• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 260/QĐ-UBND-HC năm 2015 phê duyệt Đề cương và dự toán điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 260/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 22 tháng 09 năm 2014 của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

Căn cứ Công văn số 329/STC-HCSN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Sở Tài chính về việc thẩm định kinh phí điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 120/TTr-STNMT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi quy hoạch: Trong phạm vi địa giới hành chính tỉnh Đồng Tháp.

3. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Mục tiêu: Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai ở địa phương.

5. Nội dung thực hiện: Theo Đề cương và dự toán điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp (kèm theo đề cương và dự toán).

6. Kinh phí dự án: Tổng kinh phí dự án là 2.582.665.000 đồng (hai tỷ năm trăm tám mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi lăm ngàn đồng), trong đó:

- Chi phí theo đơn giá: 2.157.670.876 đồng

- Chi phí ngoài đơn giá: 190.206.062 đồng

+ Chi phí khảo sát lập, thẩm định và phê duyệt dự án: 68.132.145 đồng

+ Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án: 77.219.490 đồng

+ Chi phí công bố: 44.854.427 đồng

- Thuế giá trị gia tăng (10%): 234.787.694 đồng

- Nguồn vốn: sử dụng từ nguồn kinh phí Sự nghiệp kinh tế năm 2015.

7. Thời gian thực hiện: Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp trong quý III/2015.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT + NC/KTN.bnt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 260/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 260/QĐ-UBND-HC

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287825