• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 2685/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất đối với khu nhà, đất Trụ sở Ban điều hành giao thông vận tải (cũ), tại ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Tải về Quyết định 2685/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2685/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỐI VỚI KHU NHÀ, ĐẤT TRỤ SỞ BAN ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI (CŨ), TẠI ẤP AN NINH 1, THỊ TRẤN KẾ SÁCH, HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015;

Theo Quyết định số 1479/QĐ-UBNĐ ngày 17/6/2016 cửa Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu nhà, đất Trụ sở Ban điều hành giao thông vận tải (cũ), tại ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

Theo Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 1468/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 25/10/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất đối với khu nhà, đất Trụ sở Ban điều hành giao thông vận tải (cũ), tại ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

1. Vị trí: Thuộc thửa đất số 198, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

2. Diện tích đất: 164,2 m2.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

4. Đơn giá khởi điểm:

Vị trí 1 (trong phạm vi có chiều sâu thâm hậu từ 30 mét trở xuống, tính từ mép lộ giới): 6.716.000 đồng/m2.

- Vị trí 2 (trong phạm vi có chiều sâu thâm hậu từ mét thứ trên 30 đến mét thứ 70 trong cùng thửa đất): 3.358.000 đồng/m2.

5. Giá khởi điểm đối với 164,2 m2 đất: 1.063.814.400 đồng.

((152,6 m2 x 6.716.000 đồng/m2) + (11,6 m2 x 3.358.000 đồng/m2)).

6. Giá trị tài sản trên đất: 103.485.965 đồng.

7. Giá khởi điểm đối với 164,2 m2 đất và giá trị tài sản trên đất: 1.167.300.365 đồng.

Điều 2. Căn cứ giá khởi điểm được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất đối với khu nhà, đất nêu trên theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2685/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Lê Văn Hiểu
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2685/QĐ-UBND

277

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329530