• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


 

Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 269/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ Hướng dẫn việc kim soát các hoạt động hp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước;

Căn cứ Nghị định s 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;

Căn cứ Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ về vic Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất;

Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố tại Tờ trình số 288/TTr-CAHN ngày 11 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c PTTgCP Nguyễn Xuân Phúc;
- Bộ CA, Bộ YT, BTC, Bộ CT;
- Đ/c Ch
tịch UBNDTP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUBNDTP: đ/c CVP, các đ/c PCVP, các phòng VX, NC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 269/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của y ban nhân dân Thành phHà Nội)

Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp trong thực hiện kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện thuc hướng thn và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh chng tội phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Quy chế này áp dụng với

a) Các S: Công Thương, Y tế, Cục Hải quan, Công an Thành phố trong việc kiểm soát các hoạt động được quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Các đơn vị có chức năng kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được quản lý theo ngành đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bo công tác quản lý Nhà nước về phòng chống ma túy thống nht theo từng ngành, lĩnh vực được phân công tránh chồng chéo, sót lọt hoặc cản trcác hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

2. Công an Thành phlà cơ quan đầu mi phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan Thành phố trong công tác kiểm soát các hoạt động hp pháp liên quan đến ma túy.

3. Hoạt động phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan và Công an Thành phđược thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vvà quyền hạn đã được pháp luật quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Th đô.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Kiểm soát hoạt động sản xuất, bảo qun, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa bàn Thành phHà Nội.

3. Trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

4. Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chương II

CƠ CHẾ PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.

1. Lực lượng Hải Quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao kim soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định tại điều 8 Điu 10 Nghị định số 58/2003/NĐ-CP. Trong quá trình làm thủ tục nhập xuất khu khi phát hiện những sai phạm không đúng với nội dung được quy định trong giy phép, lực lượng Hải Quan giải quyết theo thẩm quyền đồng thời trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi phát hiện sai phạm thông báo cho Công an Thành ph, cơ quan cấp phép và các cơ quan có trách nhiệm theo quy định đ phi hợp quản lý, kiểm soát và xử lý.

2. Lực lượng Hải quan có trách nhiệm giám sát hàng từ khi tạm nhập đến khi tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Việc thay đổi mẫu mã, bao bì của hàng tạm nhập, tái xut phải được sự đồng ý của cơ quan cấp phép và giám sát của lc lượng Hải Quan. Trong quá trình làm thủ tục tạm nhập, tái xuất khi phát hiện sai phạm không đúng với nội dung quy định trong giấy phép, lực lượng Hải quan có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi phát hiện sai phạm thông báo cho Công an Thành phố, cơ quan cp phép và các cơ quan có trách nhiệm theo quy định để phối hợp quản lý, kiểm soát và xử lý.

Điều 5. Phối hợp kiểm soát hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện thuốc hướng thần và tiền chất.

1. Các Sở Công Thương, Y tế, Cục Hải quan, Công an Thành phố trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chtrì phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đc, kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, địa phương và cá nhân hoạt động sản xuất, bo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyn, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuc gây nghiện, thuc hướng thần và tiền chất đóng trên địa bàn Thành phố.

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương

a) Rà soát, thống kê các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

b) Nghiên cứu đề ra các hình thức tuyên truyền về tác dụng của các loại tin cht ma túy vừa có tác dụng trong sản xuất công nghiệp đồng thời là hóa chất không thể thiếu trong sản xuất điều chế chất ma túy. Để các doanh nghip nâng cao trách nhiệm trong quản lý tiền chất chống thất thoát, không để tội phạm ma túy lợi dụng sử dụng tin cht đsản xuất ma túy.

c) Hướng dn các doanh nghiệp xây dựng quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp trong sản xuất, phân phi, mua bán, sử dụng trao đi, vận chuyển (như hệ thống sổ sách, chứng từ, phiếu xuất nhập kho định mức tiêu hao các loại tiên chất trên đơn vị sản phẩm để phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát).

d) Định kỳ ít nhất 06 tháng 01 lần chủ trì thực hiện công tác kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, mua bán, phân phối sử dụng, trao đi, vận chuyển các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và các loại tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Trách nhiệm của Sở Y tế

a) Rà soát, thống kê các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, cá nhân được Bộ Y tế cho phép sản xuất nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm thuốc gây nghiện, thuc hướng thần, tiền chất. Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh được pha chế thành phẩm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú.

b) Tăng cường công tác hướng dẫn và quản lý các đối tượng trong hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại tiền chất để bảo đảm thực hiện đúng các quy định theo Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghin Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

c) Tăng cường công tác kiểm soát chế độ phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi cht ma túy, thuốc gây nghiện, thuc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học. Định kỳ ít nhất 06 tháng 01 lần chủ trì thực hiện công tác kiểm tra các doanh nghiệp cơ quan, tchức cá nhân hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và các loại tiền chất dùng làm thuốc trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

4. Trách nhiệm của Cục Hải quan Thành phố

a) Thực hiện chc năng quy định tại Điều 4 của quy định này.

b) Tăng cường công tác giám sát hải quan đi với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, tạm nhập tái xuất để phát hiện các hành vi lợi dụng các hoạt động này để đưa các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và ma túy vào trong thành phcũng như đưa ra nước ngoài bất hợp pháp.

c) Định kỳ hàng tháng, Cục Hải quan Thành phtổng hợp số liệu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện cht ma túy gửi cho các Sở Công Thương, Y tế, Công an thành phố để phi hợp theo dõi quản lý.

5. Trách nhiệm của Công an Thành phố

a) Tăng cường công tác kiểm soát chế độ phân phối, mua bán sử dụng trao đổi chất ma túy, thuc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất phục vụ nghiên cu, giám đnh, hun luyện nghiệp vụ, điu tra tội phạm về ma túy.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Cục Hải quan, SY tế thực hiện công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với công tác xuất, nhập khẩu tạm nhập tái xut, sản xut kinh doanh, sử dụng và lưu giữ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuc hướng tâm thần, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất thuốc gây nghiện thuốc hướng tâm thần tránh thất thoát để bọn tội phạm ma túy lợi dụng mua bán sản xuất và sử dụng các loại ma túy bất hợp pháp.

c) Tổ chức điu tra, xác minh đcó biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hin những sai phạm của các tchức, doanh nghiệp trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố.

d) Định kỳ ít nhất 06 tháng 01 lần thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Công Thương, Y tế, Công an Thành phố, Hải quan kiểm tra các doanh nghiệp cơ quan, tchức, cá nhân có hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán vận chuyn, phân phi, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh chng tội phm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 6. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Công an Thành phố là cơ quan đầu mối trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động được quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Quy chế này. Thông qua công tác quản lý giám sát của các ngành chức năng khi phát hiện nguồn tin tài liệu hoặc các hành vi sai phạm thì các ngành có trách nhim thông báo cho Công an Thành phđể phối hợp xử lý.

2. Công an Thành phố, Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, đề ra nội dung, lịch trình công tác kiểm tra giám sát và tập hợp tình hình báo cáo UBND thành phtheo quy định.

Điều 7. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát

1. Công an Thành phố, Sở Công Thương, SY tế, S Tài chính và các cơ quan thi hành pháp luật về phòng, chống ma túy trong phạm vi, nhiệm vụ và quyn hạn được giao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này; xử lý hành chính những cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an Thành phđiều tra, xử lý những vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự.

2. Công an Thành phố, Sở Công Thương, Sở Y tế và Sở Tài Chính theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi các hoạt động được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quy chế này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương Giám đốc Sở Y tế, Cục trưởng Cục Hải Thành phtrong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hin Quy chế này, định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo UBND Thành phố, Ban Chỉ đo phòng, chng AIDS và PCTN ma túy, mại dâm Thành phố.

2. Giao đồng chí Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chng tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Thành lập Tcông tác liên ngành là Trưởng các phòng, ban thuộc Công an Thành phố, Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan (những bộ phận trực tiếp thực hiện công tác đu tranh chống tội phạm ma túy, quản lý và kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện thuốc hướng thn) do Công an Thành phố chủ trì, để triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện sơ, tổng kết quy chế này và tham mưu cho BCĐ Thành phố y ban nhân dân Thành phbáo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định s 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 ca Thủ tướng Chính phủ; thực hiện khen thưng, kỷ luật theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có yêu cu sửa đổi bổ sung, Công an Thành phphối hp với các đơn vị liên quan trình UBND Thành phxem xét, quyết định./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 269/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 13/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 269/QĐ-UBND

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225758