• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Quyết định 2708/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2708/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp (gọi tắt là Ban Quản lý dự án) trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong như sau:

1. Vị trí, chức năng:

a) Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, thực hiện chức năng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định tại Điều 63 Luật Xây dựng năm 2014 đối với các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm chủ đầu tư.

b) Ban Quản lý dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư theo quy định đối với các dự án đầu tư tại khu vực khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm chủ đầu tư.

b) Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình quản lý, điều hành dự án đầu tư và xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.

c) Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các vấn đề bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến các dự án được giao.

d) Đảm bảo thực hiện chế độ thông tin, lưu trữ, bảo mật và báo cáo theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giao.

3. Cơ cấu tổ chức và số người làm việc:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Ban Quản lý dự án có Giám đốc và 01 Phó giám đốc.

- Các phòng chức năng sau:

Phòng Hành chính - Kế toán;

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

Phòng Giải phóng mặt bằng.

b) Số người làm việc:

Số người làm việc của Ban Quản lý dự án do Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong quyết định theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ về quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ.

Điều 2. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong có trách nhiệm:

a) Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự của Ban Quản lý dự án đảm bảo nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

b) Chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án và quản lý, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án được xây dựng theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan và địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu
: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2708/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 13/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2708/QĐ-UBND

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330745