• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2862/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thái Bình

Tải về Quyết định 2862/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2862/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Căn cứ Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Xét đề nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 14/TTr-CTK 14/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thái Bình (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Bình, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Đặng Phương Bắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, y viên;

4. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, y viên;

5. Ông Phạm Ngọc Kế, Phó Giám đốc Sở Công thương, y viên;

6. Ông Phan Hồng Việt, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, y viên;

7. Ông Trần Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, y viên;

8. Ông Trần Quang Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế, y viên;

9. Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, y viên;

10. Ông Đàm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, y viên;

11. Ông Bùi Công Nhan, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, y viên;

12. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, y viên;

13. Ông Nguyễn Phúc Điền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, y viên;

14. Ông Lê Văn Thế, Phó Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, y viên;

15. Ông Vũ Tuấn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, y viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Cục Thống kê tỉnh cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Điều 3. Ban Chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của Cục Thống kê tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra. Ban Chỉ đạo tỉnh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Thống tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương;
- Như Điều 4;
- Tổng cục Thống kê;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cục Thống kê Thái Bình;
- Lưu: VT, BCĐ,
TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ
T
ỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2862/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 17/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2862/QĐ-UBND

914

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326213