• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 268/QĐ-UBND kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 268/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4794/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-STP ngày 09/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

STT

Tên/nhóm thủ tục hành chính

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Căn cứ lựa chọn

Dự kiến sản phẩm

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

I. SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

A. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sở LĐ-TB&XH

 

Quý I/2017

Quý III/2017

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH từ 7 ngày làm việc xuống 6 ngày làm việc.

B. Lĩnh vực Người có công

1

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Sở LĐ-TB&XH

 

Quý I/2017

Quý III/2017

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP , Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH từ 15 ngày làm việc xuống 14 ngày làm việc.

2

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Sở LĐ-TB&XH

 

Quý I/2017

Quý III/2017

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP , Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH từ 15 ngày làm việc xuống 14 ngày làm việc.

3

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Sở LĐ-TB&XH

 

Quý I/2017

Quý III/2017

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP , Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH từ 15 ngày làm việc xuống 14 ngày làm việc.

II. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

A. Lĩnh vực đất đai

1

Chấp thuận chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư

02/2017

10/2017

Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2014

Bổ sung nội dung giới thiệu địa điểm trong Thủ tục này

2

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư

02/2017

10/2017

Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2014

Bỏ thủ tục này. Kết hợp thực hiện trong quá trình giải quyết thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường

VPĐKĐĐ, Cơ quan thuế

02/2017

10/2017

Qua thời gian thực hiện thủ tục và căn cứ ý kiến của người SDĐ nhận thấy thời gian thực hiện thủ tục là khá dài nên đề nghị giảm bớt thời gian thực hiện

Đề nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục

4

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

VPĐKĐĐ, UBND cấp xã

02/2017

10/2017

Qua thời gian thực hiện thủ tục và căn cứ ý kiến của người SDĐ nhận thấy thời gian thực hiện thủ tục là khá dài nên đề nghị giảm bớt thời gian thực hiện

Đề nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục

5

Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng bị mất

Sở Tài nguyên và Môi trường

VPĐKĐĐ, UBND cấp xã; Cơ quan xây dựng; Phòng TNMT cấp huyện

02/2017

10/2017

Qua thời gian thực hiện thủ tục và căn cứ ý kiến của người SDĐ nhận thấy thời gian thực hiện thủ tục là khá dài nên đề nghị giảm bớt thời gian thực hiện

Đề nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục

B. Lĩnh vực Biển và Hải đảo

1

Gia hạn Quyết định giao khu vực biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

02/2017

10/2017

Qua kiểm tra thấy còn có sự bất hợp lý, rườm rà trong quy định về thành phần hồ sơ đề nghị nộp.

Bỏ: “Tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị gia hạn (được lập theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP); và Bản đồ khu vực biển đề nghị gia hạn (được lập theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP)” trong thành phần hồ sơ đề nghị nộp.

2

Trả lại khu vực biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

02/2017

10/2017

Qua kiểm tra thấy còn có sự bất hợp lý, rườm rà trong quy định về thành phần hồ sơ đề nghị nộp.

Bỏ “Tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị trả lại trong trường hợp trả lại toàn bộ khu vực biển hoặc tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị tiếp tục sử dụng trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển (được lập theo Mẫu 05 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP)” trong thành phần hồ sơ đề nghị nộp.

C. Tài nguyên nước

1

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 10m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

03/2017

10/2017

Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT .

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

2

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 10m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

03/2017

10/2017

Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT .

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

3

Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

03/2017

10/2017

Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT .

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

4

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới đất từ 10 m3/ngày đêm đến 3.000m3/ngày đêm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

03/2017

10/2017

Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT .

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

5

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đến dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy từ 50kW đến dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 10.000 m3/ ngày đêm đến dưới 100.000 m3/ngày đêm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

03/2017

10/2017

Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT .

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

6

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đến dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy từ 50kW đến dưới 2.000 kW; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 10.000 m3/ ngày đêm đến dưới 100.000 m3/ ngày đêm.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

03/2017

10/2017

Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT .

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

7

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 5m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm đối với nước thải không chứa hóa chất độc hại; với lưu lượng từ dưới 5m3/ngày đêm đối với các cơ sở hoạt động theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

03/2017

10/2017

Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT .

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

8

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 10.000 m3/ ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 5m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm đối với nước thải không chứa hóa chất độc hại; với lưu lượng từ dưới 5m3/ngày đêm đối với các cơ sở hoạt động theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

03/2017

10/2017

Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT .

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

D. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

9

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

04/2017

10/2017

Luật Khoáng sản năm 2010

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

10

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

04/2017

10/2017

Luật Khoáng sản năm 2010

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

E. Môi trường

 

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

04/2017

10/2017

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

III. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

A. Lĩnh vực đường bộ

1

Cấp mới Giấy phép lái xe.

Sở Giao thông Vận tải

 

Quý I/2017

Quý III/2017

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Giảm thời gian cấp mới GPLX từ 10 ngày làm việc xuống còn 02 giờ sau khi hoàn thành kỳ sát hạch.

2

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

Sở Giao thông Vận tải

 

Quý I/2017

Quý III/2017

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giảm thời gian đổi GPLX từ 05 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

3

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.

Sở Giao thông Vận tải

 

Quý I/2017

Quý III/2017

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giảm thời gian đổi GPLX từ 05 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

4

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Sở Giao thông Vận tải

 

Quý I/2017

Quý III/2017

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giảm thời gian đổi GPLX từ 05 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

5

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Sở Giao thông Vận tải

 

Quý I/2017

Quý III/2017

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giảm thời gian đổi GPLX từ 05 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

6

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Sở Giao thông Vận tải

 

Quý I/2017

Quý III/2017

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giảm thời gian đổi GPLX từ 05 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

IV. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Lĩnh vực đầu tư

1

Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Văn phòng

Quý I/2017

Quý II/2017

- Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ- BKHĐT ngày 30/11/2015.

Đề nghị xem xét bãi bỏ thủ tục. Lý do: Thủ tục này không có tên mẫu đơn, biểu mẫu tờ khai; không yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục.

V. SỞ XÂY DỰNG

Lĩnh vực xây dựng

01

Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở.

Sở Xây dựng

Các ngành liên quan

Quý I/2017

Quý III/2017

Các văn bản hiện hành

Đơn giản hóa TTHC

02

Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng

Sở Xây

Các ngành

Quý

Quý

Các văn bản hiện hành

Đơn giản hóa

 

công trình

dựng

liên quan

I/2017

III/2017

 

TTHC

03

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Sở Xây dựng

Các ngành liên quan

Quý I/2017

Quý III/2017

Các văn bản hiện hành

Đơn giản hóa TTHC

04

Cấp giấy phép xây dựng công trình

Sở Xây dựng

Các ngành liên quan

Quý I/2017

Quý III/2017

Các văn bản hiện hành

Đơn giản hóa TTHC

05

Thẩm định phê duyệt QHCT 1/500 của dự án

Sở Xây dựng

Các ngành liên quan

Quý I/2017

Quý III/2017

Các văn bản hiện hành

Đơn giản hóa TTHC

06

Cấp giấy phép quy hoạch/ Chấp nhận bổ sung quy hoạch khi chưa có quy hoạch

Sở Xây dựng

Các ngành liên quan

Quý I/2017

Quý III/2017

Các văn bản hiện hành

Đơn giản hóa TTHC

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 268/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 25/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 268/QĐ-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341759