• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 264/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 264/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 264/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cNghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định s7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương tại Văn thư số 1979/2020/VMBD-RA ngày 04/5/2020 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phm;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 09 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương, cụ thể như sau:

STT

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố

Số tiếp nhận Phiếu công bố sn phm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

BETADINE FEMININE WASH DAILY USE GENTLE PROTECTION IMMORTELLE

43307/17/CBMP-QLD

21/8/2017

2

BETADINE FEMININE WASH DAILY USE FRESH & ACTIVE LEMON VERBENA

43322/17/CBMP-QLD

21/8/2017

3

BETADINE FEMININE WASH FOAM DAILY USE MOISTURISING CALENDULA

43323/17/CBMP-QLD

21/8/2017

4

BETADINE FEMININE WASH FOAM DAILY USE GENTLE PROTECTION IMMORTELLE

43324/17/CBMP-QLD

21/8/2017

5

BETADINE FEMININE WASH FOAM DAILY USE FRESH & ACTIVE LEMON VERBENA

43325/17/CBMP-QLD

21/8/2017

6

BETADINE FEMININE WASH DAILY USE MOISTURISING CALENDULA

46493/17/CBMP-QLD

28/9/2017

7

BETADINE NATURAL DEFENSE BODY WASH REFRESHING POMEGRANATE & MOISTURISING ALOE VERA

70857/18/CBMP-QLD

25/7/2018

8

BETADINE NATURAL DEFENSE BODY WASH PURIFYING TEA TREE & MOISTURISING ALOE VERA

70876/18/CBMP-QLD

25/7/2018

9

BETADINE NATURAL DEFENSE BODY WASH NOURISHING MANUKA HONEY & MOISTURISING ALOE VERA

71112/18/CBMP-QLD

25/7/2018

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên đã đưc Cục Qun lý Dược cấp cho Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương ịa chghi trên Phiếu công bố: Số 18 L1-2 VSIP II, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhập khu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương đề nghị thu hồi tự nguyện 09 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phm nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
- T
ng cục Hải quan-Bộ Tài chính;
- Trang TTĐT Cục
QLD;
- Lưu: VT, PC-TTr, MP (C).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 264/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 10/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 264/QĐ-QLD

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445528