• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên

Tải về Quyết định 2759/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2759/-UBND

Hưng Yên, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: S1662/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; s 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; số 2479/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2019 v việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đ nghị của Giám đc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 36/TTr-SKHCN ngày 26/9/2019 và Tờ trình số 46/TTr-SKHCN ngày 29/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đi, bsung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ (Có Danh mục kèm theo).

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và gửi nội dung công khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kim tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính ph
(Cục KSTTHC);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- VNPT Hưng Yên;
- Trung tâm TH - CB tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTThủy.

CHỦ TỊCH
Nguyn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Stt

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

(Đin du “x” vào ô thích hợp)

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Được tiếp nhận hồ sơ

Được trả kết quả

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau có nội dung phức tạp cn mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, đánh giá, thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ: Số 2, Đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Quyết định s 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019

2

Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhn doanh nghiệp khoa học và công nghệ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ: Số 2, Đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Không

x

x

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019

II

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1

Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, cơ quan kiểm tra thông báo bằng văn bản yêu cầu người nhập khẩu sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan kiểm tra có văn bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất Lượng với các thông tin sau: tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khi lượng nhập khu theo đăng ký; đơn vị tính.

Trong trường họp từ chi việc xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng, cơ quan kim tra phải thông báo lý do bằng văn bản cho người nhập khẩu.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ: Số 2, Đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Theo quy định hiện hành của pháp luật về phí, lệ phí.

x

x

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Nghị định s 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đi, b sung

Cơ quan thực hiện

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ghi chú

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

BKHVCN-HYE-282204

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2019

TTHC có số thứ tự 15, lĩnh vực I, mục A, phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

II

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1

BKHVCN-HYE-282561

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

UBND tỉnh

Quyết định s 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018

TTHC có số thứ tự 14, lĩnh vực IV, mục A, phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định s2707/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

2

BKHVCN-HYE-282562

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hp được chỉ định

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

UBND tỉnh

Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018

TTHC có số thứ tự 15, lĩnh vực IV, mục A, phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

3

BKHVCN-HYE-282565

Kim tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

- Cơ quan kiểm tra chuyên ngành thuộc UBND cấp tỉnh;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, trừ xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và Dầu nhờn động cơ đốt trong

Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018

TTHC có số thứ tự 18, lĩnh vực IV, mục A, phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Cơ quan thực hiện

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ghi chú

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

BKHVCN-HYE-282108

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019

TTHC có số thứ tự 7, lĩnh vực I, mục A, phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định s2707/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

2

BKHVCN-HYE-282109

Cp lại Giy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019

TTHC có số thứ tự 8, lĩnh vực I, mục A, phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

3

BKHVCN-HYE-282110

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định s395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019

TTHC có số thứ tự 9, lĩnh vực I, mục A, phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

II

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1

 

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định số 1662/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2018

TTHC có số thứ tự 6, lĩnh vực IV, mục A, phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2759/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 11/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2759/QĐ-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441412