• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2698/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 2698/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2698/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý, đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố Nam Định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Website tỉnh, website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH
(BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số: 2698/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua Hệ thống phần mềm

 

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Báo cáo kết quả công tác tháng

Trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, cấp quản lý

Công văn số 76/UBND-VP2 ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh

Trên các lĩnh vực quản lý, cấp quản lý

X

 

UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

2

Báo cáo kết quả công tác quý

Trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, cấp quản lý

Công văn số 76/UBND-VP2 ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh

Trên các lĩnh vực quản lý, cấp quản lý

X

 

UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

3

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng

Trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, cấp quản lý

Công văn số 76/UBND-VP2 ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh

Trên các lĩnh vực quản lý, cấp quản lý

X

 

UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

4

Báo cáo kết quả công tác năm

Trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, cấp quản lý

Công văn số 76/UBND-VP2 ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh

Trên các lĩnh vực quản lý, cấp quản lý

X

 

UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

5

Báo cáo tình hình tôn giáo và kết quả QLNN về tôn giáo

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Theo văn bản yêu cầu của HĐND, UBND tỉnh

Nội vụ

X

 

HĐND tỉnh

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

6

Báo cáo về công tác nhân quyền

Công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền

Theo văn bản yêu cầu của Công an tỉnh

Nội vụ

X

 

Phòng Tham mưu - Công an tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ

7

Báo cáo công tác tuần

Tình hình, diễn biến công việc hàng tuần của ngành

Văn bản số 27/UBND-VP2 ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh

Trên các lĩnh vực quản lý

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ngành

 

 

Các Sở, ngành

8

Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành, thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh trong năm và xây dựng Chương trình công tác năm sau

Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành, thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh

Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh

Trên các lĩnh vực quản lý

X

 

UBND tỉnh

Các Sở, ngành

 

 

Các Sở, ngành

9

Báo cáo đánh giá thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm, phương hướng những nhiệm vụ trọng tâm năm sau

Đánh giá ước chỉ tiêu kế hoạch năm, phương hướng, những nhiệm vụ trọng tâm năm sau

Theo Công văn yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên các lĩnh vực quản lý

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành

 

 

Các Sở, ngành

10

Báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng; tình hình quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

Xây dựng

X

 

Sở Xây dựng

Ban Quản lý các KCN

 

 

Sở Xây dựng

11

Báo cáo điều kiện ATTP trong sản xuất thực phẩm

Kết quả thực hiện điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh

Công thương

X

 

UBND tỉnh

Sở Công thương

 

 

Sở Công thương

12

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm

Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành; triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU và Kế hoạch số 58/KH-UBND

Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh

Trên các lĩnh vực quản lý, cấp quản lý

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh cả năm

Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành; triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU và Kế hoạch số 58/KH-UBND

Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh

Trên các lĩnh vực quản lý, cấp quản lý

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH
(BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số: 2698/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua Hệ thống phần mềm

 

Cá nhân

Tổ chức

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Báo cáo sản xuất kinh doanh tháng

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, nhiệm vụ tháng tiếp theo

Theo Công văn yêu cầu

Điện lực

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

 

Công ty Điện lực Nam Định

Văn phòng UBND tỉnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2698/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 23/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2698/QĐ-UBND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390583