• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 2795/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2795/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HOÁ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2017- 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg , ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Công văn số 198/HLGVN ngày 20/7/2017 của Hội Luật gia Việt Nam về việc thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021”;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tại Tờ trình số 107/TTr-HLG ngày 14/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch của Hội Luật gia tỉnh về việc thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (kèm theo Kế hoạch số 106/KH–HLG, ngày 11/12/2017).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Tựu

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
HỘI LUẬT GIA TỈNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-HLG

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HOÁ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2017-2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg , ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Công văn số 198/HLGVN ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội Luật gia Việt Nam về việc thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021;

Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” của Hội Luật gia Việt Nam.

Phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL).

Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước và các cấp Hội Luật gia, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để thúc đẩy công tác PBGDPL và TGPL.

2. Yêu cầu

Bám sát quan điểm, nội dung và yêu cầu của Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” ;

Phát huy vai trò chủ động của các cấp hội luật gia; Đồng thời, huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

Kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với chương trình, Đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các sở, ban ngành, địa phương về phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, để tổ chức triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Củng cố Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đã thành lập theo Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Đề án cho các cấp hội và Hội viên Hội Luật gia, lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội và Hội viên Hội Luật gia, tổ chức tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Tổ chức thành viên; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

3. Tiếp tục tổ chức thi hành nghiêm túc, đồng bộ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành góp phần thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hoá công tác PBGDPL và TGPL của Đảng, Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

4. Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hoá; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL và TGPL gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo định hướng của Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 gắn với các chương trình, kế hoạch năm của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

- Hướng mạnh hoạt động PBGDPL về cơ sở, lồng ghép với hoạt động hoà giải cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Biên soạn, cung cấp tài liệu PBGDPL và TGPL (tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật...) phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Phát huy tính chủ động của các cấp Hội Luật gia, nêu cao vai trò và trách nhiệm của Hội Luật gia, đồng thời huy động nguồn lực xã hội khác tham gia PBGDPL và TGPL phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, đổi mới nội dung và hình thức đảm bảo thiết thực và hiệu quả; tập trung vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc.

- Nghiên cứu, đánh giá các mô hình PBGDPL và TGPL theo phương th ức xã hội hoá của các cấp Hội Luật gia lựa chọn mô hình phù hợp có hiệu quả phổ biến và nhân rộng.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; UBND cấp huyện

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PBGDPL và TGPL cho các luật gia, cán bộ tư vấn của các Trung tâm tư vấn pháp luật các tổ chức Chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và cán bộ làm công tác PBGDPL của các tổ chức này,

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức chính trị- xã hội; Tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, Tổ chức xã hội- nghề nghiệp

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Củng cố tổ chức, nguồn nhân lực của Hội Luật gia các cấp để thực hiện công tác xã hội hoá PBGDPL và TGPL.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia huyện, thị, thành phố

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và các tổ chức khác để thúc đẩy hoạt động PBGDPL và TGPL.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn luật sư, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Đề án, tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội; tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp có liên quan, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm.

1.1. Hội Luật gia tỉnh cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Đề án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Đoàn luật sư; UBND cấp huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này; Đồng thời, phối hợp lồng ghép với các Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện.

1.2. Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ở cơ quan, đơn vị mình; Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

1.3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng và ban hành Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án.

1.4. Kinh phí thực hiện: được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước trong kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với UBND cấp huyện phân bổ nguồn kinh phí hợp lý để tổ chức thực hiện kế hoạch. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có thể huy động kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh về cơ quan Thường trực (Hội Luật gia tỉnh) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định./.

 

 

TM. HỘI LUẬT GIA TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2795/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2795/QĐ-UBND

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392939