• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 287/QĐ-QLD năm 2017 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với 03 sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 287/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra ngày 14/06/2017 tại Công ty TNHH Best World Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với 03 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Best World Việt Nam (Địa chỉ: số 152+150/4 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thể như sau:

STT

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

Tên, địa chỉ Công ty sản xuất

1

Aestier Age Arrest

122091/15/CBMP-QLD

06/10/2015

Advanced Nutritional Technology, Inc. - 6988 Sierra Court Dublin, CA 94568, USA

2

Aestier AR Essence

122089/15/CBMP-QLD

06/10/2015

3

Aestier Total Base

4725/16/CBMP-QLD

09/03/2016

COTDE INC. -19-3

Ugakgol-gil, Susin-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheong nam-do, Korea

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm lưu hành có thành phần công thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố; nhãn phụ ghi thiếu nội dung lưu ý về an toàn khi sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Best World Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 287/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 04/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 287/QĐ-QLD

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
359317