• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2643/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 2643/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2643/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 606/SKHCN-VP ngày 18/8/2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1143/TTr-SNV ngày 13/11/2017 về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ.

(Có phụ lục Mô tả công việc và khung năng lực của VTVL kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, biên chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC 3:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC CỦA VTVL CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 2643/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

Mã VTVL

Tên đơn vị/VTVL

Ngạch công chức

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ chính

Mô tả công việc thực hiện

Tỷ trọng TG hoàn thành CV/năm

Biên chế

Yêu cầu về năng lực, trình độ, kỹ năng

YC Chuyên môn nghiệp vụ

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ khác

Năng lực, kỹ năng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11

Khoa học và Công nghệ

35

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

11.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

12

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1

Giám đốc Sở

CVC

 

Chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ; tham mưu xây dựng chương trình hành động, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hợp đồng khoa học và công nghệ; tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đến ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học trên địa bàn tỉnh; quản lý và xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động về lĩnh vực khoa học, công nghệ; quản lý nguồn lực, kinh phí tài chính, là chủ tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ.

1. Các công việc chung phải thực hiện

- Chủ trì họp giao ban hàng tháng

- Hội ý lãnh đạo Sở.

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết ngành KHCN tỉnh

- Xem xét nội dung tham mưu góp ý các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Xử lý công văn đến và công văn đi

- Dự các cuộc họp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ KH&CN triệu tập

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm

- Chỉ đạo thực hiện ISO hành chính của tỉnh

- Chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính

- Xử lý các văn bản chỉ đạo của Bộ KHCN, UBND tỉnh; thực hiện thẩm định, chỉnh sửa, ban hành các văn bản hành chính liên quan đến Tổ chức, cán bộ; chế độ, chính sách, Kế hoạch-Tài chính, Thanh tra, Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác hợp tác quốc tế.

2. Chỉ đạo các hoạt động quản lý nhiệm vụ KH & CN:

- Chỉ đạo xem xét, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN hàng năm.

- Chỉ đạo họp hội đồng của Sở xác định nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành hàng năm.

- Chỉ đạo và xem xét tổng hợp ý kiến góp ý của các hội đồng của Sở xác định nhiệm vụ KH&CN để tham mưu Hội đồng KHCN tỉnh

- Họp hội đồng KHCN tỉnh xác định nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Chỉ đạo Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN hàng năm.

- Phân công cho các phòng quản lý và Chỉ đạo tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Nghiên cứu, nhận xét thuyết minh, báo cáo tổng kết của các nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo Họp hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo ký hợp đồng KH&CN

- Chỉ đạo Họp hội đồng tư xét duyệt tài chính nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN định kỳ

- Chỉ đạo Họp hội đồng tư nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo chỉnh sửa thuyết minh và sản phẩm nhiệm vụ KH&CN theo ý kiến hội đồng

- Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng KH&CN

- Chỉ đạo quyết toán các nhiệm vụ KH&CN hàng năm

3. Chỉ đạo các hoạt động thanh tra KHCN:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thanh tra hàng năm

- Xử lý kết quả thanh tra

- Chỉ đạo, điều hành công tác tiếp công dân

- Chỉ đạo, điều hành công tác giải quyết theo nội dung đơn khiếu nại

4. Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ:

- Chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ

- Chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển dụng

- Hướng dẫn đăng ký thi đua đầu năm

- Chỉ đạo tổ chức bình xét thi đua cuối năm

- Chỉ đạo hoàn thực hiện thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

- Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục nghỉ việc, chuyển công tác, đánh giá, nhận xét cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thời gian tập sự hoặc thử việc.

5. Chỉ đạo công tác Kế hoạch tài chính

- Chỉ đạo, xem xét định hướng, kế hoạch hoạt động KHCN 5 năm, hàng năm

- Chỉ đạo, xem xét phân bổ kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển KHCN

- Chỉ đạo quyết toán các đơn vị trực thuộc

- Chỉ đạo lập, phân bổ dự toán NSNN hàng năm

- Chỉ đạo thanh toán tạm ứng các chi phí hoạt động

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành; Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KHCN, phát triển tiềm lực KHCN, Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về KHCN

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

 

11.1.2

Phó Giám đốc S

CVC

 

Giúp Giám đốc sở phụ trách, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Chỉ đạo tham mưu và tổ chức chỉ đạo ban hành các quy định về đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học; Tham mưu và tổ chức chỉ đạo quản lý các nhiệm vụ KH&CN, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Chỉ đạo điều hành hoạt động của Phòng Quản lý chuyên ngành và Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN

1. Các công việc chung phải thực hiện

- Chủ trì họp giao ban hàng tháng

- Hội ý lãnh đạo Sở.

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết ngành KHCN tỉnh

- Xem xét nội dung tham mưu góp ý các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực khoa học công nghệ

- Xử lý công văn đến và công văn đi

- Dự các cuộc họp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ KH&CN triệu tập

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm

- Chỉ đạo thực hiện ISO hành chính của tỉnh

- Chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính

- Xử lý các văn bản chỉ đạo của Bộ KHCN, UBND tỉnh; thực hiện thẩm định, chỉnh sửa, ban hành các văn bản hành chính liên quan đến Tổ chức, cán bộ, chế độ, chính sách; Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra; Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Công tác đào tạo, bồi dưỡng; Công tác hợp tác quốc tế.

2. Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm TH&TT KHCN

- Chỉ đạo tổ chức triển khai xây công tác xây dựng các phần mềm cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Chỉ đạo tổ chức triển khai công tác thông tin và thống kê KHCN

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các dự án KHCN

- Chỉ đạo tổ chức triển khai công tác đào tạo

3. Chỉ đạo hoạt động sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân

- Ký giấy phép tiến hành công việc bức xạ

- Ký Chứng chỉ nhân viên bức xạ

- Họp xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh

- Chỉ đạo thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động về An toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ.

- Chỉ đạo tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho các tổ chức về ATBX, chuyển giao công nghệ

- Chỉ đạo góp ý các văn bản quy phạm pháp luật

- Thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, sửa đổi, gia hạn giấy phép

- Chỉ đạo Họp xét sáng kiến hàng năm

- Chỉ đạo thực hiện đề án phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KHCN, phát triển tiềm lực KHCN. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về công nghệ.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, quyết đoán xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.1.2

Phó Giám đốc Sở

CVC

 

Giúp Giám đốc sở phụ trách, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Chỉ đạo tham mưu và tổ chức chỉ đạo ban hành các quy định về đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học; Tham mưu và tổ chức chỉ đạo quản lý các nhiệm vụ KH&CN; quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Chỉ đạo điều hành hoạt động của Phòng Quản lý khoa học và Trung tâm ƯDTB KH&CN

1. Các công việc chung phải thực hiện

- Chủ trì họp giao ban hàng tháng

- Hội ý lãnh đạo Sở.

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết ngành KHCN tỉnh

- Xem xét nội dung tham mưu góp ý các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực khoa học công nghệ

- Xử lý công văn đến và công văn đi

- Dự các cuộc họp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh về Bộ KH&CN triệu tập

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm

- Chỉ đạo thực hiện ISO hành chính của tỉnh

- Chỉ đạo thực hiện cải các hành chính

- Xử lý các văn bản chỉ đạo của Bộ KHCN, UBND tỉnh; thực hiện thẩm định, chỉnh sửa, ban hành các văn bản hành chính liên quan đến Tổ chức, cán bộ, chế độ, chính sách; Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra; Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, Công tác hợp tác quốc tế.

2. Chỉ đạo các hoạt động quản lý nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo xem xét, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Chỉ đạo họp hội đồng của Sở xác định nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành hàng năm

- Chỉ đạo và xem xét tổng hợp ý kiến góp ý của các hội đồng của Sở xác định nhiệm vụ KH&CN để tham mưu Hội đồng KHCN tỉnh

- Họp hội đồng KHCN tỉnh xác định nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Chỉ đạo Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Phân công cho các phòng quản lý và Chỉ đạo tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Nghiên cứu, nhận xét thuyết minh, báo cáo tổng kết của các nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo Họp hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo ký hợp đồng KH&CN

- Chỉ đạo Họp hội đồng tư xét duyệt tài chính nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN định kỳ

- Chỉ đạo Họp hội đồng tư nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo chỉnh sửa thuyết minh và sản phẩm nhiệm vụ KH&CN theo ý kiến hội đồng

- Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng KH&CN

- Chỉ đạo quyết toán các nhiệm vụ KH&CN hàng năm

3. Chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm ƯDTB KH&CN

- Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chỉ đạo đề xuất, các báo cáo dự án

- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

- Chi các hoạt động dịch vụ

- Chỉ đạo thực hiện các dự án KH&CN Chỉ đạo các hoạt động quản lý KH&CN cơ sở

- Chỉ đạo hướng dẫn thành lập và hoạt động Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện, thành phố, sở, ngành

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động KHCN cấp cơ sở (6 tháng và cả năm)

- Chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ cấp cơ sở về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực KHCN.

- Chỉ đạo tổ chức tổng kết hoạt động KH&CN cơ sở hàng năm

- Chỉ đạo theo dõi tình hình ứng dụng tiến bộ KHCN và quản lý nhà nước về KHCN ở cấp cơ sở

- Chỉ đạo và làm việc với UBND các huyện, thành phố về kế hoạch hoạt động KH&CN hàng năm

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KHCN, phát triển tiềm lực KHCN. Quản lý, lãnh đạo, điều, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về công nghệ.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, quyết đoán xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.2

Phó Giám đốc Sở

CVC

 

Giúp Giám đốc sở phụ trách, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Chỉ đạo tham mưu và tổ chức chỉ đạo ban hành các quy định về đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học; Tham mưu và tổ chức chỉ đạo quản lý các nhiệm vụ KH&CN; quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Chỉ đạo điều hành hoạt động của Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; phòng QLKHCN cơ sở; và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1. Các công việc chung phải thực hiện

- Chủ trì họp giao ban hàng tháng

- Hội ý lãnh đạo Sở.

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết ngành KHCN tỉnh

- Xem xét nội dung tham mưu góp ý các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực khoa học công nghệ

- Xử lý công văn đến và công văn đi

- Dự các cuộc họp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ KH&CN triệu tập

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm

- Chỉ đạo thực hiện ISO hành chính của tỉnh

- Chỉ đạo thực hiện cải các hành chính

- Xử lý các văn bản chỉ đạo của Bộ KHCN, UBND tỉnh; thực hiện thẩm định, chỉnh sửa, ban hành các văn bản hành chính liên quan đến Tổ chức, cán bộ; chế độ, chính sách; Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra, tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Công tác đào tạo, bồi dưỡng; Công tác hợp tác quốc tế.

2. Chỉ đạo các hoạt động quản lý nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo xem xét, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Chỉ đạo họp hội đồng của Sở xác định nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành hàng năm

- Chỉ đạo và xem xét tổng hợp ý kiến góp ý của các hội đồng của Sở xác định nhiệm vụ KH&CN để tham mưu Hội đồng KHCN tỉnh

- Họp hội đồng KHCN tỉnh xác định nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Chỉ đạo Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Phân công cho các phòng quản lý và Chỉ đạo tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Nghiên cứu, nhận xét thuyết minh, báo cáo tổng kết của các nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo Họp hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo ký hợp đồng KH&CN

- Chỉ đạo Họp hội đồng tư xét duyệt tài chính nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN định kỳ

- Chỉ đạo Họp hội đồng tư nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Chỉ đạo chỉnh sửa thuyết minh và sản phẩm nhiệm vụ KH&CN theo ý kiến hội đồng

- Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng KH&CN

- Chỉ đạo quyết toán các nhiệm vụ KH&CN hàng năm

3. Chỉ đạo hoạt động của chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng trình để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản

- Chỉ đạo ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về hoạt động TĐC

- Chỉ đạo thực hiện xây dựng và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp quy

- Chỉ đạo kiểm tra đo lường, chất lượng các mặt hàng xăng dầu, gas, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, vàng, bạc,...

- Chỉ đạo công tác kiểm định, kiểm nghiệm

- Chỉ đạo công tác quản lý đầu mối về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KHCN, phát triển tiềm lực KHCN. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về công nghệ.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, quyết đoán xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng KH-TC

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển KH&CN theo quy định của pháp luật

- Tổng hợp, xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm cho các chương trình, đề án, đề tài, dự án KHCN; các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước về KHCN và hoạt động KHCN cấp cơ sở.

- Theo dõi đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Sở

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở

- Tham gia họp sơ tuyển xác định nhiệm vụ KH&CN hàng năm do các tổ chức, cá nhân đăng ký

- Tham mưu giao quản lý nhiệm vụ KH&CN hàng năm cho các phòng

- Quản lý kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Tham gia thẩm định kinh phí đề tài/ dự án. Tham gia kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài/ dự án Thẩm định, quyết toán kinh phí các nhiệm vụ KHCN.

- Hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; - Tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối về phân bố nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ;

- Lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho đơn vị dự toán thuộc Sở

- Lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở.

- Thẩm định và điều chỉnh dự toán cho đơn vị dự toán thuộc Sở (nếu có).

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát  việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; Tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán thuộc Sở.

- Kiểm tra, kiểm soát, ký duyệt chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, (đối với trường hợp Trưởng phòng kiêm kế toán trưởng)

- Xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ; pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị dự toán thuộc Sở.

- Tổng hợp số dư dự toán, dư cam kết chi, dư tạm ứng chuyển năm sau.

- Báo cáo thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo NĐ 130 và NĐ 54

- Báo cáo nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương khi có biến động

- Báo cáo đột xuất công tác có liên quan đến hoạt động của phòng theo chỉ đạo của Sở

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, quyết đoán xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng QL Chuyên ngành

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê KH&CN theo quy định của pháp luật

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý SHTT, ATBX, Thông tin và Thống kê KHCN;

- Tham mưu xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý SHTT, ATBX, Thông tin và Thống kê KHCN;

- Thực hiện góp ý dự thảo các văn bản lấy ý kiến của ngành và địa phương thuộc lĩnh vực quản lý SHTT, ATBX, Thông tin và Thống kê KHCN.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATBX đối với nguồn phóng xạ;

- Thực hiện việc hướng dẫn đơn vị thực hiện việc khai báo, lập hồ sơ cấp phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, sửa đổi giấy phép; hồ sơ xin cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

- Thống kê các nguồn bức xạ và nhân viên bức xạ

- Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra An toàn bức xạ

- Tổ chức kiểm tra về An toàn bức xạ;

- Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ

- Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác lập quyền, bảo vệ quyền SHCN

- Xây dựng chương trình tuyên truyền, tập huấn, phóng sự trên đài truyền hình

- Tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ;

- Tổ chức cấp phép cho các tổ chức hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

- Tổ chức phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Tổng hợp sáng kiến cấp tỉnh hàng năm

- Tham mưu tổ chức Hội đồng giám khảo xét duyệt sáng kiến

- Tham mưu ban hành Quyết định công nhận sáng kiến

- Tổ chức lễ trao thưởng sáng kiến

- Tổ chức quản lý công tác quản lý nhà nước về thông tin KHCN và thống kê KHCN;

- Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về KH&CN hàng năm; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Lập kế hoạch mua sách, đặt báo chí hàng năm cho Sở;

- Tổ chức quản lý các hoạt động của thư viện KH&CN;

- Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt tài chính các nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Nghiên cứu thuyết minh đề cương các nhiệm vụ để góp ý

- Rà soát dự thảo hợp đồng triển khai các đề tài, dự án

- Tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN

- Tham dự kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN

- Xử lý kết quả kiểm tra các nhiệm vụ KHCN

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu

- Rà soát thanh lý nhiệm vụ KHCN

- Kiểm soát báo cáo phòng giữa tháng, hàng tháng, hàng quý, năm và các báo cáo đột xuất

- Tổ chức các hội thảo khoa học, các lớp tập huấn

- Xây dựng kế hoạch hàng năm của phòng

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, quyết đoán xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

 

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng, quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường và doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý công nghệ

- Tham mưu xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý các nhiệm vụ KH&CN.

- Thực hiện góp ý dự thảo các văn bản lấy ý kiến của ngành và địa phương.

- Thực hiện chức năng quản lý các tổ chức hoạt động KHCN

- Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp KHCN; chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

- Hướng dẫn, quản lý các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, tư vấn và chuyển giao công nghệ

- Theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn hoặc tổ chức việc đánh giá trình độ công nghệ của các tổ chức kinh tế

- Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt tài chính các nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Nghiên cứu thuyết minh đề cương các nhiệm vụ để góp ý

- Rà soát dự thảo hợp đồng triển khai các đề tài, dự án

- Tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN

- Tham dự kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN

- Xử lý kết quả kiểm tra các nhiệm vụ KHCN

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu

- Rà soát thanh lý nhiệm vụ KHCN

- Báo cáo công tác phòng giữa tháng, tháng, quý, năm

- Tổ chức các hội thảo khoa học

- Xây dựng kế hoạch hàng năm của phòng

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu

- Rà soát thanh lý nhiệm vụ KHCN

- Xây dựng kế hoạch hàng năm của phòng

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, quyết đoán xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

 

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về KH&CN ở các sở, ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật

- Hướng dẫn phòng Công thương/Kinh tế các huyện/thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm trình UBND huyện phê duyệt

- Tổ chức làm việc, kiểm tra về triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động KH&CN đã được UBND huyện phê duyệt đối với 10 phòng Công thương/Kinh tế các huyện thành phố

- Hướng dẫn phòng Công thương/Kinh tế các huyện/thành phố đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc sở hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho Phòng Kinh tế/Công thương các huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cơ sở

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của các huyện, thành phố theo quy định của luật ngân sách.

- Thống kê tiềm lực khoa học công nghệ, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ trên địa bàn các huyện, thành phố phục vụ cho công tác quản lý.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết KH&CN cấp huyện

- Tổ chức Hội thảo KH&CN về nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý KH&CN cấp huyện

- Tổ chức Hội nghtổng kết KH&CN cơ sở với các trường, ngành

- Tổ chức Hội thảo KH&CN về nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý KH&CN cấp cơ sở (các sở, ngành, trường)

- Tham mưu cho Lãnh đạo sở về các mặt công tác và kế hoạch công tác năm của phòng

- Tham mưu cho Lãnh đạo sở tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo sở KH&CN, các phòng đơn vị trực thuộc sở với Lãnh đạo UBND, Hội đồng KHCN, phòng Công thương huyện về triển khai hoạt động KH&CN cơ sở

- Tham mưu cho Lãnh đạo sở tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo sở KH&CN, các phòng đơn vị trực thuộc sở với Lãnh đạo 10 sở, ban, ngành, Hội đồng KHCN ngành về triển khai hoạt động KH&CN cơ sở

- Tham mưu cho Lãnh đạo sở tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo sở KH&CN, các phòng đơn vị trực thuộc sở với Lãnh đạo 05 trường ĐH, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Hội đồng KHCN trường về triển khai hoạt động KH&CN cơ sở

- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các dự án được Lãnh đạo sở giao

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo phân công của lãnh đạo sở

- Báo cáo về hoạt động KHCN hàng tuần

- Báo cáo về hoạt động KHCN hàng tháng

- Báo cáo về hoạt động KHCN 06 tháng đầu năm

- Báo cáo về 01 năm hoạt động KHCN cấp huyện

- Báo cáo đột xuất theo chỉ đạo Sở KHCN, UBND tỉnh, Sở, Ban, Ngành

- Tham mưu tổ chức các Hội nghị tập huấn cấp huyện

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý Khoa học

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về công tác nghiên cứu khoa học

- Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sử dụng hiệu quả tiềm lực khoa học tại địa phương

- Tổng hợp danh mục các đề xuất đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Tham mưu danh mục các đề xuất đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Họp với lãnh đạo Sở góp ý kiến cho các đề xuất nghiên cứu năm 2015

- Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt tài chính các nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Tổng hợp ý kiến góp ý phục vụ đồng KHCN tỉnh xem xét

- Họp hội đồng KHCN tỉnh xác định nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Nghiên cứu thuyết minh đề cương các nhiệm vụ nghiên cứu để góp ý

- Rà soát dự thảo quyết định phê duyệt và rà soát dự thảo hợp đồng triển khai các đề tài, dự án

- Tổng hợp tiến độ thực hiện các đề tài

- Tham dự kiểm tra tiến độ đề tài

- Xử lý kết quả kiểm tra các đề tài

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu

- Rà soát thanh lý đề tài

- Bàn giao kết quả nghiên cứu

- Báo cáo công tác phòng giữa tháng, tháng, quý, năm

- Tổ chức các hội thảo khoa học

- Quản lý, chỉ đạo hoạt động thống kê tiềm lực khoa học, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về tiềm lực khoa học của các ngành theo phân công của Giám đốc sở

- Quản lý, hướng dẫn xây dựng văn bản góp ý, báo cáo tổng hợp số liệu... các sở ngành

- Tham mưu hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Sở Khoa học và công nghệ

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT

 

1. Năng lực: lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.4

Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành KH&CN, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật

- Chỉ đạo, điều hành tiếp công dân

- Giải quyết theo nội dung đơn khiếu nại, tố cáo

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra sở;

- Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của từng cuộc tranh tra chuyên ngành theo Kế hoạch

- Tổng hợp kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở KH&CN, trình Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt

- Chủ trì họp xử lý vi phạm hành chính thanh tra chuyên ngành

- Tham dự tập huấn thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Bộ KH&CN.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng hàng năm.

- Thanh tra diện rộng chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ KH&CN.

- Chủ trì họp xử lý vi phạm hành chính thanh tra diện rộng chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ KH&CN.

- Chỉ đạo thanh tra về các lĩnh vực Đo lường, chất lượng xăng, dầu; ATBX, HN

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính theo chỉ đạo của Giám đốc Sở KH&CN.

- Thanh tra hành chính.

- Báo cáo đột xuất theo chỉ đạo Giám đốc Sở.

- Lập lịch làm việc hàng tuần

- Rà soát văn bản QPPL

- Họp Ban chỉ đạo 389

-Tham mưu thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định đối với công tác PCTN, Giải quyết KNTC, theo dõi thi hành pháp luật, giám định tư pháp,...

- Họp giao ban lãnh đạo sở, các phòng, đơn vị định kỳ hàng tháng.

- Tham gia các hội đồng định giá tài sản

- Tham dự tập huấn

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

TTV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN năng SDCNTT cơ bản

 

 

1. Năng lực: lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, quyết đoán xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.5

Chánh văn phòng Sở

CV

Văn phòng Sở

Tham mưu, giúp Giám đốc sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; Tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với hoạt động của Sở

- Xây dựng kế hoạch chi tiết công tác hàng năm của Văn phòng Sở

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN hàng tháng gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở KH&ĐT

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN hàng Quý, 6 tháng đầu năm và hàng năm

- Tổng hợp báo cáo, thông báo kết quả giao ban giữa tháng, tháng

- Tổ chức và tham dự các cuộc họp giao ban giữa tháng, tháng

- Tổng hợp báo cáo đột xuất theo chỉ đạo Bộ KH&CN, UBND tỉnh, Sở, Ban, Ngành

- Theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động chung của sở

- Theo dõi đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện Chỉ đạo theo bút phê của Lãnh đạo sở

- Chỉ đạo vận hành phần mềm Iso_online, phần mềm quản lý lưu trữ, phần mềm đôn đốc công văn

- Chỉ đạo, điều xe ô tô đưa đón Lãnh đạo công tác

- Theo dõi số km và xăng xe ô tô

- Xử lý văn bản đến của phòng

- Tham mưu, rà soát sửa đổi, bổ sung quy hoạch cán bộ định kỳ hàng năm

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tham mưu cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo tập huấn

- Tổ chức các lớp tập huấn các quy định nội bộ và phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh tới cán bộ công chức

- Tham mưu và thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm

- Thực hiện thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, kiện toàn hoạt động của các phòng, đơn vị

- Thủ tục nghỉ việc, đánh giá, nhận xét cán bộ theo đnh kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thời gian tập sự.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị văn phòng

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng chống cháy, nổ.

- Thực hiện thông báo chỉ đạo của lãnh đạo sở

- Tham gia các dự án xây dựng cơ bản của Sở

- Phụ trách công tác dân quân tự vệ cơ quan

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị tổng kết hàng năm

- Theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc cơ quan của cán bộ công chức, viên chức

- Lập lịch làm việc hàng tuần. Chỉ đạo theo dõi lập lịch công tác của các phòng, đơn vị

- Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm toàn Sở

- Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức

- Họp Đánh giá cán bộ, công chức

- Lập Lịch làm việc hàng tuần.

- Tổ chức họp Văn phòng hàng tháng

- Dự hội nghị tổng kết năm của các phòng, đơn vị trực thuộc

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

- Họp đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

- Năng lực: lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.6

Phó trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng thực hiện công tác Kế hoạch - tài chính

- Tham mưu xây dựng, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm cho các chương trình, dự án, đề án, đề tài khoa học; các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước về KHCN và hoạt động KHCN cấp cơ sở.

- Tham gia theo dõi đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Sở

- Tham gia thẩm định kinh phí đề tài/ dự án.

- Tham gia kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài/ dự án

- Tham gia thẩm định, quyết toán kinh phí đề tài/đề án

- Tham mưu công tác quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ.

- Tham mưu lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho đơn vị dự toán thuộc Sở

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở;

- Tham gia thẩm định và điều chỉnh dự toán cho đơn vị dự toán thuộc Sở

- Tham mưu xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ; kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị dự toán thuộc Sở.

- Tham gia quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán thuộc Sở. Lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở.

- Thực hiện công tác kế toán tổng hợp, kế toán tài sản cố định của khối văn phòng Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng phân công.

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý chuyên ngành

 

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác SHTT

- Tham mưu xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực SHTT, Sáng kiến.

- Thực hiện góp ý dự thảo các văn bản lấy ý kiến của ngành và địa phương về lĩnh vực SHTT.

- Tham gia hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác lập quyền, bảo vệ quyền SHCN

- Tham gia xây dựng chương trình tuyên truyền, tập huấn, phóng sự

- Tham gia tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

- Tham gia tổ chức phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Tham gia tổng hợp sáng kiến cấp tỉnh hàng năm

- Tham mưu tổ chức Hội đồng giám khảo xét duyệt sáng kiến

- Tham mưu ban hành Quyết định công nhận sáng kiến

- Tham gia tổ chức Lễ trao thưởng sáng kiến

- Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt tài chính các nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Nghiên cứu thuyết minh đề cương các nhiệm vụ để góp ý

- Rà soát dự thảo hợp đồng triển khai các đề tài, dự án

- Tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN

- Tham dự kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN

- Xử lý kết quả kiểm tra các nhiệm vụ KHCN

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu

- Rà soát thanh lý nhiệm vụ KHCN

- Tổ chức các hội thảo khoa học, các lớp tập huấn về SHTT;

- Tổng hợp báo cáo phòng giữa tháng, hàng tháng, hàng quý và các báo cáo đột xuất

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin KHCN

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ thuật năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý Công nghệ và Thtrường Công nghệ

 

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý công nghệ

- Tham mưu xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý các nhiệm vụ KH&CN.

- Thực hiện góp ý dự thảo các văn bản lấy ý kiến của ngành và địa phương.

Thực hiện chức năng quản lý các tổ chức hoạt động KHCN

- Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp KHCN; chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

- Hướng dẫn, quản lý các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, tư vấn và chuyển giao công nghệ

- Theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn hoặc tổ chức việc đánh giá trình độ công nghệ của các tổ chức kinh tế

- Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt tài chính các nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Nghiên cứu thuyết minh đề cương các nhiệm vụ để góp ý

- Rà soát dự thảo hợp đồng triển khai các đề tài, dự án

- Tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN

- Tham dự kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN

- Xử lý kết quả kiểm tra các nhiệm vụ KHCN

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu

- Rà soát thanh lý nhiệm vụ KHCN

- Báo cáo công tác phòng giữa tháng, tháng, quý, năm

- Tổ chức các hội thảo khoa học

- Xây dựng kế hoạch hàng năm của phòng

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu

- Rà soát thanh lý nhiệm vụ KHCN

- Báo cáo công tác phòng giữa tháng, tháng, quý, năm

- Tổ chức các hội thảo khoa học

- Xây dựng kế hoạch hàng năm của phòng

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở

 

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của Phòng.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện.

- Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ các huyện, thành phố

- Tổ chức tổng kết hoạt động KHCN cơ sở hàng năm

- Tổ chức làm việc giữa Lãnh đạo sở và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố về kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm

- Làm việc với phòng công thương, kinh tế các huyện, thành phố về hoạt động KHCN cơ sở

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN cơ sở hàng năm

- Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt tài chính các nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Tổng hợp ý kiến góp ý phục vụ đồng KHCN tỉnh xem xét

- Tham mưu đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Nghiên cứu thuyết minh đề cương các nhiệm vụ nghiên cứu để góp ý

- Rà soát dự thảo quyết định phê duyệt và rà soát dự thảo hợp đồng triển khai các, dự án

- Tổng hợp tiến độ thực hiện các dự án

- Tham dự kiểm tra tiến độ đề tài

- Xử lý kết quả kiểm tra các đề tài

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu dự án

- Rà soát thanh lý dự án

- Báo cáo công tác phòng giữa tháng, tháng, quý, năm

- Tổ chức các hội thảo khoa học

- Quản lý, chỉ đạo hoạt động thống kê tiềm lực khoa học, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về tiềm lực khoa học của các ngành

- Quản lý, hướng dẫn xây dựng văn bản góp ý, báo cáo tổng hợp số liệu... các sở ngành

- Xây dựng kế hoạch hàng năm của phòng

- Lập lịch làm việc hàng tuần.

- Báo cáo tháng, quý, năm về hoạt động KH&CN cơ sở

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của Phòng.

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý Khoa học

 

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về công tác nghiên cứu khoa học

- Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sử dụng hiệu quả tiềm lực khoa học tại địa phương

- Tổng hợp danh mục các đề xuất đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Tham mưu danh mục các đề xuất đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Họp với lãnh đạo Sở góp ý kiến cho các đề xuất nghiên cứu năm 2015

- Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt tài chính các nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Tổng hợp ý kiến góp ý phục vụ đồng KHCN tỉnh xem xét

- Họp hội đồng KHCN tỉnh xác định nhiệm vụ KH&CN hàng năm

- Nghiên cứu thuyết minh đề cương các nhiệm vụ nghiên cứu để góp ý

- Rà soát dự thảo quyết định phê duyệt và rà soát dự thảo hợp đồng triển khai các đề tài, dự án

- Tổng hợp tiến độ thực hiện các đề tài

- Tham dự kiểm tra tiến độ đề tài

- Xử lý kết quả kiểm tra các đề tài

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu

- Rà soát thanh lý đề tài

- Bàn giao kết quả nghiên cứu

- Báo cáo công tác phòng giữa tháng, tháng, quý, năm

- Tổ chức các hội thảo khoa học

- Quản lý, chỉ đạo hoạt động thống kê tiềm lực khoa học, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về tiềm lực khoa học của các ngành theo phân công của Giám đốc sở

- Quản lý, hướng dẫn xây dựng văn bản góp ý, báo cáo tổng hợp số liệu... các sở ngành

- Tham mưu hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.7

Phó Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Tham mưu cho lãnh đạo sở và Chánh thanh tra thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về xử lý vi phạm trong lĩnh vực KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tham mưu chỉ đạo tiếp công dân.

- Tham mưu chỉ đạo Giải quyết theo nội dung đơn khiếu nại.

- Tham mưu chỉ đạo Giải quyết theo nội dung đơn tố cáo.

- Tham mưu chỉ đạo Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm.

- Tham mưu chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch

- Tham mưu chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính thanh tra chuyên ngành.

- Tham mưu chỉ đạo Xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Tham mưu chỉ đạo Thanh tra hành chính.

- Tham mưu chỉ đạo Thanh tra đột xuất về Đề tài theo chỉ đạo của Giám đốc Sở KH&CN.

- Tham mưu chỉ đạo Báo cáo đột xuất theo chỉ đạo Giám đốc sở.

- Tham mưu chỉ đạo Rà soát văn bản QPPL

- Tham mưu chỉ đạo Họp Ban chỉ đạo 127

- Tham gia các hội đồng định giá tài sản

- Tham gia các cuộc họp giao ban của Sở

- Họp giao ban lãnh đạo sở, các phòng, đơn vị định kỳ hàng tháng.

- Lập kế hoạch công tác chi tiết hàng năm của thanh tra

- Họp giao ban lãnh đạo sở, các phòng, đơn vị định kỳ hàng tháng.

- Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso của thanh tra

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

TTV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.8

Phó Chánh Văn phòng Sở

CV

Văn phòng Sở

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Chánh văn phòng thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ và công tác pháp chế

1. Công tác cải cách hành chính

- Theo dõi, kiểm tra công tác bộ phận một cửa

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm của cơ quan

- Hướng dẫn các phòng/đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện các thể chế, chính sách, biện pháp, cơ chế cải cách đã được ban hành trong phạm vi quản lý

- Xây dựng các báo cáo cải cách hành chính của cơ quan theo quy định

- Xây dựng biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính

- Đề xuất sáng kiến nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

- Theo dõi kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC hàng năm và báo cáo giải quyết thủ tục hành chính

- Tham mưu tổ chức thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị để trình UBND tỉnh công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện phần mềm Một ca điện tử

2. Công tác văn thư lưu trữ

- Theo dõi, kiểm tra chung công tác văn thư lưu trữ

- Chỉ đạo quản lý văn bản đi, công văn đến

- Chỉ đạo đôn đốc lưu trữ tài liệu cơ quan

3. Công tác pháp chế

- Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc hành các văn bản của Sở

- Tham gia rà soát, phổ biến VBQPPL

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.8

Phó Chánh Văn phòng Sở

CV

Văn phòng Sở

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Chánh văn phòng thực hiện công tác công tác hành chính, thi đua khen thưởng, và lao động tiền lương

1. Công tác Thi đua khen thưởng

- Xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, tham mưu và tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua giữa các đơn vị trong cơ quan

- Đăng ký thi đua đầu năm với Khối thi đua, công an tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh

- Tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng hàng năm trong các đợt khen thưởng của năm

- Tổ chức họp xét sáng thi đua khen thưởng cuối năm toán Sở

- Tổ chức họp HĐTĐKT cuối năm bình xét và tham mưu ra các quyết định khen thưởng cuối năm

- Báo cáo công tác TĐKT 6 tháng và năm.

2. Công tác hành chính

- Quản lý chung về tài sản cơ quan (trụ sở, máy móc, thiết bị, xe ô tô...) kiểm tra mua sắm tài sản, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng của Sở

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc tạp vụ và quy chế làm việc của cơ quan

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị văn phòng

- Quản trị phương tiện thông tin liên lạc của lãnh đạo Sở và các phòng

- Quản lý mua sắm, nhập, cấp các vật tư, văn phòng phẩm, nước uống...

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp khách, đối nội, đối ngoại của cơ quan

- Xử lý văn bản đến của phòng

3. Lao động tiền lương

- Công việc nâng lương thường xuyên của công chức, viên chức

- Nâng lương trước thời hạn

- Theo dõi và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức; Nâng ngạch, bậc lương, nghỉ hưu, mất sức, trợ cấp, nghỉ phép, nghỉ thai sản

- Xem xét, tham mưu lãnh đạo ký kết các hợp đồng lao động

Công tác khác

- Tham gia xây dựng kế hoạch chi tiết công tác hàng năm của Văn phòng Sở

- Tham mưu cho Chánh Văn phòng rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm

- Tham gia hoàn thiện thủ tục nghỉ việc, đánh giá, nhận xét cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thời gian tập sự

- Xây dựng mục tiêu chất lượng, áp dụng các quy trình, chỉnh sửa, bổ sung ban hành mới các quy trình ISO của Văn phòng

- Triển khai hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo quy định

- Lập lịch làm việc hàng tuần

- Tham dự các cuộc họp giao ban giữa tháng, hàng tháng

- Tổ chức các lớp tập huấn các quy định nội bộ và phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh tới cán bộ công chức

- Tổ chức họp Văn phòng hàng tháng

- Chỉ đạo theo dõi lập lịch công tác của các phòng/đơn vị

- Tham gia các cuộc họp, hội nghị khác của cơ quan

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

- Làm việc với các đơn vị Sở, ngành liên quan như Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Khối thi đua...

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.9

Chi cục Trưởng

CV hoặc tương đương

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chỉ đạo, điều hành hoạt động công tác chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tham mưu cho Lãnh đạo sở thực hiện công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trực tiếp phụ trách công tác tài chính, quản lý cán bộ.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết công tác hàng năm

- Tổng hợp báo kết quả công tác năm, phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm

- Tổng hợp báo cáo giao ban giữa tháng, tháng

- Tham dự các cuộc họp giao ban giữa tháng, tháng

- Xử lý văn bản đến

- Chỉ đạo Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tham mưu cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo tập huấn

- Tổng hợp báo cáo đột xuất

- Nghiên cứu, xây dựng trình để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản.

- Tham mưu ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về hoạt động TĐC

- Tham mưu thực hiện xây dựng và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Iso 9001:2008 trên địa bàn tỉnh

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, kế hoạch, tài chính, hành chính quản trị

- Chỉ đạo các hoạt động quản lý tiêu chuẩn chất lượng

- Chỉ đạo các hoạt động quản lý đo lường

- Chỉ đạo công tác kế toán chi cục

- Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm chi cục

- Theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc cơ quan của cán bộ công chức, viên chức

- Lập lịch làm việc hàng tuần.

- Tổ chức họp chi cục

- Dự hội nghị tổng kết năm của các phòng, đơn vị trực thuộc

- Họp Đánh giá cán bộ, công chức

- Họp đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.10

Phó Chi cục Trưởng

CV hoặc tương đương

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Giúp chi cục trưởng quản lý điều hành thực hiện các lĩnh vực công thuộc chức trách của chi cục được phân công và trực tiếp thực hiện công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng và quản lý đo lường.

- Tham gia xây dựng kế hoạch chi tiết công tác hàng năm

- Tham gia tổng hợp báo kết quả công tác năm, phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo

- Tham gia tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm

- Tham gia tổng hợp báo cáo giao ban giữa tháng, tháng

- Xử lý văn bản đến

- Tổng hợp báo cáo đột xuất

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng trình để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản.

- Tham gia tham mưu ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về hoạt động TĐC

Chỉ đạo công tác quản lý đo lường

- Chỉ đạo Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra về đo lường các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Chỉ đạo tổ phối hợp với các đơn vị thanh tra chuyên ngành

- Chỉ đạo giám sát và quản lý hoạt động của các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn trên địa bàn tỉnh

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản

Chỉ đạo công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng

- Chỉ đạo Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Chỉ đạo công tác quản lý đầu mối về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Chỉ đạo công tác tiêu chuẩn hóa và công bố hợp chuẩn, hợp quy

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.10

Phó Chi cục Trưởng

CV hoặc tương đương

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Giúp chi cục trưởng quản lý điều hành thực hiện các lĩnh vực công thuộc chức trách của chi cục được phân công và trực tiếp thực hiện công tác hoạt động Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Tham gia xây dựng kế hoạch chi tiết công tác hàng năm

- Tham gia tổng hợp báo kết quả công tác năm, phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo

- Tham gia tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm

- Tham gia tổng hợp báo cáo giao ban giữa tháng, tháng

- Xử lý văn bản đến

- Tổng hợp báo cáo đột xuất

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng trình để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản.

- Tham gia tham mưu ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về hoạt động TĐC

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm kỹ thuật TĐC

- Chỉ đạo Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Chỉ đạo thực hiện việc giám định về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

- Chỉ đạo việc hiệu chuẩn, kiểm định, thử nghiệm về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Chỉ đạo Tổ chức thực hiện chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Chỉ đạo các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các dịch vụ khoa học và công nghệ

- Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm chi cục

- Lập lịch làm việc hàng tuần.

- Tổ chức họp chi cục

- Dự hội nghị tổng kết năm của các phòng, đơn vị trực thuộc

- Họp Đánh giá cán bộ, công chức

- Họp đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.11

Trưởng phòng thuộc Chi cục

CV hoặc tương đương

Phòng Hành Chính - Tổng hợp

Tham mưu cho Lãnh đạo chi cục thực hiện công tác hành chính tổng hợp

- Tham mưu lập kế hoạch công tác hằng năm

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động chi cục hàng năm

- Tổng hợp báo cáo giao ban giữa tháng, tháng

- Tổng hợp báo cáo đột xuất khác

- Theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động chung của chi cục

- Chỉ đạo, điều xe ô tô đưa đón Lãnh đạo chi cục

- Theo dõi số km và xăng xe ô tô sử

- Xử lý văn bản đến của phòng

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tham mưu cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo tập huấn

- Tham gia tổ chức các lớp tập huấn

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị tổng kết hàng năm

- Theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc cơ quan của cán bộ công chức, viên chức

- Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm chi cục

- Họp Đánh giá cán bộ, công chức

- Tham mưu soạn thảo văn bản QPPL

- Theo dõi, kiểm tra công tác bộ phận một cửa

- Quản lý chung về tài sản cơ quan (trụ sở, máy móc, thiết bị, xe ôtô...) kiểm tra mua sắm tài sản

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc tạp vụ và quy chế làm việc của cơ quan

Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị văn phòng

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Tham mưu cho Lãnh đạo chi cục thực hiện công tác tiêu chuẩn chất lượng

- Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Công tác quản lý đầu mối về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Công tác giải thưởng chất lượng quốc gia và tư vấn ISO

- Công tác tiêu chuẩn hóa và công bố hợp chuẩn, hợp quy

- Tổ chức tập huấn cho các tổ chức cá nhân

- Tham gia tố tư vấn giúp Ban chỉ đạo ISO của tỉnh

- Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Công tác quản lý đầu mối về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Công tác giải thưởng chất lượng quốc gia và tư vấn ISO

- Công tác tiêu chuẩn hóa và công bố hợp chuẩn, hợp quy

- Tổ chức tập huấn cho các tổ chức cá nhân

- Tham gia tổ tư vấn giúp Ban chỉ đạo ISO của tỉnh

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý Đo lường

Tham mưu cho Lãnh đạo chi cục thực hiện công tác đo lường

- Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Tổ chức kiểm tra về đo lường các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với các thanh tra sở thanh tra chuyên ngành

- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra chuyên ngành

- Giám sát và quản lý hoạt động của các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn trên địa bàn tỉnh

- Giám sát, thống kê, lập dữ liệu và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động của các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, sửa chữa, sử dụng PTĐ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn

- Cập nhật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp quy, văn bản kỹ thuật của lĩnh vực quản lý đo lường

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.12

Phó trưởng phòng thuộc Chi cục

CV hoặc tương đương

Phòng Hành chính-Tổng hợp

Tham mưu cho Lãnh đạo chi cục và trưởng phòng thực hiện công tác hành chính tổng hợp

- Tham mưu lập kế hoạch công tác hàng năm

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động chi cục hằng năm

- Tổng hợp báo cáo giao ban giữa tháng, tháng

- Tổng hợp báo cáo đột xuất khác

- Theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động chung của chi cục

- Chỉ đạo, điều xe ô tô đưa đón Lãnh đạo chi cục

- Theo dõi số km và xăng xe ô tô sử

- Xử lý văn bản đến của phòng

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tham mưu cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo tập huấn

- Tham gia tổ chức các lớp tập huấn

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị tổng kết hàng năm

- Theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc cơ quan của cán bộ công chức, viên chức

- Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm chi cục

- Họp Đánh giá cán bộ, công chức

- Tham mưu soạn thảo văn bản QPPL.

- Theo dõi, kiểm tra công tác bộ phận một cửa

- Quản lý chung về tài sản cơ quan (trụ sở, máy móc, thiết bị, xe ôtô...) kiểm tra mua sắm tài sản

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc tạp vụ và quy chế làm việc của cơ quan.

Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị văn phòng

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Tham mưu cho Lãnh đạo chi cục và trưởng phòng thực hiện công tác tiêu chuẩn chất lượng

- Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Công tác quản lý đầu mối về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Công tác giải thưởng chất lượng quốc gia và tư vấn ISO

- Công tác tiêu chuẩn hóa và công bố hợp chuẩn, hợp quy

- Tổ chức tập huấn cho các tổ chức cá nhân

- Tham gia tổ tư vấn giúp Ban chỉ đạo ISO của tỉnh

- Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Công tác quản lý đầu mối về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Công tác giải thưởng chất lượng quốc gia và tư vấn ISO

- Công tác tiêu chuẩn hóa và công bố hợp chuẩn, hợp quy

- Tổ chức tập huấn cho các tổ chức cá nhân

- Tham gia tổ tư vấn giúp Ban chỉ đạo ISO của tỉnh

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý Đo lường

Tham mưu cho Lãnh đạo chi cục và trưởng phòng thực hiện công tác đo lường

- Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Tổ chức kiểm tra về đo lường các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với các thanh tra sở thanh tra chuyên ngành

- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra chuyên ngành

- Giám sát và quản lý hoạt động của các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn trên địa bàn tỉnh

- Giám sát, thống kê, lập dữ liệu và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động của các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, sửa chữa, sử dụng PTĐ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn

- Cập nhật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp quy, văn bản kỹ thuật của lĩnh vực quản lý đo lường

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Trung cấp

CV hoặc TĐ

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.2

Nhóm chuyên môn nghiệp vụ

10

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1

Quản lý Kế hoạch - tài chính

CV

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tham mưu cho lãnh đạo sở và trưởng phòng thực hiện công tác tổng hợp, đôn đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm và hàng năm, quản lý kinh phí chi quản lý nhà nước và kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ.

- Tham gia rà soát quy hoạch, định hướng phát triển KHCN 5 năm, nhằm cụ thể kế hoạch KHCN hàng năm. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm của ngành.

- Tham gia thẩm định kinh phí đề tài/ dự án; kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, dự án; quyết toán kinh phí đề tài, dự án.

- Kiểm tra, theo dõi kinh phí các nhiệm vụ KHCN của các phòng chuyên môn quản lý; Báo cáo kết quả kiểm tra, theo dõi kinh phí các nhiệm vụ cho Trưởng phòng để phối hợp với các phòng chuyên môn.

- Thông báo/kiểm tra số liệu, tiến độ cấp tạm ứng/thanh toán kinh phí của các nhiệm vụ được phân công với phòng chuyên môn quản lý nhiệm vụ đó để cập nhật vào phần mềm quản lý đề tài, dự án.

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo thống kê theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN của toàn Sở - định kỳ cùng với báo cáo giao ban cuối tháng;

- Tham gia lập, phân bố dự toán ngân sách nhà nước cho đơn vị dự toán thuộc Sở

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở;

- Tham gia thẩm định và điều chỉnh dự toán cho đơn vị dự toán thuộc Sở

- Tham gia xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ; kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế chỉ tiêu nội bộ của các đơn vị dự toán thuộc Sở.

- Tham gia quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán thuộc Sở. Lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở.

- Thực hiện công tác kế toán các khoản thu phí, lệ phí; kế toán thanh toán, kế toán tiền lương - bảo hiểm xã hội; kế toán thuế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo phòng phân công.

100%

02

Đại học trở tên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.2.2

Quản lý Công nghệ

CV

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển tiềm lực vắng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách về KH&CN sau khi được ban hành, phê duyệt.

- Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn theo quy định

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Hướng dẫn hồ sơ và tổ chức thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ; Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ trong sản xuất

- Tham mưu tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động chuyển giao công nghệ; Tổng hợp báo cáo thống kê hoạt động chuyển giao công nghệ hàng năm theo quy định. Tham mưu tổ chức thành lập đoàn kiểm tra trong và sau khi hoàn thành việc đầu tư công nghệ; thực hiện kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật

- Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ để xúc tiến hoạt động tìm kiếm, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

- Tổng hợp các loại báo cáo theo yêu cầu

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

- Các công việc đột xuất khác

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.2.3

Quản lý an toàn bức xạ hạt nhân

CV

Phòng Quản lý chuyên ngành

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý ATBX

- Tham mưu xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý ATBX, Thông tin và Thống kê KHCN;

- Tham mưu thực hiện góp ý dự thảo các văn bản lấy ý kiến của ngành và địa phương về lĩnh vực ATBX.

- Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATBX đối với nguồn phóng xạ;

- Thực hiện việc hướng dẫn đơn vị thực hiện việc khai báo, lập hồ sơ cấp phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức x.

- Tổ chức thẩm định bồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, sửa đổi giấy phép; hồ sơ xin cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

- Thống kê các nguồn bức xạ và nhân viên bức xạ

- Tham gia đoàn thanh tra An toàn bức xạ

- Tham mưu lập kế hoạch tổ chức kiểm tra về An toàn bức xạ;

- Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt tài chính các nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Nghiên cứu thuyết minh đề cương các nhiệm vụ để góp ý

- Rà soát dự thảo hợp đồng triển khai các dự án

- Tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN

- Tham dự kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN

- Xử lý kết quả kiểm tra các nhiệm vụ KHCN

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu

- Rà soát thanh lý nhiệm vụ KHCN

- Thực hiện quản lý công tác quản lý nhà nước về thông tin KHCN;

- Thực hiện tuyên truyền về KH&CN hàng năm, Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Lập kế hoạch mua sách, đặt báo chí hàng năm cho Sở;

- Tham mưu xây dựng báo cáo phòng giữa tháng, hàng tháng, hàng quý, năm và các báo cáo đột xuất

- Tham mưu tổ chức và thực hiện các hội thảo khoa học, các lớp tập huấn về ATBX

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.2.4

Quản lý sở hữu trí tuệ

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng công tác quản lý sở hữu trí tuệ

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý SHTT

- Tham mưu xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý SHTT, ATBX, Thông tin và Thống kê KHCN;

- Tham mưu thực hiện góp ý dự thảo các văn bản lấy ý kiến của ngành và địa phương trong lĩnh vực SHTT và thông tin;

- Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác lập quyền, bảo vệ quyền SHCN

- Tham gia đoàn thanh tra về Sở hữu trí tuệ.

- Xây dựng chương trình tuyên truyền, tập huấn, phóng sự trên đài truyền hình

- Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ;

- Thực hiện cấp phép cho các tổ chức hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

- Tổ chức quản lý các hoạt động của thư viện KH&CN;

- Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt tài chính các nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN

- Nghiên cứu thuyết minh đề cương các nhiệm vụ để góp ý

- Xây dựng dự thảo hợp đồng triển khai các đề án, dự án

- Tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN

- Tham dự kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN

- Xử lý kết quả kiểm tra các nhiệm vụ KHCN

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu

- Rà soát thanh lý nhiệm vụ KHCN

- Tham mưu xây dựng báo cáo phòng giữa tháng, hàng tháng, hàng quý, năm và các báo cáo đột xuất

- Tham mưu tổ chức và thực hiện các hội thảo khoa học, các lớp tập huấn trong lĩnh vực SHTT

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.25

Quản lý Khoa học

CV

Phòng Quản lý khoa học

Tham mưu giúp trưởng phòng công tác kế hoạch năm của phòng, tham mưu xác định các nhiệm vụ KH&CN hàng năm, quản lý các nhiệm vụ KH&CN

- Tham mưu, theo dõi, đôn đốc kế hoạch chi tiết hàng năm của phòng.

- Tham mưu hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN kế hoạch năm

- Tham mưu các nhiệm vụ KH&CN để hội đồng Khoa học của Sở và Hội đồng khoa học của tỉnh lựa chọn đưa vào thực hiện.

- Tham mưu xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý các nhiệm vụ KH&CN

- Quản lý hoạt động của các Hội thuộc Liên hiệp hội Báo cáo hoạt động của Liên hiệp hội trong năm.

- Phụ trách Văn phòng Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Nam Đnh.

- Tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ về kế hoạch hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN.

- Thực hiện thống kê KH&CN.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trả lời các văn bản, góp ý của ngành và địa phương.

- Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài

- Dự thảo quyết định thành lập hội đồng xét duyệt tài chính đề tài

- Dự thảo quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài

- Tổ chức Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài

- Tổ chức Hội đồng xét duyệt tài chính đề tài

- Tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Dự thảo công văn đề nghị chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ:

- Tham dự kiểm tra tiến độ đề tài

- Xử lý kết quả kiểm tra các đề tài

- Tham dự quyết toán kinh phí đề tài

- Tham mưu công văn đề nghị chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo để nghiệm thu đề tài

- Nghiên cứu báo cáo nghiệm thu

- Hướng dẫn chỉnh sửa thuyết minh đề tài sau Hội đồng

- Hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ tổng kết đề tài sau Hội đồng

- Tham mưu thanh lý đề tài

- Đăng ký kết quả đề tài

- Bàn giao kết quả nghiên cứu

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của các huyện, thành phố.

- Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ các huyện, thành phố

- Tổ chức tổng kết hoạt động KHCN cơ sở hàng năm

- Tổ chức làm việc giữa Lãnh đạo sở và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố về kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm

- Làm việc với phòng công thương, kinh tế các huyện, thành phố về hoạt động KHCN cơ sở

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN cơ sở hàng năm

- Báo cáo tháng, quý, năm về hoạt động KH&CN cơ sở

- Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc sở hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho Phòng Kinh tế thành phố Nam Định, phòng Công thương các huyện

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của các huyện, thành phố theo quy định của luật ngân sách.

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN cơ sở hàng năm

100%

02

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.2.6

Quản lý môi trường KHCN

CV

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và trưởng phòng trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác quản lý và phát triển thị trường KH&CN

- Tham mưu đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ.

- Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá khả năng phát triển thị KH&CN trên địa bàn tỉnh

- Chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh

- Tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ tại tỉnh, trong nước và quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tại tỉnh

- Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường KH&CN để xúc tiến hoạt động tìm kiếm, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

- Tổng hợp các loại báo cáo theo yêu cầu

- Tham mưu tổ chức các cuộc hội thảo phổ biến văn bản QPPL liên quan cho các tổ chức, doanh nghiệp

- Các công việc đột xuất khác.

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.2.7

Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

CV

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tham mưu cho Lãnh đạo chi cục và trưởng phòng thực hiện công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng

- Tham gia Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Công tác tiêu chuẩn hóa và công bố hợp chuẩn, hợp quy

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

- Hoạt động thông báo và hỏi đáp về TBT thông qua bản tin

- Làm việc với các Sở ngành chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Công tác giải thưởng chất lượng quốc gia

- Quản lý, sử dụng thiết bị phục vụ công tác chuyên môn như: máy đo nhanh chất lượng xăng, dầu và chất lượng vàng.

- Tổ chức tập huấn cho các tổ chức cá nhân

- Tham gia tổ tư vấn giúp Ban chỉ đạo ISO của tỉnh

- Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm

- Họp phòng

- Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.2.8

Quản lý Đo lường

Tham mưu cho lãnh đạo phòng thực hiện công tác quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh

- Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Tổ chức kiểm tra về đo lường các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với các thanh tra sở thanh tra chuyên ngành

- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra chuyên ngành

- Giám sát và quản lý hoạt động của các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn trên địa bàn tỉnh

- Giám sát, thống kê, lập dữ liệu và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động của các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, sửa chữa, sử dụng PTĐ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn

- Cập nhật về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp quy, văn bản kỹ thuật của lĩnh vực quản lý đo lường

- Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm

- Họp phòng

- Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức

- Họp Đánh giá cán bộ, công chức

- Tham dự các cuộc họp của chi cục

- Xử lý văn bản đến của phòng

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.2.9

Thanh tra

TTV

Thanh tra Sở

Tham mưu cho lãnh đạo sở và Chánh thanh tra thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Thường trực tiếp công dân.

- Đề xuất giải quyết theo nội dung đơn khiếu nại, tố cáo

- Tham gia xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công khi triển khai thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch

- Chủ trì họp xử lý vi phạm hành chính thanh tra chuyên ngành.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính theo Chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Thanh tra hành chính.

- Thanh tra đột xuất về Đề tài theo chỉ đạo của Giám đốc Sở KH&CN.

- Báo cáo đột xuất theo chỉ đạo Giám đốc Sở.

- Rà soát văn bản QPPL

- Tham gia các hội đồng định giá tài sản

- Tham gia các cuộc họp giao ban của Sở

- Lập kế hoạch công tác chi tiết hàng năm của thanh tra

- Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso của thanh tra

100%

01

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11 2.10

Pháp chế

CV

Văn phòng Sở

Tham mưu cho Lãnh đạo sở và chánh văn phòng thực hiện công tác pháp chế

- Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở để gửi cho các đơn vị.

- Báo cáo công tác pháp chế 6 tháng đầu năm và cả năm

- Báo cáo thực hiện rà soát văn bản QPPL của ngành khoa học và công nghệ

- Báo cáo đăng ký xây dựng VB QPPL hàng năm

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ KH&CN, chỉ đạo của UBND tỉnh

- Đôn đốc theo dõi các phòng, đơn vị thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo sở

100%

PCVPKN

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng

SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

11.3.1

Tổ chức nhân sự

CV

Văn phòng Sở

Tham mưu giúp lãnh đạo sở và Chánh văn phòng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương

- Tham mưu và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

- Tham mưu và thực hiện công tác tuyển dụng công chức viên chức

- Tham mưu rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ

- Thực hiện thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kiện toàn hoạt động của các phòng, đơn vị

- Thủ tục nghỉ việc, chuyển công tác, đánh giá, nhận xét cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thời gian tập sự hoặc thử việc.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức

- Hướng dẫn đăng ký thi đua đầu năm

- Tham mưu tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng hàng năm

- Công việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn của công chức, viên chức

- Tổng hợp báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương

- Theo dõi và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức: Nâng ngạch, bậc lương, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, trợ cấp, nghỉ phép, nghỉ thai sản

100%

CVP KN

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.2

Hành chính tổng hợp

CV

Văn phòng Sở.

Tham mưu cho Lãnh đạo sở và chánh văn phòng thực hiện công tác hành chính tổng hợp

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết công tác hàng năm của Văn phòng Sở

- Tham mưu tổng hợp báo kết quả công tác năm, phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN hàng tháng gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở KH&ĐT

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN hàng Quý

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN 06 tháng đầu năm

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN hàng năm

- Tổng hợp báo cáo giao ban giữa tháng, tháng

- Thông báo kết quả giao ban giữa tháng, tháng

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN hàng tháng gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở KH&ĐT

- Thư ký các cuộc Họp giao ban lãnh đạo sở, các phòng, đơn vị định kỳ hàng tháng.

- Tham mưu xây dựng báo cáo đột xuất theo chỉ đạo Bộ KHCN, UBND tỉnh, Sở, Ban, Ngành

- Theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động chung của sở

- Theo dõi, vận hành phần mềm Iso_online

- Theo dõi số km và xăng xe sử dụng hàng tháng

- Theo dõi công tác quân sự cơ quan

- Tham mưu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng chống cháy, nổ.

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị văn phòng

- Quản lý bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, mua bảo hiểm các loại, phí cầu đường của phương tiện ô tô cơ quan

- Thực hiện thông báo chỉ đạo của lãnh đạo sở

- Họp bộ phận văn phòng

- Thư ký cuộc Họp đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm

- Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng Iso của Văn phòng

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

100%

CV KN

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

1 1.3.3

Hành chính một của

CS

Văn phòng Sở

Tham mưu cho Lãnh đạo sở và chánh văn phòng thực hiện công tác hành chính một cửa

- Báo cáo 6 tháng đầu năm và cả năm

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ KH&CN, chỉ đạo của UBND tỉnh

- Tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức cá nhân nộp tại bộ phận một cửa

- Chuyển và tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo sở và các phòng

- Trả kết quả theo cơ chế một cửa

- Tham mưu cải tiến quy trình một cửa

100%

01

Cao đẳng chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.4

Quản trị công sở

CS

Văn phòng sở

Tham mưu cho Lãnh đạo sở và chánh văn phòng thực hiện công tác quản trị công sở

- Quản trị, theo dõi tài sản cơ quan

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng chống cháy, nổ.

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị văn phòng

- Đề xuất sửa chữa, mua sắm tài sản cơ quan

- Phụ trách công tác dân quân tự vệ cơ quan

100%

CV KN

Cao đẳng chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.5

Công nghệ thông tin

CV hoặc tương đương

Văn phòng Sở

Tham mưu cho Lãnh đạo sở và chánh văn phòng thực hiện công tác công nghệ thông tin

- Quản trị, theo dõi hệ thống mạng máy tính, hệ thống máy tính, máy phô tô cơ quan

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

- Bảo trì hệ thống mạng, máy tính của Sở

- Khắc phục Sự cố mạng, máy tính tại Sở

- Quản trị hệ thống website Sở Khoa học và Công nghệ

- Backup dữ liệu

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại Sở. Đánh giá thiết bị CNTT đề nghị nâng cấp, sửa chữa, thanh lý

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị xử lý sự cố cơ bản về mạng, máy tính

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị truy cập sử dụng các hệ thống phần mềm và các dịch vụ đã triển khai trên hạ tầng mạng của Sở

- Quản trị phần mềm Iso_online của Sở

100%

CVKN

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng

SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.6

Kế toán

KTV TC

Phòng Kế hoạch - Tài chính và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tham mưu cho lãnh đạo sở và trưởng phòng, chi cục trưởng thực hiện công tác Kế toán lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội; Kế toán thu, phí lệ phí; theo dõi kinh phí các đề tài, dự án KHCN

- Tham mưu rà soát quy hoạch, định hướng phát triển KHCN 5 năm, nhằm cụ thể kế hoạch KHCN hàng năm

- Tham mưu tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm của ngành.

- Tham gia xét duyệt quyết toán các đơn vị trực thuộc

- Tham gia Lập báo cáo tài chính

- Theo dõi kinh phí các dự án KHCN thuộc kinh phí địa phương; dự án KHCN nguồn KP Trung ương ủy quyền địa phương quản lý

- Tham gia quyết toán kinh phí thực hiện đề tài/ dự án

- Thanh toán các chi phí phát sinh (nguồn kinh phí: tự chủ, không tự chủ, không thường xuyên) bằng hình thức chuyển khoản

- Tham mưu duyệt chi các chi phí phát sinh (nguồn kinh phí: tự chủ, không tự chủ, không thường xuyên) bằng hình thức tiền mặt

- Tham mưu soạn thảo văn bản QPPL

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

- Theo dõi quản lý tài sản cơ quan

100%

01

Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.7

Thủ quỹ

NV

Phòng Kế hoạch-Tài chính và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tham mưu cho lãnh đạo sở và trưởng phòng, chi cục trưởng thực hiện công tác thủ quỹ

- Thực hiện việc rút tiền, nộp tiền, gửi tiền hoặc các giao dịch tiền mặt khác tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng

- Thực hiện việc quản lý thu, chi tiền mặt; theo dõi các khoản tạm ứng tiền mặt

- Thu tiền phí, lệ phí

- Trích nộp vào NSNN các khoản tiền thu phí, lệ phí theo quy định. Lập báo cáo quyết toán sổ thu phí, lệ phí định kỳ hàng tháng, quý, năm.

- Tổng hợp và kê khai thuế thu nhập cá nhân của cán bộ thuộc đơn vị.

- Thực hiện sắp xếp hồ sơ, báo cáo việc duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng các lĩnh vực hoạt động của phòng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Tổng hợp và lập báo cáo công tác phòng tuần, 1/2 tháng, tháng, 06 tháng và năm);

- Theo dõi tài sản của cơ quan, thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định;

- Thực hiện công tác lưu trữ văn bản, công văn đi - đến của phòng. Làm công tác tổng hợp lưu trữ các tài liệu của phòng theo quy định

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ các Hội đồng KHCN, hội nghị, hội thảo... theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được Sở phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng.

100%

NV KN

Trung cấp chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Quản lý tiền mặt, vào sổ sách kịp thời; đếm tiền nhanh, không nhầm lẫn; tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.8

Văn thư

NV

Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tham mưu cho Lãnh đạo sở và chánh văn phòng, Chi cục trưởng thực hiện công tác văn thư

- Quản lý văn bản đi

- Quản lý văn bản đến

- Sắp xếp hồ sơ, tài liệu vào hộp (cặp), ghi và dán nhãn hộp, đưa lên giá.

- Lập danh mục, bảng kê và làm thủ tục đề nghị cho phép tiêu hủy tài liệu hết giá trị, trùng thừa.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo định kỳ

100%

02

Trung cấp chuyên ngành phù hợp VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Sắp xếp, bảo quản hồ sơ tốt; tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.9

Lưu trữ

NV hoặc tương đương

Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tham mưu cho Lãnh đạo sở và chánh văn phòng, chi cục trưởng thực hiện thực hiện công tác lưu trữ

- Lưu văn bản đi

- Lưu văn bản đến

- Lập Danh mục hồ sơ công việc, thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban

- Hoàn chỉnh hồ sơ: viết bìa, đánh số tờ trong hồ sơ (đối với hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn phải viết Chứng từ kết thúc và biên mục văn bản trong hồ sơ và lập Mục lục hồ sơ);

- Sắp xếp hồ sơ, tài liệu vào hộp (cặp), ghi và dán nhãn hộp, đưa lên giá.

- Giao nộp tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử;

- Lập danh mục, bảng kê và làm thủ tục đề nghị cho phép tiêu hủy tài liệu hết giá trị, trùng thừa.

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo định kỳ; Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài liệu trong Kho lưu trữ; dọn vệ sinh, phòng chống cháy nổ, ẩm mốc, mối mọt.

- Quản lý in ấn, phô tô

- Theo dõi mua văn phòng phẩm

100%

CV KN

Trung cấp chuyên ngành phù hợp VTVL

 

 

CCNN tđ bậc 1 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Sắp xếp, bảo quản hồ sơ tốt; tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.10

Nhân viên kỹ thuật

 

Văn phòng Sở

Thực hiện công việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, sửa chữa đường ống nước, hệ thống mạng, đường điện....của cơ quan

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng Internet

- Sửa chữa đường ống nước

- Bảo trì hệ thống thang máy

- Sửa chữa hệ thống điện, điều hòa

- Bảo trì bảo dưỡng máy móc: máy vi tính, máy photo...

100%

CV KN

Trung cấp chuyên ngành phù hợp VTVL

 

 

CCNN tđ bậc 1 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.11

Lái xe

 

Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phục vụ đưa, đón lãnh đạo và các phòng chuyên môn dự Hội nghị, Hội thảo, tập huấn...

- Đưa, đón lãnh đạo và các phòng chuyên môn dự Hội nghị, Hội thảo, tập huấn...

- Đưa, đón lãnh đạo và các phòng chuyên kiểm tra đề tài, dự án

- Chăm sóc và thực hiện chế độ bảo dưỡng, bảo hành theo định kỳ, sửa chữa khi phát sinh hư hỏng nhỏ đảm bảo xe hoạt động an toàn

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

100%

03 HĐ68

Bằng lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Nắm vững và chấp hành tốt Luật giao thông; Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận. Có tinh thần trách nhiệm cao; sức khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Quan sát tốt, bảo quản xe tốt; phối hợp, xử lý tình huống nhanh

11.3.12

Phục vụ

 

Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phục vụ các điều kiện cần thiết về vệ sinh hội trường, cơ quan

- Dọn vệ sinh phòng lãnh đạo sở, hội trường

- Dọn vệ sinh toàn bộ các khu vực chung cơ quan

100%

NVKN

12/12

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

- Năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt; tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao; siêng năng, cẩn thận trong công việc; sức khỏe tốt

2. Kỹ năng: Dọn dẹp, lễ tân tốt.

11.3.13

Bảo vệ

 

Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bảo vệ an toàn tài sản cơ quan

Thực hiện thường trực bảo vệ an toàn tài sản cơ quan

100%

HĐ LĐ

12/12

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt; tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao; siêng năng, cẩn thận trong công việc; sức khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Quan sát tốt; phối hợp, xử lý tình huống nhanh.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2643/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 16/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2643/QĐ-UBND

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390677