• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 2872/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 03 danh mục công trình, dự án sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 2872/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2872/QĐ-UBND

Đắk Lk, ngày 29 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG 03 DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 06/6/2013 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đu 2011-2015 tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 489/TTr-STNMT ngày 23 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 03 danh mục công trình, dự án sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

1. Dự án phân lô đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố 6 phường Tân An.

- Chủ đầu tư: UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

- Diện tích đt sử dụng: 6.397 m2.

- Vị trí: gồm 50 thửa đất tại khu quy hoạch đất ở tái định cư thể hiện tại Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đô thị Khối 6, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 23/01/2009.

- Giải pháp: Thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, chuyển đổi mục tiêu từ quy hoạch đất ở tái định cư sang đất ở thương mại để thực hiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Dự án phân lô đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư N1.4 - N1.5 phường Thành Nhất.

- Chủ đầu tư: UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

- Diện tích đt sử dụng: 6.720 m2.

- Vị trí: Gồm 60 thửa đất tại khu quy hoạch dân cư N1.4 - N1.5 thể hiện tại Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lô dân cư N1.4 - N1.5 thuộc khu đô thị mới phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột được UBND thành phố Buôn Ma Thuột phê duyệt tại Quyết định số 1364/UBND ngày 08/7/2008.

- Giải pháp: thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị, thực hiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Dự án Đim sinh hoạt văn hóa thể thao xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam.

- Diện tích đất sử dụng: Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1948/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh có nhu cầu sử dụng mặt đất khoảng 30.000 m2 bao gồm:

+ Đấty dựng Khu vui chơi giải trí cộng đồng, sinh hoạt văn nghệ, khu vực rèn luyện thể thao khoảng 8.060 m2.

+ Đất xây dựng hoa viên cây xanh, đường đi bộ khoảng 21.940 m2.

- Vị trí: gồm 12 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 81 xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột

- Giải pháp: Chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục chuyn mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án.

(Diện tích đất sử dụng cho dự án sẽ được xác định cụ thể sau khi có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt và kết quả đo đạc, kim đếm bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này:

1. UBND thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; cập nhật danh mục dự án sử dụng đất không có trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của thành phố Buôn Ma Thuột vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện thủ tục về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Thông báo cho chủ đầu tư công trình dự án (người sử dụng đất) thực hiện đy đủ về trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên và có báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chủ đầu tư các thủ tục về thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (Đc.22b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2872/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Y Giang Gry Niê Knơng
Ngày ban hành: 29/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2872/QĐ-UBND

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330499