• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thôn xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới


 

Quyết định 2780/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bdàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 2780/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2780/-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định s342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một s tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chun nông thôn mới; Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Quyết định s 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNN ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 94/TTr-HĐTĐ-TTK ngày 24/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các xã: Phước Bình, Tân Hiệp huyện Long Thành; Bàu Hàm, Bình Minh, Hố Nai 3 huyện Trảng Bom.

Điều 2. Mi xã nêu trên được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng:

1. Bằng công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới;

2. Bằng khen đột xuất và thưởng công trình trị giá 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Nguồn tiền thưởng lấy từ ngân sách tỉnh. Thủ tục quyết toán kinh phí khen thưởng đối với công trình được thưởng thực hiện theo quy định hiện hành về xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện: Long Thành, Trảng Bom.

Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điu 4;
- Ban Ch đạo TW CTMTQG XDNTM;
- Văn phòng Chính ph;
- Văn phòng Điều phối BCĐTWCTMTQG XDNTM;
- Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Ch tịch và các Phó Ch tịch UBND tnh;
- Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các thành viên Ban Ch đạo NN,ND,NT và XDNTM tnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tnh;
- Trung tâm Công báo;
- Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh;
- Lưu: VT, CNN, TH.
(Khoa.Cnn/qdNTM5xa)

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2780/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 29/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2780/QĐ-UBND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330957