• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


Văn bản pháp luật về Phát triển ngành nghề nông thôn

 

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 80/2008/QĐ-UBND và 85/2010/QĐ-UBND do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Quyết định 29/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2008/QĐ-UBND NGÀY 18/12/2008 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2010/QĐ-UBND NGÀY 29/10/2010 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/3/2016 của Chnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về Ban hành một số chnh sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1570/TTr-SNNPTNT ngày 06/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 về Ban hành Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh Nghệ An.

Lý do: Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề đã có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo quy định tại Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND và số 85/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh trước ngày Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND và Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

2. Đối với các dự án chưa có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh sau ngày Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh có hiệu lực thì áp dụng theo chính sách hỗ trợ quy định của Nghị quyết số 06 /2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ch tịch UBND tnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN(100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành: 23/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428473