• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 2644/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Đường gom phía Tây (từ nút giao trục Đông-Tây đến Trường trung học phổ thông Lê Trung Kiên) thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 2644/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2644/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GOM PHÍA TÂY (TỪ NÚT GIAO TRỤC ĐÔNG-TÂY ĐẾN TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN) THỊ TRẤN HÒA VINH, HUYỆN ĐÔNG HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014, quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016, quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;

Theo Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn huyện Đông Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 785/TTr-STNMT ngày 27/10/2016); Biên bản thẩm định ngày 19/10/2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; đề nghị của UBND huyện Đông Hòa (tại Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 04/10/2016) và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Đường gom phía Tây (từ nút giao trục Đông-Tây đến Trường THPT Lê Trung Kiên) thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa; với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

TT

Thửa đất số

Loại đất

vị trí đất

Đường, đoạn đường hoặc khu vực

Thời hạn sử dụng đất

Giá đất phê duyệt (đ/m2)

 

Mảnh trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính do Công ty TNHH Khảo sát Đo đạc Thiên Ý đo vẽ, được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 10/8/2016

 

09 thửa, gồm các thửa số: 146, 160, 165, 187, 190, 217, 228, 229, 293.

Đất chuyên trồng lúa nước (LUC)

1

Thị trấn Hòa Vinh

Được xem như lâu dài

48.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2644/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2644/QĐ-UBND

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329437