• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại Bến xe khách thành phố Tuyên Quang và Bến xe khách huyện Na Hang, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tải về Quyết định 260/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TẠI BẾN XE KHÁCH THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG VÀ TẠI BẾN XE KHÁCH HUYỆN NA HANG, HUYỆN SƠN DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Liên bộ: Tài chính - Giao thông vận tải Hướng dẫn giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 18/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá, đăng ký, kê khai giá và quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 06/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 299/TTr-STC ngày 17 tháng 7 năm 2013 về việc đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ ra, vào Bến xe khách thành phố Tuyên Quang và Bến xe khách huyện Na Hang, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại Bến xe khách thành phố Tuyên Quang và Bến xe khách huyện Na Hang, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang như sau:

STT

Loại xe

ĐVT

Bến xe khách huyện Na Hang, huyện Sơn Dương

Bến xe khách Thành phố

1

Xe ô tô dưới 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

30.000

33.000

2

Xe từ 25 đến 29 chỗ ngồi

Đồng/lượt

40.000

45.000

3

Xe từ 30 chỗ ngồi trở lên

Đồng/lượt

50.000

52.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bến xe khách thành phố Tuyên Quang và Bến xe khách huyện Na Hang, huyện Sơn Dương căn cứ giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô được duyệt tại Điều 1, Quyết định này thực hiện thu tiền dịch vụ xe ra, vào bến; quản lý, sử dụng tiền thu dịch vụ đúng chế độ tài chính và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành của Nhà n­ước và chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra, hướng dẫn Bến xe khách thành phố Tuyên Quang và Bến xe khách huyện Na Hang, huyện Sơn Dương trong quá trình thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Công ty cổ phần vận tải ô tô Tuyên Quang; Trưởng Bến xe khách thành phố; Hạt trưởng Hạt Quản lý giao thông huyện Na Hang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (Thi hành);
- Kho bạc Nhà nước TQ;
- UBND thành phố; UBND huyện SD, NH
- Các phó CVP UBND tỉnh;
- CV: TH, TC, GT;
- Lưu VT (Hoa TC 30)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 260/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 22/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 260/QĐ-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207192