• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 2590/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 2590/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2590/-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN NHƠN TRẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nhơn Trạch;

Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 24/6/2016 và Ttrình số 88/TTr-UBND ngày 03/8/2016 của UBND huyện Nhơn Trạch, Tờ trình số 708/TTr-STNMT ngày 08/8/2016 ca Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nhơn Trạch với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Số lượng dự án, công trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Số lượng công trình

Din tích
(ha)

1

Đất thương mại dịch vụ

01

0,28

2

Đất cơ sở tôn giáo

02

0,06

3

Đất ở nông thôn

06

200,98

4

Đt phát triển hạ tầng

08

44,75

 

Trong đó:

 

 

 

Đất giao thông

02

43,10

 

Đất thủy lợi

03

1,48

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

01

0,04

 

Đất năng lượng

02

0,13

Tổng:

17

246,07

(Chi tiết các dự án, công trình được thể hiện trong Phụ lục kèm theo)

2. Diện tích thu hồi đất bổ sung năm 2016

Tổng diện tích thu hồi đất bổ sung năm 2016 là 81,29 ha của 07 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 (theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013).

Thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Slượng công trình

Diện tích thu hi đất (ha)

1

Đất ở nông thôn

05

81,16

2

Đất phát triển hạ tầng

02

0,13

 

Trong đó:

 

 

 

Đất năng lượng

02

0,13

Tổng:

07

81,29

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Nhơn Trạch thực hiện:

1. Công bố công khai việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất để cộng đồng thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

2. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý và sử dụng đt đai, đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông và Vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Phòng cháy chữa cháy, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền Thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhơn Trạch; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Hội đồng nhân dân tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chtịch;
- Hội đồng nhân dân huyện Nhơn Trạch;
- Chánh, Phó Văn phòng CNN;
- Lưu: VT, CNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN NHƠN TRẠCH
(kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên công trình

Địa điểm (xã, phường)

Diện tích quy hoch (ha)

Cơ sở đề xuất

 

 

I. Đất thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

1

Trạm Kinh doanh xăng dầu của Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa.

Phú Thạnh

0,28

- Dự án phù hợp QHSDĐ đến năm 2020 của huyện Nhơn Trạch.

- Văn bản giới thiệu địa điểm số 6458/UBND-ĐT ngày 23/12/2015 của UBND huyện Nhơn Trạch.

 

 

II. Đất giao thông

 

 

 

 

2

Bến cảng tổng hợp Phú Hữu 3

Phú Hữu

42,70

Chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (vị trí theo QĐ s 4270/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

 

3

Mở rộng kho và cảng chuyên dùng của Tổng cục Hậu cần

Phú Đông

0,40

- Dự án phù hợp QHSDĐ đến năm 2020 huyện Nhơn Trạch.

- Văn bản giới thiệu địa điểm số 4121/UBND-ĐT ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

 

 

III. Đất thủy lợi

 

 

 

 

4

Hệ thống thoát nước dọc HL 19 từ ấp 1 đến ấp 3

Hiệp Phước

0,70

Chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (vị trí theo QĐ số 4270/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

 

5

Hệ thống thoát nước từ HL 19 đến kênh Bà Ký (2 cống ấp 1 và ấp 2)

Hiệp Phước

0,28

Chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (vị trí theo QĐ số 4270/QĐ

 

6

Nạo vét kênh Bà Ký

Hiệp Phước

0,50

Chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (vị trí theo QĐ số 4270/QĐ

 

 

IV. Đt xây dựng cơ svăn hóa

 

 

 

 

7

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ

Long Thọ

0,04

Chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (vị trí theo QĐ số 4270/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

 

 

V. Đất cơ sở tôn giáo

 

 

 

 

8

Giáo xứ Nghĩa Hiệp

Vĩnh Thanh

0,02

- Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

 

9

Giáo xứ Nghĩa Yên

Vĩnh Thanh

0,04

- Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

- Dự án đã được HĐND tnh thông qua tại Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

 

 

VI. Đất năng lưng

 

 

 

 

10

Đường dây 110 KV 02 mạch Hyosung 2 đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 110KV Hyosung - Dệt may

Vĩnh Thanh Phước An

0,10

Văn bản thỏa thuận hướng tuyến số 53/UBND-CNN ngày 6/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.

11

Nâng cấp Đường dây 110KV Long Thành - Hyosung từ 02 mạch lên 04 mạch cấp điện cho TBA Hyosung

Long Tân, Phước Thiền, Phú Hi

0,03

Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi số đầu tư xây dựng đường dây 110KV Long Thành - Hyosung từ 02 mạch lên 04 mạch cấp điện cho TBA Hyosung.

 

VII. Đất ở nông thôn

 

 

 

12

Khu Đô thị Du lịch Đại Phước

Đại Phước

119,82

Chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (vị trí theo QĐ số 4270/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

13

Khu tái định cư Vĩnh Thanh

Vĩnh Thanh

25,00

- Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất

- Văn bản giới thiệu địa đim số 6516/UBND-KT ngày 28/12/2015 của UBND huyện Nhơn Trạch.

- Phục vụ nhu cầu xây dng nông thôn mới xã Phú Thạnh.

- Bổ sung KHSDĐ năm 2016 để lập thủ tục thu hồi giao đất theo quy định.

14

Khu tái định cư Phước An

Phước An

40,00

- Dự án phù hợp quy hoạch sdụng đất

- Văn bn chấp thuận chtrương của UBND tỉnh số 10556/UBND-CNN ngày 18/12/2015

- Phục vụ nhu cầu tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

- B sung KHSDĐ năm 2016 để lập thtục thu hồi giao đất theo quy định.

15

Khu Nhà ở cho người có thu nhập thấp của Công ty TNHH Địa ốc Nguyên Khang

Phước An

2,16

- Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

- Văn bn giới thiệu địa điểm số 4672/UBND-KT ngày 19/11/2014 của UBND huyện Nhơn Trạch.

- Giấy chứng nhận đầu tư theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Bổ sung KHSDĐ năm 2016 để lập thủ tục thu hồi giao đất theo quy định.

16

Dự án xây dựng Khu dân cư xã Long Tân do Công ty Cổ phần Địa ốc Quốc Hương làm chủ đầu tư

Long Tân

9,50

- Dự án phù hợp QHSDĐ đến năm 2020 của huyện Nhơn Trạch.

- Văn bản giới thiệu địa điểm số 1139/UBND-ĐT ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Đng Nai.

- Đang tiến hành kiểm tra hiện trạng để lập phương án bồi thường chi tiết.

- B sung KHSDĐ năm 2016 đlập thủ tục thông báo thu hồi và giao đất theo quy định.

17

Dự án xây dựng Khu dân cư xã Long Tân do Công ty cổ phần Đầu tư Đất Ngọc làm chủ đầu tư.

Đại Phước

4,50

- Dự án phù hợp QHSDĐ đến năm 2020 của huyện Nhơn Trạch.

- Văn bn giới thiệu địa điểm số 1549/UBND-KT ngày 29/4/2014 của UBND huyện Nhơn Trạch. Gia hạn tại Văn bản số 1379/UBND-CN ngày 28/3/2016 của UBND huyện Nhơn Trạch.

- Đang tiến hành kiểm tra hiện trạng để lập phương án bồi thường chi tiết.

- B sung KHSDĐ năm 2016 để lập thtục thông báo thu hồi và giao đất theo quy định.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2590/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Võ Văn Chánh
Ngày ban hành: 15/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2590/QĐ-UBND

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330932