• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

Tải về Quyết định 279/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình.

(Chi tiết nội dung ban hành mới tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

1

Thủ tục đề nghị xét tặng, tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình"

 

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

1. Thủ tục đề nghị xét tặng, tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình"

- Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đề nghị xét tặng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc chuyển hồ sơ qua đường bưu điện tới Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề nghị các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình" thẩm định, chấm điểm; Tổ chức họp đánh giá, bỏ phiếu xét chọn.

+ Ban Thi đua - Khen thưởng trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận danh hiệu "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình".

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký tham gia bình xét danh hiệu "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình".

2. Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình".

3. Tài liệu liên quan:

a, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng thực);

b, Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh các thông tin trong báo cáo đánh giá thành tích 02 năm liên tục trước năm tham gia xét tặng của doanh nghiệp, doanh nhân đăng ký tham gia giải thưởng, bao gồm;

* Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thuộc diện kiểm toán bắt buộc thì phải nộp báo cáo Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được kiểm toán;

* Xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế trực tiếp quản lý;

* Xác nhận của Công đoàn cấp trên cơ sở (LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Ban Quản lý các Khu công nghiệp nơi doanh nghiệp hoạt động SXKD) về hoạt động của công đoàn cơ sở doanh nghiệp.

* Các loại chứng chỉ, chứng nhận về: Quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trách nhiệm xã hội...(nếu có);

* Các loại huân, huy chương, bằng khen, giấy khen, chứng nhận (nếu có);

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bản gửi Ban TĐ-KT, Sở Nội vụ; 01 bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư)

- Thời hạn giải quyết: thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 10 tháng 07 năm tổ chức xét chọn.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính (giấy chứng nhận)

- Phí, Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

+ Mẫu 1: Đơn đăng ký tham gia bình xét danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hòa Bình".

+ Mẫu 2: Đơn đăng ký tham gia bình xét danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình".

+ Mẫu 3: Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hòa Bình".

+ Mẫu 4: Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình".

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTG ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

 

Mẫu 1

TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia bình xét danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” năm .......

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” năm .....

 

Tên đơn vị: --------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ trụ sở chính: ----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Số điện thoại: ------------------------------ fax:-----------------------------------

Địa chỉ email: ----------------------------------------------------------------------

Sau khi nghiên cứu rõ Quy chế xét tặng và tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình”. Đơn vị xin tự nguyện tham gia bình xét danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” năm .....

(Xin gửi kèm theo Hồ sơ thành tích tham dự)

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

 

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia bình xét danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” năm .....

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” năm .....

Tên tôi là: ----------------------------------------------------------------------------

Sinh ngày: ---------------------------------------------------------------------------

Chức vụ hiện tại: --------------------------------------------------------------------

Đơn vị công tác: --------------------------------------------------------------------

Số điện thoại: Nhà riêng: ----------------------- Di động:------------------------

Số CMND: -------------- Cấp ngày-------------. Tại------------------------------

Sau khi nghiên cứu rõ Quy chế xét tặng và tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình”. Tôi xin tự nguyện tham gia bình xét danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” năm ......

(Xin gửi kèm theo Hồ sơ thành tích tham dự)

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

 

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng Danh hiệu “ Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hòa Bình ” năm….

I. Thông tin về Doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh: ……………………………

- Địa chỉ:………………………………………………………………..

- Điện thoại: …………………………..Fax:……………………………

- Email: ………………………………Webside: ………………………

II. Thành tích đạt được:

1. Những chỉ tiêu đạt được trong 3 năm

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm…

Năm…

Năm…

So sánh

(năm/năm trước)

1

Vốn kinh doanh

Triệu đồng

 

 

 

…/…

…/…

2

Doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

 

 

3

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

 

 

 

 

 

4

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

%

 

 

 

 

 

5

Kim ngạch xuất khẩu

USD

 

 

 

 

 

6

Kim ngạch nhập khẩu

USD

 

 

 

 

 

7

Đóng góp ngân sách (các loại thuế)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

8

Số lượng CBCNV

Người

 

 

 

 

 

9

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

Triệu đồng

 

 

 

 

 

10

Giải quyết việc làm cho LĐ mới trong năm

Người

 

 

 

 

 

11

Tham gia các hoạt động xã hội

Triệu đồng

 

 

 

 

 

12

Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ

Triệu đồng

 

 

 

 

 

2. Đánh giá những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và khả năng hội nhập;

3. Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

4. Các danh hiệu, hình thức cấp nhà nước doanh nghiệp đạt được trong 3 năm.

Doanh nghiệp xin cam kết bản cáo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai doanh nghiệp xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

 

…………..,ngày …..tháng…..năm ….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

 

Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng Danh hiệu “ Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình ” năm….

I. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: …………………………………………………………….

- Giới tính: ………………………………………………………………

- Chức vụ: ……………………………………………………………….

- Đơn vị công tác: ……………………………………………………….

- Chức năng, nhiệm vụ chính:………………………………………….

- Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………………………

II. Thông tin về Doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: …………………………………………………….

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh: …………………………….

- Địa chỉ:……………………………………

- Điện thoại: …………………………..Fax:……………………………

- Email: ………………………………Webside: ……………………….

III. Thành tích đạt được:

1. Cá nhân:

- Phẩm chất đạo đức. Thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, góp phần tích cực cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực và chủ động quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách quy định của Nhà nước đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội;

- Các hình thức được khen thưởng: từ Bằng khen trở lên cá nhân đạt được trong 3 năm trở lại đây.

2. Tập thể:

a, Cùng tập thể lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ, công nhân viên đạt được các chỉ tiêu trong 3 năm, như sau:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm…

Năm…

Năm…

So sánh

(năm/năm trước)

1

Vốn kinh doanh

Triệu đồng

 

 

 

…/…

…/…

2

Doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

 

 

3

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

 

 

 

 

 

4

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

%

 

 

 

 

 

5

Kim ngạch xuất khẩu

USD

 

 

 

 

 

6

Kim ngạch nhập khẩu

USD

 

 

 

 

 

7

Đóng góp ngân sách (các loại thuế)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

8

Số lượng CBCNV

Người

 

 

 

 

 

9

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

Triệu đồng

 

 

 

 

 

10

Giải quyết việc làm cho LĐ mới trong năm

Người

 

 

 

 

 

11

Tham gia các hoạt động xã hội

Triệu đồng

 

 

 

 

 

12

Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ

Triệu đồng

 

 

 

 

 

b. Đánh giá những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và khả năng hội nhập;

c. Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

d. Các danh hiệu, hình thức doanh nghiệp đạt được trong 3 năm.

Tôi xin cam kết bản cáo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

…………..,ngày …..tháng…..năm ….

Xác nhận của doanh nghiệp

Người viết

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 279/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 13/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 279/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235130