• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế


 

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 42/2016/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 26/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 4, ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2016/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tết và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, như sau:

“4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

a) Các bệnh viện và Trung tâm chuyên khoa tuyến Tỉnh:

- Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp;

- Bệnh viện đa khoa Sa Đéc;

- Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự;

- Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười;

- Bệnh viện Y học Cổ truyền;

- Bệnh viện Phục hồi chức năng;

- Bệnh viện Tâm thần;

- Bệnh viện Phổi;

- Bệnh viện Da liễu;

- Bệnh viện Sản - Nhi;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

- Trung tâm Kiểm nghiệm;

- Trung tâm Pháp y;

- Trung tâm Giám định Y khoa.

b) Các Trung tâm Y tế tuyến huyện:

- Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng;

- Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự;

- Trung tâm Y tế huyện Tam Nông;

- Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình;

- Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh;

- Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười;

- Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò;

- Trung tâm Y tế huyện Lai Vung;

- Trung tâm Y tế huyện Châu Thành;

- Trung tâm Y tế thị xã Hồng Ngự;

- Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh;

- Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc.

Các phòng khám đa khoa khu vực (nếu có), trạm y tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố là đơn vị trực thuộc trung tâm y tế tuyến huyện trên cùng địa bàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT Tỉnh; Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 15/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

314

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
397247