• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2597/QĐ-UBND năm 2016 về hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 2597/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2597/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính Phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính Phủ và số 98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014 hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về phân cấp đăng nhập dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông báo số 722/TB-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh về chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông vận tải về kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ địa phương quản lý;

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 105/TTr-SGTVT ngày 1910/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố với số tiền là 224.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi bốn triệu đồng), để thực hiện công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán và nhập liệu tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ (Hỗ trợ 2.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn), cụ thể như sau:

1. UBND thành phố Tuy Hòa: 32.000.000 đồng

2. UBND thị xã Sông Cầu: 28.000.000 đồng

3. UBND huyện Tây Hòa: 22.000.000 đồng

4. UBND huyện Tuy An: 32.000.000 đồng

5. UBND huyện Phú Hòa: 18.000.000 đồng

6. UBND huyện Đồng Xuân: 22.000.000 đồng

7. UBND huyện Sơn Hòa: 28.000.000 đồng

8. UBND huyện Sông Hinh: 22.000.000 đồng

9. UBND huyện Đông Hòa: 20.000.000 đồng

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn 20% dự phòng của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh theo Nghị Quyết số 01/NQ-QBTĐB-PY ngày 14/3/2016 của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

Điều 2. Các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Phòng ĐTXD, Hg, Dkt.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2597/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2597/QĐ-UBND

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329431