• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh


 

Quyết định 2646/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 2646/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2646/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 45/VPUBND-VP1 ngày 11/8/2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1143/TTr-SNV ngày 13/11/2017 về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Văn phòng UBND tỉnh.

(Có phụ lục Mô tả công việc và khung năng lực của VTVL kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, biên chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu : VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Biểu số 3: CÔNG VIỆC VÀ XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC CỦA VTVL CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

VTVL

Tên đơn v/VTVL

Ngạch công chức

Đơn vị thực hiện

Nhim vụ chính

Mô t công việc thực hiện

Tỷ trọng TG hoàn thành CV/năm

Biên chế

Yêu cu v năng lực, trình độ - kỹ năng

YC Chuyên môn nghiệp vụ

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ khác

Năng lực, kỹ năng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

62 + 13 HĐ68

 

 

 

 

 

 

 

3

Văn phòng UBND Tỉnh

27

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

CVC

Văn phòng UBND tỉnh

Phụ trách chung công tác Văn phòng UBND tỉnh, thực hiện các chức trách nhiệm vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; chịu trách nhiệm toàn bộ các mt hoạt động, công tác của Văn phòng trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ; ký văn bản thuộc thẩm quyền ca Văn phòng; được thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh ký các văn bản với tư cách là thành viên UBND tỉnh khi được ủy quyền; xử lý văn bản hàng ngày gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Văn phòng; Là người phát ngôn của Văn phòng UBND tỉnh; Giữ mối liên hệ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tnh; Là Chủ tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh

1. Chỉ đạo thực hiện các công việc chuyên môn thuộc chức trách, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng được giao trong Quy chế làm việc ca UBND tỉnh: Phụ trách chung công tác Văn phòng UBND tỉnh, chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được quy định tại Quyết định 14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh; Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và qun lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh và các nhiệm vụ cụ th:

- Giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nm chc tình hình hoạt động của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện; tổng hợp tình hình hoạt động của UBND tỉnh báo cáo tại cuộc họp giao ban hàng tuần của lãnh đạo UBND tỉnh; đề xuất với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh việc phân công các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, báo cáo những vấn đề về chtrương, chính sách và cơ chế quản lý.

- Tchức việc cung cấp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chtịch UBND tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh quản lý và sử dụng Cng Thông tin điện tử của tnh; ứng dụng công nghệ tin học đnâng cao hiệu qucông tác quản lý hành chính và trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước đa phương.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định, văn bn chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tch UBND tỉnh; kiến nghị với Chủ tch UBND tnh về các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quthực hiện.

- Xây dựng, trình UBND tỉnh thông qua Quy chế làm việc của UBND tỉnh và giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm điểm thực hiện Quy chế làm việc; giúp Chủ tịch UBND tnh phối hợp xây dựng “Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh vi Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mt trận Tổ quốc tnh và các đoàn thể nhân dân cấp tnh".

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giao và báo cáo kết qucông việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tnh đã giao.

- Tham dự các cuộc họp TV UBND tỉnh và họp Thưng trực UBND tỉnh, họp HĐND tỉnh....

2. Các công việc trong nội bộ thuộc Văn phòng:

- Lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ của văn phòng:

+ Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, quy hoạch, bổ nhiệm, cho thôi việc, cho đi học tập, công tác, nâng bậc lương, khen thưởng, kluật CBCCVC, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng theo phân cp quản lý hiện hành.

+ Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục nghviệc, chuyển công tác, đánh giá, nhận xét cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thi gian tp sự hoặc thviệc.

- Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Đng và Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các quyết định, chthị của UBND tỉnh trong Văn phòng.

- Chủ tài khoản của Văn phòng, chịu trách nhiệm vviệc chi tiêu, mua sắm, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí trong Văn phòng.

- Chtrì họp giao ban hàng tháng

- Hội ý lãnh đạo Văn phòng thống nhất và xin ý kiến Chủ tịch, các Phó Chtịch trước khi quyết định các vấn đề: Sa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Văn phòng; Lập dự toán hàng năm của Văn phòng; Xây dựng các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, chương trình công tác của Văn phòng.

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền Chánh Văn phòng;

3. Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách về Kế hoạch, Nội vụ, An ninh - Quc phòng, Thi đua - Khen thưởng, Cải cách hành chính, Nâng cao chsố năng lực cạnh tranh cấp tnh; Nội chính

- Trực tiếp chđạo các đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức (VP1); phòng Nội chính (VP8); Ban Tiếp công dân (VP9); phòng Quản trị - Tài vụ (VP10); Nhà khách tnh.

- Chỉ đạo thực hiện, thẩm định, ký nháy các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Ký các văn bản thông báo ý kiến của Chủ tch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh; kết luận cuộc họp; văn bản truyền đạt ý kiến thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Tham dự các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Tham gia các chuyến đi công tác cùng Lãnh đạo UBND tỉnh

100%

1

Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp VTVL

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNLN NVN

Chứng chtin học tđ đạt chun kỹ năng sử dụng CNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành các công việc của Văn phòng đảm bảo phục vụ s chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chtịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Có năng lực nm bắt các chế độ, chính sách của Nhà nước, quy đnh pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành; Năng lực tập hợp, quy tụ và phối hợp thực hiện; Năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bvăn phòng để phục vụ cho công việc.

3.1.2

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

CV

Văn phòng UBND tnh

 

Công việc chung cơ quan phải thực hiện:

- Tham gia ý kiến với Chánh Văn phòng những công việc:

+ Xây dựng quy chế làm việc, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, chương trình công tác ca Văn phòng;

+ Sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ, công chức

+ Lập dự toán hàng năm của Văn phòng;

- Báo cáo công tác định kỳ với Chánh Văn phòng.

 

 

Đại học tr lên chuyên ngành phù hp VTVL

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNLN NVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách đảm bảo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chtịch UBND tỉnh. Có năng lực nắm bt các chế độ, chính sách của Nhà nước, quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điu hành thuộc lĩnh vực phụ trách; Năng lực tập hợp, quy tụ và phi hợp thực hiện; Năng lực gii quyết các vn đề phức tạp phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trưc pháp luật về các lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách: Tổng hợp; Nông, Lâm, Ngư nghiệp; Giao thông vận tải, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Liên minh HTX, Thông tin Truyn thông (lĩnh vực: Công nghThông tin, hạ tầng viễn thông); Phụ trách cơ quan khi Chánh Văn phòng đi công tác vắng; Làm nhiệm vụ Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh;

1. Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách về Tng hợp; Nông, Lâm, Ngư nghiệp; Giao thông vận ti, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Liên minh HTX, Thông tin Truyền thông (lĩnh vực: Công nghệ Thông tin, htầng viễn thông):

- Chđộng triển khai công việc thuộc lĩnh vực phụ trách đảm bảo yêu cầu theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh và phân công của Chánh Văn phòng;

- Tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh, các cuộc họp lãnh đạo của UBND tỉnh và các cuộc họp liên quan đến công việc được giao.

- Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thuộc thẩm quyền của Văn phòng theo sự phân công của Chánh Văn phòng và được ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh một số văn bản khi được Chtịch giao trực tiếp.

- Trực tiếp làm việc với Ch tch, các Phó Chủ tịch để giải quyết nhng công việc thuộc lĩnh vực được phân công, đồng thời báo cáo Chánh Văn phòng. Được ch trì cuộc họp với các Sở, ngành đgiải quyết những công việc được phân công phụ trách khi được ủy quyn

- Trực tiếp rà soát, thẩm định, ký tắt, ký phiếu trình và duyệt các văn bn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Tổng hợp (VP2); Nông, lâm, ngư nghiệp & tài nguyên môi trường (VP3); Giao thông, công nghiệp, xây dựng (VP5);

- Tham gia tiếp công dân định kỳ khi đng chí Phó Chủ tịch phụ trách Khối tiếp công dân; trực tiếp chỉ đạo tham mưu xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tcáo của công dân trong lĩnh vực phụ trách.

2. Làm nhiệm vụ Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh:

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, thực hiện các chương trình công tác thuộc các lĩnh vực phụ trách; phối hợp với Phòng Tổng hợp đề xuất, xây dựng Lch công tác tuần theo Chương trình công tác tháng của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Giúp Chủ tịch theo dõi, quản lý hồ sơ, tài liệu; kim tra thủ tục trình ký, thm quyền giải quyết đối với các h sơ chuyên viên trình Chủ tịch;

- Phối hợp cùng chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực hoặc Sở, Ban, ngành và địa phương chuẩn b các bài phát biểu, tham luận, bài phỏng vấn, trả lời Báo - Đài, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, các văn kiện liên quan đến nội dung hội nghị và hoàn chỉnh các ý kiến kết luận hội nghị của Chủ tch bng văn bản;

- Giúp Chủ tịch theo dõi, nm tình hình chung đối với các Sở do Chủ tịch được phân công phụ trách;

3. Thay mặt điều hành các mặt hoạt động của Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi công tác vắng.

4. Thực hiện mt snhiệm vụ khác do Ch tch và Chánh Văn phòng phân công.

100%

1

Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về các lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách: n xã, Thông tin Truyn thông (lĩnh vực: Xuất bn, báo chí), Khoa học Công ngh, Kinh tế đối ngoại, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tnh Nam Đnh, Ngoại vụ; Giữ mối liên hệ với các Hội, đoàn thể cp tỉnh; Theo dõi quản lý ISO, phụ trách công tác Công nghệ thông tin của Văn phòng, tổ Công báo điện tcủa tnh;

1. Chỉ đạo thc hiện các công việc thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách về Văn xã, Thông tin Truyền thông (lĩnh vực: Xuất bn, báo chí), Khoa học Công nghệ, Kinh tế đối ngoại, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tnh Nam Định, Ngoại vụ; Giữ mối liên hệ với các Hội, đoàn thcấp tnh:

- Chđộng trin khai công việc đảm bảo yêu cầu theo sự chđạo của Lãnh đạo UBND tỉnh và phân công của Chánh Văn phòng;

- Tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh, các cuộc họp lãnh đạo của UBND tnh và các cuộc họp liên quan đến công việc được giao.

- Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thuộc thẩm quyền của Văn phòng theo sự phân công của Chánh Văn phòng và được ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh một số văn bản khi được Chủ tịch giao trực tiếp.

- Trực tiếp làm việc với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực được phân công, đồng thời báo cáo Chánh Văn phòng. Được ch trì cuộc họp với các Sở, ngành để giải quyết những công việc được phân công phụ trách khi được y quyền

- Trực tiếp rà soát, thẩm định, ký tt, ký phiếu trình và duyệt các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Văn xã (VP7); Ngoại vụ (VP12);

- Tham gia tiếp công dân định kỳ khi đồng chí Phó Chtịch phụ trách Khi tiếp công dân; trc tiếp chỉ đạo tham mưu xlý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực phụ trách.

2. Theo dõi qun lý ISO, phụ trách công tác Công nghệ thông tin của Văn phòng, tCông báo điện tử của tỉnh.

3. Thực hiện một snhiệm vụ khác do Chủ tịch và Chánh Văn phòng phân công.

100%

1

Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật vcác lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách: Công nghiệp, Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kho bạc, Thuế, Hải quan, Điện lực; sp xếp, đổi mới, hỗ trợ, khởi nghiệp doanh nghiệp; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tnh Nam Đnh;

1. Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách về Công nghiệp, Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kho bạc, Thuế, Hi quan, Điện lực; Sắp xếp, đổi mới, hỗ trợ, khởi nghiệp doanh nghiệp; Giám đốc Trung m Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tnh Nam Định:

- Chủ động triển khai công việc đảm bảo yêu cầu theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh và phân công của Chánh Văn phòng;

- Tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh, các cuộc họp lãnh đạo của UBND tỉnh và các cuộc họp liên quan đến công việc được giao.

- Ký thay Chánh Văn phòng các văn bn thuộc thẩm quyền của Văn phòng theo sự phân công của Chánh Văn phòng và được ký thừa lệnh Chtịch UBND tỉnh một số văn bản khi được Chủ tịch giao trực tiếp.

- Trực tiếp làm việc với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực được phân công, đồng thi báo cáo Chánh Văn phòng. Được chtrì cuộc họp với các Sở, ngành để giải quyết những công việc được phân công phụ trách khi được y quyền

- Trc tiếp rà soát, thẩm định, ký tắt, ký phiếu trình và duyệt các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tài chính, thương mại, dịch vụ (VP6); Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

- Tham gia tiếp công dân định kỳ khi đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Khối tiếp công dân; trực tiếp chỉ đạo tham mưu xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực phụ trách;

2. Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo công tác An ninh trật tự, nội vụ, thực hiện nội quy, quy chế trong cơ quan.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch và Chánh Văn phòng phân công.

100%

1

3.1.3

Trưng phòng

CV

Phòng Tổng hợp

Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý, điều hành chung công tác tham mưu, tổng hợp các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tnh, các huyện, thành phố; Chương trình công tác ca UBND tỉnh; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng; Báo cáo kim điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng, năm; Xây dựng các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; Công tác thống kê trên địa bàn tỉnh; Thông báo tình hình tuần và các nội dung khác.

1. Công tác quản lý điu hành:

- Quản lý, điều hành chung công tác chuyên môn thuộc nhiệm vụ của phòng; phân công, kim tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc phòng; tng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Văn phòng theo quy định

- Điu phối công việc của phòng đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của phòng;

- Tổ chức đăng ký thi đua, chủ trì họp đánh giá công chức trong phòng; xét thi đua, khen thưởng của phòng, rà soát, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng... đối với CBCC thuộc phòng;

- Duy trì nnếp sinh hoạt, hội họp, đôn đốc, nhắc nhcác công việc và bàn nội dung công tác của phòng.

- Kiến nghị, đề xuất các vấn đề có liên quan đến công việc của phòng.

- Xem xét nội dung văn bản trình của các chuyên viên trong phòng.

2. Công việc chuyên môn:

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm.

- Theo dõi Sở Kế hoạch và Đầu tư về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố; Giữ mối liên hệ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tnh.

- Tham dự các hội nghị, cuộc họp thuộc lĩnh vực theo dõi

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

100%

1

Đại học trở lên các ngành kinh tế, thống kê, kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học xã hội

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về các lĩnh vực tổng hợp chung; Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khnăng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vvà phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bn; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc

Phòng Nông, lâm, ngư nghiệp & TNMT

Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quản lý, điều hành chung công tác tham mưu, tổng hợp thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sn, nông thôn mới, kinh tế tập thể, quản lý chất lượng nông lâm ngư nghiệp; nước sạch nông thôn, môi trường, tài nguyên nước, hợp tác với nước ngoài vlĩnh vực nông nghiệp; Qun lý đất đai, khai thác khoáng sản, biến đi khí hậu chung; Đê điều thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh

1. Công tác quản lý điều hành:

- Quản lý, điều hành chung công tác chuyên môn thuộc nhiệm vụ của phòng; phân công, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc phòng; tng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Văn phòng theo quy định.

- Điều phối công việc của phòng khi có CBCCVC trong phòng đi vng đbảo đảm tiến độ công việc theo đúng thời gian quy định.

- Ch trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của phòng;

-Tổ chức đăng ký thi đua, chủ trì họp đánh giá công chức trong phòng; xét thi đua, khen thưng của phòng, rà soát, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bi dưỡng... đối với CBCC thuộc phòng;

- Duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp, đôn đốc, nhc nhở các công việc và bàn nội dung công tác của phòng.

- Kiến nghị, đề xuất các vấn đề có liên quan đến công việc của phòng.

- Xem xét nội dung văn bản trình của cán bộ, công chức trong phòng.

2. Công việc chuyên môn:

- Giúp Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh về lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh khi được lãnh đạo Văn phòng phân công.

- Tham gia các Tcông tác giúp việc cho lãnh đạo tnh và các Ban chđạo chuyên ngành của tnh.

100%

1

Đại học trở lên các ngành Nông nghiệp Tài nguyên, Thủy lợi

Cao cấp

CV

CCNN  tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chtin học tương đương đạt chuẩn, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tchức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện chtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, thủy lợi; Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khnăng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đ phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng: Soạn tho văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

Phòng Giao thông, Công nghiệp, Xây dựng

Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quản lý, điều hành chung công tác tham mưu, tng hợp các lĩnh vực thuộc chc năng, nhiệm vụ của phòng: Tổ chức thực hiện công tác quản lý đu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh (trcác lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT; Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn và Tài nguyên & môi trường); tổ chức thực hiện cơ chế hoạt động, cơ chế đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị (thành phố, thtrấn), tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, có liên quan trách nhiệm quản lý nhà nước của các Sở, ngành được phân công theo dõi, các thtục cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chtrương đầu tư, Xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến thu hút đầu tư nước ngoài; hỗ trợ khi nghiệp, sắp xếp đi mới doanh nghiệp, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông (lĩnh vực công nghệ thông tin), công nghiệp; an toàn giao thông.

1. Công tác qun lý điều hành:

- Quản lý, điều hành chung công tác chuyên môn thuộc nhiệm vụ của phòng; phân công, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc phòng; tng hợp, báo cáo kết quthực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Văn phòng theo quy định.

- Điều phối công việc ca phòng khi có CBCC trong phòng đi vng để bo đảm tiến độ công việc theo đúng thời gian quy định.

- Ch trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của phòng;

- Tổ chức đăng ký thi đua, chủ trì họp đánh giá công chức trong phòng; xét thi đua, khen thưởng của phòng, rà soát, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng... đối với CBCC thuộc phòng;

- Duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp, đôn đốc, nhc nhở các công việc và bàn nội dung công tác của phòng.

- Kiến nghị, đề xuất các vấn đề có liên quan đến công việc của phòng.

- Xem xét nội dung văn bản trình của chuyên viên.

2. Công việc chuyên môn:

Giúp Lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh về lĩnh vực tổng hợp kinh tế ngành: Tổ chức thực hiện cơ chế hoạt động, cơ chế đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chtrương đầu tư đối với các đơn vị đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trc tiếp theo dõi các dự án trọng điểm của tnh: Dự án đu tư xây dựng khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1,...

100%

1

Đại học trở lên các ngành Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông, Khoa học công nghệ, Kinh tế, Công nghiệp

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện ch trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh vcác lĩnh vực xây dựng, đầu tư, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, giao thông; Có năng lực tổ chức qun lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: Soạn tho văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng, các phần mềm tin học để phục vụ cho công việc.

Phòng Tài chính, Thương mại, dịch vụ

Giúp Chánh Văn phòng UBND tnh quản lý, điều hành chung công tác tham mưu, tổng hợp các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng: quản lý tài chính, điều hành ngân sách và tài sn nhà nước; quản lý giá cả; ngân hàng; thuế, hải quan, thương mại, dự trữ quốc gia trên địa bàn tỉnh

1. Công tác quản lý điều hành:

- Quản lý, điều hành chung công tác chuyên môn thuộc nhiệm vụ của phòng; phân công, kim tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc phòng; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Văn phòng theo quy định

- Điều phối công việc của phòng đảm bo tiến độ và cht lượng công việc.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cnăm của phòng;

-Tchức đăng ký thi đua, chủ trì họp đánh giá công chức trong phòng; xét thi đua, khen thưởng của phòng, rà soát, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bi dưng... đối với CBCC thuộc phòng;

- Duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp, đôn đốc, nhc nhở các công việc và bàn nội dung công tác của phòng.

- Kiến nghị, đề xuất các vấn đ có liên quan đến công việc của phòng.

- Xem xét nội dung văn bản trình của các chuyên viên trong phòng.

2. Công việc chuyên môn:

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng phtrách khối tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý tài chính, điều hành ngân sách và tài sản nhà nước trên địa bàn tnh.

- Theo dõi Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tnh.

- Tham dự các hội nghị, cuộc họp thuộc lĩnh vực theo dõi

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

100%

1

Đọi học trở lên các ngành kinh tế, Tài chính, Thương mại, Ngân hàng, Quản trkinh doanh

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức tham mưu, tổng hợp thực hiện ch trương, chính sách của Đảng, Nhà nưc và của tnh vcác lĩnh vực tài chính - ngân sách, kinh tế ngành; Có năng lực tổ chức quản lý, điu hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vliên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực gii quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bản; Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Văn xã

Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh qun lý, điều hành chung công tác tham mưu, tổng hợp các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông, phát thanh - truyền hình, Bo hiểm xã hội tnh; Giúp UBND tnh giữ mối liên hệ công tác với các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

1. Công tác quản lý điều hành:

- Quản lý, điều hành chung công tác chuyên môn thuộc nhiệm vụ của phòng; phân công, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc phòng; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Văn phòng theo quy định.

- Điều phối công việc của phòng khi có CBCC trong phòng đi vng để bảo đảm tiến độ công việc theo đúng thời gian quy định.

- Ch trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của phòng;

-Tổ chức đăng ký thi đua, ch trì họp đánh giá công chức trong phòng; xét thi đua, khen thưởng của phòng, rà soát, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng... đối với CBCC thuộc phòng;

- Duy trì nnếp sinh hoạt, hội họp, đôn đốc, nhắc nhcác công việc và bàn nội dung công tác của phòng.

- Kiến nghị, đề xuất các vấn đề có liên quan đến công việc của phòng.

- Xem xét nội dung văn bản trình của chuyên viên.

2. Công việc chuyên môn:

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh về lĩnh vực Y tế.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

100%

1

Đại học trở lên các ngành Luật, Hành chính, xã hội và nhân văn, Lao động xã hội, Văn hóa

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: có năng lực tổ chức tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về các lĩnh vực văn hóa xã hội; Có năng lực tổ chức qun lý, điều hành, kh năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc

Phòng Nội chính

Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quản lý, điều hành chung công tác tham mưu, tổng hợp các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng: Tư pháp; thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nội vụ, Tchức cán b CCHC, công tác tôn giáo, thi đua khen thưng; thi hành án dân sự; quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy trên đa bàn tnh.

1. Công tác quản lý điu hành:

- Quản lý, điu hành chung công tác chuyên môn thuộc nhiệm vụ của phòng; phân công, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc phòng; tng hợp, báo cáo kết quthực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Văn phòng theo quy đnh

- Điều phối công việc của phòng khi có CBCCVC, lao động hợp đng trong phòng, đơn vị đi vng đ bo đảm tiến độ công việc theo đúng thời gian quy định.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của phòng;

- Tổ chức đăng ký thi đua, ch thọp đánh giá công chức trong phòng; xét thi đua, khen thưởng của phòng, rà soát, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bi dưỡng... đối với CBCC thuộc phòng;

- Duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp, đôn đốc, nhc nhở các công việc và bàn nội dung công tác của phòng.

- Kiến nghị, đề xuất các vấn đề có liên quan đến công việc ca phòng.

- Xem xét nội dung văn bản trình của chuyên viên tổng hợp nội chính.

2. Công việc chuyên môn:

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh về lĩnh vực Nội vụ: Tổ chức cán bộ, CCHC, công tác tôn giáo, thi đua khen thưng trên địa bàn tỉnh.

Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

100%

1

Đại học trở lên các ngành Luật, Hành chính, hội và nhân văn

Cao cp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về các lĩnh vực nội chính; Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Ngoại vụ

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quản lý, điều hành chung công tác tham mưu, tổng hợp các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng liên quan đến hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

1. Công tác quản lý điều hành:

- Quản lý, điều hành chung công tác chuyên môn thuộc nhiệm vụ của phòng; phân công, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chc thuộc phòng; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Văn phòng theo quy định

- Điều phối công việc của phòng khi có CBCCVC, lao động hợp đồng trong phòng, đơn vị đi vắng để bảo đảm tiến độ công việc theo đúng thời gian quy định.

- Ch trì xây dựng vtổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của phòng;

- Tổ chức đăng ký thi đua, chủ trì họp đánh giá công chức trong phòng; xét thi đua, khen thưởng của phòng, rà soát, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưng… đối với CBCC thuộc phòng;

- Duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp, đôn đốc, nhắc nhở các công việc và bàn nội dung công tác của phòng.

- Kiến nghị, đề xuất các vấn đề có liên quan đến công việc của phòng.

- Xem xét nội dung văn bản trình của chuyên viên

2. Công việc chuyên môn:

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh về công tác: Quản lý đoàn ra, đoàn vào; các kế hoạch hoạt động đối ngoại; các văn bn quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động đối ngoại; Báo cáo đối ngoại 6 tháng và cả năm của tnh.

- Tham mưu về các hoạt động đối ngoại khác: Các hoạt động đối ngoại phát sinh ngoài dự kiến khác

- Tham gia bồi dưỡng tập hun chuyên môn, nghiệp vụ

100%

1

Đại học trlên các ngành Ngoại ngữ, Ngoại giao, Luật, Kinh tế, Quản lý Nhà nước, Hành chính

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tchức tham mưu, tng hợp thực hiện chtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh liên quan đến hoạt động đi ngoại trên địa bàn tỉnh; Có năng lực tổ chức qun lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sdụng thành thạo Ngoại ngữ; Năng lực giải quyết các vấn đphát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng: Soạn thảo văn bản; Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Hành chính - Tchức

Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo Văn phòng theo chương trình, kế hoạch công tác; Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học, cải cách hành chính của Văn phòng và hoạt động công báo của tnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý, điều hành chung công tác của phòng: Phân công, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc phòng; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Văn phòng theo quy đnh; Ch trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của phòng; Tổ chức đăng ký thi đua, ch trì họp đánh giá công chc trong phòng; xét thi đua, khen thưng của phòng, rà soát, đề nghquy hoạch, bnhiệm, đào tạo, bồi dưỡng... đối với CBCC thuộc phòng; Duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp, đôn đốc, nhc nhở các công việc và bàn nội dung công tác của phòng; Điều phối công việc của phòng khi có CBCCVC, lao động hợp đồng trong phòng đi vắng để bảo đảm tiến độ công việc theo đúng thời gian quy định; Kiến nghị, đề xuất các vấn đ có liên quan đến công việc của phòng.

- Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Văn phòng UBND tỉnh; Nội quy, Quy chế làm việc của Văn phòng.

- Tổ chức theo dõi, tổng hợp, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Văn phòng, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin, tổng hợp, thng kê, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo ca Lãnh đạo Văn phòng. Báo cáo tình hình chung về công tác nội vụ với UBND tỉnh.

- Chỉ đạo chuẩn bnội dung, chương trình và dự tho thông báo, kết luận của các cuộc hp do Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng chủ trì liên quan đến công tác Văn phòng.

- Tham mưu triển khai thực hiện ch trương, chính sách của Nhà nước trong nội bộ Văn phòng; tham mưu, theo dõi công tác bồi thường Nhà nước, công tác đảm bảo bí mật nhà nước, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thực hiện quy chế dân ch, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Văn phòng.

- Tham mưu, đề xuất, theo dõi việc thực hiện và vận dng các chế, chính sách phục vụ nâng cao hiệu quả hoạt động liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Quản lý việc cung cấp báo, tạp chí, bn tin, phục vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng, bộ phận hàng ngày theo quy định.

Chđạo xây dựng kế hoạch sử dụng văn phòng phm, tổ chức mua và cung cp đảm bảo cho hoạt động ca Lãnh đạo tnh, Lãnh đạo Văn phòng và cơ quan Văn phòng.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của cơ quan

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ và lụt bão của cơ quan.

- Tổ chức thực hiện công tác tin học Văn phòng; Tổ chức đào tạo, tập huấn tin học cho CBCCNV trong cơ quan.

- Tổ chức quản lý công tác ci cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO trong nội bộ cơ quan Văn phòng

- Tổ chức quản lý thống nhất công tác Văn thư - Lưu trữ

- Tổ chức thực hiện hoạt động công báo tnh; kiểm tra và ký nháy các hợp đồng in công báo tỉnh.

- Tham mưu và t chc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chc, thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, kỷ luật, công tác tuyển dụng, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bnhiệm, luân chuyển, điều động, nâng ngạch, bậc, ngh hưu, nghviệc,...; đánh giá, nhận xét cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thời gian tập sự và các chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức thuộc Văn phòng theo phân cấp quản lý của tnh.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức.

- Tổ chức thực hiện công tác bo him y tế, bảo him xã hội của quan.

- Tchức thực hiện các công tác hành chính khác.

- Xây dựng lịch trực ngoài giờ hành chính, các ngày L, Tết ca Văn phòng;

- Thừa lệnh Chánh văn phòng ký các Loại văn bn hành chính thông thường như: Giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy nghphép hoặc các văn bản được Chánh Văn phòng ủy quyền.

- Tham dự các hội nghị, cuộc họp thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Tham gia các hội đồng ca cơ quan theo quy định; tham gia bi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

100%

1

Đại học trở lên các ngành Luật, Hành chính, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Khoa học qun lý, Văn thư - Lưu trữ.

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tng hợp thực hiện ch trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tnh về các lĩnh vực hành chính, tổ chức, văn thư - lưu trữ, CCHC, tin học, công báo tỉnh; Có năng lực tổ chức qun lý, điu hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vvà phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vđược giao. Năng lực giải quyết các vn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: Soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản tr- Tài vụ

Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện chức năng tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí, tài sản của cơ quan, bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ Chủ tịch, các Phó Ch tch và văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý, điều hành chung công tác ca phòng: Phân công, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc phòng; tng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Văn phòng theo quy định; Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của phòng; Tổ chức đăng ký thi đua, chủ trì họp đánh giá công chức trong phòng; xét thi đua, khen thưởng của phòng, rà soát, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng... đối với CBCC thuộc phòng; Duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp, đôn đốc, nhắc nhở các công việc và bàn nội dung công tác của phòng; Điều phi công việc ca phòng khi có CBCCVC, lao động hợp đồng trong phòng đi vng để bảo đảm tiến độ công việc theo đúng thời gian quy định; Kiến nghị, đề xuất các vấn đề có liên quan đến công việc của phòng.

- Tổ chức thực hiện chế độ kế toán - tài chính theo đúng các quy định của Nhà nước; Lập, trình duyệt và sdụng kinh phí đảm bảo chế độ chi tiêu tài chính theo chính sách hiện hành; thực hiện chế độ tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách nhà nước. Đối với kho ngân quỹ: thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép, thống kê, báo cáo định kỳ; quản lý và sdụng tài sản; thực hiện chế độ kim kê, kiểm soát tài sản cơ quan theo quy định hiện hành.

- Xây dựng, theo dõi và tham mưu để thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ. Phục vụ tiếp khách, hội nghị của UBND tỉnh, Văn phòng đáp ứng yêu cầu cần thiết và điều kiện làm việc cho UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ trong khu vực trụ sở, các phòng họp, phòng tiếp khách, phòng làm việc của UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh; quản lý và sử dụng đúng mục đích tài sn phục vụ cho tiếp khách của UBND tỉnh.

- Tổ chức thực hiện trang bị, mua sắm, duy tu bảo dưỡng các hệ thống máy móc, trang thiết bvà quản lý tài sản cơ quan theo đúng quy đnh của Nhà nước; qun lý các công trình xây dựng cơ bn của Văn phòng, trụ sở Ban Tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật.

- Tổ chức bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí phục vụ theo yêu cầu làm việc của Ch tch, các Phó Chtịch và CBCCVC thuộc Văn phòng một cách hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, đôn đốc CBCCVC, lao động hợp đồng trong cơ quan có trách nhiệm bảo vệ tài sn cơ quan, giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực Trụ sở.

- Tổ chức phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưng cho CBCCVC trong cơ quan theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân (đối nội, đối ngoại); tổ chức hậu cần phục vụ các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách do Chtịch, các Phó Chtịch và Chánh Văn phòng triệu tập; phối hợp với các cơ quan Trung ương để phục vụ các hội nghị do Trung ương tổ chức tại tnh. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị theo sự chỉ đạo của Chtịch, các Phó Chủ tịch và Lãnh đạo Văn phòng tổ chức đón khách, phục vụ khách tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự.

- Lãnh đạo Đội xe thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo UBND tỉnh và Chánh Văn phòng đm bo tuyệt đối an toàn, phục vụ chu đáo, đúng chế độ và quy định hiện hành.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cnh quan khuôn viên trụ sở cơ quan và các cơ sở thuộc Văn phòng quản lý. Liên hệ với cơ quan, đơn vị hữu quan thường xuyên đảm bảo an toàn về hệ thống điện, hệ thng cấp nước, phục vụ kịp thời trong mọi hoạt động của cơ quan.

- Tham mưu, đề xut, theo dõi việc thực hiện và vận dụng các cơ chế, chính sách phục vụ nâng cao hiệu quả hoạt động liên quan đến lĩnh vực phòng được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

100%

1

Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Luật, Hành chính, Quản trị văn phòng, Khoa học quản lý.

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về các lĩnh vực quản trị - tài vụ; công tác lễ tân, phục v; Có năng lực tổ chức qun lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: Soạn thảo văn bản; Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

3.1.4

Phó Trưng phòng

CV

Phòng Tổng hợp

Giúp Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực: Chương trình công tác của UBND tỉnh; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tnh, các huyện, thành phố.

- Tổ chức xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh hàng năm trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê quyệt; tổ chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao thực hiện các báo cáo, đề án trong Chương trình công tác.

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các báo cáo, đề án được giao trong Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan trong lập, thẩm định, trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố.

- Tham dự các hội nghị, cuộc họp thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

100%

1

Đại học tr lên các ngành kinh tế, thống kê, kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học xã hội

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức tham mưu, tổng hợp thực hiện ch trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về các lĩnh vực tổng hợp chung; Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Giúp Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng tchức thực hiện các công việc về báo cáo kinh tế xã hội tháng, quý, 6 tháng, năm; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng, năm; các báo cáo, đề án trình HĐND tỉnh.

- Tổ chức thu thập thông tin xây dựng Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong báo cáo đánh giá.

- Tổ chức xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điu hành của UBND tnh 6 tháng, năm trình UBND tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

- Tổ chức triển khai tng hợp, xây dựng báo cáo kết quthực hiện kiến nghị của cử tri; kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; trin khai thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp trình lãnh đạo UBND tỉnh, trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Tổ chức phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các đề án trình UBND tỉnh thông qua, trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh các kiến nghị của tỉnh với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

- Theo dõi các huyện, thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

- Tham dự các hội nghị, cuộc họp thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tham gia bồi dưỡng lập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

100%

1

Phòng Nông, lâm, ngư nghiệp & TNMT

Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng phòng tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực: Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nông thôn mới, kinh tế tập th, quản lý chất lượng nông lâm ngư nghiệp

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, văn bản thuộc lĩnh vực qun lý: Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sn, nông thôn mới, kinh tế tập thể, qun lý chất lượng nông lâm ngư nghiệp.

- Tchức, kiểm tra, giám sát Hội nghị, hội tho thuộc lĩnh vực.

- Chuẩn bcác bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh tại các Hội nghị, Hội thảo, thông báo kết luận các Hội nghị có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

- Tổ chức thẩm tra dự án xây dựng cơ bản và các dự án khác có liên quan đến lĩnh vực Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nông thôn mới, kinh tế tập thể, quản lý chất lượng nông lâm ngư nghiệp.

- Tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến lĩnh vực quản lý.

- Tham mưu xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Tham gia các Tcông tác giúp việc cho lãnh đạo tỉnh và các Ban chđạo chuyên ngành của tỉnh.

- Đôn đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Công Thương, Khoa học & Công nghệ, Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng, Công an tnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

100%

1

Đại học trở lên các ngành Nông nghiệp Tài nguyên, Thủy lợi

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tương đương đạt chun, kỹ năng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nưc và của tnh về các lĩnh vực phụ trách; Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng: Soạn tho văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc.

Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Trưng phòng tổ chức thc hiện các công việc thuộc lĩnh vực: Đê điều thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cu nạn

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, văn bn thuộc lĩnh vực quản lý: Đê điều thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức, kiểm tra, giám sát tổ chức Hội nghị, hội tho thuộc lĩnh vực.

- Chuẩn bị các bài phát biểu cho lãnh đạo tnh tại các Hội nghị, Hội thảo, thông báo kết luận các Hội nghị có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

- Tổ chức thẩm tra dự án xây dựng cơ bản và các dự án khác có liên quan đến lĩnh vực Đê điều thủy lợi, phòng chng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

- Tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến lĩnh vực qun lý.

- Tham mưu xử lý vi phạm hành chính về vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi.

- Tham gia các Tcông tác giúp việc cho lãnh đạo tnh và các Ban chỉ đạo chuyên ngành ca tnh.

- Đôn đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường và các Sở, ngành khác thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

100%

1

Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng phòng tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực: Qun lý đất đai, khai thác khoáng sản, biến đổi khí hậu chung

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý: Quản lý đất đai, khai thác khoáng sn, biến đổi khí hậu chung.

- Tổ chức, kiểm tra, giám sát Hội nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực.

- Chuẩn bị các bài phát biu cho lãnh đạo tnh tại các Hội ngh, Hội tho, thông báo kết luận các Hội nghị có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

- Tổ chức thẩm định các dự án có liên quan đến nh vực Quản lý đất đai, khai thác khoáng sn, biến đổi khí hậu.

- Phối hợp với các phòng liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến lĩnh vực qun lý.

- Tham mưu xử lý vi phạm hành chính về xphạt vi phm khai thác khoáng sn trái phép.

- Tham gia các Tổ công tác giúp việc cho lãnh đạo tnh và các Ban chỉ đạo chuyên ngành của tnh.

- Đôn đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công an tnh, Cục thuế tnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng phân công.

100%

1

Phòng Giao thông, Công nghiệp, Xây dựng

Giúp Lãnh đạo Văn phòng và Trưng phòng tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh

- Giúp Trưởng phòng điều hành, giải quyết các công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vng.

- Kiểm tra, đôn đốc công chức cấp dưới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Tham dự các cuộc họp do Lãnh đạo văn phòng chủ trì, khi được trưng phòng phân công.

- Theo dõi, kim tra, đôn đốc và tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lưng, chất lượng, an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ...

- Theo dõi, tham mưu, thẩm định lĩnh vực Công nghệ thông tin tnh Nam Định (Quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển CNTT...);

- Theo dõi, tham mưu công tác bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện ...

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ khuyến công, điện, vật liệu nổ công nghiệp, ...

- Tham dự họp các Hội đồng, Ban chđạo: Hội đồng khoa học tnh, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, Ban chỉ đạo ISO tnh, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

- Soạn thảo giấy mời, thẩm định bài phát biu tại các hội nghdo Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi

- Tham gia các hội nghị, cuộc họp và làm thông báo kết luận tại hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi.

100%

1

Đại học trlên các ngành Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông, Khoa học công nghệ, Kinh tế, Công nghiệp

Trung cấp

Chứng chỉ

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tnh về các lĩnh vực xây dựng, đầu tư, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp, giao thông; Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khnăng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vliên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. K năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bản; Phân tích, tng hợp, xlý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Tài chính, Thương mại, dịch vụ

Giúp Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực: quản lý giá cả; ngân hàng; thuế.

- Tổ chức tham mưu, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh quy định vgiá dịch vụ do nhà nước quy định trên đa bàn tnh.

- Tổ chức tham mưu, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh, Hội đồng giá đất cụ th vgiá đất cụ thể các dự án;

- Tchức tham mưu, thẩm định h sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất đ tính nghĩa vụ tài chính cho các doanh nghiệp thuê đất;

- Tổ chức tham mưu, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất khởi điểm đđấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở; phê duyệt kết quả đấu giá quyền sdụng đất.

- Tổ chức tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các công việc quản lý nhà nước v: cơ chế, chính sách lưu thông tiền tệ; chính sách htrợ đầu tư phát triển; chính sách hỗ trợ đảm bo an sinh xã hội; mở các văn phòng đại diện, chi nhánh đại diện đối với thương nhân nước ngoài, ngân hàng thương mại;

- Tổ chức tham mưu cho UBND tỉnh, Ban đại diện NHCSXH tỉnh về các chính sách, kế hoạch cho vay ưu đãi các đối tượng là hộ nghèo, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh

- Liên hệ, nm bt tình hình thu ngân sách trên địa bàn báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Tổ chức tham mưu, thẩm định hồ sơ, trình UBND tnh quyết đnh vviệc miễn, giảm, xoá nợ thuế theo thẩm quyền.

- Tổ chức phục vụ: các cuộc họp của Hội đồng giá đất cụ th; Hội nghị của UBND tỉnh về lĩnh vực giá cả; các cuộc họp của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Hội ngh kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; Hội nghị lãnh đạo tnh làm việc với ngành ngân hàng; các cuộc họp của Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách; Hội nghlãnh đạo tnh làm việc vi ngành thuế.

- Đôn đốc các đơn vị, sngành thực hiện các nhiệm vụ về giá cả được lãnh đạo tnh giao nhiệm vụ

- Đôn đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo tnh giao nhiệm vụ

- Đôn đc Cục Thuế thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh giao nhiệm v

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

100%

1

Đại học trlên các ngành kinh tế, Tài chính, Thương mại, Ngân hàng, Qun tr kinh doanh

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SD CNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về các lĩnh vực tài chính - ngân sách, kinh tế ngành. Có năng lực tchức quản lý, điu hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bn; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Giúp Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực Thương mại, hi quan, dự trquốc gia.

- Tổ chức tham mưu cho UBND tỉnh gii quyết các công việc quản lý thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ của tnh; cơ chế chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại; quản lý các hoạt động vhội nhập kinh tế quốc tế; quỹ khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và hoàn thiện các văn bản của ban chỉ đạo 389 của tnh.

- Tổ chức tham mưu, thm định hồ sơ, trình UBND tỉnh về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thương mại, quy hoạch chợ, quy hoạch xăng dầu

- Tổ chức phục vcác cuộc họp của Ban chỉ đạo 389 của tnh, Hội nghị lãnh đạo tnh làm việc với Sở Công thương.

- Đôn đốc Sở Công thương thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực Thương mại được lãnh đạo tnh giao nhiệm vụ

- Liên hệ, nm bắt tình hình thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Liên hệ, nm bắt tình hình về dự trữ quốc gia báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

100%

1

Phòng Văn xã

Giúp Lãnh đạo Văn phòng và Trưng phòng tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực: Lao động - Thương binh và xã hội, Bo hiểm xã hội tnh

- Tổ chức thực hiện soạn tho văn bản trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký Kế hoạch, Quyết định về lĩnh vực Lao động, Việc làm và Dạy nghề.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát chính sách người có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bnhiễm cht độc hóa học.

- Tổ chức thẩm định, nghiên cứu, xử lý các h sơ chính sách ưu đãi người có công vi cách mạng còn tn đọng.

- Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh ban hành văn bn liên quan các lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội; Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đng giới; Bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

- Thẩm định, nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành văn bản liên quan lĩnh vực bo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo him xã hội bt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện; quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo soạn thảo giấy mời, thẩm đnh bài phát biểu tại các hội ngh do Lãnh đạo UBND tnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia các hội nghị, cuộc họp và làm thông báo kết luận tại hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

100%

1

Đại học trlên các ngành Luật, Hành chính, xã hội và nhân văn, Lao động xã hội, Văn hóa

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về các lĩnh vực văn hóa xã hội; Có năng lực t chc quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vliên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn tho văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bvăn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Nội chính

Giúp Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực: Tư pháp; thanh tra, phòng chng tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên đa bàn tnh.

- Tổ chức thực hiện thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bản trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định về xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành QĐ vxử phạt vi phạm hành chính...

- Tổ chức thẩm định, nghiên cứu hồ sơ, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết KNTC, soạn thảo văn bản, tham mưu Lãnh đạo tỉnh ban hành kết luận, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền

- Tổ chức thực hiện việc xử lý đơn thư KNTC của công dân

- Tổ chức thẩm định, nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra, rà soát, soạn thảo văn bản tham mưu Lãnh đạo tnh ban hành văn bản trong việc tham gia tố tụng hành chính

- Tham gia HĐ tư vấn giải quyết KNTC phức tạp thuộc thm quyền của Chtịch UBND tỉnh

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và triển khai tchức thực hiện Kế hoạch về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch

- Thẩm định, nghiên cứu hồ sơ, tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành văn bản ch đo trong công tác thanh tra.

- Chỉ đạo soạn tho giấy mời, thẩm định bài phát biểu tại các hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực ph trách.

- Tham gia các hội ngh, cuộc họp và làm thông báo kết luận tại hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp v

100%

1

Đại học trở lên các ngành Luật, Hành chính, xã hội và nhân văn

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về các lĩnh vực nội chính; Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn v liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, x lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có kh năng sdụng các thiết bvăn phòng để phục vụ cho công việc

Giúp Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

- Tchức nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bn trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký các đề án, kế hoạch, chthị, quyết định, công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vquốc phòng, thanh tra, kim tra công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, phòng không nhân dân; xây dựng, huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bị động viên; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện Nghĩa vụ công an nhân dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; xây dựng khu vực phòng thquân sự

- Tổ chức nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký các đán, kế hoạch, ch th, quyết định, công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ biên phòng: qun lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới đất liền, biên giới biển; bo đảm an ninh trật tự trên vùng biển; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chquyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia...

- Tổ chức nghiên cu, thm định hồ sơ, soạn thảo văn bn trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký các đề án, kế hoạch, chỉ thị, quyết định, công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực an ninh chính trị và trt tự an toàn xã hội: Bảo vệ chính tr, bảo vệ bí mật nhà nước; phòng chống ma túy, mua bán người, thi hành án hình sự; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tham dự họp các Ban chỉ đạo: Khu vực phòng thủ tỉnh; phòng không nhân n; phòng chng tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nhân quyền.

- Giữ mối quan hệ với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm soát nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo soạn thảo giấy mời, thẩm định bài phát biểu ti các hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh ch tthuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia các hội nghị, cuộc họp và làm thông báo kết luận tại hội ngh do Lãnh đạo UBND tỉnh ch trì thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

100%

1

Phòng Ngoại vụ

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng tổ chức thực hiện các công việc v: Ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế; Quản lý hội ngh hi thảo quốc tế; Công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Công tác lãnh sự; Quản lý hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia với Trưởng phòng về công tác quản lý, điều hành chung công việc của phòng; Thay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vng.

- Tổ chức tham mưu việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế.

- Tổ chức tham mưu về công tác lãnh sự.

- Tổ chức tham mưu về công tác qun lý vvận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Tổ chức tham mưu quản lý hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài.

- Tổ chức tham mưu về các hoạt động đối ngoại khác trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

100%

1

Đại học trở lên các ngành Ngoại ngữ, Ngoi giao, Luật, Kinh tế, Quản lý Nhà nước, Hành chính

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức tham mưu, tổng hợp thực hiện chtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ca tnh liên quan đến hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vliên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sử dụng thành thạo Ngoại ngữ; Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng: Soạn thảo văn bn; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu qu, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc

Phòng Hành chính - Tổ chức

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác lưu trữ của cơ quan.

- Theo dõi, kiểm tra công tác bộ phận một ca.

- Theo dõi, đôn đốc kim tra việc thực hiện công tác ci cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch ci cách hành chính năm của cơ quan

- Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan.

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện các thể chế, chính sách, biện pháp, cơ chế cải cách đã được ban hành trong phạm vi quản lý.

- Xây dựng các báo cáo cải cách hành chính của cơ quan theo quy định.

- Xây dựng biện pháp, đề xuất sáng kiến nhm đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Theo dõi, kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC hàng năm và báo cáo giải quyết thủ tục hành chính.

- Tham mưu tổ chức thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan để trình UBND tỉnh công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

- Tham mưu việc thực hiện công tác ISO Văn phòng: Xây dựng mục tiêu chất lượng, áp dụng các quy trình, chnh sửa, bổ sung ban hành mới các quy trình ISO của Văn phòng.

- Tham gia Tổ giúp việc ISO Văn phòng.

- Quản lý thống nhất nghiệp vụ công tác lưu trữ;

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nghiệp vụ công tác lưu trữ.

- Tham mưu xây dựng Danh mục hồ sơ lưu hàng năm tại cơ quan.

- Phối hợp tham mưu xây dựng quy chế Văn thư - Lưu trữ của cơ quan;

- Xây dựng và theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác lưu trữ hàng năm ca cơ quan.

- Tham mưu việc tiêu hủy tài liệu trùng thừa, hết giá trị.

- Xây dựng các báo cáo về công tác lưu trữ của cơ quan theo quy định.

- Kiến nghị, đề xuất việc ứng dụng các phần mềm qun lý tài liệu lưu trữ.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành v bo vệ bí mật nhà nước trong công tác lưu trữ.

Tham dự các hội nghị, cuộc họp thuộc lĩnh vực theo i

Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp v. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng phòng giao.

100%

1

Đại học trlên các ngành Luật, Hành chính, Văn thư - Lưu trữ.

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về các lĩnh vực hành chính, tổ chức, văn thư - lưu trữ, CCHC, tin học, công báo tỉnh; Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vvà phối hợp với các đơn v liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: Soạn tho văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có kh năng sử dụng các thiết bvăn phòng để phục vụ cho công việc

 

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng tổ chức thực hiện công tác văn thư của cơ quan, hoạt động công báo cấp tỉnh.

- Qun lý thng nhất nghiệp vụ công tác văn thư;

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nghiệp v công tác văn thư.

- Quản lý và sdụng các con dấu của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Văn phòng, Văn phòng UBND tỉnh.

- Phối hợp tham mưu xây dựng quy chế Văn thư - Lưu trữ của cơ quan; Phối hợp xây dựng và theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch văn thư, lưu trữ hàng năm của cơ quan.

- Kiến nghị, đề xuất việc ứng dụng các phần mềm quản lý hồ sơ công việc.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo định kỳ về công tác văn thư.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ về Công báo: Biên tập, xuất bn, phát hành công báo cấp tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công báo cấp tnh;

- Phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông về công báo điện tử.

Tham dự các hội nghị, cuộc họp thuộc lĩnh vực được phân công

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng, Trưng phòng giao.

100%

1

Phòng Quản tr - Tài vụ

Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng và Trưởng phòng tổ chức thực hiện các công việc về: Qun trị, theo dõi tài sản của cơ quan; Quản lý các loại kinh phí được ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn vốn hợp pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

- Quản lý các loại kinh phí được ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn vốn hợp pháp thuộc thẩm quyền qun lý của Văn phòng theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ kế toán theo đúng các quy định của Nhà nước.

- Lập dự toán thu chi ngân sách của Văn phòng UBND tỉnh. Tham mưu xây dựng dự toán phân bổ dự toán ngân sách (bao gồm cả điều chỉnh bổ sung dự toán) cho đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng sau khi được cấp có thẩm quyền giao, trình Chánh Văn phòng xem xét quyết định.

- Tổ chức phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về tiền tương, tiền thưởng, bo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế cho CBCCVC trong cơ quan theo quy định của Nhà nước.

- Theo dõi, quản lý tài sn nhà nước được giao của Văn phòng, bao gồm: trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, máy móc thiết bị và các tài sản khác; Đề xuất mua sắm, thanh lý, điều động tài sản, bố trí trang thiết bị đảm bo điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng.

- Tổ chức thực hiện công tác hậu cần phục vụ các hội nghị, hội thảo ca cơ quan.

100%

1

Đại học tr lên các ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Luật, Hành chính, Quản trị văn phòng, Khoa học qun lý

Trung cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về các lĩnh vực quản trị - tài vụ; công tác lễ tân, phục vụ; Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: Soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

3.1.5

Trưởng Ban Tiếp công dân

CV

Ban Tiếp công dân

Tham mưu, giúp Lãnh đạo tnh, Lãnh đạo Văn phường UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Luật Tiếp công dân 2013, Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân.

- Tổ chức quản lý, điều hành chung công tác của Ban: Phân công, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc Ban; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Văn phòng theo quy định; Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Ban; Tổ chức đăng ký thi đua, chủ trì họp đánh giá công chức trong Ban; xét thi đua, khen thưởng của Ban; rà soát, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng… đối với CBCC thuộc Ban; Duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp, đôn đốc, nhc nhcác công việc và bàn nội dung công tác của Ban; Điều phối công việc của Ban; khi có CBCCVC, lao động hợp đồng trong Ban đi vng để bảo đm tiến độ công việc theo đúng thời gian quy định; Kiến nghị, đề xuất các vấn đề có liên quan đến công việc của Ban.

- Chỉ đạo tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tnh: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trsở tiếp công dân; ch trì phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chtịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất hoặc các buổi tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh tại trụ sở Tiếp công dân tnh.

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức và Thanh tra tnh kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân chuyển đến khi được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Chđạo tổng hợp tình hình, kết qucông tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân; của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân; báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân, Thanh tra tnh và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phn ánh về cùng một nội dung:

- Tổ chức phối hợp với Thanh tra tnh tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc:

+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tnh;

+ Tuyên truyền, ph biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tnh;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thuộc sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh.

- Tham mưu, đề xuất, theo dõi việc thực hiện và vận dụng các cơ chế, chính sách phục vụ nâng cao hiệu quhoạt động tiếp công dân.

- Quản lý Trụ sở tiếp công dân.

- Kiến nghị, đề xuất việc xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân không phù hợp với thực tiễn.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Chánh văn phòng phân công.

100%

CVP KN

Đại học trở lên các ngành Luật, Kinh tế

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, qun lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về công tác tiếp công dân; Có năng lực tchức qun lý, điều hành, kh năng quy tụ công chức trong Ban thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn v liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: Soạn thảo văn bn; Phân tích, tng hợp, x lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

3.1.6

Phó Trưng Ban Tiếp công dân

CV

Ban Tiếp công dân

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tiếp công dân trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân được giao đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý, điều hành chung công tác của Ban: Tham mưu phân công nhiệm vụ công chức thuộc Ban; Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chc thuộc Ban; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Trưởng ban, Lãnh đạo cấp trên theo quy định; Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Ban; Tham mưu duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp, đôn đốc, nhc nhở các công việc và bàn nội dung công tác của Ban; Tham mưu điều phối công việc của Ban khi có CBCCVC, lao động hợp đồng trong Ban đi vng đbảo đảm tiến độ công việc theo đúng thời gian quy định; Kiến nghị, đề xuất các vn đề có liên quan đến công việc của Ban. Trc tiếp theo dõi, quản lý cơ sở vật chất của Trụ sở Tiếp công dân tnh theo quy đnh, giúp Trưởng ban trong công tác bo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại Ban.

- Tham mưu việc triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

- Theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phn ánh.

- Tổng hợp tình hình công việc phụ trách, báo cáo Trưởng ban và lãnh đạo cấp trên để chỉ đạo giải quyết công việc đảm bo hiệu quả, chất lượng.

- Theo dõi những vụ việc đăng ký gặp lãnh đạo UBND tỉnh, trực tiếp tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo để tham mưu từng trường hợp cụ thể tại các phiên tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất.

- Xem xét, trình lãnh đạo ký ban hành thông báo kết luận của lãnh đạo tnh sau phiên tiếp công dân, các văn bản chỉ đạo, giao việc đối với các Sở, ngành, đơn vị để thực hiện.

- Tham gia các cuộc họp của Tổ tư vn giải quyết khiếu nại, tcáo, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền UBND tỉnh;

- Tổ chức phân công, điều hành công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo xlý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm ký thay Trưởng ban các văn bản chuyn, hướng dẫn x lý đơn và các văn bn khác thuộc thẩm quyền của Ban tiếp công dân tnh về nội dung và thể thức.

- Phốp hợp với các Sở, ngành rà soát, đối thoại một số vụ việc theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Phối hợp với các Sở ngành kiểm tra, giám sát trách nhiệm th trưng của các đơn vị về công tác giải quyết khiếu nại, t cáo;

- Phi hợp với các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh tham mưu giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo theo sự chđạo của lãnh đạo.

100%

1

Đại học tr lên các ngành Luật, Kinh tế

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tổ chức tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về công tác tiếp công dân; Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong Ban thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn v liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: Soạn tho văn bản; Phân tích, tổng hợp, x lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc

3.2

Nhóm chuyên môn nghiệp vụ

8

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Tổng hợp chung

CV

Phòng Tổng hợp

Giúp Lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối và Lãnh đạo phòng thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp cho UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong chđạo, điều hành các hoạt động chung thuộc lĩnh vực: Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội hàng năm và m; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tnh, các huyện, thành phố; Chương trình công tác của UBND tỉnh; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng; Báo cáo kiểm điểm công tác chđạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng, năm; Xây dựng các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; Công tác thống kê trên địa bàn tỉnh; Thông báo tình hình tuần và các nội dung khác.

1. Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm.

- Tham mưu Ch th vxây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm.

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm.

- Tổng hợp xây dựng báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm.

 

TPKN

Đại học tr lên các ngành kinh tế, thống kê, kthuật, khoa học công nghệ, khoa học xã hội

 

CV

CCNN  tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện ch trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về các lĩnh vực tổng hợp chung; Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, x lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có kh năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

2. Chương trình công tác của UBND tỉnh

- Xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh hàng năm trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê quyệt; tổ chức theo dõi, đôn đốc các đơn vđược giao thực hiện các báo cáo, đán trong Chương trình công tác.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vthực hiện các báo cáo, đề án được giao trong Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đng bộ tnh.

3. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ca tnh, các huyện, thành ph.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong lập, thẩm định, trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố.

 

1

4. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng, năm:

- Xây dựng Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong báo cáo đánh giá.

- Xây dựng Báo cáo kim điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng, năm trình UBND tỉnh.

5. Xây dựng các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp HĐND tỉnh:

- Tham mưu UBND tỉnh phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri, kiến nghị của đại biu HĐND tỉnh.

- Xây dựng báo cáo kết quthực hiện kiến nghị của ctri; kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; triển khai thực hiện nội dung chất vn tại kỳ họp trình lãnh đạo UBND tỉnh, trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chun bcác đề án trình UBND tỉnh thông qua, trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Xây dựng báo cáo kiến nghị của tỉnh với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

 

PTP KN

6. Công tác thống kê trên địa bàn; Thông báo tình hình tuần và các nội dung khác.

- Tham mưu triển khai thực hiện vcông tác thống kê.

- Triển khai các cuộc Tổng điều tra Thống kê: Tng điều tra dân số; Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản; Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp...

- Tham mưu xây dựng báo cáo nh hình tun; lên lịch làm việc cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh.

- Xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (không thuộc báo cáo định kỳ).

- Chuẩn bị các phiên họp, họp chuyên đề của UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

- Điểm báo hàng ngày cho đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chtịch UBND tỉnh.

- Theo dõi Cục Thống kê tnh về công tác thống kê trên địa bàn.

- Tham dự các hội nghị, cuộc họp thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tham gia bồi dưỡng tập hun chuyên môn, nghiệp vụ

100%

1

3.2.2

Tng hợp kinh tế ngành

CV

Phòng Nông, lâm, ngư nghiệp & TNMT

Giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách khối và Lãnh đạo phòng thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong chđạo, điều hành các hoạt động chung thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nông thôn mới, kinh tế tập th, quản lý chất lượng nông lâm ngư nghiệp; nước sạch nông thôn, môi trường, tài nguyên nước, hợp tác với nước ngoài về lĩnh vực nông nghiệp; Qun lý đt đai, khai thác khoáng sản, biến đổi khí hậu chung; Đê điều thủy lợi, phòng chng thiên tai, tìm kiếm cu nạn trên địa bàn tỉnh

1. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nông thôn mi, kinh tế tập thể, quản lý chất lượng nông lâm ngư nghiệp:

- Tham mưu quy hoạch, kế hoạch, văn bản thuộc lĩnh vực qun lý: Chăn nuôi, nuôi trng thủy sn, nông thôn mới, kinh tế tập thể, quản lý chất lượng nông lâm ngư nghiệp.

- Tham mưu tổ chức Hội ngh, hội thảo thuộc lĩnh vực.

- Chuẩn bị các bài phát biu cho lãnh đạo tnh tại các Hội nghị, Hội thảo có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

- Tham mưu tổ chức thẩm tra dự án xây dựng cơ bản và các dự án khác có liên quan đến lĩnh vực Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nông thôn mới, kinh tế tập th, quản lý chất lượng nông lâm ngư nghiệp.

- Tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến lĩnh vực qun lý.

- Tham mưu xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trng thủy sn.

- Tham gia các Tcông tác giúp việc cho lãnh đạo tnh và các Ban chỉ đạo chuyên ngành của tnh.

- Đôn đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Công Thương, Khoa học & công nghệ, Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng, Công an tnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

PTP KN

Đại học trở lên ngành Nông nghiệp môi trường thủy lợi

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng ch tin hc tương đương đạt chuẩn, knăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực, đạo đức và phẩm cht chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tnh về các lĩnh vực phụ trách; Có khả năng phối hợp với các đơn vliên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đphát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng: Soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, x lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có kh năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

2. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực Quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, biến đổi khí hậu chung:

- Tham mưu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, văn bản thuộc lĩnh vực qun lý: Qun lý đt đai, khai thác khoáng sản, biến đổi khí hậu chung.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực.

- Chuẩn bị các bài phát biểu cho lãnh đạo tnh tại các Hội nghị, Hội thảo có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

- Tham mưu tổ chức thẩm định các dự án có liên quan đến lĩnh vực Quản lý đất đai, khai thác khoáng sn, biến đổi khí hậu.

- Phối hợp với các phòng liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu ni tố cáo có liên quan đến lĩnh vực qun lý.

- Tham mưu xử lý vi phạm hành chính về xphạt vi phạm khai thác khoáng sản trái phép.

- Tham gia các Tcông tác giúp việc cho lãnh đạo tnh và các Ban chỉ đạo chuyên ngành của tỉnh.

- Đôn đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao.

100%

1

3. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực Trồng trọt, nước sạch nông thôn, môi trường, tài nguyên nưc, hợp tác vi nước ngoài về lĩnh vực nông nghiệp:

- Tham mưu quy hoạch, kế hoạch, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý: Trồng trọt, nước sạch nông thôn, môi trường, tài nguyên nước, hợp tác với nước ngoài về lĩnh vực nông nghiệp

- Tham mưu tổ chức Hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, làm việc thuộc lĩnh vực.

- Chuẩn bị các bài phát biểu cho lãnh đạo tnh tại các Hội ngh, Hội tho có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

- Tham mưu tổ chức thẩm định dự án xây dựng cơ bn và các dự án khác có liên quan đến lĩnh vực Trồng trọt, nước sạch nông thôn, môi trường, tài nguyên nước.

- Tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến lĩnh vực quản lý.

- Tham mưu xlý vi phạm hành chính về xử phạt vi phạm môi trường; tịch thu và xử phạt hành vi vận chuyển gỗ, các loại lâm sản quý hiếm, động vật hoang dã trái pháp luật.

- Tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh khi được lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

- Tham gia các Tcông tác giúp việc cho lãnh đạo tnh và các Ban chỉ đạo chuyên ngành của tnh.

- Đôn đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Khoa học & Công nghệ, Tài chính, Xây dựng, Công an tnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao.

100%

1

4. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực Đê điều thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn:

- Tham mưu quy hoạch, kế hoạch, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý: Đê điều thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị, hội tho thuộc lĩnh vực.

- Chuẩn b các bài phát biểu cho lãnh đo tnh tại các Hội ngh, Hội tho có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

- Tham mưu tổ chức thẩm tra dự án xây dựng cơ bản và các dự án khác có liên quan đến lĩnh vực Đê điều thủy lợi, phòng chng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

- Tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến lĩnh vực quản lý.

- Tham mưu xử lý vi phạm hành chính về vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi.

Tham gia các Tổ công tác giúp việc cho lãnh đạo tnh và các Ban chỉ đạo chuyên ngành của tỉnh.

- Đôn đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường và các Sở, ngành khác thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

1

Phòng Giao thông, Công nghiệp, Xây dựng

Giúp Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo phòng thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung thuộc lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin, viễn thông; các thủ tục cp, điều chỉnh, thu hi quyết định ch trương đu tư đối với các đơn vị đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định; xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến thu hút đầu tư nước ngoài (ODA, FDI, ADB,...); kinh tế đối ngoại; hỗ trợ khởi nghiệp, sp xếp đổi mới doanh nghiệp; an toàn giao thông; phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã, doanh nghiệp nhvà vừa trên địa bàn tỉnh.

1. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thcông nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin, vin thông

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bn trình Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp, tiểu th công nghiệp: Khuyến công, điện, vật liệu ncông nghiệp,...

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ vkhoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lưng, cht lượng, an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động nghiên cứu phát trin khoa học công nghệ...

- Nghiên cu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bn trình Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực Công nghệ thông tin tỉnh Nam Định (Quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển CNTT ...); Theo dõi, tham mưu công tác bưu chính, viễn thông, tần s vô tuyến điện ...

- Soạn tho giấy mời, thẩm định bài phát biểu tại các hội nghị cho Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin, viễn thông.

- Tham gia các hội ngh, cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì và làm thông báo kết luận hội nghị theo lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin, viễn thông.

- Tham dhọp các Hội đồng, Ban chỉ đạo: Hội đồng khoa học tnh, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, Ban chỉ đạo ISO tnh, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, tiểu thcông nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin, viễn thông.

- Theo dõi các Sở: Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Công thương lĩnh vực công nghiệp); Công ty Điện lực tỉnh; Bưu điện tnh.

 

1

2. Tham mưu, tổng hợp về thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư đối với các đơn vđầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định - Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ về chủ trương đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp bên địa bàn tỉnh. Dự thảo các Thông báo, Quyết định chủ trương đầu tư.

- Soạn thảo giấy mời, tham gia các hội nghị, cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì và làm thông báo kết luận hội nghị theo lĩnh vực đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp.

100%

1

3. Tham mưu, tổng hợp về xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến thu hút đầu tư nước ngoài; kinh tế đối ngoại; hỗ trợ khi nghiệp, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:

- Tổng hợp, dự thảo văn bản báo cáo Trung ương về đầu tư nước ngoài trên đa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất triển khai các dự án thu hút vn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác sắp xếp, đi mới doanh nghiệp.

- Soạn tho giấy mời, tham gia các hội nghị, cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, tham gia Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tnh; làm thông báo kết luận hội nghị và các văn bn chỉ đạo, quyết định cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

- Soạn tho bài phát biểu của Lãnh đạo tnh, bài dẫn chương trình, tham gia tiếp đón tại Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp hàng năm.

- Tháp tùng lãnh đạo tnh mở máy đầu năm, chúc tết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo lch công tác.

- Đưa tin giao ban tuần về tình hình biến động doanh nghiệp (đăng ký thành lập mới, tạm ngừng kinh doanh, giải thể phá sn, hoạt động lại).

 

 

4. Tham mưu, tổng hợp về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Dự thảo văn bản báo cáo Trung ương về kết quthực hiện các chính sách phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tnh.

- Dự thảo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện chtrương, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Dự thảo giấy mời, thông báo kết luận, bài phát biểu tại các Hội nghị, cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chtrì hoặc tham dự.

- Theo dõi Liên minh các Hợp tác xã tỉnh.

 

 

5. Tham mưu, tổng hợp về An toàn giao thông, công tác vận tải

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bản trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định về xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành QĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông...

- Nghiên cứu, thẩm định, soạn thảo các văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo về công tác đảm bo trật tự an toàn giao thông vận tải dịp Lễ, tết, các kỳ ngh; siết chặt quản lý vận tải và tải trọng phương tiện,...

- Dự thảo giấy mời, tham gia Hội nghị, cuộc họp và dự tho thông báo kết luận tại các cuộc họp về đảm bảo an toàn giao thông do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì;

- Theo dõi, tổng hợp số liệu vtai nạn giao thông đường bộ, đường st, đường thủy trên địa bàn tỉnh hàng tháng, quý, năm.

- Dự thảo các văn bn chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, qun lý phương tiện vận tải và người lái.

 

 

Phòng Tài chính, Thương mại, dịch vụ

Giúp Lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối và Lãnh đạo phòng thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung thuộc lĩnh vực: qun lý giá cả; ngân hàng; thuế, hải quan, thương mi, dự trữ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

1. Lĩnh vực ngân hàng

- Tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các công việc quản lý nhà nước về: cơ chế, chính sách lưu thông tiền tệ; chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển; chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội; mở các văn phòng đại diện, chi nhánh đại diện đối với thương nhân nước ngoài, ngân hàng thương mại;

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban đại diện NHCSXH tnh về các chính sách, kế hoạch cho vay ưu đãi các đối tượng là hộ nghèo, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tnh; Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; Hội nghị lãnh đạo tnh làm việc với ngành ngân hàng.

- Đôn đốc Ngân hàng Nhà nước tnh thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo tnh giao nhiệm vụ

- Phối hợp, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

 

1

2. Lĩnh vực Thương mại

- Tham mưu UBND tỉnh giải quyết các công việc quản lý thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ của tnh; cơ chế chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại; quản lý các hoạt động về hội nhập kinh tế quốc tế; quỹ khuyến khích phát triển ngành nghnông thôn và hoàn thiện các văn bản của ban chỉ đạo 389 của tnh.

- Tham mưu, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thương mại, quy hoạch chợ, quy hoạch xăng dầu;

- Tham mưu, thẩm định hsơ, trình UBND tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại theo thẩm quyền;

- Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp của Ban chỉ đạo 389 của tỉnh, Hội nghlãnh đạo tnh làm việc với Sở Công thương.

- Đôn đốc Sở Công thương thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực Thương mại được lãnh đạo tnh giao nhiệm vụ

 

PTP KN

3. Lĩnh vực Hải quan, dự trữ quốc gia

- Liên hệ, nm bt tình hình thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn báo cáo Lãnh đạo UBND tnh;

- Liên hệ, nắm bt tình hình về dự trữ quốc gia báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Phối hợp, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực thương mại.

 

 

3.2.3

Tổng hợp Tài chính - Ngân sách

CV

Phòng Tài chính, Thương mại, dch vụ

 

1. Điều hành tài chính - ngân sách

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh chđạo về xây dựng dự toán ngân sách hàng năm;

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh chđạo về điều hành thu ngân sách hàng năm; xây dựng các đề án về Phí, lệ phí và các khoản thu khác trình HĐND tỉnh; Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, báo cáo dự toán, quyết toán ngân sách trình HĐND tỉnh;

- Tham mưu, thm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành các quyết đnh, văn bản chỉ đạo về: Bổ sung, hỗ trợ kinh phí; điều chỉnh dự toán ngân sách các đơn vị; mua sm, thanh lý, điều chuyển tài sản nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; mua sm thuốc, vật tư y tế cho các đơn vị thuộc ngành y tế;

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh về qun lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước.

- Tham mưu tổ chức, phục vụ các hội nghị về giao dự toán ngân sách, hội nghị triển khai kiểm toán, hội nghị thông báo kết luận kim toán tại tnh.

- Đôn đốc các đơn vị, sở ngành thực hiện các nhiệm vụ v tài chính, ngân sách, tài sản nhà nước được lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ; đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị của Kim toán nhà nước.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

- Phi hợp, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực điều hành tài chính - ngân sách

 

TP KN

Đại học tr lên chuyên ngành kinh tế, Tài chính

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCN TT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh v các nh vực tài chính - ngân sách; Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng s dng các thiết bvăn phòng để phục vụ cho công việc

2. Lĩnh vực quản lý giá c:

- Tham mưu, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh quy định v giá dch vụ do nhà nước quy định trên địa bàn như: Giá nước sạch; giá dịch vụ chợ; giá dịch vụ đò, phà; giá dịch vụ coi xe; giá dch vụ đo đạc lập bn đồ địa chính; giá dịch vụ công ích thủy lợi; giá thóc tính thuế sdụng đất nông nghiệp...

- Tham mưu, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh, Hội đồng giá đt cụ thvề giá đất cụ thể các dự án;

- Tham mưu, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đt để tính nghĩa v tài chính cho các doanh nghiệp thuê đất;

- Tham mưu, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất khi điểm để đu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở; phê duyệt kết quả đu giá quyền sử dụng đất.

- Tham mưu tchức, phục vụ các cuộc họp của Hội đồng giá đất cụ th; Hội nghị của UBND tỉnh về lĩnh vực giá cả.

- Đôn đốc các đơn v, sở ngành thực hiện các nhiệm vụ về giá cả được lãnh đạo tnh giao nhiệm vụ

- Phối hợp, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực giá cả.

 

1 hoặc PTP KN

3. Lĩnh vực thuế

- Liên hệ, nm bắt tình hình thu ngân sách trên địa bàn báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Tham mưu, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định vviệc miễn, giảm, xoá nợ thuế theo thẩm quyền.

- Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp của Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách; Hội nghị lãnh đạo tỉnh làm việc vi ngành thuế.

- Phối hợp, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực thuế.

3.2.4

Tng hợp xây dựng cơ bản

CV

Phòng Giao thông, Công nghiệp, Xây dựng

Giúp Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo phòng thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp cho Chtịch, các Phó Chủ tịch trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung thuộc nh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, qun lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

1. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Hạ tầng kỹ thuật đô thị; Hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp; Hạ tầng du lịch, văn hóa; Phát triển đô thị; Nhà ở và công sở; Kinh doanh bất động sản; Vật liệu xây dựng.

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bn trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký các Thông báo, Tờ trình, Công văn, Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, phê duyệt Báo cáo KTKT, phê duyệt thiết kế bản vthi công - lập dự toán đầu tư xây dựng công trình; quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; các văn bản chỉ đạo, điều hành trong quá trình triển khai thực hiện dự án; quyết định phê duyệt quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành.

- Tham mưu thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên; dự tho các văn bản báo cáo Trung ương về kết quả thực hiện.

- Soạn tho giấy mời, thẩm định bài phát biểu tại các hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia các hội nghị, cuộc họp và làm thông báo kết luận tại hội ngh do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ tthuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Nghiên cứu, tham mưu giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và xlý vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng công trình, vật kiến trúc.

- Theo dõi các đơn vị: Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh.

100%

1

Đại học tr lên các ngành Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông, Khoa học công nghệ, Kinh tế, Công nghiệp

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn k năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách ca Đảng, Nhà nước và ca tnh về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, giao thông; Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

2. Tham mưu, tổng hợp vlĩnh vực Giao thông và nh vực Đầu tư

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký các Thông báo, văn bn chđạo, quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận ti tnh Nam Định; Quy hoạch các điểm đu ni vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch vị trí điểm đón, trả khách tuyến cố định đường bộ trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quy hoạch phát triển giao thông vận ti đường thủy nội địa tnh Nam Định,

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn tho văn bản trình nh đạo UBND tỉnh ký các Thông báo, Tờ trình, Công văn, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt Báo cáo KTKT, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; các văn bản chđạo, điu hành trong quá trình triển khai thực hiện dự án; quyết định phê duyệt quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành.

- Dự thảo giấy mời, tham gia các cuộc họp, kiểm tra thực tế, dự thảo thông báo kết luận tại các cuộc họp do lãnh đo UBND tỉnh dự về kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng đim trên địa bàn tỉnh (bao gồm các cuộc họp do Trung ương tổ chức, tnh tổ chức, địa phương trong tnh tổ chức).

- Son thảo giấy mời, dự thảo nội dung dẫn chương trình, thẩm định bài phát biểu tại các hội ngh do Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự: Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình cu, đường giao thông; Lễ thông xe, Lễ khánh thành,...

- Nghiên cứu, tham mưu giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư.

- Tham mưu thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên v kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hng năm, giao vốn kế hoạch đầu tư, cp vn đầu tư cho dự án, theo dõi, giám sát đầu tư theo quy định.

- Tổng hợp, đưa tin giao ban tuần về tình hình triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên đa bàn tnh như dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, đường trục phát triển ni Vùng kinh tế biển tnh Nam Đnh với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, đường bộ ven biển đoạn qua tnh Nam Định,...

- Theo dõi các Sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đu tư (lĩnh vực đầu tư phát trin)

100%

1

3.2.5

Tổng hợp văn xã

CV

Phòng Văn xã

Giúp Lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối và Lãnh đạo phòng thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp cho UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chtịch trong chỉ đạo, điu hành các hoạt động chung thuộc lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội; thông tin và truyền thông, phát thanh - truyền hình; Bảo him xã hội tnh; Tham mưu, giúp UBND tỉnh giữ mối liên hệ công tác với các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội.

1. Tham mưu, tng hợp về lĩnh vực Y tế:

- Nghiên cứu, thẩm đnh hồ sơ, soạn thảo văn bản tnh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký các quyết định, ch thvề công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Nghiên cứu, ban hành chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế.

- Tham mưu ban hành kế hoạch, báo cáo định kỳ, chthị, công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về y tế.

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh, mạng lưới y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh; phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm phù hợp với tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Soạn tho giấy mời, thẩm định bài phát biu tại các hội nghị cho Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia các hội nghị, cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì và làm thông báo kết luận hội nghị theo lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Nghiên cứu, thm định hồ sơ, xử lý đơn thư khiếu nại tcáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Theo dõi Sở Y tế.

- Tham gia bồi dưỡng tập hun chuyên môn, nghiệp vụ.

 

TP KN

Đại học trở lên các ngành Luật, Hành chính, xã hội và nhân văn, Lao động xã hội, Văn hóa

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đc và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực tham mưu, tng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tỉnh về các lĩnh vực văn hóa xã hội; Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bản; Phân tích, tng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

2. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Nghiên cứu, tham mưu ban hành quyết định, ch th, văn bản liên quan các lĩnh vực: Di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh.

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản về các lĩnh vực: mỹ thuật, nhiếp nh, triển lãm, quảng cáo, tác giả và quyền tác giả, gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

- Tham mưu ban hành quy hoạch, kế hoạch phát triển thdục ththao quần chúng, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

- Soạn thảo giy mời, thẩm định bài phát biểu tại các hội nghị cho Lãnh đạo UBND tỉnh chtrì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia các hội nghị, cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì và làm thông báo kết luận hội nghị theo lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Theo dõi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực phát thanh - truyền hình, thông tin truyền thông (báo chí - xuất bản)

- Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản (kế hoạch, quyết định, chỉ thị, báo cáo, công văn...) liên quan đến lĩnh vực báo chí (bao gồm: báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyn hình, bản tin thông tấn).

- Nghiên cứu, ban hành văn bản liên quan lĩnh vực xuất bn, in và phát hành.

- Soạn thảo giấy mời, thẩm định bài phát biểu tại các hội nghị cho Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia các hội nghị, cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì và làm thông báo kết luận hội nghị theo lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Theo dõi Đài Phát thanh - Truyền hình, SThông tin và Truyền thông (báo chí - xuất bản)

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

100%

1

4. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, dự án phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nghiên cứu, tham mưu ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch, chương trình phát triển giáo dục.

- Ban hành văn bản liên quan đến quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn.

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Soạn thảo giấy mời, thẩm định bài phát biểu tại các hội nghị cho Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Theo dõi Sở Giáo dục và Đào tạo

5. Tham mưu, giúp UBND tỉnh giữ mối quan hệ công tác với các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội.

- Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh ban hành văn bản liên quan hoạt động của các hội đoàn thể (Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh…)

- Tham gia các cuộc họp, hội nghị tổng kết, lễ kỷ niệm… giữ mối quan hệ công tác với các hội, đoàn thể.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

100%

1

6. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

- Soạn thảo văn bản trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký Kế hoạch, Quyết định về lĩnh vực Lao động, Việc làm và Dạy nghề.

- Tham mưu thực hiện kiểm tra, rà soát chính sách người có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người hot động kháng chiến bnhiễm chất độc hóa học.

- Thẩm định, nghiên cứu, xử lý các hồ sơ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng còn tồn đọng.

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tnh ban hành văn bản liên quan các lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội; Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; Bo trợ xã hội và giảm nghèo.

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, xử lý đơn thư khiếu nại tcáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Soạn thảo giy mời, thẩm định bài phát biểu tại các hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia các hội ngh, cuộc họp và làm thông báo kết luận tại hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Theo dõi Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

7. Tham mưu, tổng hợp vlĩnh vực Bảo him xã hội tỉnh

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành văn bản liên quan lĩnh vực bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện; qun lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bảo him xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

- Soạn thảo giấy mời, thẩm định bài phát biểu tại các hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia các hội ngh, cuộc họp và làm thông báo kết luận tại hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Theo dõi Bo hiểm xã hội tnh.

 

 

3.2.6

Tổng hợp Nội chính

CV

Phòng Nội chính

Giúp Lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối và Lãnh đạo phòng thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp cho UBND tỉnh, Ch tch, các Phó Chủ tịch trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung thuộc lĩnh vực: Tư pháp; thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nội vụ, Tổ chức cán bộ, CCHC, công tác tôn giáo, thi đua khen thưng; thi hành án dân sự; quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

1. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực Nội v: Tổ chức cán bộ, CCHC, tôn giáo, thi đua khen thưởng:

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bản trình Chủ tịch, Phó Ch tch UBND tỉnh ký các kế hoạch, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, chthị, công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về nội vụ: tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, tôn giáo, thi đua khen thưng

- Nghn cứu, thẩm định, soạn thảo các văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp, chính quyền đa phương, đa gii hành chính; các quyết định nâng lương, khen thưởng...

- Nghiên cứu, thẩm đnh các văn bản hồ sơ về bnhiệm, miễn nhiệm công chức, viên chức; cử công chức, viên chức đi học...

- Tham mưu thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác công chức, viên chức, ci cách hành chính, văn thư, lưu trữ...

- Tham gia Ban giám sát việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, tham gia tổ giúp việc cho các ban chỉ đạo như ban chỉ đạo dự án 513...

- Nghiên cứu, đề xuất cho Lãnh đạo UBND tỉnh xử lý văn bản của các cơ quan Trung ương, cá nhân, tổ chức

- Soạn tho giy mời, thẩm định bài phát biểu tại các hội nghị cho Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia các hội nghị, cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chtrì và làm thông báo kết luận hội nghtheo lĩnh vực được phân công theo dõi

- Theo dõi SNội vụ.

 

TP KN

Đại học tr lên các ngành Luật, Hành chính, xã hội và nhân văn

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tnh về các lĩnh vực nội chính; Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: soạn thảo văn bn; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho

2. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực tư pháp, thanh tra, phòng chng tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bn trình Chtịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết đnh về xphạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành QĐ về xphạt vi phạm hành chính...

- Thẩm định, soạn tho văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh về công tác tư pháp gồm: kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phbiến giáo dục pháp luật, qun lý xlý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi có yếu tnước ngoài...

- Thẩm định, nghiên cứu hsơ, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết KNTC, soạn tho văn bản, tham mưu Lãnh đạo tỉnh ban hành kết luận, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền

- Thẩm đnh, nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra, rà soát, soạn thảo văn bản tham mưu Lãnh đo tỉnh ban hành văn bn trong việc tham gia tố tụng hành chính

- Tham gia HĐ tư vấn giải quyết KNTC phức tạp thuộc thm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch về công tác thanh tra, khiếu nại, tcáo, phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch

- Thẩm định, nghiên cứu hồ sơ, tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo trong côngc thanh tra.

- Soạn thảo giấy mời, thẩm định bài phát biu tại các hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia các hội nghị, cuộc họp và làm thông báo kết lun tại hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh ch trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp

 

PTP KN

3. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, thm định hồ sơ, soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký các đề án, kế hoạch, chthị, quyết đnh, công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quốc phòng, thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước v quc phòng, phòng không nhân dân; xây dựng, huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bđộng viên; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện Nghĩa vụ công an nhân dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; xây dựng khu vực phòng thquân sự

- Nghiên cu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký các đề án, kế hoạch, chỉ thị, quyết định, công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ biên phòng; quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới đất liền, biên giới bin; bảo đảm an ninh trật tự trên vùng biển; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chquyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

- Nghiên cứu, thẩm định hsơ, soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký các đề án, kế hoạch, chth, quyết định, công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Bảo vệ chính trị, bảo vệ bí mật nhà nước; phòng chống ma túy, mua bán người, thi hành án hình sự; quản lý, sử dụng vũ khí, vt liệu nvà công cụ hỗ trợ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Tham dự họp các Ban chỉ đạo; Khu vực phòng th tnh; phòng không nhân dân; phòng chng tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nhân quyền

- Soạn thảo giấy mời, thẩm định bài phát biu tại các hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh ch trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia các hội ngh, cuộc họp và làm thông báo kết luận tại hội ngh do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Giữ mối quan hệ với Công an tnh, Bộ Chỉ huy quân sự tnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

 

PTP KN

4. Tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực thi hành án dân sự

- Tham gia tổ giúp việc Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tnh

- Soạn thảo giấy mời, thm định bài phát biểu tại hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì

- Tham gia các hội ngh, cuộc họp do Lãnh đạo UBND tnh chtrì và dự thảo thông báo kết luận tại hội nghị

- Thực hiện công tác tổng hợp thông tin, thống kê, báo cáo, lưu trữ theo lĩnh vực công tác được phân công

- Tham gia đoàn công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chun môn, nghiệp vụ

- Giữ mối liên hệ công tác với Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao:

- Thực hiện việc xử lý đơn thư, theo dõi, đôn đốc, báo cáo về tiến độ gii quyết đơn thư của công dân

- Tham mưu thực hiện việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

- Tham gia phối hợp tiếp công dân định kỳ theo lịch của Lãnh đạo tnh

- Giúp Trưởng phòng soạn thảo văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh vlĩnh vực tổ chức cán bộ, tôn giáo, thi đua khen thưởng

- Dự thảo báo cáo định kỳ và đột xuất của Phòng: lưu trữ quản lý hồ sơ của phòng...

100%

1

3.2.7

Theo dõi công tác ngoại vụ

CV

Phòng Ngoại vụ

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối và Lãnh đạo phòng thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp cho UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu về quản lý đoàn ra, đoàn vào:

+ Tham mưu xây dựng chương trình và chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc tổ chức mời, đón tiếp và làm việc với các đoàn khách, đoàn công tác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

+ Quản lý, nm bt tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên đa bàn tnh.

+ Tham mưu về việc cho phép các đoàn khách, đoàn công tác của cá nhân, tổ chức nước ngoài về làm việc, hoạt động tại tỉnh.

+ Tổ chức, quản lý và tham mưu ban hành quyết định việc xuất cảnh ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối cơ quan Quản lý nhà nước trong tỉnh.

- Tham mưu xây dựng các văn bn quy phạm pháp luật liên quan đến qun lý hoạt động đối ngoại: Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các quy chế cụ thể hóa các quy định vquản lý các hoạt động đi ngoại (quản lý hoạt động các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, quản lý hoạt động thông tin đi ngoại, quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tnh, cấp và quản lý thẻ ABTC,...)

- Tham mưu xây dựng các kế hoạch hoạt động đối ngoại: Xây dựng Kế hoạch hoạt động đi ngoại hàng năm của các đồng chí lãnh đạo tnh, gi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Tham mưu xây dựng Báo cáo đối ngoại 6 tháng và cả năm của tỉnh:

+ Tổng hợp báo cáo đối ngoại 6 tháng và cả năm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh

+ Xây dựng Báo cáo đối ngoại 6 tháng và cả năm của tnh, phương hướng hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm, năm sau.

 

TP KN

Đại học trở lên các ngành Ngoại ngữ, Ngoi giao, Luật, Kinh tế, Quản lý Nhà nước, Hành chính

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đc và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tnh v hot động đối ngoại trên địa bàn tnh; Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vđược giao. Sdụng thành thạo Ngoại ngữ; Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng: Soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có kh năng sử dụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc

- Tham mưu việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế:

+ Chuẩn btài liệu, thẩm định, đảm bảo trình tự các thủ tục để tiến hành việc ký kết thỏa thuận quốc tế giữa tnh và đối tác nước ngoài

+ Kiểm soát việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế giữa các cơ quan, đơn vị trong tnh với đi tác nước ngoài

+ Xây dựng báo cáo về việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế khi có yêu cầu từ Trung ương

- Tham mưu về công tác lãnh sự:

+ Tham mưu lãnh đạo Văn phòng phối hợp vi các cơ quan giải quyết các vụ việc của công dân trong tỉnh tại nước ngoài (công dân bị bắt giữ, xuất cảnh trái phép, bảo hộ công dân,...)

+ Tham mưu giải quyết các sự vụ liên quan tới lãnh sự của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh (nhập cnh trái phép, mục đích hoạt động tại địa phương, công tác an ninh an toàn khi có hoạt động của người nước ngoài, các sự cliên quan tới người nước ngoài,...)

- Tham mưu về công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phnước ngoài:

+ Tham mưu lãnh đạo tnh cho ý kiến về việc cấp phép hoạt động/đánh giá hoạt động/bổ sung địa bàn của các tổ chức phi chính phnước ngoài gửi Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

+ Tham mưu lãnh đạo tnh trong công tác thẩm định và phê duyệt việc tiếp nhận các khon viện trợ của các tổ chức phi chính phnước ngoài

+ Tham mưu lãnh đo Văn phòng và lãnh đạo tnh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản gửi các tchức phi chính phnước ngoài để vận động nguồn viện trợ.

+ Tham gia tổ chức, quản lý, kiểm soát các hoạt động tình nguyện, chương trình viện trợ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức tại tỉnh

- Tham mưu qun lý hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài:

+ Tham mưu lãnh đạo cho ý kiến vviệc cho phép các đoàn phóng viên, nhà báo, đoàn làm phim nước ngoài đến hoạt động tại tnh.

+ Phối hợp vi các cơ quan liên quan kiểm soát chương trình, nội dung của các hoạt động thông tin báo chí của phóng vn nước ngoài tại tnh

+ Tham mưu giúp lãnh đạo tnh trong việc trả lời phỏng vấn, phát ngôn với các phương tiện truyền thông, phóng viên, báo chí nước ngoài

+ Xây dựng báo cáo về thông tin đối ngoại khi có yêu cầu.

 

PTP KN

- Thực hiện việc biên, phiên dịch:

+ Biên phiên dịch các tài liệu nước ngoài;

+ Phiên dịch trong các cuộc gặp gỡ, đón tiếp, làm việc với đoàn khách nước ngoài khi có yêu cầu.

- Quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

+ Thẩm đnh hồ sơ, tham mưu trình lãnh đạo vviệc cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát nội dung chương hình, hoạt động của hội thảo, hội nghquốc tế.

- Tham mưu xây dựng các báo cáo chuyên đề liên quan đến các hoạt động đối ngoại:

+ Tổng hợp, xây dựng các báo cáo đối ngoại chuyên đề khi có yêu cầu.

+ Chuẩn b các điều kiện phc vụ, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc.

- Tham mưu về việc cấp thẻ đi lại cho doanh nhân APEC (th ABTC):

+ Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ trình cấp thẻ ABTC của cơ quan, doanh nghiệp trong tnh.

+ Tham mưu lãnh đạo tnh xây dựng văn bn cho phép doanh nhân được cấp thABTC gửi Cục quản lý xuất nhập cnh - Bộ Công an.

100%

1

3.2.9

Tiếp công dân

CV

Ban Tiếp công dân

Tham mưu cho Lãnh đạo văn phòng và Lãnh đạo Ban thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phn ánh trên đa bàn toàn tnh phù hợp với các quy định của pháp luật.

1. Phục vụ Lãnh đạo tnh tiếp công dân đnh kỳ theo lịch và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh:

- Thực hiện đón, tiếp công dân đến đăng ký lch với Lãnh đạo, lập danh sách các vụ việc, tham mưu cho Lãnh đạo kết luận tại phiên tiếp công dân.

- Tham mưu điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa Ban tiếp công dân với đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân.

- Dự thảo thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tnh sau các buổi tiếp công dân.

2. Thường trực Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh:

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.

- Giải thích hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã được cơ quan có thm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật.

3. Xử lý đơn thư theo quy định ca pháp luật:

- Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân hoặc qua đường bưu điện hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tnh.

- Hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phn ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vcó thẩm quyền giải quyết đối với đơn đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xlý của Ban Tiếp công dân tnh.

4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến ngh, phản ánh do Ban Tiếp công dân tnh chuyển đến;

- Tham mưu, phối hợp vi đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cp kiểm tra vic tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến khi được Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

5. Tổng hợp, báo cáo, lưu trữ hồ sơ khiếu nại, tcáo, kiến nghị phản ánh:

- Tổng hợp tình hình, kết qu công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, theo dõi tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phn ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đơn vqua thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh và của Ban tiếp công dân tnh chuyn đến.

- Dự thảo báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ vụ việc, công văn đi, đến của Ban tiếp công dân tnh.

100%

3

Đại học trlên các ngành Luật, Kinh tế

 

CV

CCNN  tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính tr tt. Có tính trung thực, cn thn, siêng năng, sâu sát, tỉ m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực tham mưu, tổng hợp thực hiện chtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về công tác tiếp công dân; Có khnăng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: Soạn tho văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

3.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

 

 

 

8+20 HĐ68

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

Tchức nhân sự

CV

Phòng Hành chính - Tchức

Tham mưu giúp Chánh Văn phòng và lãnh đạo phòng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương

- Tham mưu thực hiện công việc liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh: Xây dựng đề án tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ; đề án vtrí việc làm, đề án tinh gin biên chế, kế hoạch biên chế, sp xếp bố trí nhân sự....

- Tham mưu thành lp các Ban, Hội, câu lạc bộ... của cơ quan theo quy định hiện hành

- Tham mưu và thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức.

- Tham mưu và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ các cấp theo từng giai đoạn và rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ từng năm.

- Tham mưu và thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức; thực hiện thủ tục cử công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng trong năm; báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm.

- Tham mưu và thực hiện thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, hợp đồng lao động; Thủ tục nghỉ việc, chuyn công tác, đánh giá, nhận xét cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thời gian tập sự hoặc thử việc.

- Tham mưu công tác đánh giá CBCCVCNV hàng năm.

- Tham mưu thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thi hạn của công chức, viên chức

- Theo dõi và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CBCCVC trong cơ quan theo quy định của Nhà nước: Nâng ngạch, bậc lương, ngh hưu, nghmất sức, trợ cấp, ngh phép, nghthai sản.

- Theo dõi và thực hiện công tác bo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của cơ quan.

- Lưu hồ sơ công tác tổ chức cán bộ, lao động tin lương.

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng các báo cáo vcông tác tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương.

- Quản lý hồ sơ, lý lch cán bộ, công chức.

- Tham dự các hội nghị, cuộc họp thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo phòng giao.

100%

TP KN

Đại học trở lên các ngành Luật, Hành chính, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Khoa học qun lý

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đo đức và phm cht chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực tham mưu thực hiện ch trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về công tác t chc nhân sự, lao động, tiền lương; Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: Soạn thảo văn bản; Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có kh năng sử dụng các thiết b văn phòng đphục vụ cho công việc

3.3.2

Hành chính tổng hợp

CV

Phòng Hành chính - Tchức

Tham mưu giúp Lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo phòng thực hiện công tác hành chính tổng hợp

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của văn phòng UBND tỉnh; Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan;

- Theo dõi, tng hợp, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Văn phòng, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tng hợp, thống kê, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất phục vsự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng; tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình chung v công tác nội vụ với UBND tỉnh.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và dự thảo thông báo, kết luận của các cuộc họp do Chánh văn phòng, Phó Chánh Văn phòng chtrì liên quan đến công tác Văn phòng.

- Thực hiện các công việc liên đến công tác Thi đua - Khen thưởng của cơ quan; Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưng, tham mưu tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua giữa các đơn vị trong cơ quan; Dự tho văn bn đăng ký thi đua đầu năm với Khối thi đua, Hội đồng TĐKT tnh; văn bản hướng dẫn trin khai thực hiện, Báo cáo đnh kỳ, đột xuất,... về công tác Thi đua khen thưởng của văn phòng; Theo i, đôn đốc, thống kê, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công tác TĐKT Văn phòng; Chun bị các tài liệu phục vụ họp Hội đồng TĐKT cơ quan; Thông báo kết quả đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của cơ quan; Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ các danh hiệu, hình thức khen thưởng; Theo dõi, cập nhật và lưu hồ sơ Thi đua - Khen thưng của Văn phòng.

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sn hàng năm của cơ quan; Theo dõi công tác quân sự cơ quan.

- Soạn thảo giấy mời các cuộc họp, hội nghị do Văn phòng tổ chức liên quan đến nhiệm vụ của phòng; phối hợp với Phòng Quản trị - Tài vụ chuẩn b phòng họp.

- Tổng hợp, xây dựng Lịch trực ngoài gi hành chính, các ngày L, Tết của Văn phòng;

- Thực hiện các công việc hành chính khác: nhận và cung cấp thông tin đám hiếu; cập nhật và cung cấp danh sách, danh bạ CBCC trong cơ quan; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và CBCC làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ; Nhận và cung cấp chuyển thiếp chúc mừng năm mới, cấp phát văn phòng phm của Văn phòng;....

- Soạn thảo và trình ký các văn bản hành chính thông thường khi được Lãnh đạo phòng giao.

- Tham gia bồi dưỡng lập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chánh Văn phòng, Lãnh đạo phòng giao.

100%

1

Đại học tr lên các ngành Luật, Hành chính, Quản trị văn phòng, Khoa học qun lý

 

CV

CCNtđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực tham mưu thực hiện ch trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh v công tác hành chính tng hợp; Có khả năng phối hợp với các đơn vliên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: Soạn tho văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình hung nhanh, kịp thời, hiu quả, phối hợp, giao tiếp tt. Có khả năng sử dụng các thiết b văn phòng để phục vụ cho công việc

3.3.3

Hành chính một cửa

CS

Phòng Hành chính - Tchức

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo phòng thực hiện công tác hành chính một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức cá nhân nộp tại bộ phận một ca.

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo văn phòng và tiếp nhn kết quả từ các phòng chuyên môn.

- Trả kết qutheo cơ chế một cửa.

- Tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết hsơ “một cửa”; Xây dựng các báo cáo định kỳ 6 tháng, cả năm, báo cáo đột xuất liên quan đến công tác hành chính một cửa.

- Tham mưu xây dựng quy chế làm việc tại bộ phận một ca; xây dựng, cải tiến quy trình một cửa;

- Tham mưu rà soát, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ TTHC; sửa đổi, bsung quy trình ISO trong nội bộ cơ quan Văn phòng

- Thực hiện công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

100%

PTP KN

Cao đng tr lên các ngành Luật, Hành chính

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trtốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực thực hiện ch trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ca tnh vcông tác cải cách hành chính; Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng: Soạn thảo văn bản; Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tt. Có khả năng sử dụng các thiết b văn phòng để phục vụ cho công việc

3.3.4

Qun trị công sở

CS

Phòng Quản trị - Tài vụ

Tham mưu cho Chánh Văn phòng và Trưng phòng thực hiện công tác quản trị công sở

- Quản tr, theo dõi tài sản cơ quan: Các công trình xây dựng cơ bn của Văn phòng, trụ sở Ban Tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật; hệ thống điện; cp thoát nước, hệ thống máy điều hòa không khí; hệ thống, thiết bị thông tin liên lạc; hệ thống Phòng cháy chữa cháy; tài sản khác thuộc khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị và Ban Tiếp công dân tỉnh. Liên hệ với cơ quan, đơn vị hữu quan thường xuyên đảm bảo an toàn về hệ thống điện, hệ thống cp nước, phục vụ kịp thời trong mọi hoạt động của cơ quan.

- Đề xuất sa chữa, mua sm tài sản cố định, vật tư, thiết bvăn phòng, văn phòng phẩm theo kế hoạch đã dược phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác hậu cần:

+ Sắp xếp lịch họp, chuẩn bị, trang bị phương tiện, điều kiện vật chất; b trí phòng họp, hình thức, nghi lễ trong các cuộc họp của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

+ Thực hiện việc trang tbăng rôn (bandroll), cờ, khu hiệu ... vào các ngày lễ, tết trong năm;

+ Tham mưu sắp xếp điều động xe, liên hệ đặt vé tàu, máy bay cho lãnh đạo cơ quan đi công tác.

+ Thực hiện liên hệ, đón tiếp, sp xếp, bố trí nơi ăn, nghcho khách của cơ quan theo sự phân công của lãnh đạo.

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan khuôn viên trụ sở cơ quan và các cơ sở thuộc Văn phòng quản lý.

+ Tổ chức quản lý, sp xếp trang trí cây cảnh, bàn ghế tiếp khách, kim tra, đôn đốc CBCCVC, lao động hợp đồng trong cơ quan có trách nhiệm bảo vệ tài sản cơ quan, giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực Trụ sở.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao

 

TP, PTPKN

Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Hành chính, Khoa học quản lý, Qun trị văn phòng

 

CV

CCNN tđ bc 1 KNL NNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trtốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có năng lực thực hiện ch trương, chính sách ca Đảng, Nhà nước và của tnh về công tác quản trị công sở; Có khả năng phối hợp với các đơn vliên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng: Soạn thảo văn bản; Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

3.3.5

Công nghệ thông tin

CV hoặc

Phòng Hành chính - Tchức

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo phòng thực hiện công tác công nghệ thông tin trong cơ quan

- Tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan;

- Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng tin học cho cán bộ, công chức trong cơ quan hàng năm.

- Xây dựng các báo cáo định kỳ/đột xuất về công tác tin học.

- Quản trị, theo dõi, duy trì hệ thống mạng máy tính, hệ thống máy tính cơ quan; Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động công vụ của Văn phòng.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại cơ quan.

- Quản lý, vận hành Hệ thống trực tuyến của cơ quan.

- Quản trị, vận hành Website của Văn phòng.

- Quản lý, khai thác sử dụng hộp thư điện tcủa Văn phòng.

- Quản lý, sử dụng các trang thiết bị Tin học của Văn phòng (Bảng điện tử, TV, máy ảnh, máy chiếu...); Đánh giá thiết bị CNTT đề nghị nâng cấp, sa chữa, thanh lý.

- Hỗ trợ cán bộ, công chức trong việc ứng dụng các phần mềm Tin học phục vụ công tác chuyên môn tại cơ quan.

- Kiểm tra và khắc phục sự cố máy tính tại Văn phòng.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

100%

1

Đại học trlên các ngành Tin học, Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin.

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng ch tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

Có năng lực tham mưu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tnh về công tác tin học; Có khnăng phối hợp với các đơn vliên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.

2. K năng:

Kỹ năng: Soạn thảo văn bản; Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có kh năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vcho công việc

3.3.6

Kế toán

KTV TC

Phòng Qun tr- Tài vụ

Tham mưu cho Chánh Văn phòng và Lãnh đạo phòng thực hiện công tác kế toán cơ quan

- Lập dự toán kinh phí, điều hành sử dụng kinh phí. Giám sát tài chính trong phạm vi cơ quan

- Ghi chép số liệu kế toán, thu thập, xử lý số liệu kế toán theo đi tượng và nội dung công việc theo chun mực và chế độ kế toán. Bo qun, lưu trữ chng từ kế toán

- Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp thanh toán nợ, kim tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sn; phát hiện v ngăn ngừa các hành vi, vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

- Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí ở cơ quan. Tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trvà quyết định tài chính

- Báo cáo tình hình sử dụng tài sn, kinh phí của cơ quan. Báo cáo quyết toán tài chính hàng quý, năm.

- Tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước của cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có).

- Thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện công việc khác khi Chánh Văn phòng/Trưng phòng giao

 

PTP KN

Đại học tr lên các ngành Kế toán, tài chính, kinh tế

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phm cht chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

Có năng lực tham mưu thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước và của tnh vcông tác kế toán; Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng: Soạn tho văn bản; Phân tích, tng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

3.3.7

Thủ quỹ

NV

Phòng Qun trị  - Tài vụ

Tham mưu cho Chánh Văn phòng và trưng phòng thực hiện công tác thủ quỹ

- Trực tiếp qun lý, giữ Quỹ tiền mặt.

- Thực hiện việc rút tiền, nộp tiền, gửi tiền hoặc các giao dịch tiền mặt khác tại Kho bạc, ngân hàng.

- Thực hiện nghiệp vụ thu - chi tiền mặt.

- Cân đối và báo cáo kịp thời số dư tiền mặt tn quỹ cho người có thẩm quyền.

- Ghi chép đầy đủ, kp thời, chính xác các khon thu, chi từ quỹ tiền mặt vào squỹ tiền mặt

- Theo dõi tạm ứng và đôn đốc thanh toán tạm ứng đúng hạn.

- Chuyển các phiếu thu/ phiếu chi và chứng từ đi kèm cho kế toán.

- Thực hiện các công việc khác do Trưng phòng giao.

100%

01

Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế

 

 

CCNN tđ bậc 1 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trtốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc.

2. Kỹ năng: Quản lý tiền mặt; vào sổ sách kịp thời; đếm tiền nhanh, không nhm ln; tng hợp, phối hợp, giao tiếp tt. Có kh năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

3.3.8

Văn thư

NV

Phòng Hành chính - Tchức

Tham mưu cho Chánh Văn phòng và lãnh đạo phòng thực hiện công tác văn thư cơ quan

1. Qun lý và giải quyết văn bản đến:

- Tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ văn bn đến

- Bóc bì, đóng dấu công văn đến

- Ghi số đến

- Scan văn bản đến

- Đăng ký công văn đến lên hệ thống quản lý văn bản

- Chuyển văn bản đến cho lãnh đạo văn phòng xử lý

- Chuyển giao văn bn đến cho Lãnh đạo và chuyên viên giải quyết.

- Theo dõi việc giải quyết văn bản đến

- In sổ đăng ký văn bản đến

100%

01

Trung cấp trở lên các ngành Văn thư - lưu trữ, Hành chính, Luật

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trị tt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng: sp xếp, bảo qun hồ sơ, tài liệu; kỹ năng xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có kh năng sdụng các thiết b văn phòng đphục vụ cho công việc

2. Tiếp nhận, phát hành văn bản đi:

- Tiếp nhận văn bản; Kim tra hình thức, ththức và thẩm quyền ban hành văn bản

- Đăng ký văn bản trên hệ thống qun lý văn bản; ghi số, ngày tháng ban hành văn bản và số lượng bản in.

- Chuyển phát hành văn bản với bưu điện hoặc s chuyn giao trực tiếp trong ngày;

- Scan văn bản, phối hợp với bộ phận tin học đchuyển phát hành văn bản điện tử trên hệ thống qun lý văn bản.

- Theo dõi việc chuyn văn bản đến nơi nhận

- In sổ đăng ký văn bản đi.

100%

01

- In ấn, photo văn bản theo nơi nhận văn bn.

- Đề xuất các biện pháp về sửa chữa, nâng cấp các máy in, máy photo tài liệu.

- Thông tin lịch họp của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh lên bảng tin điện tử cơ quan.

100%

1

- Đóng dấu văn bản đi

- Qun lý và bàn giao hồ sơ vào lưu trữ cơ quan:

+ Tập hợp, sp xếp hồ sơ theo tên loại văn bản và theo tháng, quý, năm

Kiểm tra, rà soát văn bản trong hồ sơ, bổ sung những văn bản còn thiếu

+ Lập danh mục, bng kê và làm thủ tục bàn giao văn bản với lưu trữ cơ quan

 

PTP KN

3.3.9

Lưu trữ

NV hoặc TĐ

Phòng Hành chính - Tchức

Tham mưu cho Chánh Văn phòng và lãnh đạo phòng thực hiện công tác lưu trữ tại cơ quan

- Tham mưu xây dựng Danh mục hồ sơ lưu hàng năm tại cơ quan; Hướng dẫn lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ

- Thực hiện các nghiệp vụ: Thu thập, bổ sung tài liệu; Phân loại tài liệu; Chỉnh lý tài liệu; Xác định giá trị tài liệu; Xây dựng công cụ tra cứu khoa học tài liệu.

- Trực tiếp quản lý Kho lưu trữ, tham mưu và thực hiện tchức bảo qun tài liệu; phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu.

- Thực hiện việc thống kê, kiểm tra và báo cáo về tài liệu lưu trữ của cơ quan.

- Lập danh mục, bảng kê tài liệu, tham mưu việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị, trùng thừa.

- Hy tài liệu hết giá tr.

- Giao nộp tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lch sử;

 

2

Trung cấp trở lên các ngành Văn thư - lưu trữ, Hành chính, Luật

 

 

CCNN tđ bậc 1 KNL NNVN

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cn thn, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc. Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết các vn đề phát sinh trong thực tế.

2. Kỹ năng: Sắp xếp, bảo quản hồ sơ, tài liệu; kỹ năng xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tt. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng đphục vụ cho công việc

3.3.10

Nhân viên kỹ thuật

 

Phòng Qun trị - Tài vụ

Thực hiện vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, cp, thoát nước, các thiết bị điện khác trong cơ quan, đảm bo phục vtốt cho hoạt động của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

- Thực hiện vận hành hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, các thiết bị điện khác trong cơ quan phục vụ hoạt động của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cuộc họp, hội nghị diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh:

- Tham mưu, đề xuất kế hoạch sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, các thiết bị điện khác được giao.

- Bảo trì hệ thống thang máy

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng Internet

- Chuẩn bị các điu kiện phục vụ kịp thời các cuộc họp thường xuyên, đột xuất, hội nghị diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh: In ấn bng tên của Đại biểu, khẩu hiệu, maket hội trường, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng....

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.

100%

03 HĐ 68

Trung cấp trở lên các ngành về hệ thống điện, nước

 

 

CCNN tđ bậc 1 KNL NNVN

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trtốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, t m. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Tng hợp, phi hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sdụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

3.3.11

Lái xe

 

Phòng Quản trị - Tài v

Phục vụ đưa, đón Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và CBCC đi công tác đảm bảo an toàn và đúng thời gian quy định

- Lái xe phục vụ hoạt động công vụ của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Trực tiếp quản lý, sử dụng, bảo qun, vệ sinh xe thường xuyên.

- Kiểm tra, sửa chữa xe khi phát sinh hư hng nhỏ; đề xuất chế độ bảo dưỡng, bảo hành theo định kỳ, đảm bo xe hoạt động an toàn, sn sàng phục vụ công tác.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo giao.

100%

07 HĐ 68

12/12

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

Nắm vng và chấp hành tt Luật giao thông; Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trị tốt; Có tính trung thực, cẩn thận; Có tinh thần trách nhiệm cao; sức khe tốt.

2. Kỹ năng: Quan sát tốt, bảo quản xe tốt; phi hợp, xử lý tình hung nhanh

3.3.12

Phục vụ

 

Phòng Quản trị - Tài vụ

Thực hiện công tác lễ tân và phục vụ các điu kin cần thiết vvệ sinh hội trường, phòng họp, cơ quan

- Phục vụ trà nước cho Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Vệ sinh phòng làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Vệ sinh các phòng họp, hội trường và khu vực chung quan.

- Chuẩn bị các điu kiện và phục vụ kịp thời cho các đoàn khách Trung ương, tnh bn, khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại UBND tỉnh; các cuộc họp thường xuyên, đột xuất, các hội nghdiễn ra tại trụ sở UBND tỉnh như: bày trí, nước ung, đồ ăn nhẹ...

- Bảo qun và sử dụng tiết kiệm, hợp lý các công cụ, dụng cvà vật dng vệ sinh được cấp phát; Báo cáo ngay khi phát hiện các phát sinh đột xuất về tình hình vệ sinh tại khu vực được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo giao.

100%

06 HĐ 68

12/12

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

Có năng lực, đạo đức và phm chất chính tr tt; tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao; siêng năng, cn thận trong công việc; sức khỏe tốt.

Kỹ năng: Dọn dẹp, lễ tân tốt.

Ban Tiếp Công dân

Phục vụ các điều kiện cần thiết về vệ sinh ti Ban Tiếp công dân

- Phục vụ trà nước cho Ban Tiếp công dân và các bui tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Vệ sinh phòng làm việc của Lãnh đạo Ban Tiếp công dân, các phòng tiếp dân và khu vực chung của Ban.

- Bảo quản và sử dụng tiết kiệm, hợp lý các công cụ, dụng cụ và vật dụng vệ sinh được cấp phát;

- Thực hiện nhiệm v khác khi được Lãnh đạo Ban giao.

100%

01 HĐ 68

3.3.13

Bảo vệ

 

Phòng Hành chính - Tchức

Bảo vệ an toàn tài sản, an ninh trật tự thuộc phạm vi Tr s HĐND & UBND tỉnh trong giờ hành chính

- Thường trực tại cổng trsở, hướng dẫn khách đến liên hệ công việc;

- Nhận, chuyển đơn thư của công dân gửi trực tiếp

- Phối hợp với lực lượng cảnh sát bảo vệ thực hiện công tác bảo vệ an toàn cơ quan về: an ninh, trật tự, phòng chng cháy nổ, bảo vệ toàn bộ tài sn, phương tiện của cơ quan.

- Bảo qun tốt cơ sở vật chất và các phương tiện được trang bị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng, Trưng phòng giao.

100%

02 HĐ 68

12/12

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phm chất chính trị tốt; tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao; siêng năng, cn thận trong công việc; sc khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Quan sát tốt; phối hợp, xử lý tình huống nhanh.

Ban Tiếp Công dân

Bảo vệ an toàn i sản, thực hiện giữ gìn an ninh trật tự tại trụ sở Ban Tiếp công dân trong giờ hành chính

- Thường trực ti nhà bảo vệ, hướng dẫn khách đến liên hệ công việc;

- Bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn tài sản tại trụ s Ban Tiếp công dân.

- Phối hợp với lực lượng công an phường đảm bo an ninh, trật tự trong các cuộc tiếp công dân định kỳ và đột xuất tại Ban Tiếp công dân.

- Bảo quản tốt cơ sở vật chất và các phương tiện được trang bị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

100%

01 HĐ 68

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2646/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 16/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2646/QĐ-UBND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390725