• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Tải về Quyết định 2580/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2580/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 CẢI TẠO, CHỈNH TRANG PHƯỜNG AN CƯ, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2252/TTr-SXD ngày 03 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006, cụ thể là điều chỉnh chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng tại khu đất trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Về phạm vi, quy mô điều chỉnh:

a) Phạm vi: Tại khu đất có số thửa 158, tờ bản đồ số 13, phường An Cư, quận Ninh Kiều, có tứ cận tiếp giáp như sau:

- Phía Đông Bắc: Giáp đường Ngô Quyền (lộ giới 19m);

- Phía Đông Nam: Giáp đường Hòa Bình (lộ giới 40m);

- Phía Tây Bắc: Giáp nhà dân hiện hữu;

- Phía Tây Nam: Giáp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ.

b) Quy mô diện tích: Khoảng 1.083,5m².

2. Về chức năng: Điều chỉnh từ đất trụ sở cơ quan thành đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ (ngân hàng, văn phòng..).

3. Quy định các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng:

Căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan, công trình khi xây dựng phải đảm bảo các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng, cụ thể:

- Mật độ xây dựng: 100% (sau khi trừ khoảng lùi xây dựng);

- Khoảng lùi xây dựng công trình: Thực hiện theo quy định tại Bảng 2.5 Quy chuẩn QCVN 01: 2008/BXD;

- Tầng cao xây dựng: ≤ 36 tầng, tương đương 125m (theo hướng dẫn thiết kế đô thị khu đô thị trung tâm quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050) và chưa tính tầng hầm;

- Cao độ xây dựng công trình: Hxd > +2,5m.

*Lưu ý: Áp dụng các giải pháp kỹ thuật hiện đại, tối ưu về bố cục công trình, các giải pháp tiết kiệm năng lượng, công trình đảm bảo tính bền vững, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và lưu ý thoát nước nội vi công trình, áp dụng các quy định về sử dụng vật liệu không nung; đồng thời, đảm bảo hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, những nội dung quy hoạch xây dựng trước đây thuộc phạm vi giới hạn nhưng trái với nội dung điều chỉnh của Quyết định này không còn giá trị thực hiện.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cập nhật nội dung điều chỉnh vào đồ án quy hoạch để quản lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2580/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 12/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2580/QĐ-UBND

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331294