• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 2627/QĐ.UBND-GT năm 2015 bãi bỏ Quyết định 28/2009/QĐ-UBND về phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 2627/QĐ.UBND-GT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2627/QĐ.UBND-GT

Nghệ An, ngày 24 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2009/QĐ-UBND NGÀY 23/02/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ PHÂN CẤP CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CẢNG, BẾN VÀ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý cảng, bến thủy nội địa; Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại công văn số 1364/SGTVT-VT ngày 10/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 của UBND tỉnh về việc phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Lý do: Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý cảng, bến thủy nội địa và Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, cấp phường xã trong công tác cấp giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa và đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan việc bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 của UBND tỉnh; đồng thời, hướng dẫn, tập huấn cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân về trình tự thủ tục giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa và đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính ph;
-
Bộ Giao thông Vận tải;
-
Cục kim tra VB QPPL - Bộ Tự pháp;
-
Thưng trực Tnh ủy;
-
Thường trực ND tỉnh;
- Đoàn Đ
ại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Chủ tịch và các PCT UBND tnh;
-
PVP CN UBND tnh;
-
Lưu VT, ĐTXD (A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Thanh Điền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2627/QĐ.UBND-GT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Ngày ban hành: 24/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2627/QĐ.UBND-GT

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279514