• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2861/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều khoản tham chiếu (TOR) và dự toán khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán nâng cấp tuyến kênh thoát nước phía Tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 2861/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2861/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) VÀ DỰ TOÁN KHẢO SÁT, LẬP DỰ ÁN, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, LẬP DỰ TOÁN NÂNG CẤP TUYẾN KÊNH THOÁT NƯỚC PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư 2014;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Qun lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về qun lý chi phí đu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về qun lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hiệp định tài trợ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Vương Quốc Bỉ ký ngày 20/6/2013;

Căn cứ hồ sơ Tài chính và Kỹ thuật dự án Qun lý nguồn nước tng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh” (TFF);

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Điều phối Dự án “Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh” và dự án “Quản lý nguồn nước tng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” và Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 về việc sửa đổi bsung một số điều của Quyết định 2287/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2016 Dự án “Quản lý nguồn nước tng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” (IWMC);

Căn cứ Quyết định của Ban chỉ đạo Dự án về phê duyệt danh mục đầu tư tháng 6 năm 2016;

Căn cứ ý kiến không phản đi của Cơ quan Phát triển B(BTC) về TOR và dự toán Khảo sát, Lập dự án, Thiết kế bản vẽ thi công, Lập dự toán Nâng cấp tuyến kênh thoát nước phía Tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ngày 26/9/2016 tại tờ trình số 174/TTr-PCU ngày 26/9/2016;

Xét đề nghị của Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh tại Tờ trình số 182/TTr-PCU ngày 29/9/2016; của Sở Xây dng tại Văn bản số 1341/SXD-HT ngày 24/8/2016 về việc thông báo kết quả thẩm tra TOR và dự toán kinh phí thuê tư vấn khảo sát - lập dự án đầu tư - thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán nâng cấp tuyến kênh thoát nước phía Tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều khoản tham chiếu (TOR) và dự toán khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán nâng cấp tuyến kênh thoát nước phía Tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung sau:

1. Điều khoản tham chiếu (TOR): Chi tiết có TOR kèm theo.

2. Dự toán kinh phí: 741.945.000 đồng, tương đương 29.389 EUR (không bao gồm thuế V.A.T);

Bằng chữ: Bảy trăm bn mươi mốt triệu, chín trăm bốn mươi lăm ngàn đồng;

(theo tỷ giá 25.246 đồng/USD ngày 25/8/2016 của Ngân hàng Thương mại Cphần Ngoại thương Việt Nam); Chi tiết có dự toán kèm theo.

3. Nguồn vốn: Vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ cho dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh (IWMC). Trích từ dòng ngân sách A.03.02 “Các đầu tư ưu tiên cho thành phố Hà Tĩnh” theo Quyết định s678/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2016 dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” (IWMC).

Điều 2. Giao Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh (chủ đầu tư) tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành và Hiệp định cụ thể ký ngày 20/06/2013 giữa Chính phủ Vương quốc Bỉ và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc ban điều phối Dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, PVP Nguyễn Duy Nghị;
- Lưu VT, TH1.
Gửi: Văn bản giấy (12b) và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

THUÊ TƯ VẤN KHẢO SÁT - LẬP DỰ ÁN - THIẾT KẾ BVTC - TỔNG DỰ TOÁN NÂNG CẤP TUYẾN KÊNH THOÁT NƯỚC PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

 (Kèm Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tnh)

I. Bối cảnh:

Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH) tại tỉnh Hà Tĩnh”(IWMC Hà Tĩnh) là một phần của Chương trình Hợp tác Định hướng (ICP) giai đoạn 2011-2015 giữa Chính phVương quốc Bỉ và Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký vào tháng 6 năm 2011 có liên quan đến quản lý nguồn nưc trong bối cảnh biến đi khí hậu; bao gồm 5 dự án có liên quan với nhau, một dự án giảm nhẹ - Quỹ Hỗ trợ tăng trưởng xanh (GGSF) - bốn dự án khác tập trung vào thích ứng với biến đổi khí hậu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Dự án TSU) và tại 3 tnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận. Các dự án này nhằm mục đích củng cố “năng lực của Chính phủ Việt Nam đ đm bảo rằng các mối đe dọa của việc đô thị hóa nhanh và biến đi khí hậu được giảm nhẹ đúng cách thông qua một phương pháp tiếp cận đa ngành trong lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường”.

Dự án IWMC Hà Tĩnh được thực hiện bởi nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bvới trị giá 7.800.000 EURO và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với trị giá 1.000.000 EURO, dự án được thực hiện trong vòng 06 năm, bắt đầu từ tháng 6 năm 2013.

Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ phát triển thể chế tỉnh Hà Tĩnh về quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị liên quan đến BĐKH tại tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu cụ th: Hỗ trợ quản lý nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tnh Hà Tĩnh.

Để đạt được mục tiêu trên, dự án phải đạt được 4 kết quả sau:

Kết quả 1: Tăng cường năng lực của các cấp chính quyền tnh Hà Tĩnh về lĩnh vực BĐKH, lồng ghép quản lý nước và quy hoạch đô thị, sử dụng cơ chế giám sát và đánh giá thích hợp.

Kết quả 2: Xây dựng một chiến lược toàn diện ứng phó với BĐKH dựa trên các nghiên cứu khác nhau, bao gồm dữ liệu và mô hình thy lực tập trung vào tác động hoạt động đến các khu dân cư của lưu vực sông Rào Cái và tích hợp chnh sửa quy hoạch tổng thể hiện thời của thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh, đồng thời xác định các ưu tiên chính ca chương trình hành động ứng phó với BĐKH ở cả thành phố và thị xã.

Kết quả 3: Thực hiện các hoạt động chiến lược thí điểm ưu tiên thành ph Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh để rút kinh nghiệm, với phương pháp duy trì và vận hành thích hợp.

Kết quả 4: Chiến lược ứng phó với BĐKH của tỉnh được hỗ trợ bởi sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân và cộng đồng.

Các công trình ưu tiên nhằm giải quyết thoát lũ cấp bách cho thành phố Hà Tĩnh đã được nghiên cứu kỹ trong xây dựng mô Hình thủy văn/thủy lực sông Rào Cái bao gồm: Hồ Điều hòa Đập Bợt, Tuyến kênh thoát nước phía tây thành phố Hà Tĩnh, Công tiêu úng Đập Hầu, Hồ điều hòa Bến Đá. Kinh phí để xây dựng các công trình này nằm trong dòng ngân sách A.3.2 thuộc kết quả 3 của dự án.

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm hành chính kinh tế của tnh Hà Tĩnh, có địa hình dốc về nhiều phía và bị chia cắt bởi các khu dân cư và các trục đường trong thành phố. Đồ án Điều chnh quy hoạch chung TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận - tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020do Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn. - Bộ Xây Dựng lập và đã được phê duyệt năm 2007. Thời gian vừa qua trong quá trình triển khai thực hiện theo Đồ án quy hoạch chung đã xuất hiện một svấn đề bất cập nên UBND Tỉnh đã Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, tỷ lệ 1/10.000, tại Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 09/10/2015.

Trong những năm qua thành phố đã phát triển rất nhanh và tương lai sẽ có tốc độ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là công trình giao thông, hệ thống cấp, thoát nước phục vụ cho công nghiệp, nông nghiệp, dân sinh... ngày một cao. Thực tế cho thấy, song song với tốc độ phát triển nhanh mạnh, thành phố Hà Tĩnh cũng đang phải đối mặt với vấn nạn ngập lụt thường xuyên xảy ra. Phát triển đô thị cùng với sự gia tăng dân số dẫn đến việc khai thác mặt bằng không theo quy hoạch, sông rạch bị bồi lấp, mặt thoáng bị chiếm dụng, dòng chảy bị cản trở. Trong khi đó, hệ thống tiêu thoát nước được xây dựng theo kiểu chắp vá, tồn tại trong quy hoạch thiết kế, xây dựng, quản lý v.v... nên thường cứ đến mùa mưa lũ và triều cường là nhiều nơi trong thành phố bị ngập úng một cách rất trầm trọng.

Trước thực trạng đó, những năm qua đã có nhiều công trình nghiên cứu đề xuất giải pháp chng ngập cho thành phố Hà Tĩnh, các giải pháp đề xuất đã được triển khai ứng dụng chủ yếu là nâng nền đường, cải tạo hệ thống kênh rạch, cống thoát nước, xây dựng đê bao, cống ngăn triều đã phần nào mang lại hiệu quả ở một số khu vực nhưng còn mang tính cục bộ, có thể giảm ngập cho vùng này nhưng lại gây ngập cho vùng khác. Do các nghiên cứu trưc đây chưa xét đến tính tổng thể trong toàn lưu vực, chưa xét đầy đủ tốc độ đô thị hóa một cách nhanh chóng làm giảm số lượng các khả năng tiêu thoát của hệ thống kênh rạch hiện có. Việc đầu tư xây dựng hệ thống kênh thoát nước nhm giảm thiểu ngập lụt cho thành phố Hà Tĩnh trong bối cảnh đô thị hóa và thực trạng ngập lụt như hiện nay chưa được chú trọng.

Khu đô thị Sông Đà nằm ở phía Tây thành phố Hà Tĩnh đã được xây dựng thiếu giải pháp thoát nước hợp lý, chưa tích hợp các yếu tố biến đổi khí hậu; các tuyến đường bao quanh nâng cấp và xây dựng sau đó thiếu phối hợp và xác định sai cao độ kết nối dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng mỗi khi có mưa. Việc xây dựng và vận hành hiệu quả tuyến thoát phía tây sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho khu đô thị Sông Đà, và cư dân của 2 phường Trần Phú, Thạch Linh với hướng thoát ra phía tây đổ ra sông Cầu Đông là giải pháp hiệu quả nhất.

Tuyến kênh thoát nưc phía tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là một tuyến thoát xả lũ và thoát nước sinh hoạt từ khu đô thị Sông Đà và khu đô thị mi phía Tây kênh N1-9 ra sông Cầu Đông, đảm bo đủ năng lực tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 150 - 200 Ha. Đây sẽ là tuyến thoát chính định hướng cho hệ thống thoát nước của các khu đô thị, khu dân cư bản địa xung quanh thuộc lưu vực Có ý nghĩa rất quan trọng khi mức độ đô thị hóa trong khu vực ngày một tăng nhanh.

Trước mắt đây là hệ thống thoát chung trong tương lai sẽ đặt các giếng tách nước bẩn khi thành phcó trạm xử lý nước thải. Kết cu và quy trình vận hành có những thay đổi tiến bộ hơn so với truyền thống, đưa lại hình ảnh thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với những vai trò đó, căn cứ vào quy hoạch chung, căn cứ vào định hướng phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, và phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa và tình trạng ngập úng nghiêm trọng của khu vực, việc đầu tư xây dựng tuyến thoát này là cần thiết và sẽ phát huy vai trò tác dụng rõ rệt.

Trước thực trạng cần thiết của việc đầu tư xây dựng Tuyến kênh thoát nước phía Tây thành ph Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, qua đề xuất của UBND thành phố Hà Tĩnh và Ban điều phi án SRDP-IWMC Hà Tĩnh. Cơ quan Phát triển Bỉ đã thuê chuyên gia tư vấn kiểm tra rà soát tại hiện trưng và tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham vấn của các Sở, ngành cấp tỉnh. Hiện nay đề xuất đầu tư đã được BTC cấp ý kiến không phản đi.

Để đẩy nhanh tiến độ, sm đưa công trình vào khai thác sử dụng, Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh xây dựng điều khoản tham chiếu (TOR) thuê tư vn tiến hành thực hiện khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán để phục vụ cho việc xây dng Tuyến kênh thoát nước tại khu vực phía tây thành phố.

II. Mục tiêu của công trình

Góp phần giải quyết vấn đề ngập lụt ở khu vực phía Tây thành phố Hà Tĩnh; Cải tạo cảnh quan và môi trường sống cho khu vực dân cư của khu đô thị sông Đà và cư dân 2 phường Thạch Linh, Trần Phú nói riêng, thành phố Hà Tĩnh nói chung.

III. Nhiệm vụ của tư vấn

Khảo sát, lập Dự án đầu tư và thiết kế BVTC - Tổng dự toán xây dựng Tuyến kênh thoát nước phía tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thuộc địa bàn phường Trần Phú và phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung cụ thể sau:

1. Địa điểm

Khu đất xây dựng công trình thuộc phường Trần Phú và phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tnh Hà Tĩnh.

Điểm đầu tuyến chính thuộc khu dân cư đô thị Sông Đà - Tổ 8 và Tổ 9 Phường Trần Phú, điểm cuối là cống Hói Sổ, Phường Thạch Linh, cách trung tâm đô thị 2,4km

2. Nguyên tắc thiết kế, quy mô

2.1. Nguyên tc thiết kế: Thiết kế tuyến kênh cần được điều chỉnh trên cơ sở áp dụng các nguyên tắc thoát nước đô thị bền vững (SUDS) theo hướng xây dựng hệ thống kênh hở, mềm và gần hơn với thiên nhiên. Ngoài ra cần lưu ý rằng các giải pháp công trình xanh cần xét đến các điu kiện của địa phương và hiệu quả của công trình mà không tốn nhiều kinh phí bảo dưỡng. Đây là hệ thống kênh thoát nước lũ kết hợp vi hệ thống thoát nước thải do vậy thiết kế cũng cần giải quyết được các vấn đề về xử lý chất lượng nước bng các thảm thực vật

2.2. Quy mô thiết kế:

- Tổng chiều dài: 1.300m, Tuyến có điểm đầu là Khu đô thị Sông Đà - phía đông kênh tưới N19, điểm cuối là cống Hói Sổ.

- Hình dạng, kích thước mặt cắt ngang đề xuất: Hình thang, đáy rộng 3,5 - 5m; độ dc mái kênh 1: 1,5 đi với mái kênh bằng đá xây hoặc bê tông. Độ dốc mái kênh 1:2,5 đối vi mái kênh trồng cỏ.

- Kết cấu mái kênh: Trên mực nước thường xuyên, mái kênh được trồng cỏ hoặc lát tấm bê tông có hốc trồng c, phía dưới mực nước thường xuyên và đáy kênh được gia cố bằng đá xây hoặc bê tông.

- Đường quản lý nâng cấp trên cơ sở nền đường đã có, đảm bảo xe máy, xe đạp và người đi bộ và xe ô tô hoạt động được, định tuyến phù hợp với quy hoạch đô thị, lề đường trồng cây bóng mát và gờ chắn bánh.

- Xây dựng cống ngầm qua kênh tưới N1-9 để kết ni với hệ thống thoát nước của khu đô thị Sông Đà; Kết nối qua giếng tách để thu nước mưa của khu đô thị Sông Đà, nước thải sinh hoạt vẫn cho tập trung về đường Lê Duẩn qua hệ thống cng kín thoát ra cống Đập Vịt.

- Xây dựng mới 03 cống qua kênh đảm bảo kích thước thy lực và đảm bảo yêu cầu ti trọng, mỹ quan, đảm bảo chiều rộng mặt cống và đồng bộ vi quy hoạch phân khu xây dựng khu vực phường Thạch Linh.

- Trong quá trình thiết kế, các kỹ sư tư vấn sẽ tính toán cụ thể các yếu tố kỹ thuật như cao độ, độ dốc, năng lực phục vụ, ở những vị trí đấu ni thu nước vào tuyến kênh cần được thiết kế đảm bo khả năng thu nước hiệu qu, đặc biệt là vị trí thu nước ở đầu tuyến kênh. Đồng thời xử lý về kiến trúc cảnh quan phù hợp, thân thiện môi trường, theo đó, yếu tố biến đổi khí hậu, kch bn biến đổi khí hậu và các ý tưởng quy hoạch sẽ yêu cầu được tích hợp.

3. Tính chất công trình

Công trình Tuyến kênh thoát nước phía tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh sẽ là tuyến thoát chính định hướng cho hệ thống thoát nước của các khu đô thị, khu dân cư bản địa.

4. Yêu cầu của công việc

4.1. Căn cứ pháp lý lập Dự án đu tư và thiết kế bản vẽ thi công - Tng dự toán xây dng Tuyến kênh thoát nước phía tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phvề quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dng công trình;

- Thông số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 21/9/2009 của Bộ trưng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dng;

- Quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 của Tổng cục Địa chính về việc Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9398 : 2012 công tác trắc địa trong xây dựng công trình - yêu cầu chung;

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính, ký hiệu bản đồ tỷ lệ 1:500 - 1:25000 (96TCN31-91) của Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước;

- TCVN 8478: 2010 công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 398:2012;

- TCVN 8478:2010 Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;

- TCVN 8477:2010 , Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;

- Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90 “Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (phần ngoài trời) của Cục Đo đạc bản đồ;

- Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42-90 “Quy phạm đo vẽ bản đồ đa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/25000 (phần trong nhà) của Cục Đo đạc bản đồ;

- Hiệp định tài trợ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Vương Quốc B ký ngày 20/6/2013;

- Hồ sơ Tài chính và Kỹ thuật (TFF) dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh”;

- Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Ban Điều phối dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh” và dự án “Quản lý nguồn nước tổng hp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tnh Hà Tĩnh”(SRDP-IWMC) và Quyết định 3198/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 về việc sửa đổi bổ sung một sđiều của Quyết định 2287/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;

Quyết định s 678/QĐ-UBND ngày 21/03/2016 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2016 Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tnh Hà Tĩnh”;

Quyết định của Ban chỉ đạo Dự án về phê duyệt danh mục đầu tư tháng 6 năm 2016;

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tnh Hà Tĩnh ban hành một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách trên địa bàn tỉnh;

Đơn giá xây dựng công trình (Phần khảo sát xây dựng) ban hành theo Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 10/5/2016 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

4.2 Nội dung các nhiệm vụ tư vn cần thực hiện

a. Bước lập dự án đầu tư:

a.1. Khảo sát địa hình phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến kênh thoát nước phía tây thành phố Hà Tĩnh

- Mục đích khảo sát:

+ Cung cấp số liệu cho việc thành lập bản đồ địa hình phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến kênh thoát nước phía tây thành phố Hà Tĩnh, tnh Hà Tĩnh t l 1/500.

+ Bản đồ địa hình được sử dụng làm nền phục vụ cho công tác nghiên cứu thiết kế đồng thời cũng được sử dụng trong công tác quản lý xây dựng. Ngoài ra còn là tài liệu phục vụ cho các ngành như, thủy lợi, nông nghiệp, các dự án khác v.v.. trong khu vực.

- Nhiệm vụ: Đo vẽ mới bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 được thực hiện trong hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 kinh tuyến trục 105°30’ múi chiếu 3° theo Thông tư hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 số 973/2001/TT- TCĐC của Tổng cục Địa Chính (nay là Bộ Tài Nguyên và Môi trường ) ngày 20/6/2001 áp dụng đối với tỉnh Hà Tĩnh

- Khối lượng dự kiến khảo sát:

Hạng mục công việc

Đơn vị

Khối lượng

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

 

 

Tuyến tiêu: dài 1300m

 

 

Thủy chuẩn hạng IV địa hình cấp II

Km

2,30

Thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cp II

Km

1,30

Khống chế mặt bằng đường chuyn cấp 2 tuyến kênh

Điểm

2,00

Đo vẽ bình đ tuyến kênh trên cạn tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m.

ha

4,50

Đo vbình đồ tuyến kênh dưi nước tlệ 1/500 đường đồng mức 0,5m.

ha

1,35

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II

100 m

13,00

Đo vẽ cắt ngang tuyến trên cạn, địa hình cấp II

100 m

7,00

Đo vẽ cắt ngang tuyến dưới nước, địa hình cấp II

100 m

2,10

Cống dưới kênh N1- 9 (1 cái)

 

 

Thủy chuẩn hạng IV địa hình cấp II

Km

0,07

Thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cấp II

Km

0,07

Đo vẽ bình đồ trên cạn tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m.

ha

0,35

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II

100 m

0,70

Đo vẽ cắt ngang tuyến trên cạn, địa hình cấp II

100 m

1,2

- Các nhiệm vụ cụ thể:

+ Thu thập tài liệu số liệu trắc địa bản đồ có trong khu vực tại STài nguyên và + Môi trường Hà Tĩnh;

+ Thu thập tài liệu về quy hoạch;

+ Thiết kế lưới khống chế mặt bằng và độ cao phục vụ đo vẽ;

+ Đo vẽ chi tiết bản đồ;

+ Hoàn thiện hồ sơ.

- Công tác kiểm tra: Các hạng mục công việc của công tác đo vẽ bản đồ cần được thực hiện theo đúng quy định, quy phạm hiện hành, trong quá trình thực hiện đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm kiểm tra từng công đoạn cho đến sản phẩm cuối cùng là bộ bản đồ cần thành lập.

- Công tác nghiệm thu: Được tiến hành sau khi công trình hoàn tất theo đúng các trình tự nghiệm thu theo quy định tại Thông tư số 05/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ thiết kế xây dựng. Đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm hoàn toàn trước độ chính xác cũng như toàn bộ thành quả, sn phẩm đo đạc bản đồ.

- Sản phẩm giao nộp: Sản phẩm giao nộp theo đúng số lượng được quy định dưới đây, đồng thời thành quả tính toán đo đạc bình sai lưới khống chế đo vbản đồ hạng cấp cũng được in, đánh giá độ chính xác cùng bộ ghi chú điểm của các điểm mốc khống chế... đều được in và lưu giữ trong bộ hồ sơ giao nộp (Số lượng hồ sơ khảo sát địa hình giao nộp theo Bảng 1). Chi tiết sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng.

- Thời gian dự kiến hoàn thành công tác đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1.0m là 10 ngày.

a.2. Khảo sát địa chất phục vụ lập dự án đầu tư:

- Yêu cầu: Công tác khoan phải thực hiện theo đúng các yêu cầu về kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất công trình thủy lợi (TCVN 8477:2010, Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế). Khoan xong hố nào lấp ngay hố đó theo đúng quy định của TCVN 8477:2010 và lấy mẫu nguyên dạng; trường hợp không thể lấy được mẫu nguyên dạng thì lấy mẫu không nguyên dạng. Thí nghiệm 17 chỉ tiêu cơ lý đối với mẫu nguyên dạng và mẫu không nguyên dạng. Công tác lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm thực hiện theo đúng quy phạm hiện hành.

- Thành phần khảo sát địa chất công trình trong giai đoạn lập thiết kế dự án đầu tư:

+ Trc dọc tuyến tiêu thoát: Đối với tuyến chính khoan 02 hố trắc dọc và tận dụng hố khoan của cống để thành 1MC địa chất hoàn chỉnh, độ sâu hố khoan là 7m: tổng cộng 2 hố *7m/ hố = 14m.

+ Cng luồn dưới kênh N1-9 (1 cái) và cống qua kênh (3 cái): Mỗi cống khoan 1 mũi, độ sâu 7m. tổng cộng 4* 7m = 28m.

+ Công tác lấy mẫu:

* Đối vi tuyến kênh: Cứ 2 m lấy 01 mẫu nguyên dạng, các lớp không lấy được mẫu nguyên dạng thì lấy mẫu không nguyên dạng. Mẫu không nguyên dạng tạm tính 01 mẫu.

* Đi với vị trí cống: Cứ 2 m lấy 01 mẫu nguyên dạng, các lớp không lấy được mẫu nguyên dạng thì lấy mẫu không nguyên dạng. Mu không nguyên dạng tạm tính 02 mẫu.

- Khối lượng dự kiến theo bảng sau:

Hạng mục công việc

Đơn vị

Khối lượng

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

 

 

Tuyến kênh

 

 

Khoan guồng xoắn có lấy mẫu dưới nước trắc dọc tuyến kênh, độ sâu hố khoan từ 0-10m, cấp đất I-III

m

14,00

Mẫu nguyên dạng 17 chỉ tiêu

Mu

6,00

Mu không nguyên dạng

Mu

1,00

Cống dưới kênh N1-9 (1 cái) và cống qua kênh (3 cái)

 

 

Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn trắc dọc tuyến cống, độ sâu hố khoan từ 0-30m

m

28,00

Mu nguyên dạng 17 ch tiêu

Mu

12,00

Mu không nguyên dạng

Mu

2,00

Bãi VL đất đắp, bãi thải

 

 

Công điều tra mỏ vật liệu đt đắp

công

5,00

Công điều tra bãi thải

công

5,00

PHẦN NHÂN CÔNG KHÁC

 

 

Điều tra địa chất, địa tầng

Công

5,00

Điều tra dân sinh kinh tế

Công

5,00

Điều tra các công trình trên tuyến

Công

5,00

Vận chuyển quân và thiết bị

Ca + công

5,00

- Báo cáo khảo sát địa chất công trình bao gồm tối thiểu những thông tin sau:

+ Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.

+ Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.

+ Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.

+ Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện, các hình trụ lỗ khoan và phân chia địa tầng;

+ Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.

+ Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).

+ Kết luận và kiến nghị.

+ Các phụ lục kèm theo.

a.3. Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ svà lập tổng mức đầu tư.

Tư vấn có trách nhiệm:

- Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện thiết kế; cử người có đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế;

- Chỉ sử dụng kết quả khảo sát đáp ứng được yêu cầu của bước thiết kế và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình;

- Chỉ định cá nhân, bộ phận trực thuộc tổ chức của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công việc kiểm tra nội bộ chất lượng hồ sơ thiết kế;

- Trong quá trình thiết kế, Tư vấn cần phải làm việc với đại diện cộng đồng địa phương để thống nhất phương án thiết kế;

- Trình chủ đầu tư hồ sơ thiết kế để được thẩm đnh, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng; tiếp thu ý kiến thẩm đnh và giải trình hoặc chỉnh sa hồ sơ thiết kế theo ý kiến thẩm định.

a.4. Hồ sơ sản phẩm giao nộp:

- Sản phẩm tư vấn sau khi đã hoàn thành được giao nộp cho Chủ đầu tư với nội dung, khối lượng cụ thể như sau:

Stt

Mô tả sản phẩm

Số lượng

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Hồ khảo sát địa hình

 

 

1.1

Báo cáo công tác khảo sát địa hình

07

07

1.2

Bản vẽ khảo sát địa hình

07

07

1.3

Nhật ký khảo sát địa hình

07

07

1.4

Biên bản nghiệm thu công tác KSĐH

07

07

1.5

Đĩa CD cha nội dung bản đ trên

03

03

2

Hồ sơ khảo sát địa cht

 

 

2.1

Báo cáo công tác khảo sát địa chất

07

07

2.2

Bản vẽ mô tả vị trí hố khoan

07

07

2.3

Các mẫu thí nghiệm các thành phn cơ lý

07

07

2.4

Nhật ký khảo sát địa chất

07

07

2.5

Biên bản nghiệm thu công tác KSĐC

07

07

3

Hồ sơ thiết kế cơ sở, tng mức đầu tư

 

 

3.1

Báo cáo chính

07

07

3.2

Báo cáo tóm tt

07

07

3.3

TM thiết kế cơ sở và các phụ lục tính toán

07

07

3.4

Bn vẽ thiết kế cơ sở

07

07

3.5

Dự toán tổng mức đầu tư

07

07

3.6

Các bảng tính khối lượng theo bản v TKCS

07

07

3.7

Đĩa CD chứa toàn bộ tài liệu trên

03

03

- Đơn vị tư vấn cần tính toán Thủy văn, thủy lực từ thượng nguồn của lưu vực thuộc các phường Trần Phú và Thạch Linh để phục vụ cho việc phân tích và tính toán hiệu quả hoạt động của tuyến kênh trong việc thoát lũ; kết quả này cần thể hiện trong Dự án đầu tư và đề xuất phương án thiết kế kênh tiêu phù hợp.

- Thiết kế tuyến kênh cần được điều chỉnh trên cơ sở áp dng các nguyên tắc thoát nước đô thị bền vững (SUDS) theo hướng xây dựng hệ thống kênh hở, mềm và gần hơn với thiên nhiên. Thiết kế thủy lực cần tính đến tăng tính chịu lực của nước do lực cản của mái thảm thực vật (phù hợp với cách tiếp cận của Hệ thống thoát nước đô thị bền vững) các biện pháp kỹ thuật xanh nên được áp dụng trong thiết kế hệ thống thoát nước. Ví dụ, có thể bao gồm thiết kế phần phía dưới lòng kênh hình thang bằng bê tông để cho dòng chảy thấp kết hợp phía trên là với phần thảm thực vật hoặc thảm thực vật kết hp đá để giúp dòng chảy mạnh hơn. Các cống nên được tích hợp với cảnh quan kết nối dọc hệ thống đường thủy của sông Cầu Đông với khu vực đô thị, trong đó cây cối và các yếu tkhác tạo thành một hình ảnh thân thiện với môi trường và thích ứng BĐKH. Ngoài ra cần lưu ý rằng các giải pháp công trình xanh cần xét đến các điều kiện của địa phương và hiệu quả của công trình mà không tốn nhiều kinh phí bảo dưỡng. Đây là hệ thống kênh thoát nước lũ kết hợp với hệ thống thoát nước thải do vậy thiết kế cũng cần giải quyết được các vấn đề về xử lý chất lưng nước bằng các thảm thực vật.

- Chi tiết sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng

- Thi gian dự kiến hoàn thành công tác khảo sát địa chất địa hình, lập dự án và tổng dự toán là 30 ngày.

b. Bước lập thiết kế bn vẽ thi công - Tng dự toán xây dựng công trình Tuyến kênh thoát nước phía Tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

b.1. Khảo sát địa hình phục vụ lập thiết kế BVTC - TDT

Tận dụng lại toàn bộ số liệu khảo sát đã thực hiện ở giai đoạn lập dự án đầu tư. Giai đoạn thiết kế BVTC khảo sát bổ sung các hạng mục sau:

Theo tiêu chuẩn TCVN 8478 : 2010; Mục 7, mục 8 thành phần khối lượng kho sát địa hình giai đoạn TKKT và TKBVTC:

- Khảo sát trc dọc tuyến kênh, tuyến cng, (trong quá trình lập dự án nếu có điều chỉnh hướng tuyến thì cần khảo sát bsung. Nếu không thay đổi hướng tuyến thì không khảo sát bổ sung và khối lượng khảo sát này sẽ không được thanh toán)

- Khảo sát bổ sung trắc ngang tuyến kênh, tuyến cống: Phục vụ công tác tính toán khối lượng. Cụ thể mục 7.7 quy định trung bình 50m/ 1MC mỗi MC rộng 2b cộng với 3MC các điểm ngoặt Si.

- Công tác cắm mốc tim tuyến, mốc GPMB như quy định mục 7.8 và mục 8.4 cụ thể tuyến kênh: có 02 điểm K0 + Kc và 01 điểm Si* 2 mốc/ 1 điểm = 3 mốc. Mỗi cống có 01 mốc = 4 mốc.

Khối lượng khảo sát địa hình phục vụ lập thiết kế BVTC dự kiến theo bảng sau:

Hạng mục công việc

Đơn vị

Khối ng

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

 

 

Tuyến tiêu: dài 1300m

 

 

Thủy chuẩn hạng IV địa hình cấp II

Km

1,30

Thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cấp II

Km

1,30

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II

100 m

13,00

Đo vẽ cắt ngang tuyến trên cạn, địa hình cấp II

100 m

7,70

Đo vẽ cắt ngang tuyến dưới nước, địa hình cấp II

100 m

2,10

Công trình trên tuyến: Cống dưới kênh N1-9 (01 cái) và cống qua kênh (3 cái)

 

 

Thủy chun hạng IV địa hình cấp II

Km

0,05

Thủy chuẩn kỹ thuật địa nh cấp II

Km

0,05

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II

100 m

0,50

Đo vẽ cắt ngang tuyến trên cạn, địa hình cp II

100 m

2,00

Công tác cắm mc

 

 

Cắm mốc tim tuyến kênh

Mốc

3,00

Cắm mốc tim tuyến công trình trên kênh

Mốc

4,00

Cm mốc GPMB

Mốc

38,00

b.2. Khảo sát địa chất công trình trong giai thiết kế bản vẽ thi công

Tận dụng toàn bộ khối lượng khảo sát gia đoạn lập dự án đầu tư.

- Mục tiêu: Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục công trình đã được thiết kế cơ sở và các tài liệu có liên quan khác theo đúng quy trình quy phạm để trình chủ đầu tư phê duyệt.

- Các nhiệm vụ cụ thể:

+ Thu thập và xử lý các tài liệu được khảo sát cập nhật về hiện trạng;

+ Tiến hành khảo sát và lập các báo cáo khảo sát địa hình bổ sung phục vụ thiết kế bản vẽ thi công;

+ Xác định các tiêu chí thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án phù hợp với pháp luật Việt Nam;

+ Nghiên cứu, phân tích các khía cạnh về mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội và rà soát nội dung đầu tư và những gii pháp kỹ thuật đã được đề xuất trong dự án đầu tư và thiết kế cơ sở để tuân thủ hoặc điều chnh một số giải pháp trong điều kiện không làm thay đổi vị trí, mục tiêu và không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án;

+ Đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp về công nghệ, kiến trúc, xây dựng, kết cấu, điện, cơ khí phù hợp với các yêu cầu và nội dung của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và phù hợp vi thiết kế cơ sở đã được phê duyệt;

b.3. Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình của dự án:

Bước lập bản vthi công và tổng dự toán được tính toán trên cơ sở ước tính giá trị xây lắp trước thuế 17,00 tỷ đồng

b.4. Lập bản vẽ thi công và tổng dự toán được tính

b.5. Cùng với BQLDA giải trình các cấp có thẩm quyền để phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

b.6. Sản phẩm hồ sơ giao nộp

- Các bản dự thảo được trình nộp cho Chủ đầu tư xem xét theo tiến độ của hợp đồng đã được ký kết giữa Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn.

- Sau khi nhận được các nhận xét từ phía các cơ quan liên quan, phải hoàn chnh các hồ sơ/tài liệu cuối cùng. Tất cả các bản hồ sơ và tài liệu cuối cùng sẽ phải trình nộp sau khi đã được chỉnh sửa với các ý kiến phản hồi đã nhận. Số lượng cần thiết của các bản sao in và bản sao điện tử, cả tiếng Anh và tiếng Việt, được nêu trong cụ thể như sau:

+ Đối với bản thảo báo cáo, bản vẽ và hồ sơ: Tất cả các bản thảo báo cáo sẽ trình bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

+ Đối với các báo cáo, bn vẽ và hồ sơ chính thức: đơn vị tư vấn giao nộp cho PCU 07 bộ hồ sơ (bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt) kèm theo 2 hai bản copy trên đĩa CD.

- Các sản phẩm và tiến độ trình nộp các hồ sơ của tư vấn được trình bày trong bảng dưới đây.

Stt

Mô tả sản phẩm

Số lượng

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

Hồ thiết kế và d toán

 

 

1

Bản dự thảo ln 1 Hồ sơ thiết kế và dự toán

01

01

2

Bản dự thảo ln 2 Hồ sơ thiết kế và dự toán

01

01

3

Bản cuối cùng Hồ sơ thiết kế và dự toán

07

07

Chi tiết sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng

Thời gian dự kiến hoàn thành công tác thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán là 30 ngày

c. Yêu cầu về hồ sơ:

- Tất cả các báo cáo đều được dịch sang tiếng Anh và in số lượng in tương ứng với bản tiếng Việt theo các bảng trên;

- Bản vẽ được in theo chế độ song ngữ Việt - Anh.

d. Yêu cầu về bàn giao mặt bằng, mốc giới tại thực địa:

Tư vấn có tránh nhiệm xây dựng mốc và bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình mốc định vị và mốc giới công trình tại thực địa.

e. Trách nhiệm của nhà thầu tư vn xây dựng:

- Đối với khảo sát: Tư vấn chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết qukhảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát thực hiện;

- Đối với thiết kế: Tư vấn chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dng công trình do mình thực hiện; việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm gim trách nhiệm ca nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện.

IV. Thời gian thực hiện (tối đa dự kiến theo lịch sau)

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

(ngày)

GHI CHÚ

1

Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng Tuyến kênh thoát nước phía tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

10

 

2

Khảo sát địa hình địa chất, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến kênh thoát nước phía tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

40

 

3

Lập thiết kế BVTC - TDT xây dựng công trình Tuyến kênh thoát nưc phía tây thành phố Hà Tĩnh, tnh Hà Tĩnh

30

 

 

Tổng cộng

80

 

V. Nguồn vốn thực hiện

Nguồn vốn được ghi trong dòng ngân sách A.3.2. thuộc kết quả 3 của dự án IWMC do Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

VI. Yêu cầu về năng lực của đơn vị tư vấn

Đơn vị tư vn được chọn phải đảm bảo năng lực tối thiểu sau:

6.1. Đi với khảo sát xây dựng

- Có ít nhất 03 người có chuyên ngành đo vẽ địa hình phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát: 1 người là chủ nhiệm khảo sát có trên 5 năm kinh nghiệm, có chứng chhành nghề khảo sát địa; 2 người còn lại có trên 3 năm kinh nghiệm;

- Có đủ thiết bị khảo sát để thực hiện từng loại khảo sát (có ít nhất 01 máy toàn đạc điện tử, 01 máy thủy bình và máy định vị GPS cầm tay kèm theo);

- Đã thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khảo sát của công trình cấp III cùng loại hoặc 02 nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập dự án mương thoát nước trên địa bàn thành phHà Tĩnh hoặc có điều kiện tương tự với quy mô tuyến mương 2km trở lên.

6.2. Đối với lập dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình

- Có ít nhất 05 người: 01 kiến trúc sư, 01 kỹ sư thủy lợi, 01 kỹ sư hạ tầng với tối thiểu 10 năm kinh nghiệm và các kỹ sư chuyên ngành phù hợp. Trong đó ít nhất có 02 người có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình phù hp để, chủ trì thiết kế xây dựng công trình;

- Có ít nht 01 kỹ sư hoặc cử nhân thuộc các chuyên ngành môi trường có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm để chủ trì đánh giá tác động môi trường hoặc làm các cam kết bảo vệ môi trường;

- Có ít nhất 01 người có trình độ Đại học trở lên có chuyên ngành liên quan đến lập dự toán xây dựng công trình, có chứng chkỹ sư định giá hạng 2 trở lên, đã có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm và đã thực hiện lập Dự toán tối thiểu cho 05 công trình xây dựng tương tự hoặc lớn hơn về tính chất, quy mô.

- Đã thực hiện ít nhất 08 hợp đồng tư vấn lập Dự án, thiết kế cơ sở, lập tổng mức đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình kênh mương thoát nước với quy mô tương tự;

- Cán bộ chuyên môn của đơn vị tư vấn đã từng tham gia ít nhất 08 dự án, thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán xây dựng công trình kênh mương thoát nước với quy mô tương tự trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh hoặc địa bàn tương tự.

VII. Quản lý hành chính/pháp lý

7.1 Vai trò và trách nhiệm trong Quản quá trình thực hiện

Quá trình thực hiện khảo sát, quy hoạch chi tiết, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán do đơn vị tư vấn trúng thầu thực hiện dưi sự giám sát và hướng dẫn chđạo của Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh có tham khảo ý kiến của UBND thành phố Hà Tĩnh. Cụ thể như sau:

- UBND tnh Hà Tĩnh: Chính phủ Việt Nam đã giao UBND tnh Hà Tĩnh làm chủ dự án và chịu trách nhiệm về phần đóng góp của Việt Nam cho dự án.

- Ban điều phối dự án (PCU) là cơ quan chịu trách nhiệm điều phối, thực hiện và giám sát dự án, và tư vấn sẽ ký hợp đồng hợp pháp với PCU.

- Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC): Chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn và hiệu quả của dự án.

- PCU sẽ hỗ trợ đơn vị tư vấn:

+ Làm việc với chính quyền tỉnh và các bên liên quan khác nhau để tạo điều kiện và tổ chức các cuộc hẹn cho tư vấn gặp các quan chức chính quyền cấp tỉnh và cấp cơ sở. Mọi cuộc họp ở cấp quốc gia đều sẽ được TSU hỗ trợ tổ chức.

+ Sắp xếp hậu cần như thu thập và sao chụp tài liệu liên quan, lên lịch trình, phòng họp, photocopy và in ấn, thư mời, các cuộc tham vấn, hội thảo, họp với chính quyền/cán bộ chuyên môn, người dân địa phương ở trong tnh có liên quan đến việc thực hiện hoạt động trong Điều khoản tham chiếu này.

7.2 Sở hữu kết quả

- Bản quyền toàn bộ các kết quả của tư vấn sau khi được nghiệm thu thuộc về PCU (cả bản cứng và bản mềm);

- Đơn vị tư vấn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và sở hữu bản quyền các tài liệu sử dụng trong nghiên cứu đối với bên thứ 3.

7.3 Khía cạnh tài chính

+ Yêu cầu đơn vị tiền tệ, thông tin hóa đơn;

Đơn vị tiền tệ: Tính bằng đồng Việt Nam (VND);

Định mức chi phí: Theo quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam;

Giá trị chào thầu và thanh toán không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

VIII. Tổ chức thực hiện.

- Hình thức chọn thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Quy trình đấu thầu sẽ theo quy định của Luật đấu thầu Việt Nam và các quy định cụ thể trong tài liệu Hồ sơ Tài chính và Kỹ thuật của dự án, Nhà thầu stuân theo quy trình đấu thầu cạnh tranh.

- Các đơn vị tham gia đấu thầu cần cung cấp:

+ Phương pháp luận và nội dung thực hiện các giai đoạn của quá trình tư vấn thiết kế;

+ Danh sách và hồ sơ lý lịch các tư vấn viên trong nước và quốc tế (nếu có);

+ Đề xuất ngày tháng và thời gian thực hiện công việc;

+ Một bản đề xuất tài chính bao gồm tất cả các chi phí liên quan; (chi tiết trong hồ sơ mời thầu)

+ Đánh giá thầu sẽ dựa trên năng lực của Hồ sơ lý lịch, phương pháp, sự sẵn sàng về thi gian và chi phí.

IX. Thông tin về Chủ đầu tư

Ban Điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh

- Địa chỉ liên lạc: S12, Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: 0393 858 993 /Fax: 0393 858 993

 

TỔNG HỢP CHI PHÍ TƯ VẤN

SUMMARY OF CONSULTANCY COSTS

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tnh)
(Developed basing on Decision No 1861 of PPC Ha Tinh)

DÁN: NÂNG CẤP TUYN KÊNH THOÁT NƯỚC PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
PROJECT: DRAINAGE CANAL ROUTE IN THE WEST OF HA TINH CITY

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG THẠCH LINH, THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TNH HÀ TĨNH
LOCATION: THACH LINH WARD, HA TINH CITY, HA TINH PROVINCE

TT

Hng mục chi phí
Work items

Trước thuế V.A.T

Thuế V.A.T

Thành tiền
(
VNĐ)

Ghi chú
Remarks

I

Giai đon lp dán đầu tư

330.270.909

33.027.091

363.298.000

 

1

Chi phí khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập dự án đầu tư
Costs of topographic survey serving for development of investment project

205.211.818

20.521.182

225.733.000

Xem Phụ lục 01

See Annex 01

2

Chi phí lập dự án đầu tư  - The cost of investment project planning
(Tạm tính/estimated = 17.000.000.000 *0,568%* 1,1)

84.150.000

8.415.000

92.565.000

Xem Phụ lục 05

See Annex 05

3

Chi phí dịch thuật từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh bước lập dự án đầu tư (tạm tính cả thuyết minh bn vẽ tính trung bình khoảng 300 trang giấy A4)
- The cost of translation from Vietnamese into English_investment project planning (estimated 300 pages including Narrative part and drawings)

40.909.091

4.090.909

45.000.000

 

II

Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công
Construction drawing design phase

411.673.636

41.167.364

452.841.000

 

1

Chi phí khảo sát địa hình, địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công và tng dự toán
Cost topographical survey, geological service of the construction drawing design and total cost estimate

65.104.545

6.510.455

71.615.000

Xem Phụ lục 03

See Annex 03

2

Chi phí lập thiết kế BVTC và tng dự toán (Tạm tính/estimated = 17.000.000.000 *2,406%* 1,1)
Cost of developing contruction drawing design and total cost estimation

305.660.000

30.566.000

336.226.000

Xem Phụ lục 05

See Annex 05

3

Chi phí dịch thuật Tiếng Việt sang Tiếng Anh bước thiết kế bản vẽ thi công (tạm tính cả thuyết minh và bn vẽ, tính trung bình khoảng 300 trang giấy A4)
- The cost of translation from Vietnamese into English step up investment

40.909.091

4.090.909

45.000.000

 

 

Tổng cng/Total:

741.944.545

74.194.455

816.139.000

 

 

Làm tròn Số/Rounded up

741 945.000

74.194.000

816.139.000

 

 

PHỤ LỤC 01/ ANNEX 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tnh)
(Developed basing on Decision No 1861 of PPC Ha Tinh)

KHÁI TOÁN KINH PHÍ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT
COST ESTIMATE OF TOPOGRAPHICAL, GEOLOGICAL SURVEYS

DỰ ÁN: NÂNG CẤP TUYẾN KÊNH THOÁT NƯỚC PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
PROJECT: DRAINAGE CANAL ROUTE IN THE WEST OF HA TINH CITY

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG THẠCH LINH, THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TNH HÀ TĨNH
LOCATION: THACH LINH WARD, HA TINH CITY, HA TINH PROVINCE

GIAI ĐOẠN: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
PHASE: INVESTMENT PROJECT PLANNING

T/T

Shiệu/ Code
ĐG

Hạng mục công việc
Work items

Đơn vị
U
nit

Khối lượng
V
olume

Cp ĐH
Topo level

Đơn giá 41/SXD-KTXD
Unit price

Hệ số
Coefficient

Thành tiền
Amount

Vật liệu
Material

Nhân công
Labor

Máy
Machinery

Vật liệu
Material

Nhân công
Labor

Máy
Machinery

I

 

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
TOPO SURVEY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Tuyến tiêu: dài 1300m
Canal route: length of 1300m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL.02102

Thủy chuẩn hạng IV địa hình cp II
Technical level IV Topo level II

Km

2,30

2

16.838

1.316.930

4.067

1,00

38.727

3.028.939

9.354

 

CL.03102

Thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cấp II
Technical level Topo level II

Km

1,30

2

2.210

687.618

2.905

1,00

2.873

893.903

3.777

 

CK.04302

Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 tuyến kênh
Ground control Traverse net level 2 canal route

Điểm
Point

2,00

2

30.042

1.528.041

10.847

1,00

60.084

3.056.082

21.694

 

CM.02102

Đo vẽ bình đồ tuyến kênh trên cạn tlệ 1/500 đường đồng mức 0,5m.
Measuring and drawing the plan of the inland canal route scale 1/500 contour line 0,5m.

ha

4,50

2

26.105

1.769.310

24.364

1,00

117.473

7.961.895

109.638

 

CN.02102

Đo vẽ bình đồ tuyến kênh dưới nước tỷ lệ 1/500 đường đng mức 0,5m.
Measuring and drawing the plan of the underwater canal route scale 1/500 contour line 0,5m.

ha

1,35

2

24.970

2.312.167

17.958

1,00

33.710

3.121.425

24.243

 

CO.01102

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measuring and drawing the inland longitudinal profile, topo level II

100 m

13,00

2

31.005

444.338

3.261

1,35

403.065

7.798.132

57.231

 

CO.01202

Đo vẽ cắt ngang tuyến trên cạn, địa hình cp II
Measuring and drawing the inland cross section, topo level II

100 m

7,00

2

44.440

577.036

6.936

1,00

311.080

4.039.252

48.552

 

CO.02202

Đo vẽ cắt ngang tuyến dưới nước, địa hình cấp II
Measuring and drawing the underwater cross section, topo level II

100 m

2,10

2

32.560

866.560

11.313

1,00

68.376

1.819.776

23.757

2

 

Công trình trên tuyến: Cống dưới kênh N1-9 (01 cái)
Works on the route: Sewers under canal N1-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL.02102

Thủy chun hạng IV địa hình cấp II
Technical level IV Topo level II

Km

0,07

2

16.838

1.316.930

4.067

1,00

1.179

92.185

285

 

CL.03102

Thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cấp II
Technical level Topo level II

Km

0,07

2

2.210

687.618

2.905

1,00

155

48.133

203

 

CM.01102

Đo vẽ bình độ trên cạn tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m.
Measuring and drawing the plan of the inland canal route scale 1/200 contour line 0,5m.

ha

0,35

2

77.740

5.022.429

48.393

1,00

27.209

1.757.850

16.938

 

CO.01102

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measuring and drawing the inland cross section, topo level II

100 m

0,70

2

31.005

444.338

3.261

1,00

21.704

311.037

2.283

 

CO.01202

Đo vẽ cắt ngang tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measuring and drawing inland cross section, topo level II

100 m

1,20

2

44.440

577.036

6.936

1,00

53.328

692.443

8.323

II

 

KHẢO SÁT ĐỊA CHT
Geological survey

 

 

Cấp đất

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Tuyến tiêu/ Drainage canal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF.01101

Khoan guồng xoắn có lấy mẫu dưới nước trắc dọc tuyến kênh, độ sâu hố khoan từ 0-10m, cấp đất I - II
S
mall pile drilling machine to collect sample under water in horizontal profile canal route, with…………..

m

14,00

1-3

68.046

631.322

146.894

1,15

952.644

10.164.284

2.364.993

 

CP.03101

Mu nguyên dạng 17 ch tiêu
Undisturbed soil samples 17 targets

Mẫu
sample

6,00

 

41.446

1.266.665

213.547

1,00

248.676

7.599.990

1.281.282

 

CP.03301

Mu không nguyên dạng
Disturbed samples

Mẫu
sample

1,00

 

36.858

1.528.041

136.678

1,00

36.858

1.528.041

136.678

2

 

Công trình trên tuyến: Cống dưi kênh N1-9 (01 cái) và cng qua kênh (3 cái)
Works on the route: Sewers under canal N1-9 (1 sewer) and sewers through the canal (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC.01101

Khoan xoay bơm rửa bằng ng mẫu trên cạn trc dọc tuyến cống, độ sâu hố khoan từ 0-30m
Rotating drilled boreholes with pumping and washing by sample pipe inland horizontal profile and at depth of from 0 - 30m

m

28,00

1-3

116.963

573.015

145.454

1,00

3.274.964

16.044.420

4.072.712

 

CP.03101

Mu nguyên dạng 17 chỉ tiêu
Undisturbed soil samples with 17 properties testing

Mẫu
sample

12,00

 

41.446

1.266.665

213.547

1,00

497.352

15.199.980

2.562.564

 

CP.03301

Mu không nguyên dạng
Disturbed samples

Mẫu
sample

2,00

 

36.858

1.528.041

136.678

1,00

73.716

3.056.082

273..356

III

 

Bãi VL đất đắp; bãi thải
Land for soil mine land for filling; land for dropping waste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.8

Công điu tra mỏ vật liệu đt đp
Labor for surveying landsite of soil mine for

Mẫu
sample

5,00

 

 

201.058

 

1,00

0

1.005.290

0

 

A1.8

Công điều tra bãi thi
Labor for surveying landsite for waste

Mẫu
sample

5,00

 

 

201.058

 

1,00

0

1.005.290

0

IV

 

PHẦN NHÂN CÔNG KHÁC
OTHER LABORING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A1.8

Điu tra địa cht, địa tng
Geological, stratigraphic survey

Công
Labor

5,00

 

 

201.058

 

1,00

0

1.005.290

0

2

A1.8

Điu tra dân sinh kinh tế
Socio-economic survey

Công
Labor

5,00

 

 

201.058

 

1,00

0

1.005.290

0

3

A1.8

Điều tra các công trình trên tuyến
Survey on the works in the route

Công
Labor

5,00

 

 

201.058

 

1,00

0

1.005.290

0

4

A1.8

Vận chuyển quân và thiết bị
Transport of workers and equipment

Ca+công

5,00

 

 

201.058

650.000

1,00

0

1.005.290

3.250.000

 

 

CỘNG CHI PHÍ TRC TIP
TOTAL DIRECT COST

 

 

 

 

 

 

 

6.223.171

94.245.590

14.267.863

 

I

Chi phí trực tiếp/ Direct cost

 

 

1

Chi phí vật liệu/ material cost

 

6.223.171 đồng/VND

2

Chi phí nhân công/ Labor cost

1,000

94.245.590 đồng/VND

3

Chi phí máy/ Machinery cost

1,00

14.267.863 đồng/VND

 

Cộng chi phí trực tiếp/ Total direct cost

 

114.736.624 đồng/VND

II

Chi phí chung nhân công/General labor cost

65%

61.259.634 đồng/VND

 

Chi phí trực tiếp/ Direct costs

 

175.996.258 đồng/VND

III

Thu nhập chịu thuế tính trước/ Income before T

6%

10.559.775 đồng/VND

 

Giá thành khảo sát xây dựng/ Unit cost of surveys

 

186.556.033 đồng/VND

 

Chi phí lập phương án và BC kết quả khảo sát

5%

9.327.802 đồng/VND

 

Chi phí chỗ ở tạm thời/ Temporary accommodation cost

5%

9.327.802 đồng/VND

 

Giá trị dự toán khảo sát trước thuế
Value before tax of survey estimated cost

 

205.211.637 đồng/VND

IV

Thuế GTGT đầu ra/ VAT of outputs

10%

20.521.164 đồng/VND

 

Giá trị khái toán kinh phí khảo sát sau thuế

 

225.732.800 đồng/VND

V

Tổng chi phí khảo sát địa hình, địa chất (làm tròn)
Total estimated cost of topo, geological surveys (rounded up)

 

225.733.000 đồng/VND

 

PHỤ LỤC 02/ ANNEX 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tnh)
(Developed basing on Decision No 1861 of PPC Ha Tinh)

KHÁI TOÁN KINH PHÍ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT
COST ESTIMATE OF TOPOGRAPHICAL, GEOLOGICAL SURVEYS

DÁN: NÂNG CẤP TUYN KÊNH THOÁT NƯỚC PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
PROJECT: DRAINAGE CANAL ROUTE IN THE WEST OF HA TINH CITY

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG THẠCH LINH, THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TNH HÀ TĨNH
LOCATION: THACH LINH WARD, HA TINH CITY, HA TINH PROVINCE

GIAI ĐOẠN: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
PHASE: INVESTMENT PROJECT PLANNING

T/T

Số hiệu
ĐG

Hạng mục công việc
W
ork items

Đơn vị
Unit

Cách tính
Formular

Khối lượng
Volume

Cấp ĐH
Topo level

I

 

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
TOPO SURVEY

 

 

 

 

1

 

Tuyến tiêu: dài 1300m
Length of drainage route: 1300m

 

 

 

 

 

CL.02102

Thủy chuẩn hạng IV địa hình cấp II/Technical level IV Topo level II

Km

 

2,30

2

 

CL.03102

Thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cp Il/Technical level Topo level II

Km

= 1300/1000

1,30

2

 

CK.04302

Khng chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 tuyến kênh
Ground control Traverse net level 2 canal route

Điểm point
Point

trung bình 350m/1 đim
On average 350m/1 point

2,00

2

 

CM.02102

Đo vẽ bình đồ tuyến kênh trên cạn tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m.
Measuring and drawing the plan of the inland canal route scale 1/500 contour line 0,5m

ha

= (1300m*40)/10000

4,50

2

 

CN.02102

Đo vẽ bình đồ tuyến kênh dưi nước tlệ 1/500 đường đồng mức 0,5m.
Measuring and drawing the plan of the underwater canal route scale 1/500 contour line 0,5m.

ha

= (1300m*5)/10000

1,35

2

 

CO.01102

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measuring and drawing the inland longitudinal profile, topo level II

100 m

= 1300m/100

13,0

2

 

CO.01202

Đo vẽ ct ngang tuyến trên cạn, địa hình cp II
Measuring and drawing the inland cross section, topo level II

100 m

= (1300m/50)*30m/100

7,0

2

 

CO.02202

Đo vẽ ct ngang tuyến dưới nước, địa hình cấp II
Measuring and drawing the underwater cross section, topo level II

100 m

= (1300m/50)*5m/100

2,1

2

2

 

Công trình trên tuyến: Cống dưới kênh N1-9 (01 cái)
Works on the route: Sewers under canal N1-9 (1 sewer)

 

 

 

 

 

CL.02102

Thủy chuẩn hạng IV địa hình cấp II/Technical level IV Topo level II

Km

 

0,070

2

 

CL.03102

Thủy chun kỹ thuật địa hình cp II/Technical level Topo level II

Km

= 4*70m/1000

0,070

2

 

CM.01102

Đo vẽ bình đtrên cạn tỷ lệ 1/200 đường đng mức 0,5m.
Measuring and drawing the plan the inland scale 1/500 contour line 0,5m.

ha

= 4*70*50/10000

0,35

2

 

CO.01102

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measuring and drawing the inland longitudinal profile, topo level II

100 m

= 4*70m/100

0,70

2

 

CO.01202

Đo vẽ ct ngang tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measuring and drawing the underwater cross section, topo level II

100 m

= 4*(70m/30+1)*40m/100

1,2

2

II

 

KHẢO SÁT ĐỊA CHT/TOPOGRAPHICAL SURVEY

 

 

 

Cấp đất

1

 

Tuyến tiêu/Drainage canal

 

 

 

 

 

CF.01101

Khoan guồng xon có lấy mẫu dưới nước trc dọc tuyến kênh, độ sâu hố khoan từ 0-10m, cấp đất I-II
Small pile drilling machine to collect sample under water in horizontal profile canal route, with depth of borehole from 0-10m, soil level I-III

m

= Trung bình mỗi tuyến khoan 02 hố trắc dọc On average 02 boreholes in each route

14,0

1-3

 

CP.03101

Mu nguyên dạng 17 chỉ tiêu
Undisturbed soil samples 17 targets

Mẫu
Sample

Dự kiến 2m lấy 1 mẫu (14/2-1)
one sample per 2m

6,0

 

 

CP.03301

Mu không nguyên dạng
Disturbed samples

Mu
Sample

Tạm tính estimated

1,0

 

2

 

Công trình trên tuyến: Cống dưới kênh N1-9 (01 cái) và cống qua kênh (3 cái)
Works on the route: Sewers under canal N1-9 (1 sewer) and sewers through the canal (3 sewers)

 

 

 

 

 

CC.01101

Khoan xoay bơm rửa bằng ng mu trên cạn trắc dọc tuyến cng, độ sâu hố khoan từ 0- 30m
Rotating drilled boreholes with pumping and washing by sample pipe inland horizontal profile and at depth of from 0 -30m

m

= 7 m*4 hố/borehole

28,0

1-3

 

CP.03101

Mu nguyên dạng 17 ch tiêu
Undisturbed soil samples with 17 properties testing

Mẫu
Sample

Dự kiến 2m lấy 1 mẫu (28/2-2)
one sample per 2m

12,0

 

 

CP.03301

Mu không nguyên dạng
Disturbed samples

Mẫu
Sample

Tạm tính estimated

2

 

III

 

I VẬT LIU, ĐẤT ĐP; BÃI THẢI
Soil mine land for filling; Land for dropping construction waste

 

 

 

 

 

TT

Công điều tra mvật liệu đất đắp/Labor cost for surveying soil mine for filling

công

 

5,0

 

 

TT

Công điều tra bãi thi/Labor cost for surveying land for dropping construction waste

công

 

5,0

 

 

PHỤ LỤC 03/ ANNEX 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tnh)
(Developed basing on Decision No 1861 of PPC Ha Tinh)

KHÁI TOÁN KINH PHÍ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT
COST ESTIMATE OF TOPOGRAPHICAL, GEOLOGICAL SURVEYS

DÁN: NÂNG CẤP TUYN KÊNH THOÁT NƯỚC PHÍA TÂY THÀNH PHỐ
PROJECT: UPGRADING DRAINAGE CANAL ROUTE IN THE WEST OF HA TINH CITY

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG THẠCH LINH, THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TNH HÀ TĨNH
LOCATION: THACH LINH WARD, HA TINH CITY

GIAI ĐOẠN: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN
PHASE: CONSTRUCTION DRAWING DESIGN AND COST ESTIMATE

T/T

Số hiệu
Code
ĐG

Hạng mục công việc
Task items

Đơn vị
Unit cost

Khối ng
Volume

Cấp ĐH
Topo level

Đơn giá 41/SXD-KTXD Unit cost

Hệ s
Coeffiecent

Thành tiền Amount

Vật liệu
Material

Nhân công
Labor

Máy
Machinery

Vật liệu Material

Nhân công
Labor

Máy
Machinery

 

 

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
TOPO SURVEY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Tuyến tiêu: dài 1300m
Length of drainage route: 1300m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL.02102

Thủy chuẩn hạng IV địa hình cấp II/Technical level IV Topo level II

Km

1,30

2

16.838

1.316.930

4.067

1,00

21.889

1.712.009

5.287

 

CL.03102

Thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cấp II/Technical level Topo level II

Km

1,30

2

2.210

687.618

2.905

1,00

2.873

893.903

3.777

 

CO.01102

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measure & draw inland horizontal profile, topo level II

100 m

13,00

2

31.005

444.338

3.261

1,35

403.065

7.798.132

57.231

 

CO.01202

Đo vẽ ct ngang tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measure & draw inland cross section, topo level

100 m

7,70

2

44.440

577.036

6.936

1,00

342.188

4.443.177

53.407

 

CO.02202

Đo vẽ cắt ngang tuyến dưới nước, địa hình cấp II
Measure & draw underwater cross section, topo

100 m

2,10

2

32.560

866.560

11.313

1,00

68.376

1.819.776

23.757

2

 

Công trình trên tuyến: Cống dưi kênh N1-9 (01 cái) và cống qua kênh (3 cái)
W
orks on the route: Sewers under canal N1-9 (1 sewer) and sewers crossing canal (3 sewers)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL.02102

Thủy chuẩn hạng IV địa hình cấp II/Technical lev

Km

0,05

2

16.838

1.316.930

4.067

1,00

842

65.847

203

 

CL.03102

Thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cấp II/Technical lev

Km

0,05

2

2.210

687.618

2.905

1,00

111

34.381

145

 

CO.01102

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measuring and drawing the inland longitudinal profile, topo level II

100 m

0,50

2

31.005

444.338

3.261

1,00

15.503

222.169

1.631

 

CO.01202

Đo vẽ ct ngang tuyến trên cạn, địa nh cấp II
Measuring and drawing inland cross section, topo level II

100 m

2,00

2

44.440

577.036

6.936

1,00

88.880

1.154.072

13.872

3

 

Công tác cắm mốc
Marking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK.04402

Cắm mốc tim tuyến kênh/mark the central line of canal

Mc

3,00

2

29.700

301.587

1.896

1,00

89.100

904.761

5.688

 

CK.04402

Cắm mốc tim tuyến công trình trên kênh
mark the of the central line of works on the route

Mốc

4,00

2

29.700

301.587

1.896

1,00

118.800

1.206.348

7.584

 

CK.04402

Cắm mốc GPMB/Mark the boudaries of the cleared land

Mốc

38,00

2

29.700

301.587

1.896

1,00

1.128.600

11.460.306

72.048

 

 

PHN NHÂN CÔNG KHÁC
OTHER LABOR COST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.8

Vận chuyển quân và thiết bị/Transport cost

Ca+công

1,00

 

 

201.058

650.000

1,00

0

201.058

650.000

 

 

CỘNG CHI PHÍ TRC TIẾP
TOTAL DIRECT COST

 

 

 

 

 

 

 

2.280.226

31.915.939

894.630

 

I

Chi phí trực tiếp/ Direct cost

 

 

1

Chi phí vật liệu/ material cost

 

2.280.226 đồng/VND

2

Chi phí nhân công/ Labor cost

1,000

31.915.939 đồng/VND

3

Chi phí máy/ Machinery cost

1,00

894.630 đồng/VND

 

Cộng chi phí trực tiếp/ Total direct cost

 

35.090.795 đồng/VND

II

Chi phí chung nhân công/General labor cost

65%

20.745.360 đồng/VND

 

Chi phí trực tiếp/ Direct costs

 

55.836.155 đồng/VND

III

Thu nhập chịu thuế tính trước/ Income before tax

6%

3.350.169 đồng/VND

 

Giá thành khảo sát xây dựng/ Unit cost of construction surveys

 

59.186.325 đồng/VND

 

Chi phí lập phương án và BC kết quả khảo sát
Cost of developing survey options and result reporting

5%

2.959.316 đồng/VND

 

Chi phí chỗ ở tạm thời/ Temporary accommodation cost

5%

2.959.316 đồng/VND

 

Giá trị dự toán khảo sát trước thuế
Estimated value before tax

 

65.104.957 đồng/VND

IV

Thuế GTGT đầu ra/ VAT of outputs

10%

6.510.496 đồng/VND

 

Giá trị khái toán kinh phí khảo sát sau thuế
Survey estimated value after tax

 

71.615.453 đồng/VND

V

Tổng chi phí khảo sát địa hình, địa chất (làm tròn)
Total estimated cost of topo, geological surveys (rounded up)

 

71.615.000 đồng/VND

 

PHỤ LỤC 04/ ANNEX 04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tnh)
(Developed basing on Decision No 1861 of PPC Ha Tinh)

BẢNG TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT
OF TOPOGRAPHICAL, GEOLOGICAL SURVEYS

DÁN: NÂNG CẤP TUYN KÊNH THOÁT NƯỚC PHÍA TÂY THÀNH PHỐ
PROJECT: UPGRADING DRAINAGE CANAL ROUTE IN THE WEST OF HA TINH CITY

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG THẠCH LINH, THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
LOCATION: THACH LINH WARD, HA TINH CITY

GIAI ĐOẠN: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN
PHASE: CONSTRUCTION DRAWING DESIGN AND COST ESTIMATE

T/T

Số hiệu
Code ĐG

Hạng mục công việc
Task items

Đơn vị
Unit cost

Cách tính Formular

Khối lượng
Volume

Cấp ĐH
Topo level

 

 

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
TOPO SURVEY

 

 

 

 

1

 

Tuyến tiêu: dài 1300m
Length of drainage canal route: dài 1300m

 

 

 

 

 

CL.02103

Thủy chuẩn hạng IV địa hình cấp II/Technical level IV Topo level II

Km

 

1,30

2

 

CL.03103

Thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cấp II/Technical level Topo level II

Km

=1300/1000

1,30

2

 

CO.01103

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measuring and drawing the inland longitudinal profile, topo level II

100 m

= 1300m/100

13,0

2

 

C0.01203

Đo vẽ ct ngang tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measuring and drawing the inland cross section, topo level II

100 m

= (1300m/50+10Si*3 MC)*5m/10

7,7

2

 

CO.02203

Đo vẽ ct ngang tuyến dưới nước, địa hình cấp II
Measuring and drawing the underwater cross section, topo level II

100 m

= (1300m/50)*30m/100

2,1

2

2

 

Công trình trên tuyến: Cống dưi kênh N1-9 (01 cái)
Works in the route: Sewers under canal N1-9 (1 sewer)

 

 

 

 

 

CL.02103

Thủy chuẩn hạng IV địa hình cấp II/Technical level IV Topo level II

Km

 

0,050

2

 

CL.03103

Thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cp II/Technical level Topo level II

Km

= 50m/1000*4

0,050

2

 

CO.01103

Đo vẽ cắt dọc tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measuring and drawing the inland longitudinal profile, topo level II

100 m

= 50m/100*4

0,50

2

 

CO.01203

Đo vẽ cắt ngang tuyến trên cạn, địa hình cấp II
Measuring and drawing the underwater cross section, topo level II

100 m

= (50m/20+1)*50m/100*4

2,0

2

3

 

Công tác cm mc
Marking tasks

 

 

 

 

 

CK.04403

Cm mốc tim tuyến kênh/mark the central line of canal

Mốc

các đim ngoặt Si, K0, Kc

3,0

2

 

CK.04403

Cắm mốc tim tuyến công trình trên kênh
mark the of the central line of works on the route

Mốc
Marker

= 4 cầu* 1 mốc

4,0

2

 

CK.04303

Cm mốc GPMB/Mark the boudaries of the clearance land

Mốc
Marker

trung bình 70m/mc
On average 70m/marker

38,0

2

 

 

PHN NHÂN CÔNG KHÁC
Other labor tasks

 

 

 

 

 

A1.8

Vận chuyển quân và thiết bị/Transport of workers and equipment

Ca+công

 

 

 

 

PHỤ LỤC 05/ ANNEX 05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tnh)
(Developed basing on Decision No 1861 of PPC Ha Tinh)

KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
ESTIMATE OF TOTAL INVESTMENT

D ÁN: TIÊU THOÁT NƯỚCKHU VỰC PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
PROJECT: DRAINAGE SYSTEM IN THE WEST OF HA TINH CITY

ĐỊA ĐIỂM: THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH
LOCATION: HA TINH CITY, HA TINH

GIAI ĐOẠN: LẬP TOR
PHASE: DEVELOPMENT OF TOR (TERMS OF REFERENCE)

Đơn vị tính/currency: đồng

TT

NỘI DUNG CHI PHÍ
COST ITEMS

CÁCH TÍNH
FORMULAR

GIÁ TRTRƯỚC THUẾ
VALUE BEFORE TAX

THUGTGT
VAT

GIÁ TRSAU THUẾ
VALUE AFTER TAX

I

Chi phí xây dựng/Construction cost

Gxd = Gtl +Ggt

17.000.000.000

1.700.000.000

18.700.000.000

II

Chi phí quản lý dự án/Project management cost

 

363.392.000

 

363.392.000

 

 

Gtl * 2.138%

363.392.000

 

363.392.000

III

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
Cost of consultancy on construction investment

 

1.480.854.152

148.085.415

1.628.940.000

 

Giai đoạn lập dự án
Project planning phase

 

289.395.818

28.939.582

318.335.400

1

Chi phí khảo sát địa hình, địa chất
Topo, geological surveys

Bảng tính

205.211.818

20.521.182

225.733.000

2

Chi phí lập dự án
Cost of project planning

 

84.184.000

8.418.400

92.602.400

 

 

Gtl * 0,495%

84.184.000

8.418.400

92.602.400

 

Giai đoạn TKBVTC
Construction drawing designphase

 

1.191.458.334

119.145.833

1.310.604.168

3

Chi phí khảo sát địa hình, địa chất
Topo, geological surveys

Bảng tính
Calculation

65.104.957

6.510.496

71.615.453

4

Chi phí TKKT-BVTC
Cost of construction drawing design

 

409.020.000

40.902.000

449.922.000

 

 

Gtl1 * 2,41%

409.020.000

40.902.000

449.922.000

5

Chi phí thẩm tra TKBVTC
Cost of checking construction drawing design

 

23.171.000

2.317.100

25.488.100

 

 

Gtl * 0,136%

23.171.000

2.317.100

25.488.100

6

Chi phí thẩm tra dự toán
Cost of examining cost estimate

 

22.440.000

2.244.000

24.684.000

 

 

Gtl * 0,132%

22.440.000

2.244.000

24.684.000

7

Chi phí lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Cost of developing construction bidding document

 

17.000.000

1.700.000

18.700.000

 

 

Gtl * 0,100%

17.000.000

1.700.000

18.700.000

8

Chi phí phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp
Cost of evaluation on construction bids

 

17.000.000

1.700.000

18.700.000

 

 

Gtl * 0,100%

17.000.000

1.700.000

18.700.000

9

Chi phí giám sát đầu tư
Cost of investment supervision

Gqlda * 20,00%

72.678.400

7.267.840

79.946.240

10

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

TT

127.272.727

12.727.273

140.000.000

11

Chi phí giám sát thi công xây dựng
Cost of construction supervision

 

324.275.000

32.427.500

356.702.500

 

 

Gtl * 1,908%

324.275.000

32.427.500

356.702.500

12

Chi phí kiểm định chất lượng công trình
Cost of quality verification of the works

Ggs * 35,000%

113.496.250

11.349.625

124.845.875

IV

Chi phí khác Other cost

 

1.337.640.638

109.877.403

1.447.518.000

1

Hạng mục chi phí chung General costs

 

680.000.000

68.000.000

748.000.000

-

Chi phí nhà tạm tại hiện trường đvà điều hành thi công
Cost of temporary site house for accommodation and construction supervision

Gtl * 2,000%

340.000.000

34.000.000

374.000.000

-

Chi phí một scông tác không xác định được từ thiết kế
Cost of some tasks unidentified by design

Gtl * 2,000%

340.000.000

34.000.000

374.000.000

1

Chi phí rà phá bom mìn, vật n
Cost of demining explosive mines and remnants

 

100.000.000

 

100.000.000

2

Chi phí bảo him công trình Cost of works insurance

 

115.600.000

11.560.000

127.160.000

 

Thủy lợi lrrigation

Gtl * 0,680%

115.600.000

11.560.000

127.160.000

3

Lệ phí thẩm định dự án
Fee of evaluation on project

TM * 0,017%

3.958.735

 

3.958.735

4

Lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Fee of evaluation on the environment impact assessment

TT

50.000.000

 

50.000.000

5

Chi phí phiên dịch tiếng anh (2 giai đọan)
Cost of English translation (2 phases)

TT

81.818.182

8.181.818

90.000.000

6

Phí thẩm định hồ sơ mời thầu xây lp
Cost of evaluation on construction bidding documents

 

8.500.000

0

8.500.000

 

 

Gtl* 0,050%

8.500.000

 

8.500.000

7

Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thu
Cost of evaluation on results of contractor selection

 

8.500.000

0

8.500.000

 

 

Gtl* 0,050%

8.500.000

 

8.500.000

8

Chi phí kiểm toán vốn đầu tư
Cost for auditing investment fund

TM* 0,947%

221.355.852

22.135.585

243.491.438

9

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vn đầu tư

TM* 0,291%

67.907.869

 

67.907.869

V

Chi phí dự phòng/Contingency

(I + II + III + IV)* 10,000%

2.018.189.000

195.796.000

2.213.985.000

 

TNG /TOTAL

 

22.200.075.790

2.153.758.819

24.353.835.000

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2861/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 12/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2861/QĐ-UBND

417

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328922