• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 17/2013/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

Tải về Quyết định 27/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2017/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 19 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2013/QĐ-UBND NGÀY 30/5/2013 CỦA UBND TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ VHTTDL quy định thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm) văn hóa, “Tổ dân phố văn hóa, “Cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thịvà quy định việc thực hiện nếp sng văn hóa trong việc cưới, việc tang và lhội trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 452/TTr-SVHTTDL ngày 08/8/2017 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 114/BC-STP ngày 15/6/2017 thẩm định Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm) văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

1.1. Điểm c khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Gia đình văn hóa”

2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ trong cộng đồng dân cư:

c) Giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia phòng dịch bệnh; nhà ở ngăn nắp; khuôn viên xanh, sạch, đẹp; sử dụng nước sạch, nhà tắm và hố xí hợp vệ sinh; các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, thường xuyên tham gia luyện tập thể dục, thể thao; các hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và làm dịch vụ ăn uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.”

1.2. Điểm b khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Làng (thôn, xóm) văn hóa”

3. Môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp

b) Trên 85% hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn; 100% các cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về môi trường, vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm; không có tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm các điều kiện về môi trường, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.”

1.3. Điểm c khoản 3 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”

3. Môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp

c) Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả nước thải và vứt rác ra đường, xuống sông, xuống biển; 100% cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chun về môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.”

2. Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Điểm c khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Tiêu chuẩn “Phường (thị trấn) đạt chuẩn văn minh đô thị

3. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị:

c) Đảm bảo vệ sinh môi trường; thu gom rác thải theo quy định; 100% các cơ sở sản xuất và kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.”

3. Quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Điểm đ khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Tchức lễ tang

1. Lễ tang được tổ chức tại nhà hoặc tại địa điểm công cộng phải thực hiện các quy định sau:

đ) Việc đưa tang phải đảm bảo quy định về an toàn giao thông, không bỏ tiền, rải tiền Việt Nam đồng, các loại tiền nước ngoài, tiền giấy, vàng mã trên đường đưa tang.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017 và bãi bỏ Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét, công nhận danh hiệu “Cơ quan (đơn vị) đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- BCĐ TƯ PTTDĐKXDĐ
SVH;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Như Điều 3;
- VP TT BCĐ PTTDĐKXDĐSVH tỉnh;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP
1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lê Đoài

 

- Khoản này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013.

Xem nội dung VB
Khoản này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 09/2019/QĐ-UBND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Trần Lê Đoài
Ngày ban hành: 19/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366487