• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đơn giá xây dựng công trình

 

Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2014 công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải về Quyết định 2690/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2690/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1716/TTr-SXD ngày 17 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Phần xây dựng và Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung)) để bổ sung vào 02 Bộ đơn giá xây dựng công trình (Phần xây dựng và Phần lắp đặt) đã được công bố kèm theo các Công văn số 4892/UBND-TMXDCB4891/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, gồm có:

- Đơn giá Phần xây dựng (bổ sung), được lập theo định mức công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Xây dựng.

- Đơn giá Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung), được lập theo định mức công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng.

- Đơn giá Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung), được lập theo định mức công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng.

- Đơn giá Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung), được lập theo định mức công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng.

- Đơn giá Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung), được lập theo định mức công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Phần xây dựng và Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung)) là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Bộ đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định này. Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2690/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2690/QĐ-UBND

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266846