• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 283/2014/QĐ-UBND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, tỉnh Bắc Ninh thực hiện

Tải về Quyết định 283/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG DO UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Quy định chung:

Việc chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện theo quy định tại Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg và quy định cụ thể tại quyết định này.

2. Quy định cụ thể mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện:

2.1. Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng:

a. Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện không quá 500.000 đồng/1 đại biểu.

b. Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, Mức chi: Không quá 500.000 đồng/1 lần.

Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng không quá 2 lần/1 năm. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

2.2. Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc được Mặt trận Tổ quốc các cấp:

a. Chi thăm hỏi khi bị ốm đau: Không quá 1.500.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; không quá 800.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện.

b. Chi phúng viếng khi qua đời: Không quá 1.000.000 đồng/người đối với cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/người đối với cấp huyện.

c. Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn): Không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này. Trách nhiệm của một số cơ quan như sau:

- UBMT tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm:

+ Xây dựng dự toán chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng cùng với dự toán chi hàng năm của cơ quan, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Thực hiện việc chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng theo Quy định này, thực hiện việc thanh toán kịp thời, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

- Sở Tài chính và các phòng Tài chính & Kế hoạch cấp huyện:

Hàng năm phối hợp với UBMT tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thảo luận và tổng hợp dự toán chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do UBMT Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Các cơ quan, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc xây dựng dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do UBMT tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện, áp dụng theo quy định tại Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg và quy định cụ thể tại quyết định này, đồng thời phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật tài chính, các quy định của Luật NSNN, Luật kế toán và các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc sử dụng kinh phí ngân sách cấp chi sai đối tượng, chi sai mức quy định; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm thì phải bồi thường khoản tiền đã chi sai, đồng thời bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính: Hằng năm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Uỷ ban MTTQ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh xem xét và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ cuối năm.

4. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 283/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành: 26/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 283/2014/QĐ-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241342