• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 2673/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 2673/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2673/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI PHƯỜNG THỦY XUÂN, THÀNH PHỐ HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu và Quy hoạch định hướng mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1753/TTr-SCT ngày 14 tháng 10 năm 2015 và của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2226/SXD-KTQH ngày 14 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu cấp 2 trên tuyến đường quy hoạch Vành đai 2 (nối từ đường Bùi Thị Xuân với đường Trần Thái Tông), phường Thủy Xuân, thành phố Huế vào Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- C
T và các PCT UBND tnh;
- VP: CVP
, PCVP Đ.N.Trân;
- Lưu: VT,
CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2673/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2673/QĐ-UBND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328893