• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2874/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2017

Tải về Quyết định 2874/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2874/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 2 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020; Thông tư liên tịch số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12/11/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 140/TTr-SVHTTDL ngày 30/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục đích:

- Tăng cường nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, khai thác giá trị các tài nguyên du lịch, tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin, hình ảnh Du lịch Phú Thọ đến gần hơn tới du khách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, tour - tuyến du lịch, sản phẩm lưu niệm du lịch, các hoạt động dịch vụ và thương hiệu Du lịch Phú Thọ; nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia phục vụ du lịch;

- Triển khai hoạt động xúc tiến, liên kết hợp tác du lịch với các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, tham gia chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng...thông qua các sự kiện văn hóa -du lịch, hội chợ triển lãm, đoàn FAM TRIPS…;

- Thu hút khoảng 500 nghìn lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế là 6.000 lượt, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 2.700 tỷ đồng.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo hiệu quả và thiết thực bằng nhiều hình thức; đúng định hướng phát triển du lịch của tỉnh, phù hợp với các quy hoạch ngành và các quy định của pháp luật.

- Xúc tiến, quảng bá tập trung các tour, tuyến, điểm đến, sản phẩm du lịch, khu du lịch trọng điểm của tỉnh đến các thị trường tiềm năng như: TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài; tận dụng tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thông tin, xúc tiến du lch; có chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến khích các đơn vị khai thác tour, tuyến du lịch về tỉnh Phú Thọ.

- Đẩy mạnh quảng bá thông tin du lịch Phú Thọ thông qua các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh; gắn xúc tiến du lịch với các sự kiện văn hóa - thể thao và xúc tiến đầu tư - thương mại quốc gia và quốc tế; cùng với các hình thức xúc tiến đầu tư khác, mời gọi các nhà đầu tư tham gia vào đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Hoạt động xúc tiến du lịch đảm bảo được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, tài liệu ngắn gọn, súc tích, sinh động đúng mục tiêu và đối tượng được định hướng; Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư theo hướng tổ chức xúc tiến trực tiếp, trọng tâm, tập trung các cơ quan đơn vị có thế mạnh về đầu tư và cung ứng các sản phẩm du lịch, dịch vụ có tác động thiết thực đến việc thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vào các lĩnh vực, địa bàn ưu tiên đầu tư và phát triển về phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội.

3. Nội dung chương trình:

3.1. Về công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá du lịch.

a. Duy trì Website Du lịch Phú Thọ: Duy trì hoạt động của Website dulichphutho.com.vn và Dulichtaybac.vn, cập nhật kịp thời thông tin các hoạt động, dịch vụ du lịch trong tỉnh, mở rộng kết nối với các trang du lịch toàn quốc.

b. Quảng bá Du lịch Phú Thọ trên các phương tiện truyền thông:

- Xây dựng các bộ phim ngắn, video clip về Du lịch Phú Thọ quảng bá trên truyền hình như: Truyền hình Phú Thọ, truyền hình các địa phương và trung ương.

- Quảng bá trên báo, tạp chí: Tạp chí Du lịch VN, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Vietnam Heritage…theo chủ đề cụ thể của từng kỳ phát hành, tập trung giới thiệu các khu, điểm, tour, tuyến, các sự kiện văn hóa trong năm.

- Đón các đoàn Press trips, FAM trips quảng bá du lịch Phú Thọ do Tổng cục du lịch tổ chức trong chương trình Xúc tiến du lịch Quốc gia (Phú Thọ là một điểm đến trong lịch trình).

c. Phát hành các ấn phẩm du lịch:

- Phát hành Bản tin Du lịch Phú Thọ 02 kỳ/ năm, cập nhật đầy đủ tư liệu, thông tin, hình ảnh hoạt động du lịch toàn tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và lưu trữ các dữ liệu, sự kiện du lịch của tỉnh.

- Xây dựng, biên tập và phát hành các ấn phẩm tờ rơi, tập gấp tour tuyến du lịch bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc để tuyên truyền, giới thiệu tại các sự kiện, các điểm đón khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng, biên tập và phát hành cuốn Sổ tay hướng dẫn, thuyết minh Du lịch Phú Thọ (Song ngữ bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh).

d. Xây dựng, tổ chức hoạt động các Quầy hỗ trợ thông tin du lịch tại các Khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Quầy Thông tin du lịch tại Khu DTLS Đền Hùng: thiết kế pano hình ảnh quảng bá du lịch toàn tỉnh, mua sắm trang thiết bị kết nối thông tin, lắp đặt đường dây thông tin du lịch, sưu tầm các ấn phẩm du lịch toàn tỉnh… nhằm tổ chức tốt hoạt động Quầy Thông tin du lịch tại Đền Hùng.

3.2. Về hoạt động xúc tiến du lịch.

a. Hỗ trợ đào tạo và nâng cao kỹ năng đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch.

- Tổ chức cuộc thi “Thuyết minh viên, hướng dẫn viên Du lịch Phú Thọ” năm 2017 và các năm tiếp theo nhằm khuyến khích, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch nội tỉnh, chuẩn bị cho năm Du lịch Quốc gia Phú Thọ 2020.

b. Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tour - tuyến du lịch.

- Hỗ trợ duy trì sản phẩm du lịch Hát Xoan làng cổ, du lịch cộng đồng Xuân Sơn, du lịch vùng ven thị trấn Thanh Thủy, du lịch làng nghề truyền thống… kết nối trong các tour du lịch thường xuyên phục vụ du khách.

- Phối hợp với Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam, Hiệp hội du lịch Hà Nội, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, Hiệp hội du lịch TP Hồ Chí Minh…khảo sát, kết nối, hình thành các tour, tuyến du lịch kết nối Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Thành phố Việt Trì - Thanh Thủy - Hạ Hòa - Thanh Sơn - Tân Sơn phục vụ khách du lịch.

- Tổ chức chương trình công bố tour du lịch mới đưa vào khai thác trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức chương trình đón đoàn khách du lịch đầu tiên tham quan theo tour tuyến đến tỉnh Phú Thọ năm 2017.

3.3. Về phối hợp và tham gia các chương trình sự kiện quảng bá du lịch:

- Quảng bá Du lịch Phú Thọ trong các sự kiện văn hóa - thể thao trong và ngoài tỉnh.

- Tham gia các hoạt động quảng bá theo chủ đề năm Du lịch quốc gia Tây Bắc Lào Cai năm 2017 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức.

- Tham gia các sự kiện kết nối du lịch trong Chương trình Xúc tiến du lịch Quốc gia do Tổng cục du lịch tổ chức. Phối hợp quảng bá du lịch thông qua các sự kiện xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại quốc gia;

4. Kinh phí thực hiện.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện: 3.300 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách TW hỗ trợ: 870 triệu đồng;

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 1.500 triệu đồng;

- Nguồn vốn huy động xã hội hóa: 930 triệu đồng.

(Tổng hợp chi tiết các hoạt động xúc tiến du lịch năm 2017 theo biểu kèm theo)

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

- Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện chương trình cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sở Tài chính cân đối, thẩm định và bố trí kinh phí thực hiện các chương trình cho Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) theo nội dung được phê duyệt; kiểm tra thanh quyết toán việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị: Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nội dung công việc liên quan đến công tác quảng bá xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành; Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch (Sở VHTT&DL) và các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- CVP, các PVP;
- CV NCTH;
- Lưu VT. KTTH2, VX1 (40b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2874/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2874/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333075