• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 2589/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 2589/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2589/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 9618-1:2013
IEC 60331-1:2009

Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 1: Phương pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối thiểu là 830°C đối với cáp có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1,0kV và có đường kính ngoài lớn hơn 20mm.

2.

TCVN 9618-2:2013
IEC 60331-2:2009

Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối thiểu là 830°C đối với cáp có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1,0kV và có đường kính ngoài không lớn hơn 20mm.

3.

TCVN 9618-3:2013
IEC 60331-3:2009

Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 3: Phương pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối thiểu là 830°C đối với cáp có điện áp danh định đến và bằng 06/1,0kV được thử nghiệm trong hộp kim loại.

4.

TCVN 9618-11:2013
IEC 60331-11:2009

Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 11: Thiết bị - Cháy ở nhiệt độ ngọn lửa tối thiểu là 750°C

5.

TCVN 9618-21:2013
IEC 60331-21:1999

Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 21: Quy trình và yêu cầu - Cáp có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1,0kV.

6.

TCVN 9618-23:2013
IEC 60331-23:1999

Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 23: Quy trình và yêu cầu - Cáp điện dữ liệu.

7.

TCVN 9618-25:2013
IEC 60331-25:1999

Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 25: Quy trình và yêu cầu - Cáp sợi quang.

8.

TCVN 9619-1:2013
IEC 60754-1:2011

Thử nghiệm các khí sinh ra trong quá trình cháy vật liệu cáp - Phần 1: Xác định hàm lượng khí axít halogen.

9.

TCVN 9619-2:2013
IEC 60754-2:2011

Thử nghiệm các khí sinh ra trong quá trình cháy vật liệu cáp - Phần 2: Xác định độ axít (bằng phép đo độ pH) và độ dẫn.

10.

TCVN 9620-1:2013
IEC 61034-1:2005

Đo mật độ khói của cáp cháy trong các điều kiện xác định - Phần 1: Thiết bị thử nghiệm.

11.

TCVN 9620-2:2013
IEC 61034-2:2005

Đo mật độ khói của cáp cháy trong các điều kiện xác định - Phần 2: Quy trình thử nghiệm và các yêu cầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2589/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2589/QĐ-BKHCN

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259020