• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 2586/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc Đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Tải về Quyết định 2586/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2586/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÀ VĂN HÓA TIỂU KHU VÀ LÔ ĐẤT DỰ PHÒNG THUỘC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN LÔ KHU ĐẤT Ở KHU VỰC TỪ BẾN XE CHỢ GA ĐẾN ĐƯỜNG HỮU NGHỊ, PHƯỜNG NAM LÝ, TỶ LỆ 1/500

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 15/7/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500;

Xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 27/7/2016 của UBND phường Nam Lý kèm theo hồ sơ trình phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc Đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 1798/BC-SXD ngày 16 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc Đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc Đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500.

2. Phạm vi, ranh giới khu vực quy hoạch: Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết thuộc phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới; với 02 lô đất độc lập có vị trí tương đối như sau:

* Vị trí Khu đất dự phòng điều chỉnh sang xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 9 phường Nam Lý, với diện tích 1.585m2:

- Phía Bắc giáp khu dân cư;

- Phía Tây giáp đường Võ Thị Sáu rộng 12m;

- Phía Nam giáp đường Kiến Giang rộng 15m;

- Phía Đông giáp đất xây dựng khu chung cư.

* Vị trí Khu đất xây dựng Nhà văn hóa tiểu khu và Khu vui chơi điều chỉnh sang xây dựng Trung tâm văn hóa phường Nam Lý, với diện tích 1.800m2:

- Phía Bắc giáp đường Kiến Giang rộng 15m;

- Phía Tây giáp khu quy hoạch sân vận động;

- Phía Nam giáp Trụ sở Công an phường Nam Lý;

- Phía Đông giáp đường quy hoạch rộng 10,5m.

3. Quy mô đất đai. Khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết có tổng diện tích 3.385m2.

4. Nhiệm vụ đối với công tác lập quy hoạch.

- Chuyển đổi chức năng sử dụng đất của lô đất xây dựng Nhà văn hóa tiểu khu và Khu vui chơi sang đất xây dựng Trung tâm văn hóa phường Nam Lý;

- Chuyển đổi chức năng sử dụng đất của lô đất dự phòng sang đất xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 9 phường Nam Lý.

- Xác định phạm vi ranh giới lập quy hoạch, diện tích, tính chất của khu đất.

- Lập bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất trong khu vực ranh giới đã được xác định.

- Xác định các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tầng cao công trình trong khu đất phù hợp với tổng thể khu vực và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với tổng thể khu vực.

5. Thành phần hồ sơ quy hoạch.

5.1. Hồ sơ khảo sát (02 bộ):

Phương án kỹ thuật - dự toán được chủ đầu tư phê duyệt;

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Đĩa CD hoặc USB chứa file bản vẽ khảo sát dưới dạng file Autocad.

5.2. Hồ sơ quy hoạch (08 bộ in màu):

* Phần bản vẽ:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

* Phần thuyết minh tổng hợp:

- Các bản vẽ thu nhỏ khổ A3 (in màu);

- Thuyết minh Quy hoạch và các văn bản, phụ lục kèm theo;

- Đĩa CD hoặc USB chứa file bản vẽ dưới dạng file Autocad.

6. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện

6.1. Dự toán kinh phí:

a. Chi phí khảo sát địa hình. 

Trong đó:

+ Chi phí khảo sát địa hình trước thuế:

+ Thuế VAT:

+ Chi phí kiểm tra nghiệm thu khảo sát:

+ Chi phí thẩm định bản đồ địa hình:

+ Chi phí thẩm tra dự toán khảo sát:

14.591.944 đ

 

11.180.320 đ

1.118.032 đ

293.592 đ

117.437 đ

2.000.000 đ

b. Chi phí lập quy hoạch.

14.982.698 đ

Trong đó:

 

+ Chi phí lập đồ án quy hoạch:

9.959.252 đ

+ Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:

1.274.784 đ

+ Thuế VAT:

1.123.404 đ

+ Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:

1.115.436 đ

+ Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch:

254.957 đ

+ Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch:

956.088 đ

+ Chi phí công bố quy hoạch tạm tính: 

298.778 đ

Tổng cộng (làm tròn)

29.574.000

(Hai mươi chín triệu năm trăm bảy mươi bốn ngàn đồng chẵn).

6.2. Nguồn vốn: Ngân sách phường Nam Lý.

7. Thời gian thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ khi được phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch.

8. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND phường Nam Lý.

- Đơn vị tư vấn: Đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân do chủ đầu tư lựa chọn.

- Cơ quan thẩm định quy hoạch: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch: UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh, các nội dung khách tại Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 15/7/2002 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Giao UBND phường Nam Lý tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quy hoạch đô thị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính; thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, Chủ tịch UBND phường Nam Lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVXDCB.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2586/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 25/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2586/QĐ-UBND

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326846