• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2016 về phân công cơ quan, đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ gia đình khó khăn tại xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Quyết định 2907/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2907/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ HỘ GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN TẠI CÁC XÃ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ công văn số 857-CV/TU ngày 14/11/2013 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, phân công lại các nhóm tham gia giúp đỡ các xã miền núi;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại công văn số 222/BDT ngày 20 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách phân công các cơ quan, đơn vị tham gia các nhóm hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ gia đình khó khăn tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 và Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
TT.Tnh ủy (b/c);
-
TT.HĐND tỉnh (b/c);
-
CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Hội, đoàn thể cấp tỉnh;
-
Ban Dân tộc tỉnh;
-
Các Phòng: VX, TH, XDNĐ, QTTV;
- Đài PTTH, Báo KH (đưa tin);
- Lưu VT, HB, HN, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH SÁCH

PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Số TT

Xã được giúp đỡ

Khu vực

Tên đơn vị được phân công giúp đỡ

Đơn vị trưởng nhóm

I

Huyện Khánh Sơn

 

 

 

1

Xã Thành Sơn

Tổng số hộ: 621

Hộ DTTS: 535

Hộ nghèo: 523

Hộ cận nghèo: 9

III

1. Văn phòng Tỉnh ủy,

2. Cty Chế biến Thủy sản xuất khẩu (F17),

3. Cảng Nha Trang,

4. Công ty cổ phần đầu tư VCN.

Văn phòng Tỉnh ủy

2

Xã Ba Cụm Nam

Tổng số hộ: 384

Hộ DTTS: 355

Hộ nghèo: 278

Hộ cận nghèo: 21

III

1. Sở Giao thông - Vận tải,

2. Sở Tài nguyên và Môi trường,

3. Quân y viện 87,

4. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thuỷ lợi 3,

5. Ban quản lý Dự án các công trình trọng điểm,

6. Cty TNHH 1 TV Dịch vụ Vận tải tỉnh Khánh Hòa

7. Ban QLDA các công trình giao thông và thủy lợi Khánh Hòa

Sở Giao thông Vận tải

3

Xã Sơn Hiệp

Tổng số hộ: 509

Hộ DTTS: 431

Hộ nghèo: 331

Hộ cận nghèo: 17

II

1. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ,

2. Công ty Thương mại Đầu tư Khánh Hòa,

3. Cục Hải quan Khánh Hòa.

4. Viễn thông Khánh Hòa

5. Trường Sỹ quan Không quân

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

4

Xã Sơn Lâm

Tổng số hộ: 793

Hộ DTTS: 436

Hộ nghèo: 402

Hộ cận nghèo: 29

II

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ,

2. Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4,

3. Viện Hải Dương học,

4. Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung Bộ

5. Sở Ngoại vụ

6. Sở Thông tin - Truyền thông.

Ban Tuyên giáo Tnh ủy

5

Xã Ba Cụm Bắc

Tổng số hộ: 1.208

Hộ DTTS: 1.004

Hộ nghèo: 670

Hộ cận nghèo: 113

II

1. Thành ủy Nha Trang,

2. Hội Cựu chiến binh tỉnh,

3. Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nha Trang

4. BQL Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường Nha Trang

Thành ủy Nha Trang

6

Xã Sơn Bình

Tổng số hộ: 798

Hộ DTTS: 618

Hộ nghèo: 494

Hộ cận nghèo: 65

II

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy ,

2. Sở Xây dựng,

3. Liên đoàn Lao động tỉnh,

4. Dự trữ quốc gia Nam trung Bộ,

5. Công ty Xây dựng số 17

6. Liên đoàn địa chất thủy văn-công trình môi trường

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

7

Xã Sơn Trung

Tổng số hộ: 733

Hộ DTTS: 462

Hộ nghèo: 266

Hộ cận nghèo:124

I

1. Văn phòng UBND tỉnh,

2. Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa,

3. Công ty Truyền tải điện 3,

4. Tập đoàn Hoàn cầu, Chi nhánh Khánh Hòa,

5. Chi nhánh Viettel Khánh Hòa

6. Cty TNHH Xây dựng và Đầu tư,

7. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực VIII.

Văn phòng UBND tỉnh

8

Thị trấn Tô Hạp

Tổng số hộ: 1.153

Hộ DTTS: 590

Hộ nghèo: 586

Hộ cận nghèo: 28

I

1. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa,

2. Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,

3. Sở Tư pháp,

4. Xí nghiệp Xây dựng Công ty Điện 2,

5. BQL Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang,

6. Công ty cổ phần cà phê Hoàng Tuấn,

7. Công ty TNHH MTV xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa,

8. Cc thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

II

Huyện Khánh Vĩnh

 

 

 

1

Xã Giang Ly

Tổng số hộ: 339

Hộ DTTS: 325

Hộ nghèo: 268

Hộ cận nghèo: 11

III

1. Sở Giáo dục - Đào tạo

2. Trường Kỹ thuật Ô tô 2,

3. Trường ĐH Nha Trang,

4. Trường Dự bị Dân tộc Trung ương Nha Trang,

5. Trường Cao đẳng Sư phạm TW 2,

6. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

Sở Giáo dục Đào tạo

2

Xã Khánh Hiệp

Tổng số hộ: 918

Hộ DTTS: 794

Hộ nghèo: 568

Hộ cận nghèo: 23

II

1. Đảng ủy khối doanh nghiệp,

2. Tổng Công ty Khánh Việt,

3. Đại lý Hàng hải Nha Trang,

4. Công ty cổ phần Ngọc Khang

5. Công ty cổ phần Xây lắp thoát nước số 12

6. Hạt Vận chuyển Đường sắt Phú Khánh.

Đảng ủy khối doanh nghiệp

3

Xã Khánh Nam

Tổng số hộ: 510

Hộ DTTS: 401

Hộ nghèo: 369

Hộ cận nghèo: 23

II

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,

2. Trường Sĩ quan Thông tin,

3. Bảo Việt Khánh Hoà,

4. Chi nhánh Bảo Minh Khánh Hoà,

5. Chi nhánh Bảo hiểm Pertolimex Khánh Hoà,

6. Trường Cao đẳng Nghề Khánh Hòa

Sở Lao động, TBXH

4

Xã Khánh Bình

Tổng số hộ: 1.051

Hộ DTTS: 719

Hộ nghèo: 561

Hộ cận nghèo: 56

II

1. Công an tỉnh,

2. Trại giam A2 thuộc V26 Bộ Công an,

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh,

4. Tiu đoàn 12 Thông tin,

5. Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa,

6. Tiểu đoàn 15 Thông tin,

7. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa.

Công an tỉnh

5

Xã Sơn Thái

Tổng số hộ: 438

Hộ DTTS: 413

Hộ nghèo: 376

Hộ cận nghèo: 5

III

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư,

2. Sở Y tế,

3. Công ty Dệt Nha Trang,

4. Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang,

5. Viện Vắc xin Nha Trang,

6. Trường Trung cấp Y tế Khánh Hòa

7. Viện Pastuer Nha Trang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

Xã Liên Sang

Tổng số hộ: 410

Hộ DTTS: 364

Hộ nghèo: 336

Hộ cận nghèo: 17

II

1. Sở Nội vụ,

2. Công ty Yến sào Khánh Hòa,

3. Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 505,

4. Đoàn An dưỡng 26 Quân khu V,

5. Công ty TNHH Thành Đạt,

6. Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ.

Sở Nội vụ

7

Xã Khánh Thành

Tổng số hộ: 430

Hộ DTTS: 386

Hộ nghèo: 353

Hộ cận nghèo: 9

II

1. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn,

2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh,

3. Phân viện Thú y Miền Trung,

4. Phân viện Quy hoạch & Thiết kế nông nghiệp Miền Trung

5. Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư

6. Xí nghiệp Đường sắt Phú Khánh.

Sở Nông nghiệp và PTNT

8

Xã Khánh Phú

Tổng số hộ: 752

Hộ DTTS: 684

Hộ nghèo: 565

Hộ cận nghèo: 21

II

1. Bộ chỉ huy Quân sự tnh,

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa,

3. Cục Thuế Khánh Hòa,

4. Công ty Công trình Giao thông 510,

5. Ngân hàng Quân đội;

6. Cảng vụ Nha Trang.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

9

Xã Khánh Thượng

Tổng số hộ: 526

Hộ DTTS: 508

Hộ nghèo: 456

Hộ cận nghèo: 22

II

1. Sở Tài chính,

2. Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa,

3. Đài khí tượng Thủy văn Nam trung bộ;

4. Bảo hiểm Dầu khí

5. Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang

6. Chi nhánh Ngân hàng phát triển Khánh Hòa.

Sở Tài chính

10

Xã Khánh Trung

Tổng số hộ: 716

Hộ DTTS: 564

Hộ nghèo: 444

Hộ cận nghèo:136

II

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,

2. Học viện Hải quân,

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ,

4. Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang,

5. Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga,

6. Công ty cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang,

7. Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

11

Xã Khánh Đông

Tổng số hộ: 768

Hộ DTTS: 217

Hộ nghèo: 298

Hộ cận nghèo: 34

II

1. Sở Công Thương,

2. Viện Nghiên cứu Thuỷ sản III,

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,

4. Bảo hiểm Prudental Khánh Hòa,

5. Sở Khoa học và Công nghệ,

6. Công ty TNHH thương mại Phú Thịnh.

Sở Công Thương

12

Xã Cầu Bà

Tổng số hộ: 606

Hộ DTTS: 589

Hộ nghèo: 502

Hộ cận nghèo: 20

II

1. Ban Dân vận Tỉnh ủy,

2. Thanh tra tỉnh,

3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh,

4. Đoàn An dưỡng 20 Không quân,

5. Trung đoàn Xăng dầu 662.

Ủy ban MTTQ tỉnh

13

Xã Sông Cầu

Tổng số hộ: 332

Hộ DTTS: 47

Hộ nghèo: 15

Hộ cận nghèo: 29

I

1. Hội Nông dân tỉnh,

2. Công ty Cung ứng Than miền Trung,

3. Xí nghiệp Gỗ Việt Đức,

4. Công ty TNHH Hoàn cầu Khánh Hòa,

5. Vùng 4 Hải quân.

Hội Nông dân

14

Thị trấn Khánh Vĩnh

Tổng số hộ: 1.052

Hộ DTTS: 435

Hộ nghèo: 302

Hộ cận nghèo: 44

I

1. Trường Chính trị tỉnh,

2. CN Cty cổ phần 584,

3. CN Tổng Cty Xây dựng nông nghiệp tại miền Trung,

4. UBND huyện Khánh Vĩnh.

Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

III

Huyện Cam Lâm

 

 

 

1

Xã Sơn Tân

Tổng số hộ: 260

Hộ DTTS: 248

Hộ nghèo: 148

Hộ cận nghèo: 28

III

1. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,

2. Công ty Xăng dầu Phú Khánh,

3. Sư đoàn 377,

4. Công ty TNHH Hải Vương,

5. Công ty TNHH Hoàn cầu Resort Vịnh kim Cương.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

2

Xã Cam Phước Tây

Tổng số hộ: 1.892

Hộ DTTS: 350

Hộ nghèo: 770

Hộ cận nghèo: 296

I

1. Huyện ủy Cam Lâm,

2. Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ CNTT Nha Trang

3. Công ty TNHH Tín Hưng,

4. Bảo hiểm Quân đội

Huyện ủy Cam Lâm

3

Xã Suối Cát

Tổng số hộ: 2.528

Hộ DTTS: 509

Hộ nghèo: 523

Hộ cận nghèo: 297

I

1. Báo Khánh Hoà,

2. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển KH,

3. Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp,

4. Ban Nội chính Tỉnh ủy,

5. Công ty TNHH Long Sinh,

6. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Vĩnh Thái.

Báo Khánh Hoà

4

Xã Suối Tân

Tổng số hộ: 2.448

Hộ DTTS: 165

Hộ nghèo: 311

Hộ cận nghèo: 271

I

1. Bưu đin tỉnh

2. BQL Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7 - Bộ NN PTNT

3. Công ty TNHH Phillips Seafood Việt Nam

Bưu điện tỉnh

5

Xã Cam Tân

Tổng số hộ: 2.124

Hộ DTTS: 75

Hộ nghèo: 254

Hộ cận nghèo: 41

I

1. UBND huyện Cam Lâm.

2. CN Cty Thực phẩm Miền Bắc tại Nha Trang,

UBND huyện Cam Lâm.

6

Xã Cam Hòa

Tổng số hộ: 3.322

Hộ DTTS: 69

Hộ nghèo: 223

Hộ cận nghèo: 245

I

1. BQL Khu du lịch bán đảo Cam Ranh.

2. Xí nghiệp Cát Cam Ranh.

3. Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh.

BQL KDL bán đảo Cam Ranh

IV

TP Cam Ranh

 

 

 

1

Xã Cam Thịnh Tây

Tổng số hộ: 1.088

HDTTS: 1.067

Hộ nghèo: 321

Hộ cận nghèo: 245

II

1. Toà án nhân dân tỉnh,

2. Nhà máy Z753,

3. Công ty trách nhiệm Một thành viên Cảng Cam Ranh,

4. Chi nhánh VietcomBank Cam Ranh,

5. Thành ủy Cam Ranh.

Toà án nhân dân tỉnh

2

Xã Cam Phước Đông

Tổng số hộ: 3.303

Hộ DTTS: 708

Hộ nghèo: 532

Hộ cận nghèo: 819

I

1. UBND thành phố Cam Ranh;

2. Công ty Tin học TH Nha Trang;

3. Bảo hiểm Toàn Cầu Khánh Hòa;

4. Công ty Khai thác Chế biến Khoáng sản xuất khẩu,

UBND thành phố Cam Ranh

3

P. Cam Phúc Nam Tổng số hộ: 1.711

Hộ DTTS: 97

Hộ nghèo: 217

Hộ cận nghèo: 190

I

1. Quỹ Đầu tư Phát triển,

2. Liên minh Hp tác xã Khánh Hoà,

3. Lữ đoàn 293 Công binh (Cam Ranh),

4. Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Phú Khánh.

Quỹ đầu tư phát triển

V

Huyện Diên Khánh

 

 

 

1

Xã Diên Tân

Tổng số hộ: 830

Hộ DTTS: 74

Hộ nghèo: 132

Hộ cận nghèo: 29

I

1. Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa,

2. Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khánh Hòa,

3. Bảo hiểm Nhân Thọ AIG

4. UBND huyện Diên Khánh

5. Công ty cổ phần XNK Cà phê Intimex Nha Trang.

Đài PTTH Khánh Hoà

2

Xã Suối Tiên

Tổng số hộ: 1.019

Hộ DTTS: 70

Hộ nghèo: 125

Hộ cận nghèo: 100

I

1. Huyện ủy Diên Khánh,

2. Xí nghiệp Muối lốt số 4,

3. Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương,

4. CN Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu long

5. Công ty TNHH SX, XNK và DV Điện thoại Việt Thái,

6. Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang,

7. Công ty cổ phần Đất mới,

8. Công ty cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh.

Huyện ủy Diên Khánh

VI

Thị xã Ninh Hoà

 

 

 

1

Xã Ninh Tây

Tổng số hộ: 1.325

Hộ DTTS: 778

Hộ nghèo: 474

Hộ cận nghèo:103

II

1. UBND thị xã Ninh Hòa,

2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội,

3. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT.

UBND thị xã Ninh Hòa

2

Xã Ninh Tân

Tổng số hộ: 751

HDTTS: 116

Hộ nghèo: 109

Hộ cận nghèo: 22

I

1. CN Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hoà ,

2. Cục Thống kê,

3. Ban Dân tộc tỉnh,

4. Xí nghiệp Tư doanh Điện t TQT,

5. Trường Đại học Khánh Hòa.

CN Ngân hàng Nhà nước tnh Khánh Hòa

VII

Huyện Vạn Ninh

 

 

 

1

Xã Vạn Thạnh

Tổng số hộ: 1.602

Hộ nghèo: 370

Hộ cận nghèo: 45

II

1. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,

2. Ban Quản lý Khu kinh tế vịnh Vân Phong

3. UBND huyện Vạn Ninh.

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tổng cộng 36 xã - 190 đơn vị giúp đỡ.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2907/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 28/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2907/QĐ-UBND

417

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330746