tham mưu ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021-2022 bng hình thức trực tuyến từ Bộ GD&ĐT;

- Tổ chức Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường";

- Kế hoạch kim tra công nhận và công nhận lại đạt chun PCGDMNCTNT, PCGDTH, THCS, XMC năm 2020;

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 11

- Hướng dẫn, theo dõi, kim tra việc thực hiện công tác chuyên môn các cấp học, ngành học trên địa bàn tnh.

Phòng GDTH- MN, phòng GDTrH

 

Tháng 11

- Thanh tra phòng GD&ĐT huyện Bù Gia Mập và trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập.

Phòng Thanh tra và KĐCL

Các Phòng thuộc Sở

Tháng 11

- Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Hướng dẫn và tchức thực hiện công tác kim đim, đánh giá công chức, viên chức và công tác kê khai tài sản năm 2021;

- Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc; kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu và tiêu chí thi đua đăng ký đầu năm.

Văn phòng

 

Tháng 11

4.3

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn các cấp học, ngành học trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ và sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022.

Phòng GDTH- MN, phòng GDTrH

 

Tháng 12

- Kim tra xóa mù chữ, duy trì đạt chuẩn PCGD,XMC trong năm 2021; tham mưu UBND tnh quyết định công nhận PCGD, XMC cho các huyện, thị xã, thành phố.

Phòng GDTH-MN

 

Tháng 12

- Tchức thi học sinh giỏi quốc gia năm 2022

Phòng GDTrH

Các Phòng thuộc Sở

 

- Tự kim tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực GD&ĐT do địa phương ban hành trong năm 2021; tổng kết Đ án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Thanh tra trường THCS&THPT Lương Thế Vinh và trường THPT Ngô Quyền

Phòng Thanh tra và KĐCLGD

 

Tháng 12

- Tổng kết hoạt động năm 2021; thực hiện kiểm kê tài sản; chuẩn bị phân bổ dự toán năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc

Văn phòng

 

Tháng 12

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Có trách nhim trin khai thực hin Kế hoạch này và căn cứ tình hình thực tế tại quan chủ động ban hành chương trình, kế hoạch chi tiết công tác năm (chi tiết theo từng quý, tháng) của các phòng, đơn vị trực thuộc làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó lưu ý:

- Các Phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT có trách nhiệm:

+ Triển khai thực hiện Kế hoạch này và căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan chủ động ban hành chương trình, kế hoạch chi tiết công tác năm (chi tiết theo từng tháng) của các phòng và đơn vị trực thuộc làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm của cơ quan, đơn vị.

+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và các cơ quan nhà nước có thm quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm của cơ quan, đơn vị mình.

+ Chủ động báo cáo, tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác năm khi có phát sinh nhiệm vụ mới hoặc thực hiện theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Chtịch UBND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định ca pháp luật.

Báo cáo kết quthực hiện về SGD&ĐT trước ngày 15/11/2021.

- Văn phòng Sở GD&ĐT có trách nhiệm: Theo dõi, rà soát đối với các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định để làm cơ sở đề nghị cấp có thm quyền xem xét, quyết định khen thưng hoặc không thực hiện việc khen thưởng theo quy định (không hoàn thành từ 1/3 nhiệm vụ được giao theo quy định).

b) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với những công việc hoàn thành không đúng tiến độ, thời gian quy định hoặc không hoàn thành mà phải kéo dài qua năm sau... phải có báo cáo giải trình cụ th, trong đó phải đánh giá được nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan của việc chậm hoàn thành hoặc không hoàn thành và phương hướng khắc phục, hoàn thiện hoàn thành trong thời gian tới.

c) Chủ động báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác năm khi có phát sinh nhiệm vụ mới hoặc thực hiện theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ xem xét, điều chỉnh kế hoạch một lần duy nhất trong năm. Thời gian điều chỉnh, bổ sung phải thực hiện trước ngày 10/11/2021.

d) Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2021.

2. SNội vụ có trách nhiệm:

Chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng theo dõi, rà soát đối với các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định để làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng hoặc không thực hiện việc khen thưởng theo quy định (không hoàn thành từ 1/3 nhiệm vụ được giao theo quy định)./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 258/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Trần Tuyết Minh
Ngày ban hành: 28/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 258/QĐ-UBND

7

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467175