• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2691/QĐ-UBND năm 2016 về giải thể Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 2691/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2691/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 779/TTr-SKHCN ngày 10/8/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1863/SNV-TCBC ngày 30/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, kể từ ngày 01/9/2016.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, các thành viên của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT,
NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2691/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 09/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2691/QĐ-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330743