• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND sửa đổi khoản 12 mục II Điều 1 Quyết định 41/2014/QĐ-UBND quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 28/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2016/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 12 MỤC II ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2014/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 3 7/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 352/TTr-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 12 mục II Điều 1 của Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

“12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc (trừ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, Xuyên Mộc, Châu Đức do Ủy ban nhân dân các huyện này đã có cơ quan chuyên môn là Phòng Dân tộc trực thuộc); công tác ngoại vụ, biên giới (nếu có)”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Tân Thành, Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ thực hiện việc sắp xếp tổ chức nhân sự của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong tổng số biên chế được giao phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Tân Thành, Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Đin, Đất Đỏ tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 05 tháng 9 năm 2016.

2. Quyết định này bãi bỏ khoản 12 mục II Điu 1 ca Quyết định s 41/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của y ban nhân dân tỉnh về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 24/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331256