• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2896/QĐ-UBND năm 2013 giao chỉ tiêu giường bệnh cho Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 2896/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2896/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH CHO BỆNH VIỆN MẮT TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 435-QĐ/TU ngày 12/6/2012 của Tỉnh uỷ Hà Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thành lập Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu giường bệnh cho Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, năm 2014 tạm xếp là bệnh viện chuyên khoa hạng III, quy mô 50 giường bệnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2896/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 10/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2896/QĐ-UBND

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
221048