• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 275/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Tải về Quyết định 275/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục trưởng Cục tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLBH (
08bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Huỳnh Quang Hải

 

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số: 275/QĐ-BTC ngày 9 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài chính)

Phần I: DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CÔNG BỐ MỚI

STT

Tên báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

1

Báo cáo về tình hình thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/02/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2

Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/02/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Phần II: CHI TIT NỘI DUNG CHĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

1. Tên báo cáo: Báo cáo về tình hình thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ gii

1.1 Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp bảo hiểm

1.2 Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm)

1.3 Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng quý, hàng năm

1.4 Văn bản quy định chế độ báo cáo: Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/02/2021 của Chính phvề bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Tên báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

2.1 Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp bảo hiểm

2.2 Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm)

2.3 Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng quý, hàng năm

2.4 Văn bản quy định chế độ báo cáo: Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/02/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 275/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 09/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 275/QĐ-BTC

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467958